Slovenský včelár 4/2010

Vážení čitatelia, všetkých Vás srdečne pozdravujem v úvodníku ďalšieho čísla Slovenského včelára. V období kedy budete čítať jeho články bude v ročnom období včasného predjaria za nami už jarná rovnodennosť so začiatkom jari. Prvým fenologickým náznakom, že zimný kľud pomaly končí je lieska. Keď rozkvitne, naše včielky už rozhodne nie sú bez plodu. V mnohých oblastiach Slovenska tento okamih kvitnutia nastal už dávnejšie a to ešte vo februári. Ale ani súčasné marcové počasie so silnými nočnými a na severe Slovenska i dennými mrazmi neumožňujú včielkam vo väčšom rozsahu využiť prvú znášku jasne žltého peľu na obnôžkach z liesok.
Napriek konštatovanému – jednako, teplý záver zimy umožnil takmer na celom území Slovenska prvé jarné prelety včiel, ktoré nám včelárom poskytli prvé informácie o ich prezimovaní a tým naznačili aj naše ďalšie povinnosti a práce… Na poli organizačno-riadiacom sme nastávajúcu prácu nášho Spolku na rok 2010 bližšie rozpracovali na prvom riadnom zasadnutí Ústredia Spolku včelárov Slovenska, ktoré sa konalo krátko po 18. VZ SVS a to dňa 16. 2. 2010 v Bratislave. Ďalším významným podujatím bolo pracovné rokovanie zástupcov Ministerstva pôdohospodárstva SR a PPA so zástupcami včelárskych OZ a VÚVč. dňa 26.2.2010 na MP SR, ohľadne doladenia a finalizácie dokumentu – Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva na roky 2010 až 2013. „Novelizovaný“ dokument predpokladám, že po jeho definitívnom dopracovaní, doplnení a úpravách bude hlavným a najdôležitejším kladne ovplyvňujúcim a tiež stimulujúcim činiteľom a nástrojom všetkých slovenských včelárov k pokračovaniu a dosiahnutiu pozitívnej zmeny v slovenskom včelárstve, pre jeho postupnú modernizáciu, oživenie ale aj pre omladenie členskej základne. V tomto čísle časopisu sme pripravili pre Vás, vážení čitatelia, aj ďalšie pokračovanie zaujímavých rubrík z histórie nášho časopisu, dobrých rád a postupov pri modernom včelárení od našich skúsených včelárskych odborníkov, či návody ako zlepšiť a dosiahnuť lepšie výsledky pri obhospodarovaní Vašich včelstiev. Som rád, že aj na Vašich Valných zhromaždeniach a výročných schôdzach R SVS sa zamýšľate okrem iného – nad úrovňou nášho časopisu a snažíte sa Vašimi podnetmi, názormi a doporučeniami o jej zvýšenie a zlepšenie. Určite aj to je spôsob, ako prácu našej redakčnej rady – v slobodnej názorovej diskusii čo najobjektívnejšie prehodnotiť a smerovať tak, aby výsledný produkt odzrkadľujúci sa v kvalite obsahu nášho časopisu spĺňal predstavy čo najširšieho okruhu našich čitateľov. Ďalším pozitívom bude, ak by sa do spolupráce pri tvorbe nášho časopisu zapojili prostredníctvom svojich odborne zdatných členov všetky naše R SVS. Každý spolok, každý včelár má svoje vlastné skúsenosti, získané životné prospešné a pokrokové poznatky zo svojho včelárenia, ktoré môžu byť z rôznych aspektov a uhlov pohľadov niekomu v súčasnosti, ale aj v budúcnosti nápomocné a užitočné. Ak sa však neodhodláte k ich publikácii, okrem Vás nebudú pre nikoho užitočné. A po Vašom odchode odídu do nenávratna spolu s Vami… Posun dopredu k lepšiemu, modernejšiemu, efektívnejšiemu nenastane. Spôsob konzervácie Vašich poznatkov, rád, spôsobov, technológie, neprinesie nikomu osoh a kladne sa nikdy nezúžitkuje a nevyužije. Vážení priatelia včelári, vážení čitatelia, prajem Vám veľa zdravia, síl pri jarných prácach na Vašich včelniciach a veľa odhodlania a odvahy k písaniu a spolutvorbe nášho časopisu. Zároveň Vám prajem zmysluplné prežitie Veľkonočných sviatkov a radosť z Kristovho zmŕtvychvstania.
Ing. Pavol Kameník

Z OBSAHU
Ing. Pavol Kameník
Príhovor ZR SV
Ing. Pavol Kameník
Národný program stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva pred svojim finále
Lýdia Kubinová
Metodické usmernenie Ú SVS
Ing. Beatrix Franeková
Beseda o včelárstve v ZŠ Bytča
Ing. Jozef Špacír
Nový spôsob včelárenia s otáčaním plodiska
Peter Geleta
Význam očka na nadstavku
Ú SVS
Metodické usmernenie Ú SVS č. 1/2010 a prílohy k usmerneniu
Bc. František Geleta
Medový perníček, do srdca chodníček…
Miroslav Novák
Za včelami do Južnej Afriky
MVDr. Ing. Zoltán Brokeš
Opatrenia pred a počas medovicovej znášky