Slovenský včelár 9 / 2012

Práce so včelstvami spojené s nástupom nového včelárskeho roka a s ukončením predchádzajúcej sezóny doprevádzajú každého včelára v priebehu druhého prázdninového a dovolenkového letného mesiaca — augusta, kedy píšem pre všetkých čitateľov Slovenského včelára tieto riadky úvodníka  jeho septembrového vydania. V priemere celého Slovenska patril rok 2012 k tým niektorým predchádzajúcim rokom, v ktorých úroda a výťažok medu  dosiahli slabší priemer, v porovnaní s rokom 2011 asi 1/3. Hlavnými príčinami nižšieho výťažku medu boli enormné, dlhotrvajúce suchá v druhej  polovici r. 2011, v dôsledku ktorých obrovský deficit vodných zrážok a nízkej pôdnej vlhkosti spôsobil nevzídenie a nevyklíčenie ozimnej repky, ktorú naši poľnohospodári a pestovatelia museli preorať a preosiať inými druhmi poľnohospodárskych kultúr a to jarnými odrodami repky a obilovín, ktoré sú pre včelstvá nie rovnocennou, adekvátnou nektárodajnou náhradkou oproti ozimným kultivarom repky olejnej. Druhou príčinou nižšieho výťažku medu bol primrznutý agát a dlhšie trvajúce ochladenie počasia v čase prelomovej druhej polovice fázy jeho kvitnutia — v období „troch zamrznutých mužov“, v priebehu ktorého došlo k pozastaveniu tvorby nektáru na jeho súkvetiach. Treťou príčinou bol tohtoročný deficit zrážok, ktorý v závere včelárskej produkčnej sezóny spôsobil v regiónoch s priepustným pôdnym podložím — štrkov, pieskov, štrkopieskov pozastavením a blokáciu tvorby nektáru na kvetoch slnečnice. Poveternostné a klimatické podmienky možno označiť za pôvodcu štvrtej príčiny nižšieho celoslovenského priemeru výťažku medu, ktoré neboli vôbec v tomto roku priaznivé pre potrebné rozmnoženie produkčných generácií producentov zdrojov medovicových medov…Lokálne sa vyskytli aj menšie či väčšie odlišnosti od mnou popísaného stavu. O týchto vedia iba priami účastníci a viac šťastní, spokojní alebo nespokojní včelári…O čo menej nám naše včielky dokázali z poskytnutého mála našou prírodou zužitkovať a o čo menej sme im z tohto mála ponechali, o to viac, starostlivejšie a opatrnejšie im bolo treba dodať na zdarné prezimovanie vo forme kvalitných cukrových roztokov alebo moderných glycidových invertov. Aj v tomto smere musí platiť rovnováha a spravodlivé pravidlo „Kvalita — za kvalitu, alebo kvalita = kvalite“. Ak nám totiž naše včielky vyrábajú a produkujú kvalitné medy, rovnako my včelári im ako za náhradu musíme dodať na zimu kvalitný, rovnocenný ten najvhodnejší pokrm, ktorý im mimo poskytnutia dostatku životných a vykurovacích zdrojov a potrieb , poskytne aj bezproblémové prezimovanie, zaručí dobrý zdravotný stav zimujúcim generáciám včiel a predpoklady pre mohutný a rýchly jarný rozvoj… Ako som Vás informoval v predchádzajúcom dvojčísle SV vybrať si a rozhodnúť sa práve pre takúto najvhodnejšiu náhradu krmiva, nebýva vždy ľahké a v dnešnej modernej, komerčnej spoločnosti ani jednoduché. Aj napriek tomu, že nebýva vždy všetko najlacnejšie zároveň aj najvhodnejšie, – dobrovoľnou povinnosťou každého včelára (bez ohľadu na počet včelstiev ktoré chová a vychádzajúcou z jeho vnútorného presvedčenia) by malo byť vyššie uvedené pravidlo rovnosti! Nebuďme aj my včelári za každú cenu moderní komerční manažéri! Ani naše včielky nám neposkytujú zdraviu škodlivé exhaláty, chemikálie, alebo produkty izotopového štiepenia škrobu z obilovín, kukurice, či zemiakov…. S cieľom pomôcť váhavým chovateľom včiel sme preto niektoré z glycídových krmív pre včely ponúkaných na našom trhu, ktoré môžu znehodnotiť naše kvalitné slovenské medy nedovolenými izotopovými zložkami podrobili v uplynulých dňoch ako predmet skúmania našim i zahraničným akreditovaným pracoviskám. Ak totiž chceme v budúcnosti produkovať medy prosté akýchkoľvek nežiaducich prímesí, komponentov, zložiek izotopového štiepenia škrobu, nesmieme naše včelstvá krmivom obsahujúcim tieto rezídua kŕmiť a očakávať od nich, že v nich obsiahnuté nežiaduce látky a prímesi nám včielky vo svojej vnútornej „továrni“ z neho odfiltrujú, zneutralizujú a odstránia, aby sa nedostali do vytáčaných najmä jarných medov!… A čo prináša septembrové vydanie nášho SV? V jeho obsahu dominujú publikačné a informačné články a fotografie z najzvýznamnejšieho tohto ročného spolkového včelárskeho podujatia, ktorým bol 6. ročník Slovenského medového festivalu v Trstenej. Ďalej sú to články z Krajských medových festivalov v Humennom, v Žarnovici, v Dolnom Kubíne a v Považskej Bystrici, dokumentačné články z odborného včelárskeho zájazdu členov SVS vo Výskumnom ústave včelárskom v Dole, v Prahe, na Pokusnom včelíne Kývalka (Oblastném včelárskej plemenárskej stanici) pri Brne, z Výstavy včelárskych zariadení a potrieb v Jaszberény v Maďarsku a z ďalších včelárskych podujatí. Bez podstatnejších zmien uverejňujeme v čísle aj ďalšie pravidelné rubriky. Pre dispozíciu množstva fotografického a dokumentačného materiálu s prihliadnutím na porekadlo: „Je lepšie jeden krát vidieť – ako stokrát počuť“, rozšírili sme štyri farebné stránky časopisu o fotografie z popisovaných včelárskych podujatí. Vážení čitatelia, prajem Vám príjemné chvíle strávené užitočným čítaním stránok nášho Slovenského včelára.

Ing. Pavol Kameník ZR SV a predseda SVS

Z obsahu

Ing. Pavol Kameník
Príhovor zodpovedného redaktora SV
Lýdia Kubinová
6. ročník Slovenského medového festivalu v Trstenej viac…
Lýdia Kubinová
Vyhodnotenie odbornej degustácie súťaže o Najlepší slovenský med a Najlepšiu slovenskú medovinu v rámci 6. ročníka SMF v Trstenej
RNDr. Jozef Žigo
Súťaž o najkrajší slovenský medovník
Peter Geleta
Súťaž o najzaujímavejší včelársky exponát, zariadenie
RR SV
Včelárska nedeľa v Múzeu oravskej dediny v Zuberci – Brestovej viac…
Jácint Majoros
Gemerskí včelári na výstave v meste Jászberény viac…
Ing. Peter Čerňanský
Krajská výstava medov a medovín v Považskej Bystrici
Ing. Martin Kosa
2. ročník Krajského medového festivalu Žilinského kraja
Andrej Fedkov
Krajský medový festival Prešovského kraja
RNDr. Jozef Žigo
Krajský medový festival opäť v Žarnovici
RR SV
Mimoriadne liečivé účinky medu a škorice
Mgr. Ľubomíra Šrámeková
Slovenskí včelári vo VÚVČ. Dol viac…
RR SV
Včelárova práca v septembri
Rudolf Schwarz
Moje rady začínajúcim včelárom