Slovenský včelár 4 / 2012

Vážení priatelia;
vítam Vás na stránkach nášho Slovenského včelára. Obsah jeho štvrtého čísla sme sa na zasadnutí Redakčnej rady snažili starostlivo zostaviť tak, aby bol príťažlivý, pútavý a zaujímavý pre všetky kategórie jeho čitateľov. Podstatnú časť jeho doterajších rubrík, ktoré sa Vám páčia sme ponechali približne v rovnakom rozsahu. Sú to rubriky „Pripomínam si“ venované významným včelárskym osobnostiam, ďalej „Včelárova práca v mesiaci apríl“ od autora Mgr. F. Geletu, obdobné kalendárium a „Moje rady začínajúcim včelárom“ autora R. Schwarza, pokračovanie rubriky „Zdravotné kritéria výroby medzistienok“ autora MVDr. Z. Brokeša a niektoré ďalšie napr. Načrite do lekárne našej starej matere… Okrem týchto zaujímavých tém sme vybrali pre aprílové vydanie nášho SV aj nové témy, o ktoré niektorí z našich čitateľov prejavovali záujem v poslednom období. K takýmto patria informatívne články z Výročných členských schôdzí a Valných zhromaždení našich Regionálnych spolkov, z ktorých sa máte možnosť dozvedieť o práci, činnosti a živote v našich spolkoch, o problémoch a ťažkostiach, s ktorými sa boria vedenia našich spolkov a ich členovia, ale aj o príjemných chvíľkach, ktoré v priebehu roka i priamo pri takýchto stretnutiach prežívajú.
S potešením môžem konštatovať tú skutočnosť, že mnohí členovia nášho celoslovenského Spolku včelárov Slovenska správne pochopili, že slabiny, nedostatky, absencia tej-ktorej témy, nižšej celkovej úrovne nášho časopisu sa nám najlepšie podaria odstrániť vtedy, keď sa sami osobne a konkrétne čo v najväčšom rozsahu zapoja do zvýšenia jeho doterajšej úrovne. Ľudovo sa hovorí, že „viac hláv viac rozumu“. Pri púhom porovnávaní „počtu hláv“ odpovedajúcich počtu členov v našom Spolku oproti Zväzu by sme matematicky bez väčších ťažkostí spočítali značný nepomer v prospech „zväzových hláv“. Či, ale je tento nepomer rovnaký aj pri porovnávaní úrovne SV a Včelára? Pripúšťam, že aj v tejto rovine určitý kladný nepomer v prospech kolegu nášho SV platí, ale tento je oveľa menej výrazný…
To však vôbec neplatí o zmienenom, z iného uhla pohľadu a to „ak je niečo dobré, neznamená to, že to niečo nemôže byť ešte lepšie“. Významnejších autorských, odborných včelárskych autorít a odborníkov pre jednotlivé okruhy včelárskych tém a problematík na Slovensku v súčasnosti máme veľmi málo. Nehovorím už o dispozícii včelárskych odborníkov širšieho, komplexnejšieho záberu a všeobecnej erudovanosti. Ak sa takéto aj na našom Slovensku nachádzajú či už v radoch členských základní, alebo v špecializovaných akademických, pedagogických či odborných inštitúciách, títo z rôznych ich známym príčin sú autorsky (knižne, publikačne) buď úplne, alebo rezervovane nečinné. Ich odborné poznatky získané vo výskumnej, pedagogickej, odbornej včelárskej praxi zostávajú tak pre včelársku i nevčelársku verejnosť tabu a nedostupné. Je na škodu nášho života všeobecne, ten náš včelársky z toho nevynímajúc, že v dnešnej dobe hospodárskej súťaže sa väčšina z nás díva na ľudskú i vlastnú existenciu a osobnú či verejnú angažovanosť a činnosť výsostne iba cez prizmu finančnú, honoráru, odmeny… Najhoršie na tom je, ak takto uvažujú aj ojedinelí včelárski odborníci….
Priateľská rada, poučenie nezištné vzájomné odovzdávanie si získaných pozitívnych skúseností sa dnes už zdá sa natrvalo vytratili z existenčných priestorov i sŕdc našich slovenských včelárov a bohužiaľ i včelárskych odborníkov. Je to smutné, ale je to fakt… Sebectvo, závisť, lakomosť, nedoprajnosť prenikli duše slovenského národa. Ak niečo viem, viem a odkladám si to pre seba. Čo ma je po tom druhom… Predsa ak niečo viem, musím to zužitkovať v prvom rade sám — pre seba, a po mne potopa, svojou smrťou si to nakoniec zoberiem sám zo sebou — do hrobu… Ale sú prípady ešte horšie. Ak niečo využiteľné napíšu takzvaní tiežautori pre iných, bližšie neurčených príjemcov, nemôže nikto iný, než takýto tiež autor takéto ich články rozširovať a ponúknuť k ich využitiu k práci iným, pretože oni sami nedali na takéto zverejňovanie svojich článkov súhlas… aké úbohé a primitívne zmýšľanie a správanie sa……keby sa boli v minulosti rovnako sebecky a egoisticky správali aj veľké svetové i naše včelárske osobnosti, ktorých mená ľudsky a odborný profil postupne zverejňujeme aj v rubrike nášho SV, čo by sme o našom modernom včelárení dnes vedeli, kde by sme s našimi poznatkami o našej včielky a jej živote ako superorganizmu dnes boli ?!…
Náš odborný (naše odborné) časopisy budú mať takú úroveň, akú jej my všetci, slovenskí včelári dáme a svojimi príspevkami, svojou prácou a prístupom k nej a k nám včelárom navzájom dokážeme vytvoriť. Nečakajme nič iba od toho druhého, nečakajme na toho druhého….Dávajme!…
S prianím príjemného čítania nášho SV a s prianím príjemného a radostného prežívania
Veľkonočného tajomstva a včelárskej jari zostava

Ing. Pavol Kameník ZR SV a predseda SVS

Z obsahu

 Ing. Pavol Kameník
Príhovor zodpovedného redaktora SV
Lýdia Kubinová
Prvé riadne zasadnutie Ú SVS v roku 2012
Ing. Michal Strnál
Pracovné stretnutie…
Ľubomír Vančo
R SVS Hlohovec – Valné zhromaždenie 2012  viac…
Ing. Janka Spodniaková
Členská schôdza R SVS Horný Turiec
Majoros Jácint
Výročná členská schôdza Gemerského R SVS so sídlom v Bretke
Andrej Fedkov
Rokovali predsedovia R SVS Prešovského kraja
RR SV
Včely robia rastlinám bodyguardov
Rudolf Schwarz
Moje rady začínajúcim včelárom
RR SV
1000 otázok a odpovedí o včelách
Mgr. František Geleta
Vojtech Križan
RR SV
Vidím to, čo ty vidieť nemôžeš
RR SV
Včelia lekáreň – Medicína na každú boliestku
Načrite do lekárne našich starých materí
Alexander Čelko
Včelí chlieb – peľ, alebo kľúč k záhade Turínskeho plátna viac…
MVDr. Ing. Zoltán Brokeš
Zdravotné kritériá výroby medzistienok
Usmernenie Š VPS SR