SLOVENSKÝ VČELÁR 3 – 4 / 2019

Vážení čitatelia,
stará ľudová múdrosť hovorí, že „Nevstúpiš dvakrát nohou do tej istej rieky“. Obdobne ako mnohé iné ľudové múdrosti, príslovia či porekadlá boli našimi predkami vytvorené v priebehu ich životov na
základe ich pozorovaní a skúseností. Nemožno preto ani v tomto vyššie uvedenom prípade ľudovej múdrosti nesúhlasiť v globále s tvrdením v nej obsiahnutým. Z času načas sme však svedkami, kedy
sa aj zaužívaná ľudská múdrosť akosi vymkne z rámca svojho obsahu, obrazného popisu, prirovnania či svojej pointy a zmysluplné konštatovanie, či vylučujúce tvrdenie sa tak v podobe výnimky —
naplní…
Stalo sa tak naposledy v prípade prípravy a realizácie 27. VZ SVS dňa 26.1.2019 v Trenčíne, kedy som ako dosluhujúci predseda Spolku včelárov Slovenska zastával svoj odmietavý postoj k mojej piatej možnej kandidatúre na post predsedu SVS. Napriek skutočnosti, ktorou bola vedomosť celej členskej základne o potrebe nájsť vhodnú náhradu na funkciu predsedu SVS, v priebehu celého roka 2018, nedokázali krajské predsedníctva sa s touto otázkou a úlohou vysporiadať…
Hovorí sa, že po prehratej bitke je každý vojak — generálom. Tak aj v tomto prípade sa našli ojedinelí „generáli“, ktorým verejne — navonok, či vo vnútri vadili niektoré nepodstatné chybičky krásy,
či doterajšie dosiahnuté úspechy SVS, fyzomónia, postupy funkcionárov SVS, či orgánov SVS, alebo púhe ustanovenia Stanov SVS týkajúce sa podmienok stanovených pre výber potenciálnych kandidátov do funkcií a orgánov SVS. Na správaní sa týchto „štábnych generálov“ je však zarážajúce, že v priebehu celého roka 2017 mali príležitosť obdobne ako všetci členovia SVS navrhnúť
akékoľvek zmeny, doplnky a ustanovenia do spracovávaných novelizovaných Stanov SVS a tým možnosť vypustenia, či zmeny podľa nich nevyhovujúcich pôvodných ustanovení, u ktorých predpokladali, že by mohli byť v budúcnosti prekážkou pri návrhu nových kandidátov pre
voľby. Žiaden z nich uvedenú príležitosť v zmienenom období vôbec nevyužil. Pre zastavenie pesimistických nálad sústreďujúcich sa k programu 27. VZ bez bodu volieb do funkcií a orgánov SVS
som v dobrej viere porušil zásadu ľudovej múdrosti uvedenú v prvom riadku tohto môjho príhovoru, a to v takom zmysle, že som vstúpil nie druhý krát, ale piaty krát nohou do tej istej rieky, prijatím
mojej kandidatúry na funkciu predsedu SVS, ktorú delegáti VZ vo voľbách plne podporili.
V SVS je od jeho obnovy v r. 1990 nepísaným pravidlom, že s funkciou predsedu SVS je spojená aj funkcia zodpovedného redaktora SV. Na návrh Ú SVS schválilo 27. VZ SVS aj úlohu vypísať
konkurz pre obsadenie funkcie ZR SV – od mesiaca júl 2019. Návrh vyplynul z požiadavky smerujúcej k možnému zvýšeniu odbornej i obsahovej úrovne najdlhšie vydávaného včelárskeho časopisu na
Slovensku a tým aj vytvorenia predpokladu pre zvýšenie objemu jeho výroby a počtu odberateľov a tým i zmeny periodicity jeho vydávania z dvojmesačníka na jednomesačník. V obsahu tohto dvojčísla si môžete prečítať zaujímavosti a bližšie informácie z priebehu 27. VZ SVS, z prvého zasadnutia
Ústredia Spolku včelárov Slovenska, Plán práce a ciele ďalšej činnosti SVS na rok 2019, preklad článku — Tvorbe línií včiel odolných voči roztočovi V.D. sa učme od prírody, — od prekladateľov
Ing. J. Habovštiaka, J. Mikuláša a Ing. P. Kameníka.
Ďalej chcem upriamiť Vašu pozornosť na zaujímavý článok z praktického včelárenia a šľachtenia včelstiev na varroatoleranciu od autora D. Wavera pod názvom „Hovorili mi, že som blázon“, prehľad
vybraných európskych výstav a konferencií v prvom polroku 2019, dobré rady od autora MVDr. Ing. Z. Brokeša pre Vyberanie rámikov z úľa pred vytáčaním medu, poučný článok v rámci pokračujúceho
seriálu týkajúci sa produkcie plástečkového medu a mnohé ďalšie zaujímavé a poučné články od nás i zo zahraničia. Vážení čitatelia, s nástupom jari sú spojené najdôležitejšie
sviatky kresťanského sveta — Veľká noc. Prajem Vám, nech sú pre Vás všetkých posolstvom pre vnútorné prežívanie veľkonočného tajomstva, obnovou duchovného života, z ktorého budete čerpať
silu fyzickú, morálnu i duševnú vo Vašom osobnom, rodinnom, profesnom včelárskom i spoločenskom živote.

Ing. Pavol Kameník
predseda SVS a ZR SV

Z obsahu

Ing. Pavol Kameník
Príhovor predsedu SVS a ZR SV
RR SV
27. VZ SVS
Ing. Pavol Kameník
Plán práce a ciele ďalšej činnosti SVS na rok 2019
Ing. J. Habovštiak, J. Mikuláš, Ing. P. Kameník
Tvorbe línií včiel odolných voči roztočovi Varroa destructor učme sa od prírody
SÚ SVS
Prvým riadnym zasadnutím začalo Ústredie SVS nový rok 2019
Ing. Martin Kosa
Ako pracovala komisia Svojpomocného fondu v roku 2018
RR SV
Prehľad vybraných európskych včelárskych výstav a konferencií 2019
JUDr. Gustáv Noga
Návrhy a pripomienky ZO AVS Žilina k návrhu NV SR a NP
Ing. Jaroslav Gasper
Posedenie vedenia ZO AVS Košice s najstaršími členmi ZO
RR SV
Daniel Weaver: Hovorili mi, že som blázon
Ing. Jaroslav Gasper
Vakcinácia včiel?
RR SV
Včely si dokážu omladiť mozog
Národný program eradikácie moru včelieho plodu na roky 2018-2019
doc. Ing. Martin Mellen, PhD. a kol.
Medy a ich súvislosť k flavonoidným látkam, farbivám
RR SV
Sladká spolupráca
RR SV
1000 otázok a odpovedí o včelách
RR SV
Plástečkový med – Romanov systém
MVDr. Ing Zoltán Brokeš
Vyberanie rámikov z úľa pred vytáčaním medu
RR SV
Geniálne riešenie
Ing. Pavol Kameník
Výberové konanie na obsadenie miesta Zodpovedného redaktora SV