Slovenský včelár 5-6/2015

Vážení čitatelia, vážení priatelia včelári;
prihováram sa k Vám v období, kedy celá božia príroda v dôsledku svojich zákonitostí rozkvitá a láka naše včielky do svojich príbytkov, do svojich kvetných útrob, do svojho kráľovstva… Rozsiahle rozkvitnuté lány repky i agátové lesy a stromoradia sú pozvánkou, príležitosťou i nádejou pre včelstvá i mnohých slovenských kočujúcich včelárov. Slovensky_vcelar_05_06_2015_Napriek poslaniu našej včielky, schopnostiam včelárov o konečnom výsledku tak — či tak rozhodne v konečnom dôsledku Vyššia moc! Proti tejto Moci nikto — nič nezmôže, táto v každom prípade rozhodne vždy najlepšie a najspravodlivejšie…
Riadenie tohto sveta a rozhodovanie pozemských mocipánov v dnešnej dobe nie je vôbec v súlade s touto Mocou, pretože je zaťažené ich osobným egoizmom, sebectvom a záujmami. Platí to na Slovensku, ale bohužiaľ aj všade vo svete. Platí to v štátnom sektore, verejnom sektore i v profesnom sektore. Aj v slovenskom včelárstve… V nedávnej minulosti si naši predkovia viac ako my vážili dnes našu prírodu, životné prostredie, „našu“ včielku, toto drobné, pilné a užitočné božie stvorenie… Podľa jej dobrých príslovečných vlastností si aj naši otcovia, dedovia… prisvojili pre svojich včelárskych kolegov oslovenie „priateľ“. Jeden z múdrych dávnych učencov sa vyslovil na adresu tohto slovíčka, že… „priateľ“ je človek, ktorý prichádza ku Tebe vo chvíli, keď všetci ľudia od Teba odišli!… Podľa iného, je „priateľ“ ten, kto Ti v núdzi, v ťažkostiach, keď sa Ti robí krivda podá pomocnú ruku, ktorý sa zasadí v Tvoj prospech, za Tvoje ľudské práva, spravodlivosť, objektívnosť, rovnoprávnosť, Tvoju rovnocennosť… s inými, ba aj so sebou samým… Platí to vo veľkých veciach, stredných, malých, drobných, elementárnych, — pretože ak tieto zákonitosti, zásady a postupnosť neplatia v tých najdrobnejších veciach a prípadoch, neplatí to ani v tých väčších, ba ani v tých najväčších, — pretože aj maxi giganty pozostávajú v základe svojej podstaty z tých najelementárnejších fyzikálno-chemických čiastočiek… Ako včielky v každom úli síce osve, ale vo vzájomnej symbióze včelieho superorganizmu tvoria spoločne svoje produkty a budujú svoje spoločné dielo, žiadna nezneužíva svoje poslanie, sily, schopnosti vo svoj prospech — iba pre seba…
Včelári možno nie, ale priatelia určite áno, by sa takto rovnako mali dôstojne správať ku sebe vo svojom živote, aby si tento prívlastok „priateľ“ zaslúžili a mohli ho aj „oprávnene“ používať v dnešnej dobe…
V opačnom prípade — nie je správne a zaslúžené, aj keď určitá nostalgia z nedávnej minulosti sa ukazuje aj medzi našimi včelármi namieste, pretože slovíčko „priateľ“ — v tomto prípade majúce význam oslovenia je pekné, dôstojné a vážené… Snaha o jeho všeobecné používanie pre každého včelára určite nie je namieste dočasu, dokedy v slovenskom včelárstve bude napr. v minulosti vybudovaný a nadobudnutý majetok všetkými slovenskými včelármi vedený vo vlastníctve len jednej časti členskej včelárskej pospolitosti, pričom druhá časť približne 15 %-ná nemá na tento majetok žiaden právny — vlastnícky nárok, ani z neho nemá pomerný úžitok k ostatným slovenským včelárom…, ďalej dokedy bude na Slovensku iba jeden oprávnený žiadateľ o podporu z fondov EÚ, ktorý podľa svojho osobného uváženia a ľubovôle bude sám rozhodovať o tom, koľko ktorý včelár, či skupina včelárov, alebo hráčov v „takom alebo onakom drese“ zo svojho zákonného nároku dostane a mu bude refundované…! Takéto praktiky určite neprináležia (ba ani si ich nemôže nárokovať, či dokonca vynucovať, pretože je to nedôstojné a znevažujúce) včelárovi – nositeľovi oslovenia menom „priateľ“ !… Dokedy…, atď…, dokedy si niektorý slovenský včelár bude dokonca osobovať právo odmietať akúkoľvek pravdivú a objektívnu kritiku na svoje negativistické konanie a škodlivosť konania pre značnú časť slovenských včelárov, i nášho SVS !…atď, …
Smerovanie nášho SVS pri všetkých našich činnostiach a pri zabezpečovaní dobrého zdravotného stavu včelstiev našich členov sme prezentovali v našom SV už nespočetne krát!…
Patrí medzi ne aj maximálne odmietanie neopodstatneného používania akýchkoľvek prípravkov a liečebných prostriedkov a ich aplikácie na báze tvrdej chémie… Napriek tomuto sme aj na Slovensku svedkami podpory, záujmu a často aj uprednostňovania, či dokonca zvýhodňovania a smerovania „kompetentných“, skôr opačného prístupu!… V zmysle tohto môjho konštatovania, ako v tomto čísle SV, tak aj s mojim prísľubom pre našich čitateľov do budúcna, budeme sa naďalej snažiť uverejňovať spôsoby, metódy a liečebné a preventívne prostriedky vyrobené z neškodných, prírodných produktov a spôsoby fyzikálne, termomechanické a i., ktoré budú perspektívne účinné voči v súčasnosti neúplne a nedostatočne zisteným fenoménom spôsobujúcim obrovské úhyny včelstiev po celom svete. V tomto dvojčísle prinášame jednu z nenáročných, nenákladných a maximálne účinných, dlhoročnou praxou odskúšaných a overených metód prevencie a liečenia našich včelstiev proti Varroa destructor, ktorou je Svítkova metóda, spracovaná v preklade autora Ľ. Žilinského. V obsahu nájdete aj mnohé ďalšie odborné, dokumentačné a publikačné články a propozície súťaži v rámci 9. ročníka SMF v Trstenej, ktorý sa bude konať v tomto roku 18. 7. 2015 — v sobotu a na ktorý Vás, všetkých našich členov SVS i všetkých Vás čitateľov SV srdečne pozývam.

Ing. Pavol Kameník
predseda SVS a ZR SV

 Z obsahu

Ing. Pavol Kameník
Príhovor zodpovedného redaktora SV Slovensky_vcelar_05_06_2015a
Tibor Husár
Členovia R SVS Želovce hodnotili uplynulý včelársky rok 2014
Mgr. Štefan Debnár
Žilinčania sa zdokonaľujú v liečení včiel
Jozef Kušnír
Výročné posedenie sereďských včelárov
Ľubomír Vančo
Valné zhromaždenie R SVS Hlohovec
Ľudovít Žilinský
Výročná členská schôdza regionálneho SVS Šaľa
Tibor Uram
Výročná členská schôdza R SVS Žarnovica
Tibor Husár
Včelárska výstava a veľtrh včelárskychpotrieb v Székesfehérvári
Ing. Pavol Kameník
Propozície súťaží 9. ročníka SMF v Trstenej
Ľudovít Žilinský
Včely a varroa alebo Svítkova metóda obmedzovania populácie roztoča
PhDr. František Geleta
O čom písal Slovenský včelár pred 90. rokmi
RR SV
1000 otázok a odpovedí o včelách
RR SV
Medonostné rastliny v Tyrolských Alpách
Ing. PhDr. Martin Mellen, PhD., Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD.,Prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
Typy propolisov rôznych geografických oblastí, ich hlavné zložky a rastlinné zdroje
PhDr. František Geleta
Do kedy včeláriť?