Slovenský včelár 9/2010

Slovenský včelár  9 / 2010

Vážení priatelia včelári obsahu septembrového úvodníka nášho spolkového časopisu ma motivovalo najdôležitejšie tohtoročné včelárske podujatie, venované propagácii slovenského včelárstva, jeho významu a prínosu pre verejnosť i celú prírodu. Je ním Slovenský medový festival, ktorý sa v tomto roku, presne v dňoch 15. a 16. júla konal už po štvrtý krát v Trstenej. Aj keď s ohľadom na termín jeho konania v mesiaci júl bolo by aktuálnejšie jeho priblíženie už v mesiaci august, čo nebolo ale možné z dôvodu, že práve v mesiacoch júl a august vychádza náš časopis aj v tomto roku ako dvojčíslo. Program tohtoročného 4. ročníka SMF bol zameraný o i. na prezentáciu vyprodukovaného kvetového medu z tohtoročnej včelárskej sezóny, ktorá bola veľmi špecifická a málo úrodná a prezentáciu medovicových medov získaných od včelstiev v závere vlaňajšej sezóny, z dôvodu, že tieto medy boli vytáčané až po termíne 3. ročníka SMF a preto nemohli byť zaradené do súťaže v uplynulom roku. Pre celý postup, príjem, preberanie, zabezpečenie anonymity, vykonanie laboratórnych rozborov, hodnotenia v odborných degustačných komisiách, udeľovanie ocenení výhercom a účastníkom súťaže sme spracovali v dostatočnom časovom predstihu interný spolkový predpis, ktorý sme v celosti publikovali v júnovom čísle Slovenského včelára. Aj preto sa nevyskytli v tejto oblasti väčšie nedostatky, resp. nedostatky zásadnejšieho charakteru.
Určitým nedostatkom v tomto smere bolo doručovanie súťažných vzoriek medov v sklenených fľašiach, u ktorých došlo v troch z 50-tich vzoriek, ktoré nám boli zaslané do súťaží k ich poškodeniu a tým znemožneniu zaradiť tieto vzorky do príslušnej kategórie v súťaži. Obdobne v súťažiach o najlepšiu slovenskú medovinu, najkrajší slovenský perník a najzaujímavejší včelársky exponát sa v priebehu celého podujatia SMF nevyskytli žiadne nedostatky. Za určitý nedostatok v dvoch posledne menovaných súťažiach možno označiť menší počet súťažných exponátov. Čisto vecou náhody a výsledkov objektívneho hodnotenia odborných degustačných komisií v súťažiach o najlepší slovenský med a najlepšiu slovenskú medovinu je, že obidve kategórie v mede i v medovine na prvých dvoch miestach vyhrali medy a medoviny od našich spolkových včelárov z Oravy. Ako predseda SVS kvitujem vysokú účasť z radov slovenských včelárov na 4. ročníku SMF v Trstenej, a to najmä v priebehu prvého dňa SMF, ktorý bol venovaný slávnostnému otvoreniu SMF, zdraviciam a vystúpeniam širokého zastúpenia pracovníkov ŠVPÚ z Dolného Kubína, R VPS Dolný Kubín, ŠVPS SR z Bratislavy, PPA MP SR, VÚVč. v Dole z ČR, a následnému kurzu pre obsluhu aerosolového zariadenia VAT — la, vedeného riaditeľom VUVč. v Dole — Ing. Dr. F. Kamlerom. Širokú účasť našich členov z celého Slovenska sme zaznamenali aj na dvojdňovom sprievodnom podujatí SMF, ktorým bol kurz pre AÚVL vedeného CPVŽV v Nitre a VÚVč. v L. Hrádku, ktorý úspešne absolvovalo 57 účastníkov. Ako je zrejmé zo zbežného prierezu programu 4. ročníka SMF, podstatná väčšina našej členskej základne pochopila potrebu a nevyhnutnosť prezentácie svojej práce i potrebu a význam včelárenia, ktorého najlepšou mediálnou ale najmä verejnou prezentáciou je prezentácia včelích produktov určených a ponúknutých pre našich slovenských spotrebiteľov a to na včelárskych podujatiach s celoslovenským záberom a tým aj významom, akým SMF v Trstenej bezpochyby je. Bližšie sa o celom podujatí i výsledkoch v jednotlivých súťažných kategóriách dočítate v článkoch, ktoré sme v našej RR pripravili v tomto vydaní nášho SV. Obdobie prázdnin a letných dovoleniek bolo naplnené na našom Sekretariáte SVS prácou, ktorá bola veľmi dôležitá pre včasné a dôsledné uplatnenie žiadostí o refundáciu vynaložených nákladov v rámci opatrení Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva za druhé podporné obdobie r. 2009-2010. Prácou zameranou na spracovávanie údajov v žiadosti SVS na opeľovaciu činnosť včiel za r. 2010, ale tiež príprave a rokovaniam so zástupcami SZV, Slovenská včela, MP SR, PPA MP SR zameraných na zmenu, doplnenie a legislatívnu úpravu dokumentu Národný program stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva, podľa ktorého sa oprávnené subjekty a žiadatelia budú musieť riadiť a ich akceptovať pri uplatňovaní a realizácii opatrení NP v nastávajúcom podpornom období r. 2011 až 2013 a to už od 1. septembra 2010. Taktiež aj o týchto prácach nášho sekretariátu SVS sa dozviete bližšie pri čítaní článkov vo vnútri tohto vydania nášho časopisu. Vážení čitatelia, prajem Vám dobrý štart v úvode nového včelárskeho roka, pri liečení, dokončení správneho zazimovávania vašich včelstiev a úvahách o Vašej individuálnej i našej spoločnej práci, ku ktorým Vás môže aspoň z časti motivovať a usmerniť aj toto septembrové vydanie SV.
Ing. Pavol Kameník

Z OBSAHU
Ing. Pavol Kameník
Príhovor ZR SV
Lýdia Kubinová
Dotácia na opeľovaciu činnosť včiel
Ing. Pavol Kameník
Národný program stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva v podpornom roku 2009/2010
Lýdia Kubinová
4. ročník Slovenského medového festivalu v Trstenej
Lýdia Kubinová
Výsledky hodnotenia medov a medovín na 4. ročníku Slovenského medového festivalu v Trstenej dňa 14. 7. 2010
Andrej Feďkov
Včelárska nedeľa v Kochanovciach
Ing. Ján Ragan, Štefan Hegedüs
Členovia R SVS Bretka na kurze chovateľov včelích matiek
Miroslav Novák
Bytčania na pôde Žilinského samosprávneho kraja
Zoznam vzdelávacích aktivít na podporný rok 2010/2011
Miroslav Habr
Včelári Trnavského kraja v Bučoviciach
Mgr. František Geleta
Medový perníček, do srdca chodníček…
RR SV
Slnečný rozpúšťač vosku
RRSV
Tmavý alebo svetlý – každý pravý med je vzácny
MVDr. Ing. Zoltán Brokeš
Odloženec a preleták 1. časť, Porovnanie odložencov a zmetencovVytvorenie odložencov