SLOVENSKÝ VČELÁR 3 – 4 / 2020

Vážení čitatelia,
doterajší priebeh zimy je vo všetkých oblastiach Slovenska veľmi netradičný. Pokiaľ bude aj jej záverečné obdobie doznievať v rovnakých dimenziách, s veľkou pravdepodobnosťou sa táto zima zaradí medzi jednu s najvyššími priemernými dennými i nočnými teplotami za posledných niekoľko desaťročí. Obdobné konštatovanie možno vysloviť aj na margo objemu vodných (snehových) zrážok. Aj keď patrím osobne skôr k tej staršej generácii, pri snahe zalistovať v mojej pamäti, nenapadá ma, či som v minulosti zažil v regióne Hornej Oravy rovnako teplú a suchú zimu… Je preto ťažké dnes vyslovovať prognózy, akým spôsobom sa špecifiká tohtoročnej zimy prejavia v jarnom, letnom či jesennom počasí a taktiež aký dopad budú mať smerom k produkcii nektáru či medovice… Súhlasiac so slovami klasika: „Bude, ako dá Boh“ sa môžeme už teraz ako optimisti nádejať, že bude dobre a Boh nám požehná dobrú úrodu včelích produktov a tým radosť a energiu pre náš život a prácu s našimi včielkami. Radosť, spokojnosť, vieru a nádej v lepší, spravodlivejší zajtrajšok želám aj ja Vám, všetkým čitateľom nášho časopisu v závere mesiaca február, a to nielen — v deň volieb, ale i naďalej, v období celého veľkého pôstu i Veľkonočných sviatkov, a to v duchu Vášho intenzívneho vnútorného prežívania zmyslu a poslania veľkonočného tajomstva. Od začiatku tohto nového roka dostávame priebežne na Sekretariát Ú SVS i kanceláriu OZ SLOVENSKÍ VČELÁRI žiadosti o refundáciu nákladov za zrealizované opatrenia a podopatrenia NP v zmysle nového NV SR č. 337/2019 Z.z. Aj napriek tomu, že uvedené NV SR nadobudlo účinnosť len nedávno — 1. novembra 2019, už dnes je zrejmé, že formulácie legislatívnych znení jeho viacerých paragrafov boli šité príliš horúcou ihlou a ich schválená podoba má mnohé trhliny. Preukázali to kontroly doterajších povinných sprievodných dokladov obdržaných v žiadostiach žiadateľov o refundáciu nákladov. Z dôvodu, že po vzájomných konzultáciách a uskutočnených jednaniach medzi zástupcami Slovenského zväzu včelárov, Spolku včelárov Slovenska a SLOVENSKÝCH VČELÁROV verzus MPRV SR a PPA SR je v tomto predvolebnom období ťažké dosiahnuť zásadné zmeny, ktoré by celý proces zjednodušili a vyriešili, zostáva pre schválených žiadateľov jediným riešením — akceptácia a konanie v intenciách súčasného stavu a po skreovaní novej vlády — novelizácia NV SR č. 337/2019 Z.z. Napriek uvedenému — povzbudzujem Vás — všetkých žiadateľov o podporu o nepoľavenie vo Vašom úsilí pri realizácii Vami naplánovaných aktivít a opatrení NP a to či už na úrovni Vás, ako individuálnych žiadateľov a konečných prijímateľov pomoci, tak aj na úrovni jednotlivých spolkov a základných organizácií.
Vážení čitatelia, v minulom dvojčísle nášho časopisu sme pre Vašu potrebu a lepšiu informovanosť v jeho stredovej prílohe uverejnili Usmernenie, ako výcuc z celého NV SR č. 337/2019 Z.z. V tomto dvojčísle na jej mieste nájdete Národný program eradikácie moru včelieho plodu na rok 2020-2021. Verím, že tieto prílohy budú pre Vás rovnako dobrým pomocníkom pri Vašej každodennej práci a žriedlom nových informácií, usmernení a poznatkov, ako aj celý jeho ďalší obsah.

Ing. Pavol Kameník
predseda SVS a ZR SV

Z obsahu

Ing. Pavol Kameník
Príhovor ZR SV
RR SV
28. Valné zhromaždenie SVS
Ing. Pavol Kameník
Plán práce a ciele ďalšej činnosti SVS na rok 2020
SÚ SVS
Krátke, ale dôležité informácie
SÚ SVS
Prvým riadnym zasadnutím vstúpilo Ústredie SVS do roku 2020
Lýdia Kubinová
Výročná členská schôdza Hornooravského včelárskeho spolku Trstená
doc. Ing. Robert Chlebo, PhD.
Akčný plán na odstránenie alarmujúcej situácie na európskom trhu s medom
RR SV
Včelám ubližuje vietor, ktorý silnie vďaka klimatickým zmenám
Vincent Boleš
Výročná členská schôdza R SVS Nová Ľubovňa
RR SV
Surfujúce včely
RR SV
Nový výskum prekvapil mnohých
Jozef Habovštiak
V Európe rastie záujem o včelárenie
RR SV
Na Kube žijú šťastné včely, ich med je v Európe žiadaný
RR SV
Včely si rady pochutnajú na alkohole
Alica Sepesiová
Exotické včely
Národný program eradikácie moru včelieho plodu na roky 2020-2021
Alica Sepesiová
Exotické medy
MVDr. Ing. Zoltán Brokeš
Premiestňovanie včelstiev
RR SV
1000 otázok a odpovedí o včelách
RR SV
Základy chovu matiek
Kristína Kúdelová
Včely štípu len zlodejov
Výberové konanie na obsadenie miesta ZR SV
Môj prvý včelársky (k)rok