Slovenský včelár 8-9 / 2013

Vážení čitatelia,
dvojčíslo nášho časopisu Slovenský včelár je pripravené na obdobie, ktoré je začiatkom nového včelárskeho roka, a ktoré je pre nás včelárov určené na prípravu včelstiev na ich úspešné prezimovanie. Starostlivosť o včelstvá v neskorom lete je základným kameňom nasledujúcej sezóny. Každému zodpovednému včelárovi treba zabezpečiť, aby jeho včelstvá išli do zimy dostatočne silné a zdravé. Len v takýchto prípadoch prezimujú v dostatočnej sile, zdraví a kondícii, na jar sa rýchlo vyvinú a v sezóne prinesú aj dobrý úžitok. Pre neskoré leto je vhodné podľa odborníkov si osvojiť základné pravidlo, zmyslom ktorého je potrebné si ponechať len silné rodiny a len do nich investovať čas a prostriedky. Také rodiny, ktoré sú v auguste slabé, sú zbytočná investícia, či už vo forme nakúpeného a použitého krmiva, alebo vynaloženej práce. Je lepšie zazimovať menej rodín, z ktorých všetky prezimujú, ako zazimovať veľa rodín, z ktorých do jari málo — ktorá v dostatočnej sile dožije… V mesiacoch august a september venujeme náležitú pozornosť zdravotnému stavu včelstiev a ich napadnutiu klieštikom, ktorého populácie v prípade nedostatočnej pozornosti včelára v závere septembra v napadnutých a nedostatočne liečených včelstvách doslovne explodujú… A ktoré zaujímavé témy sa podarilo pripraviť a umiestniť redakčnej rade SV do obsahu dvojčísla tohto vydania SV? Dominantnú časť tvoria články, v ktorých sme sa Vám snažili čo najviac priblížiť a zdokumentovať tohtoročné najvýznamnejšie a najdôležitejšie spolkové podujatie, ktorým bol 7. ročník Slovenského medového festivalu v Trstenej. Konal sa ako tradične v období vrcholiacich osláv sviatku Panny Márie Škapuliarskej, dňa 13.7.2013. Množstvo prihlásených súťažných vzoriek medu (53) a medovín (23), medovníkov (5) kolekcií, a včelárskych exponátov (7), návštevníkov, našich i zahraničných hostí a predajcov svedčí o záujme včelárskej i nevčelárskej verejnosti  slovenské včelárstvo, jeho propagáciu, pravé včelie produkty a výrobky, ako aj ich možný nákup a konzumáciu. S cieľom sprístupniť všetkým  súťažiacim ale i ostatným čitateľom body, umiestnenie ktoré dosiahli jednotlivé súťažné vzorky medov a medovín uverejňujeme tieto v prehľadných tabuľkách ako súčasti sprievodných článkov. Neobišli sme ani priaznivcov Kalendária včelára od včelárky Dr. P. Aumeier, či seriál na pokračovanie Včelárenie s úľom Dadant. V zdravotnom okienku autora MVDr. Ing. Z. Brokeša sa môžete dozvedieť zaujímavosti ohľadne snubného (oplodňovacieho) letu mladej matky. O ohrození včely, možných príčinách hromadných úhynov včelích rodín v dôsledku používania nových chemikálií na ochranu plodín v USA i v Európe sa dočítate v článku spracovanom Mgr. F. Geletom – Včela je prvá na rane. O ďalších aktivitách a podujatiach našich Regionálnych včelárskych spolkov, ďalej o zaujímavostiach o mede, jeho význame a využití sa dozviete v článkoch ich autorov i od kolektívu odborných autorov SPÚ v Nitre a SOŠ OaS Michalovce. Vážení čitatelia, uvedené i bližšie nezmienené články a zaujímavosti verím, že budú prínosom, poučením i vhodným čítaním pre Vás v tomto horúcom dovolenkovom a prázdninovom období a energetickým zdrojom pri Vašej ušľachtilej práci – včelárení. Všetkým Vám prajem úspešný štart do nového včelárskeho roka.

Ing. Pavol Kameník
predseda SVS a ZR SV

Z obsahu

Ing. Pavol Kameník
Príhovor zodpovedného redaktora SVSlovensky_vcelar_08_09_2013_internet_Stránka_32
Ing. Pavol Kameník
7. ročník Slovenského medového festivalu v Trstenej
Lýdia Kubinová
Vyhodnotenie odbornej degustácie súťaže o Najlepší slovenský med a Najlepšiu slovenskú medovinu v rámci 7. ročníka SMF v Trstenej
RNDr. Jozef Žigo
Súťaž o najkrajší slovenský medovník v rámci 7. ročníka SMF v Trstenej
RR SV
Včelárska nedeľa v Zuberci – Brestovej
RR SV
Školenia AÚVL
Ing. Michal Levický
Ekonomika chovu včelstiev na Slovensku základné výsledky dotazníkového prieskumu
Ľubomír Vančo
VČELY – problém aj nutnosť
Ing. Martin Kosa
Nedeľa včelárov
Mgr. František Geleta
XXII. Beseda u Bartnika
RR SV
Pozvánky na krajské medové festivaly
RR SV
1000 otázok a odpovedí o včelách
Mgr. František Geleta
Včela je prvá na rane
Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD. Prof. Ing. Mária Angelovičová, PhD. Mgr. Lucia Janošová-Vjestová
Med medzi potravinami a k zdraviu
RR SV
Kalendárium – august, september
MVDr. Ing. Zoltán Brokeš
Snubný (oplodňovací) let mladej matky
RR SV
Včelárenie s úľom Dadant