SLOVENSKÝ VČELÁR 3 – 4/2021

Vážení priatelia včelári, milí čitatelia,
s covidovým vyčíňaním nám beží rok 2021. Dovoľte mi, aby som sa k Vám po prvý krát prihovoril v úvodníku nášho časopisu Slovenský včelár v tomto označenom roku a zároveň Vám poprial veľa zdravia, síl a potešenia z výsledkov Vášho včelárenia. Najmä veľkú priehršť optimizmu je zapotreby všetkým slovenským včelárom, ktorí boli v priebehu predchádzajúceho roka 2020 v porovnaní s ostatnými vrstvami ľudskej populácie dvojnásobné negatívne postihnutí. Jedným, rovnakým v dôsledku novej celosvetovej pandémie a naviac druhým, ktorým bol veľmi nepriaznivý výsledok medovej produkcie…
Podpriemerná „úroda“ medu ovplyvnila trh a zároveň aj jeho celkovo nižšiu spotrebu našim slovenským konzumentom. Nechcem byť sudcom ani vizionárom, konštatujem iba v zmysle počutých názorov od iných, že aj tento fakt sa mohol do určitej miery podpísať pod výsledok celkových úmrtí na Slovensku na dôsledky Covid- 19. Z celosvetových štatistík je pozoruhodné, že v percentuálnom vyjadrení jednotlivých skupín obyvateľstva patrí kategória aktívnych včelárov medzi skupiny s najnižším počtom ochorení a úmrtí… V tomto zmysle vyslovujem presvedčenie, že spôsob života, práce a v rámci nich užívanie včelích produktov zvyšujú imunitu i odolnosť ľudskej populácie voči mnohým ochoreniam vrátane Covidu-19 a jeho mutácií. Ako som v rovnakých súvislostiach už viackrát uviedol, špecifické a neobyčajné obdobie si vyžaduje i netradičné spôsoby konania a spôsoby riadenia skupín obyvateľstva i organizovania života záujmových skupín. Aj včelárskych. Takýmito boli rokovania medzi jednotlivými občianskymi združeniami SLOVENSKÍ VČELÁRI, v Zbore zástupcov OZ SV, v rámci nášho Spolku včelárov Slovenska, či medzi MPRV SR a predstaviteľmi ostatných včelárskych združení na prelome rokov 2020/2021 týkajúceho sa vyhodnotenia Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva za roky 2017/2020 a vyjadrenia stanovísk OZ k podávaniu žiadostí o podporu v zmysle platného NV SR a k možnému zrušeniu, či zníženiu percentuálneho kvóra včelstiev a včelárov, – a to novou, netradičnou formou – online.
Bližšie o priebehu a výsledkoch niektorých z týchto rokovaní prinášame v článkoch vo vnútri tohto dvojčísla SV. V rámci nich uverejňujeme aj priamo obsahy niektorých dôležitých dokumentov a materiálov s údajmi spracovanými do výsledných tabuliek a grafov, so stručným sprievodným popisom a zhodnotením. Tento systém je zrejmý aj v ďalšom článku, v ktorom RR spracovala aký bol vývoj dotácií pre slovenských včelárov. Ďalší obsah tohto vydania SV tvoria odborné články našich autorov MVDr. Z. Brokeša na tému „Rabovka“ a Ing. J. Gaspera PhD., v ktorých popisuje nový zdravotný prípravok Bisanar a dosiahnuté výsledky pri zisťovaní jeho účinkov na spád klieštika (V.D.) a v ďalšom definuje podmienky, ktoré musí spĺňať včelár a chovateľ včelích matiek pri ich produkcii a distribúcii.
Zo zahraničných autorov uvediem: Greeta Staemmlera, a jeho článok „Rojenie — ako mu zabrániť a tento jeho potenciál využiť“ a autorku Jennifer Berry a jej článok „Vplyv menších buniek na vývoj klieštika včelieho“.
Vážení čitatelia, prajem Vám pohodu pri čítaní nášho Slovenského včelára, hodne duševného i fyzického zdravia a síl pri vonkajších prácach na Vašich včelniciach, zaplavených jarnými slnečnými lúčmi a bzukotom šťastných, dobre prezimovaných včeličiek. Nech radostná Veľkonočná atmosféra Vás v priebehu celej sezóny posilňuje vo Vašej bohumilej práci a viere vo víťazstvo nad hrozbami pandémie Covidu- 19.

Ing. Pavol Kameník
predseda SVS a ZR SV

Z OBSAHU

Ing. Pavol Kameník
Príhovor predsedu SVS a ZR SV
Ing. Pavol Kameník
Netradičné online rokovanie 29. VZ SVS
Ing. Pavol Kameník
Plán práce a ciele ďalšej činnosti SVS na rok 2021
RR SV
Aký bol vývoj dotácií pre slovenských včelárov?
RR SV
Rojenie – ako mu zabrániť a tento jeho potenciál využiť
RR SV
Zoznam liečiv, veterinárnych prípravkov a technických pomôcok pre včely
RR SV
Pristrihnúť kráľovnej krídlo?
RR SV
Vplyv menších buniek na vývoj klieštika včelieho
Ing. Jaroslav Gasper, PhD.
Splnenie podmienok pre chov a distribúciu včelích matiek
RR SV
Umelec Tomáš tvorí z včelieho vosku
Ing. Jaroslav Gasper, PhD.
Bisanar
RR SV
Med z Paríža? Vo Francúzsku je módne včelárenie v mestách
RR SV
Už 1 lyžička medu denne chráni mozog, obnovuje pečeň a prispieva k chudnutiu
RR SV
Mysleli si, že je vyhynutá
RR SV
V dobe, kedy hynie čoraz viac včiel, vedci objavili nový druh včely
MVDr. Ing. Zoltán Brokeš
Rabovka
SÚ SVS
Včelár a jeho povinnosti voči Daňovému úradu
SÚ SVS
Venujte nám svoje 2 % z dane