Slovenský včelár 5 / 2012

Vážení čitatelia;
dostávate do rúk májové vydanie Slovenského včelára. Mesiac máj zvykne označovať ľudská populácia v našich zemepisných šírkach a dĺžkach aj prívlastkom „máj — mesiac lásky“. Patrí mu aj rad ďalších prívlastkov, akými sú napríklad  najkrajší, mesiac zamilovaných, mesiac kvetov… Príznačné je preň aj označenie mesiac mláďat, nového života… V našej  včelárskej ríši je mesiac máj mesiacom prvých medobraní, mesiacom, v priebehu ktorého u našej kranky rapídne stúpa,  vrcholí a kulminuje na pomyselnom grafe krivka rozvoja včelstiev. Podľa výsledkov v šľachtení a v rozchove včelích matiek a  ich zdárneho zužitkovania v chovných včelstvách, technológie včelárenia, môže byť mesiac máj aj mesiacom včelích rojov a následného rozchovu rojivých včelstiev, alebo naopak mesiacom tvorby oddielkov, zmetencov s využitím ich osádzania  mladými matkami z plemenných chovov a tým základu úspešného a profitujúceho včelárenia. Takýmto moderným,  úspešným a zároveň rentabilným spôsobom včelárenia môže byť aj Vaše včelárenie, za predpokladu, že pri dotovanej kúpe  včelích matiek v zmysle NV SR č. 31/2011 po 1. septembri 2012 (teda s možnosťou praktického uplatnenia a využitia slovenskými včelármi) a najmä vo včelárskej sezóne 2013 sa Vám podarí takéto skutočne kvalitné vyšľachtené a  rozmnožené včelie matky nakúpiť. Doteraz produkované včelie matky u nás od registrovaných chovateľov majú totiž kvalitu  veľmi otáznu a variabilnú… Systém dotovania nákupu včelích matiek v zmysle nového NV SR očakávame, že by mal  pozitívne v budúcnosti ovplyvniť aj túto skutočnosť vďaka zákonitostí tržného mechanizmu. Predpokladáme, že dopyt po  včelích matkách zo strany včelárov bude úmerný ich kvalite, ale aj obrazom ich primeranej ceny (t.j. cena by mala zároveň  odpovedať ich kvalite)… Či bude dopyt po včelích matkách vyšší ako je ich produkcia registrovanými chovateľmi v súčasnom  období ukáže najbližšie dvoj-trojročné obdobie. Úspešne môže rozchovávať pre vlastnú potrebu včelie matky každý dobrý  včelár s príslušnými vedomosťami, ktorý si osvojí niektorú z osvedčených a používaných metód chovu včelích matiek a  vytvorí si pre ich chov vhodné chovné podmienky… Pre všetkých záujemcov, ktorí uvažujú a plánujú v rámci svojho včelárenia chovať a produkovať včelie matky je určený Kurz chovu včelích matiek, ktorý pripravuje naše Ú SVS v prvý júnový  víkend. Bližšie informácie sa môžete dozvedieť z článku a pozvánky uverejnenej vo vnútri tohto čísla SV. Popri ďalších  pútavých a zaujímavých odborných, poučných i informatívnych článkoch v ňom nájdete aj článok a fotografie jedného z najvýznamnejších podujatí SVS, ktoré sa konalo v priebehu mesiaca apríl a to dvojdňovej Medzinárodnej konferencie v  Tatranskej Bukovine (v Poľsku), ktorá bola zavŕšením projektu EÚ na tému: „Včely v službe človeka a prírody v Euroregióne  Tatry“. Vážení priatelia, prajem Vám bohatú včelársku žatvu a príjemnú pohodu pri čítaní nášho Slovenského včelára.

Ing. Pavol Kameník ZR SV a predseda SVS

Z obsahu

Ing. Pavol Kameník
Príhovor zodpovedného redaktora SV
Karin Kapustová
Výročná členská schôdza R SVS Juraja Fándlyho Sereď
Lýdia Kubinová
Výročná členská schôdza Hornooravského včelárskeho spolku Trstená
Miroslav Habr
Návšteva včelnice
Mgr. František Geleta, Mgr. Ing. František Janowiak
Projekt EÚ „Včely v službách človeka a prírody v Euroregióne Tatry“
Ú SVS
Kurz chovu včelích matiek
RR SV
1000 otázok a odpovedí o včelách
Ľudovít Žilinský
Med
Jozef Habovštiak, Michal Medvecký
Včelárstvo a chov oviec sa navzájom dobre doplňujú…viac
RR SV
Včelia materská kašička
Testovanie čistiaceho pudu včiel
Mgr. František Geleta
JUDr. Koloman Novacký
MVDr. Ing. Zoltán Brokeš
Zdravotné kritériá výroby medzistienok   viac…
Rudolf Schwarz
Moje rady začínajúcim včelárom
Načrite do lekárne našich starých materí