Slovenský včelár 3-4/2017

Vážení čitatelia,
v mojom prvom tohtoročnom úvodníku nášho spolkového časopisu Slovenský včelár Vás všetkých chcem, ako jeho zodpovedný redaktor i predseda Spolku včelárov Slovenska čo najsrdečnejšie pozdraviť a popriať Vám v novom roku 2017 veľa zdravia, síl, osobnej, rodinnej i spoločenskej pohody, úspešnú včelársku sezónu a v jej priebehu veľa Božích milostí a požehnania. Už dávnejšie som na rovnakom mieste napísal, že v ten istý ľudský okamih „kedy jedna vec končí, druhá vec, ktorá ju nahrádza — práve začína“. Tento Boží a fyzikálny zákon platí v Biblii, v náboženstvách mnohých svetových civilizácií, v ľudských životoch i osudoch, v božej prírode i vo vesmíre…, svet včely a nášho včelárenia z toho nevynímajúc. V zmysle tohto konštatovania sa konali v závere uplynulého roka na MPRV SR, ŠVPS SR i Sekretariáte SZV v Bratislave viaceré rokovania, zamerané na prípravu nového NV SR, na základe ktorého by sa mala riadiť činnosť slovenského včelárstva v rámci realizácie opatrení Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva v nadchádzajúcich rokoch 2017/2019, ďalej usmerňovania zdravotnej situácie v chovoch včiel zo strany ŠVPS SR i jednotnej rajonizácie AÚVL, ale aj posilnenia ich právomocí pri vykonávaní prác v zmysle ich poverení, Národný program stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva a Národný program eradikácie MVP a tiež príprava novej Vyhlášky MPRV SR o centrálnej registrácii včelstiev. Po novom sa začal, od januára 2017, realizovať aj legislatívny postup pre kočujúcich včelárov prostredníctvom elektronického formulára, priradenia prihlasovacieho konta, vygenerovania plánovaných kočovných miest a vydávania sprievodného dokladu na premiestňovanie včelstiev. Bližšie sme o pripravovaných dokumentoch a ich legislatívnych ustanoveniach informovali na 25. VZ SVS, ktoré sa konalo 28. 1.2017 v Šali a v Obežníku SVS č. 01/2/2017, ktoré boli zaslané všetkým vedeniam R SVS. V prejednávaných pracovných materiáloch sú zapracované viaceré dôležité zmeny, napr. oproti doterajším ustanoveniam NV SR č. 107/2014 Z.z. — zmena percentuálneho kvóra pre oprávneného žiadateľa o podporu z doterajších 30 % na 10 %-nú hranicu z počtu včelárov a včelstiev v SR, obmedzenie potenciálneho žiadateľa ustanovením jeho trojročného pôsobenia v slovenskom včelárstve ako subjektu, zmeny percentuálnych refundácií za zrealizované opatrenia v rámci technickej pomoci, i niektorých ďalších opatrení, zmena dotačného titulu v opatrení Obnova včelstiev, v rámci ktorého sa MPRV SR opätovne po rokoch prikláňa k návrhu SVS v takom zmysle, aby podpora bola smerovaná na kúpu včelích matiek — namiesto doterajšej podpory — za predané včelie matky. V štádiu riešenia je aj opatrenie kočovanie so včelstvami, do ktorého opatrenia, ako aj viacerých ďalších sme z pozície nášho Spolku včelárov Slovenska spracovali a zaslali na MPRV SR návrhy nových legislatívnych znení a zmien. Medzi nimi je aj návrh na zmenu § 2, odst. 1 a 2 pripravovaného NV SR, v zmysle ktorej žiadame úplne zrušiť %-tuálne kvórum obmedzujúce doteraz náš Spolok včelárov Slovenska v jeho akceptácii ako občianskeho združenia zo strany MPRV SR, ako oprávneného žiadateľa, tzn. aby popri Slovenskom zväze včelárov bol Spolok včelárov Slovenska oprávneným žiadateľom v zmysle jeho definície v legislatíve NPSR SV, schválenej v Bruseli, ako druhej reprezentatívnej včelárskej organizácie na Slovensku.
Nateraz nemáme oficiálnu informáciu o stave a štádiu legislatívneho konania MPRV SR pri príprave (či akceptácii zmien na základe pripomienkových konaní nového NV SR), a preto ani znalosť o jeho finálnom znení, ktoré by malo byť schválené v novom NV SR. Doteraz platné — horúcou ihlou ušité a účelovo formulované NV SR č. 107/2014 Z.z. vo výsostnej réžii OZ Slovenská včela zásadným spôsobom v uplynulom období veľmi negatívne zasiahlo do vývoja slovenského včelárstva a do života včelárskych združení. Po XI. VZ Slovenského zväzu včelárov v novembri 2016 si tieto i celé širšie súvislosti spolu so špecifickým „fungovaním“ OZ Slovenská včela dostatočne jasne uvedomila aj značná časť reálne uvažujúcej členskej základne OZ Slovenský zväz včelárov, v dôsledku ktorého staro-novozvolené vedenie SZV stratilo podľa ich presvedčenia akúkoľvek ich dôveru a schopnosť sebareflexie v nápravu svojho nezákonného konania a vedenia tejto dominantnej včelárskej organizácie na Slovensku. Čo je potešiteľné pre celé slovenské včelárstvo je fakt, že si toto nezákonné konanie vrcholového predstaviteľa SZV i OZ Slovenská včela, vrátane jeho mnohých účelových pochybení pri správe cudzieho majetku a nakladaní so zverenými finančnými prostriedkami a majetkom konečne všimlo a začína uvedomovať aj naše rezortné MPRV SR a PPA SR a pod vplyvom ktorého predstaviteľa prúdila doteraz z ich tichým súhlasom a požehnaním značná časť morálnej i finančnej podpory svojimi regulovanými tokmi iba do niektorých „výsostných“ povodí slovenského včelárstva…
V súlade s mojim úvodným konštatovaním možno očakávať, že na slovenskej včelárskej scéne vznikom a založením nového včelárskeho združenia Asociácie slovenských včelárov, ako alternatívy SZV dôjde postupne aj ku koncu neobmedzenej moci a vplyvu tohto „Molocha“ — starého produktu komunistického totalitného režimu a tým aj ku koncu jeho totalitárnych praktík — jeho nezákonného, nedemokratického a netransparentného nakladania s dotačnými finančnými prostriedkami určených pre zlepšenie podmienok pri produkcii a obchodovaní so včelími produktmi pre všetkých slovenských včelárov a tým aj ku koncu sebecky obmedzovaného režírovania slovenského včelárstva…

Ing. Pavol Kameník
predseda SVS a ZR SV

 

Z obsahu

Ing. Pavol Kameník
Príhovor ZR SV
Lýdia Kubinová
Valné zhromaždenie HVS Trstená
Ing. Jozef Špacír
Rokovanie spolkových včelárov v Prievidzi
RR SV
Jubilejné 25. Valné zhromaždenie Spolku včelárov Slovenska
Ing. Pavol Kameník
Plán práce a ciele ďalšej činnosti SVS na rok 2017
Jozef Kušnír
Výročná členská schôdza R SVS Sereď
Ľudovít Žilinský
Výročné rokovanie Šaľanského spolku včelárov
Tibor Uram
Valné zhromaždenie R SVS Žarnovica
Vincent Boleš
Výročná členská schôdza R SVS Nová Ľubovňa
RR SV
5 dôvodov, prečo si natrieť tvár medom
Helena Proková
Budúcnosť liečenia včiel proti klieštikovi je bez chémie
Duplexná rámiková klietka opäť v hre…
RR SV
1000 otázok a odpovedí o včelách
doc. PhDr. Ing. Martin Mellen, PhD., a kol.
Med a enzýmy
RR SV
Obnova diela preskupovaním nadstavkov prevesovaním a triedením plástov
RR SV
Kauza falošného medu vyháňa v Čechách ľudí zo supermarketov k včelárom
RR SV
Viac ako 20 rokov výskumu vyvracia mnohé včelárske tvrdenia
MVDr. Ing. Zoltán Brokeš
Medzerovitosť včelieho plodu