Slovenský včelár 3 / 2012

Vážení čitatelia;
najkratší mesiac v kalendárnom roku vystriedal mesiac marec, pre vydanie 3. čísla mesačníka SV ktorého je určený aj tento úvodník. Na jeho začiatku mi dovoľte, aby som Vás všetkých, či už stálych alebo celkom nových odberateľov nášho SV srdečne pozdravil a poprial Vám ako jeho zodpovedný redaktor nielen pevné zdravie, ale aj príjemné chvíle pri jeho čítaní v priebehu celého roka 2012. Mesiac marec zvyknú v našich zemepisných šírkach ľudia označovať za prvý jarný mesiac, na začiatku jeho tretej dekády s prvým jarným dňom. Vo väčšine regiónov Slovenska sú včelstvá v tomto období už po prvom očisťujúcom prelete, vykalené a plné elánu do práce, nasadzovaní a výchove plodu, prínose peľu a vody…, ktoré činnosti a ich dostatok sú spolu s teplom v úli základnými podmienkami pre naštartovanie ich maximálne rýchleho jarného rozvoja. Nedostatočné množstvo medu v úli je nevyhnutné včelstvám opatrne vydodať najlepšie v menších podnecovacích dávkach formou cukrového roztoku v pomere 1:1, ktorým včelstvám zabezpečíme nielen med, ale aj dostatočné množstvo vody na produkciu kŕmnej kašičky, ktorú v opačnom prípade by si museli včelstvá  zabezpečovať donáškou vody z vonkajších zdrojov, pričom by mnohé z nich uhynuli – najmä vplyvom nízkej teploty ovzdušia. Marcové obdobie je však aj vhodným obdobím na spracovanie voštín, topenie vosku, výrobu medzistien, kompletizovanie rámikov, a tiež na spájanie osirelých a zoslabnutých včelstiev, a tým vytváranie zdravých a silných včelstiev do jarných i letných znášok… V mnohých našich spolkových organizáciách v týchto dňoch vrcholia výročné členské schôdze (VZ), na ktorých sa bilancuje uplynulý rok, zostavujú sa plány práce spolkov na r. 2012 a pripravuje sa ich organizačné zabezpečenie v náväznosti na celospolkový plán a prijaté uznesenie na 20. VZ SVS. Zo sekretariátu Ú SVS bolo toto Uznesenie 20. VZ SVS v priebehu mesiaca február zaslané všetkým predsedom našich regionálnych spolkov a spolu s ním aj novelizované Stanovy SVS schválené 20. VZ SVS, ktoré v mnohých častiach doplnili a upravili podmienky rokovaní orgánov Spolku, ďalej organizačné fungovanie a riadenie nášho obnoveného Spolku včelárov Slovenska, pričom tieto podmienky a ustanovenia zosúladili so súčasným stavom včelárstva na Slovensku v náväznosti na platnú európsku legislatívu. Z dôvodu nedostatku priestoru vo februárovom vydaní nášho časopisu SV sa na zadnej strane, ale aj vo vnútri jeho marcového vydania vraciame osobitne krátkym životopisom ku každému vyznamenanému členovi nášho Spolku, ktorému bola na 20. VZ SVS odovzdaná Zlatá medaila Š. Závodíka, spolu s jeho osobnou fotografiou. Chceme týmto priblížiť vyznamenaných členov SVS – všetkým čitateľom SV, pretože si túto pozornosť nielen od účastníkov 20. VZ SVS, ale aj od všetkých nás určite zaslúžia…. Vo vnútri tohto čísla SV prinášame tiež informácie o približujúcej sa  medzinárodnej konferencii, ktorá sa bude konať v apríli 2012 v poľskej Tatranskej Bukovine, a ktorá bude venovaná výstupom dvojročného spoločného poľsko-slovenského projektu na tému „Včely v službách človeka v Euroregióne Tatry“. Dvojdňovej medzinárodnej konferencie sa zúčastnia aj tridsiati naši členovia Spolku včelárov Slovenska zo všetkých krajov Slovenska. Nové informačné články, skúsenosti a poznatky našich včelárov z praxe, odborné články našich dopisovateľov i zahraničných autorov, ktoré dopĺňajú obsah marcového čísla SV, verím že budú pre Vás, milí čitatelia, príjemným relaxom pri ich čítaní a osožným poučením i povzbudením pre Vašu budúcu prácu s Vašimi včielkami.

Ing. Pavol Kameník ZR SV a predseda SVS

Z obsahu

Ing. Pavol Kameník
Príhovor zodpovedného redaktora SV
Mgr. František Geleta
Ochrana včiel je dobrom aj pre človeka
Program Medzinárodnej konferencie
Ing. Pavol Kameník
…aby bola nielen chutná, ale aj kvalitná viac…
Ing. Zuzana Juríčková Gašperíková
Zákon o liekoch č. 362/2011 Z.z. v praxi
Rudolf Schwarz
Moje rady začínajúcim včelárom
Vyznamenaní členovia Zlatou medailou Š. Závodníka viac…
RR SV
Propolis – zázrak, ktorý nájdeme v úli
Mgr. František Geleta
Jozef Bohúň
Načrite do lekárne našich starých materí
RR SV
Slnečnica – sporný zdroj znášky
MVDr. Ing. Zoltán Brokeš
Zdravotné kritériá výroby medzistienok