Slovenský včelár 6/2011

Vážení priatelia včelári, vážení čitatelia,
všetkých Vás srdečne pozdravujem v úvodníku júnového vydania nášho Slovenského včelára. V období jeho písania, v tretej dekáde mája vrcholia v mnohých regiónoch Slovenska znášky z agáta. Podľa mnohých  včelárov z južného Slovenska a ich vyjadrení ohľadne doterajších výsledkov z medobraní ukazuje sa tento rok oveľa priaznivejší   a bohatší na úrodu medu, ako tomu bolo v predchádzajúcom roku 2010. Už pri prvom vytáčaní medu z jarných zdrojov — vŕb, ovocných stromov a repky prekročili celoročný vlaňajší výsledok. Májovú ponuku znášky z agáta vítajú nielen včelári žijúci priamo v regióne, kde sa táto invázna drevina v hojnejšej miere udomácnila a pokrýva značné plochy či už vo forme lesných monokultúr, zmiešaných drevín, alebo vo forme vetrolamov a lesných pásov. Rovnako lákavým sa stávajú aj pre kočujúcich včelárov zo severnejších oblastí Slovenska, alebo iných regiónov, v ktorých sa agát nevyskytuje. Práve pre týchto včelárov sa usiluje náš Spolok včelárov Slovenska oslovením a osobnými jednaniami na príslušných ministerstvách — pôdohospodárstva, dopravy a vnútra vytvoriť pre budúcnosť čo najjednoduchšie a najvhodnejšie podmienky, ktoré ich nebudú zbytočne byrokratizovať a zaťažovať. Doteraz najzložitejšia najkomplikovanejšia je situácia pri zámere využívania starších a starých dopravných a prepravných kočovných zariadení. Naše legislatívne zákonné ustanovenia a norme striktne musia byť  v súlade s celoeurópskymi nariadeniami ES. Preto nie je a ani nebude možné sa pokúšať v budúcnosti o ich obchádzanie, alebo sa dožadovať výnimiek zo strany našich kočujúcich včelárov, ani zo strany vedení našich celoslovenských včelárskych organizácií SVS a SZV, ale tieto predpisy jednoducho rešpektovať. Takýto postoj zaujali k našim požiadavkám vymenované komisie ministerstva dopravy a ministerstva vnútra SR. V zmysle tohto konštatovania zatiaľ nie je možné dosiahnuť ani pre ťahače, (v ktorých sú umiestnené trvale včelie úle, poprípade tieto zároveň ťahajú iné prepravné včelárske zariadenia — napr. maringotky, či inak prerobené poľnohospodárske traktorové vlečky) — predĺženie ročnej časovej lehoty na 2 alebo 3 ročné obdobie, resp. na obdobie — po odjazdení určitých kilometrov napr. 3 či 5 tisíc ako sme v našich žiadostiach požadovali. Príslušné inštitúcie MV SR nie sú naklonené ani požiadavke akceptovať a realizovať náhradný systém STK pre kočovné vozy vo forme použitia mobilných kontrolných cestných zariadení. Ako je z uvedeného zrejmé, všetky druhy prepravných kočovných zariadení, ktorými disponujú naši slovenskí včelári musia v rámci svojho zatriedenia a zaradenia rešpektovať súčasné podmienky slovenskej legislatívy a ich vlastníci (užívatelia) musia zabezpečiť pre ich použitie na cestách SR technické požiadavky, ktoré sú pre tieto zariadenia stanovené. Pre Vašu komplexnejšiu informáciu sme na našej internetovej stránke www.spolokvcelarovslovenska.sk  uverejnili stanoviská a odborné vyjadrenia k tejto téme z jednotlivých ministerstiev SR. V zmysle Plánu práce a úloh SVS na rok 2011 budeme problematike kočovania venovať náležitú pozornosť aj v priebehu nastávajúceho obdobia. Predpokladám, že sa k tejto téme dostaneme už aj na najbližšom osobnom rokovaní zástupcov SVS dňa 25. mája s ministrom pôdohospodárstva SR Ing. Z. Simonom. Vážení priatelia, verím, že rovnako ako problematika kočovania so včelstvami Vás zaujmú aj ďalšie zaujímavé články, ktoré naše redakčná rada pripravila a zaradila do obsahu júnového čísla SV. Prajem Vám príjemný relax pri ich čítaní a veľkú úprimnú radosť pri medobraniach a z výsledkov Vášho včelárenia.
S priateľským pozdravom „Včelárstvu zdar“ zostáva.

Ing. Pavol Kameník, ZR SV

Z obsahu

Ing. Pavol Kameník
Príhovor zodpovedného redaktora SV
V. ročník SMF
Mgr. František Geleta
PROJEKT„Včely v službách človeka a prírody v Euroregióne Tatry“
Ak vymrú včely…
RR SV
Činnosť robotníc v čase rojenia
Mgr. František Geleta
Bude svet bez včiel?
Minister Zsolt SIMON
Európsky recesný trend vo včelárstve hrozbou pre Slovensko nie je
RR SV
Regionálny spolok včelárov v Bytči zostáva zachovaný viac… 
Prvý kurz medového pečiva
RNDr. Jozef Žigo
Spoznávanie včely medonosnej
RR SV
Repka a jej med
RR SV
Dymáky, včelárske fajky a materiál do nich – včera a dnes
Mgr. František Geleta
Včely na internete…
MVDr. Ing Zoltán Brokeš
Tlmenie pokročilej rojovej nálady viac…