Slovenský včelár 9-10/2014

Vážení čitatelia,
končiace sa prázdninové a dovolenkové obdobie vystriedalo obdobie nástupu na naše pracoviská, školopovinnej mládeže a študentov do škôl a na VŠ a univerzity. V našej včelárskej komunite, v ktorej väčšina spojila svoje občianske životy s chovom drobnej včielky doznieva znášková sezóna a v rámci nej posledné práce spojené s nástupom nového včelárskeho roka. K nemu neodmysliteľne patrí vytáčanie medu, pokračovanie prevencie a liečby včelstiev a zakrmovanie včelstiev na zimné obdobie.
Nádeje a očakávania, ktoré nás vedú dopredu pri našom včelárení sa pretransformovali do našich individuálnych reálnych výsledkov, ktoré si môžeme vzájomne skonfrontovať. A ako vyzerá práve ta Vaša porovnávacia rovnica v tejto končiacej sa sezóne ?…
Z mojich osobných stretnutí s našimi včelármi z rôznych lokalít a kútov Slovenska sa každé hodnotenie z časti, ale aj veľmi diametrálne navzájom líšia. Boli medzi nimi včelári, ktorí sú s výsledkami svojich medobraní spokojní. Medzi takýchto patria tí včelári na východe či juhu Slovenska, ktorí vytočili po 15 až 20 km medu z repky, obdobne aj z agáta. K takýmto patrili aj niektorí kočujúci včelári zo severnej časti Slovenska. Sľubné prognózy plynúce z teplej zimy a tým vhodných podmienok pre ideálne rozmnožovanie sa, zimovanie a rast populácií producentov medovice sa vo väčšine regiónov slovenska síce z časti naplnili a včelári sa tešili ako z množstva, tak i kvality získaného medovicového medu, ale inej významnejšej znášky medovicového medu sa nedočkali, najmä z dôvodu, že nepriaznivé počasie a silné výdatné dažde vyprodukovanú medovicu zmyli. Po ich ustátí tvorba novej medovice obyčajne už nedosiahla predchádzajúcu úroveň. Obdobná situácia bola na horských a podhorských oblastiach v období kvitnutia maliny. V oblastiach pestovania slnečnice zaznamenali naši včelári individuálne množstvá, výdatnosť a produkciu medu, tí úspešnejší hovoria o vyše 25 kg znáške, ba i vyššej v priemere na 1 včelstvo. V ostatných oblastiach Slovenska, medzi ktoré v tomto slova zmysle môžeme zaradiť aj celú jeho severnú časť, dosiahli naši včelári oveľa nižšie produkčné výsledky, pričom boli aj takí, ktorí v priebehu sezóny museli viackrát svoje včelstvá prikrmovať. A akými aspektmi a zvláštnostiam sa uberal a riadil náš ďalší spolkový život? Je potešiteľné, že aj napriek zvláštnemu macošskému prístupu nášho rezortného ministerstva a jeho kastácie slovenskej včelárskej pospolitosti v procese tajnej prípravy nového NV SR č. 107/2014 som s činnosťou našich R SVS, ich vedení a členov v priebehu roka 2014 veľmi spokojný. Podstata tejto spokojnosti spočíva v aktivite a účasti členov SVS na všetkých poriadaných podujatiach nášho Spolku. Vysoké účasti v jednotlivých súťažných kategóriách medov (spolu 58 vzoriek), medovín (9 vzoriek), medovníkov (12 vzoriek), včelárskych exponátov (16 exponátov), množstvo predajcov včelárskych pomôcok, potrieb, včelích produktov a výrobkov z nich, hojná účasť návštevníkov, ďalej účastníkov na kurzoch a prednáškach atď. svedčia o záujme a vzťahu včelárskej i nevčelárskej verejnosti ako aj význame a účelnosti tohto podujatia akým je SMF v Trstenej. Obdobne, s veľkým záujmom našich členov sa stretli aj dva poznávacie — odborné včelárske zájazdy do Rakúska a do Poľska. Z nich ten prvý sa už uskutočnil v dňoch 1. — 3. 8. 2014, druhý stoji pripravený a zabezpečený na 6. a 7. 9. 2014 priamo pred dverami. Z kapacitných dôvodov a pre veľký záujem našich členov zostali niektoré prihlášky na zájazd na včelnice našich veľkovčelárov pr. Žilinského, Ing. Osuského, bratov Irhovcov, na Južnú Moravu a do Mistelbachu a Tirolských Álp na včelnicu H. Gritza neprijaté a neakceptované.O zámere, účasti, spokojnosti 51 účastníkov tohto vydareného spolkového podujatia sa dočítate v článku vo vnútri tohto vydania SV. Nájdete v ňom ďalej aj všetky obvyklé rubriky a zaujímavé články z ďalších včelárskych, regionálnych podujatí, krajských medových festivalov a výstav, ktoré organizovali a uskutočnili naše Krajské poradné centrá a R SVS vo svojich krajoch, ako aj ďalšie odborné články a zaujímavosti zo Slovenska i zo sveta.
Vážení čitatelia, vážení priatelia, verím, že sa Vám obsah, ktorí sme pre Vás pripravili v tomto rozšírenom dvojčísle SV bude páčiť a dozviete sa z neho veľa osožného pre Váš včelársky i osobný život.

Ing. Pavol Kameník
predseda SVS a ZRSV

 Z obsahu

Ing. Pavol KameníkSV_9_10_2014
Príhovor zodpovedného redaktora SV
SÚ SVS
Druhé riadne zasadnutie Ú SVS v r. 2014
RR SV
Slávnostné otvorenie prvej spolkovej včelnice v Trstenej
Ing. Pavol Kameník
8. ročník SMF v Trstenej
Lýdia Kubinová
Vyhodnotenie odborných súťaží v rámci 8. ročníka SMF v Trstenej
RNDr. Jozef Žigo
Súťaž o Najkrajší medovník v rámci 8. ročníka SMF v Trstenej
Lýdia Kubinová
Včelárska nedeľa v Zuberci Brestovej
Ing. Magdaléna Šútorková
2. ročník KMF v Bytči
Miroslav Habr
Ochutnávka medov
RNDr. Jozef Žigo
4. ročník KMF v Žarnovici
Ing. Pavol Kameník
Spolkoví včelári na „Ceste za poznaním“ v Rakúsku
Ingrid Habrová
Leto so včielkou
Andrej Fedkov
Včelárska výstava v Humennom
Ing. PhDr. Martin Mellen, PhD., Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD.,
Prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD., Doc. Ing. Peter Haščík, PhD.
Zo spektra využívania a účinkov propolisu…
RR SV
1000 otázok a odpovedí o včelách
Kalendárium
VČELÁRENIE V HORÁCH
MVDr. Ing. Zoltán Brokeš
Chovateľské a zdravotné aspekty vytvárania zmetencov
Včelárska čítanka alebo moja prvá kniha o včelách…..