Slovenský včelár 3-4/2015

Vážení čitatelia;
všetkých Vás srdečne pozdravujem v úvode ďalšieho dvojčísla 3-4 nášho odborného včelárskeho časopisu Slovenský včelár, jednak ako nanovo zvolený predseda SVS a Ú SVS a jednak ako zodpovedný redaktor SV.
Slovensky_vcelar_03_04_2015Jeho obsah bude pozostávať z dvoch pohľadov. Jeden z nich bude na súčasnú situáciu na Slovensku po r. 1990 a ten druhý bude pohľadom na situáciu v slovenskom včelárstve po r. 1990 a to najmä v posledných troch rokoch. Ako som naznačil v úvodnej stati, po r. 1989 sa na Slovensku vytvoril priestor pre celospoločenskú zmenu vo všetkých sférach ľudského života. Zmenu, po ktorej volali takmer všetci príslušníci slovenského národa a národnostných menšín žijúcich na území Slovenska… Zmenu týkajúcej sa ukončenia moci KS, prinavrátenia majetku pôvodným skutočným vlastníkom, slobody prejavu, svetonázoru, médií, tlače, vierovyznania, cestovania, prepustenia politických väzňov, slobodných volieb, rovnosti ľudí pred zákonom, nediskriminácie, demokracie, spravodlivosti pre všetkých atď., atď….
Každá ponovembrová vláda, parlament a jej členovia skĺzavali od našich skutočných predstáv zmien do svojho vnútorného egoizmu a individualizmu. Od nej sa takéto správanie a spôsoby reťazovite prenášali a šírili ako lavína do všetkých sfér a inštitúcií nášho spoločenského a aj osobného života… Egoizmus a individualizmus si vyžiadali ako živnú pôdu pre svoju činnosť korupciu, ktorá v dôsledku svojich mechanizmov prenikla ako chobotnica celé naše Slovensko. Korunováciu tejto popísanej situácie vykonala posledná vláda a strana Smer, ktorá arogantne prostredníctvom lobby-monarchov ovládla nielen NR, ale aj celé dianie v našej spoločnosti, vrátane diania v slovenskom včelárstve, ktoré až priveľmi podobne pripomína obdobie do r. 1990… Vláda KS po druhej sv. vojne zlikvidovala Spolok včelárov Slovenska, a ako súčasť Národného frontu zinscenovala vytvorenie Slovenského zväzu včelárov. Jeho poslušnosť si vynucovala o.i. aj nomináciou lojálnych funkcionárov ZO SZV…
Poslušnosť a lojalita sa v tom čase honorovala (aj dnes…) a odmenou pre SZV bolo prepísanie si a prisvojenie si celého majetku vybudovaného a nadobudnutého všetkými predchádzajúcimi spolkovými včelárskymi organizáciami na Slovensku a všetkými ich vtedajšími členmi… Za celých 25 rokov od r. 1990 sa v SZV dodnes nenašiel ani jeden funkcionár, tobôž nie Výbor SZV, (ale bohužiaľ ani osoby v členskej základni), ktoré by boli dostatočne seriózne, charakterné a ľudsky spravodlivé pre myšlienku a počin vysporiadania sa s vlastníctvom majetku slovenských včelárov…! — veľmi smutné konštatovanie a skutočnosť.
…doteraz sa nenašiel žiaden ani z funkcionárov či ministrov na MPRV SR…! …nezáujem, či absencia pozitívnych ľudských morálnych, demokratických zásad a povahových vlastností, zmyslu pre spravodlivosť !?… Korupcia sa živí hodnotovými platidlami rôzneho druhu, žiaľ takéto náš SVS nemá
k dispozícii… Vláda Smeru od r. 2012 vsadila v oblasti slovenského včelárstva na likvidáciu nášho Spolku včelárov Slovenska. Účelové kroky v rámci NV SR č. 31/2011 pre násilné vtlačenie SVS do OZ Slovenská včela a tým prinútenie SVS k vazalstvu a prijatiu diktátu OZ Slovenská včela zo strany MPRV SR a tým i vydieranie nášho Ú SVS, R SVS, krátenie refundácie vynaložených nákladov v opatreniach NP zo strany OZ Slovenská včela a pasovanie OZ Slovenská včela za monopolného oprávneného žiadateľa o podporu z fondov EÚ a tým i rozdeľovača finančného limitu schváleného Bruselom pre všetkých slovenských včelárov svojským — egoistickým spôsobom a pravidlami na základe schváleného NV SR č. 107/2014 a klamlivým odôvodnením — neoddôvoditeľného zvýšenia 10 %-ného kvóra členskej základne oprávneného žiadateľa na 30 %-né kvórum je bezprecedentným počinom nášho MPRV SR a súčasnej vlády SR, ktoré nemá páru ani v bývalom našom komunistickom režime, aký tu pôsobil do r. 1990 !!!…
Súčasný režim, ktorý dnes zavádza strana Smer (či sa to už niekomu páči, alebo nie) je tak minimálne v oblasti garancie rovnosti ľudských práv, demokracie, nediskriminácie a v oblasti slovenského včelárstva režimom nedemokratickým, nespravodlivým a diktatúrou šľapajúcou po základných právach bežných obyvateľov Slovenska…
So 100 %-ne deklarovanou podporou všetkými predsedami našich R SVS na celom území Slovenska, som sa preto vo viere v zmenu popísaného stavu na Slovensku a v slovenskom včelárstve — rozhodol po štvrtý krát prijať kandidatúru do volieb na post predsedu SVS a Ú SVS na 23. VZ SVS. Dôvera prejavená elegátmi tohto VZ ma napĺňa nielen poďakovaním, ale aj odhodlaním a silou pustiť sa do tohto boja s „veternými mlynmi“ v presvedčení, že s Vašou podporou — priaznivcov Spolku a s pomocou Božou sa mi v tomto boji za pravdu a spravodlivosť podarí zvíťaziť.

Ing. Pavol Kameník
predseda SVS a ZR SV

Z obsahu

Ing. Pavol KameníkSlovensky_vcelar_03_04_2015a
Príhovor zodpovedného redaktora SV a predsedu SVS
SÚ SVS
23. Valné zhromaždenie Spolku včelárov Slovenska
PhDr. František Geleta
Výsledky volieb 23.VZ SVS
Ing. Pavol Kameník
Plán práce, zámery, koncepcia, zásady a ciele ďalšie činnosti SVS pre rok 2015
Ing. Martin Kosa
Činnosť komisie Svojpomocného fondu SVS v roku 2014
Lýdia Kubinová
Valné zhromaždenie Hornooravského včelárskeho spolku Trstená
Ing. Martin Kosa
Včelársky spolok Dolný Kubín mal svoj výročný snem
Mgr. Štefan Debnár
Žilinskí včelári sa tešia na novú sezónu
Vincent Boleš
Výročná členská schôdza R SVS Nová Ľubovňa
RR SV
Zdravie včiel v Európe
RR SV
1000 otázok a odpovedí o včelách
RR SV
CHOV MATIEK – slovom a obrazom
MVDr. Ing. Zoltán Brokeš
Ošetrenie a využitie zmetenca
PhDr. František Geleta
O čom písal Slovenský včelár pred 90. rokmi
RR SV
Krása z prírody – alebo med v roli plastického chirurga…
PhDr. František Geleta
Naše ženy
PhDr. František Geleta
Niečo pre naše ženy
PhDr. František Geleta
História…