Slovenský včelár 5/2010

Vážení čitatelia, dostávate do rúk májové vydanie Slovenského včelára. Dúfam že Vášho obľúbeného časopisu, usudzujúc podľa jeho percentuálneho odberu, ktorý vďaka Vám dosiahol v tomto roku v prepočte na počet členov nášho Spolku včelárov Slovenska úctyhodných 75 %. Do akej miery sa môj úsudok ako jeho zodpovedného redaktora zhoduje so skutočnou realitou neodvážim sa odhadnúť. Situácia v odbere časopisu je markantne odlišná v každom našom regionálnom spolku. Výsledné číslo percentuálneho odberu časopisu v tom – ktorom spolku je výsledkom mnohých faktorov, príčin a dôsledkov. Neodvážim sa tvrdiť, že najrozhodujúcejšou skutočnosťou v tomto smere bolo rozhodnutie 15. VZ SVS o povinnom odbere časopisu každým členom SVS.
Predchádzajúce 2 roky však ukázali, že zmysel a dôležitosť tohto Uznesenia VZ, si tak ako mnohí členovia SVS – vysvetlili po svojom aj mnohí funkcionári Regionálnych spolkov. Sú spolky, v ktorých odber časopisu za posledné tri roky neprevýšil 15 – 20 % napr. R SVS Komárno, Bratislava, Belá nad Cirochou, Bánovce nad Bebravou, Trebišov, Toporec a i. Naopak, na druhej strane máme spolky, v ktorých odber časopisu je 100 %-ný , alebo sa k tejto hranici približuje. Medzi takéto patrí napr. R SVS Bytča, D. Kubín, Tvrdošín, Žarnovica, Šaľa, Želovce, Považská Bystrica a i. Napriek tomu, že v každom spolku je približne rovnaké vekové a vzdelanostné zloženie členov, s rovnakým sociálnym postavením, s približne zhodnými názormi, nárokmi na úroveň, obsah a kvalitu nášho časopisu. Preto mám zato, že rozhodujúcim a kľúčovým faktorom pre výšku odberu nášho časopisu ale nie sú tieto skutočnosti, ale najmä dôslednosť, vplyv, autorita a presviedčacie argumenty s osobnostnými schopnosťami každého predsedu R SVS. Z tohto dôvodu moje poďakovanie dnes adresujem všetkým predsedom uvedených spolkov a to predovšetkým pr. M. Novákovi, pr. P. Murínovi, pr. Ing. Podstrelenému, pr. RNDr. J. Žigovi, pr. Ľ. Žilinskému, pr. M. Kajtorovi a pr. A. Čelkovi. Z dôvodu, aby sa popri percentuálnom odbere zvyšovala zároveň aj jeho obsahová a odborná úroveň prijala RR SV na svojom poslednom zasadnutí viaceré opatrenia. Jedným z nich bol aj úzus ustúpiť od konfrontačných článkov adresovaných priamo alebo nepriamo členom resp. funkcionárom SVS, a ušetrený priestor účelnejšie využiť na publikovanie odborných článkov a na články informatívneho charakteru, popr. Reklamu pre včelárov, reklamu včelárskych výrobkov a zariadení. Ďalším opatrením boli konkrétne požiadavky adresované ZR členom Redakčnej rady. Ukazuje sa, že doterajší autori a pravidelní prispievatelia v rámci jednotlivých rubrík dokážu osloviť najväčšiu časť Vás – našich čitateľov a sú aj od Vás najžiadanejšie. Práve tieto rubriky doteraz tvoria stálice a kostru jeho obsahu. Rovnako je tomu tak aj v tomto májovom vydaní SV. Naviac – jeho obsah bude rozšírený o nový súbor článkov od autora Ing. J. Lengyela z jeho ciest po Austrálii zo začiatku roka 2010. Ďalším oživením nášho časopisu je aj článok Ing. B. Novosada – Repka olejná, chémia a včely, ďalej Propozície jednotlivých súťaží v rámci podujatia štvrtého ročníka Slovenského medového festivalu v Trstenej, Metodické usmernenie Ú SVS k Vyhláške MP SR č. 82/2008 o identifikácii a registrácii včelstiev spolu s tlačivom Hlásenie chovateľa včiel, aktuálny zoznam registrovaných chovateľov včelích matiek v r. 2010 a mnohé ďalšie zaujímavé články. Vážení priatelia včelári, verím, že obsahová náplň nášho časopisu umocní Vašu radosť a elán do práce na Vašich včelniciach v najkrajšom mesiaci roka máji, pri prvých medobraniach a rovnako Vám napomôže zvládnuť Vaše povinnosti v súvislosti s administratívou a plnením úloh Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva v podpornom roku 2009/2010. Prajem Vám k tomu veľa zdravia, síl a úspechov.
Ing. Pavol Kameník

Z OBSAHU
Ing. Pavol Kameník
Príhovor ZR SV
Lýdia Kubinová
Druhé riadne zasadnutie Ú SVS
Peter Geleta
Nový R SVS
Peter Geleta
Z rokovania Krajského predsedníctva Košického kraja
Miroslav Novák
Na Bielu sobotu v Bytči
Viac medu – menej liekov
Ing. Jozef Legyel
Včelárenie u „Protinožcov“
PaedDr. Ivana Hromcová
Beseda o včelách
Peter Geleta
Integrovaný chov matiek v nadstavkovom úli
Ing. Jaroslav Gasper
Zoznam chovateľov včelích matiek – rok 2010
SÚ SVS
Usmernenie Ú SVS č. 3/2010
Ing. Pavol Kameník, Ing. Richard Ružovič
Propozície jednotlivých súťaží v rámci podujatia IV. ročníka SMF v Trstenej, ktorý sa bude konať v dňoch 15. – 16. júla 2010
Bc. František Geleta
Medový perníček, do srdca chodníček…
Ing. Branislav Novosad
Repka olejná, chémia a včely
MVDr. Ing. Zoltán Brokeš
Zdravotný a ekonomický význam rojenia
Príčiny vzniku rojovej nálady