Slovenský včelár 9/2011

Vážení priatelia včelári, milí čitatelia;
v úvodníku septembrového vydania nášho Slovenského včelára sa chcem zamyslieť spolu s Vami nad práve sa končiacim prelomom dvoch včelárskych rokov a udalosťami, ktoré sme v jeho priebehu prežívali a vnímali. Mesiace júl a august prežíva naša ľudská pospolitosť tradične na miestach, ktoré sú zdrojom relaxu, oddychu a čerpania nových fyzických i psychických síl. Ak akceptujeme evolučný proces vo včelej a ľudskej populácii a zamýšľame sa nad vzájomnou paralelou obidvoch pospolitostí v oblasti koncentrácie síl, ich využívania na prípravu zásob na zimné obdobie, či budúcu svoju prácu, javí sa nám na prvý pohľad, že prelomové ročné obdobie u včelstiev a dovolenkové obdobie v ľudskej pospolitosti sa sebe veľmi podobajú… …až tak veľmi, že v nás ľuďoch ako „korune tvorstva“ si začíname s trochou nadradenosti a pýchy namýšľať, ako si to vieme my ľudia rozumne zariadiť….a tie naše včielky si tým pádom berú od nás príklad a vzor. Nepomerná dĺžka existencie včely medonosnej a ľudskej – rozumnej bytosti na našej planéte však naopak svedčí jednoznačne v prospech našej včielky… V rámci uvedených intencií mnohí z nás včelárov prežívalo doteraz letné dovolenkové obdobie a žilo bežnými ľudskými i včelárskymi prácami. Ich súčasťou sa stal v tomto roku aj 5. ročník SMF v Trstenej, ktorý sa konal ako už tradične 15. júla v pútnickom mestečku Trstená, ktoré si práve v tomto roku 2011 pripomína 640. výročie od jeho prvej písomnej zmienky v r. 1371. Samotnému priebehu tohtoročného SMF, súťažným výsledkom jednotlivých súťažiacich v súťažných kategóriách o Najlepší slovenský med, medovinu, najkrajší medovník či najzaujímavejší včelársky exponát venujeme dostatok priestoru vo vnútri tohto časopisu. Naviac uvádzam, že tohtoročného 5. r. SMF sa zúčastnil väčší počet súťažiacich ako v predchádzajúcich štyroch ročníkoch a to vo všetkých vyššie uvedených súťažných kategóriách. Do súťaže o Najlepší slovenský med prihlásili súťažiaci celkom 70 medov. Po ich vyhodnotení odbornými degustačnými komisiami i laikmi z radov návštevníkov podujatia boli v ŠVPÚ D. Kubín vykonané laboratórne rozbory ich chemicko-fyzikálnych vlastností a parametrov, ktoré boli porovnané s kritériami Spolkovej normy akosti a kvality č. 1/2006, pričom môžem konštatovať, že všetky súťažné vzorky medov splnili kritéria citovanej normy. Všetci súťažiaci obdŕžali z ŠVPÚ Dolný Kubín prostredníctvom nášho Sekretariátu Ú SVS Protokol o vykonaných skúškach, ktorý im bol bezplatne doručený poštou. Ú SVS v zmysle týchto protokolov vydalo súťažiacim Osvedčenie o oprávnenosti používania ochrannej známky SVS „Slovenský med“. S cieľom zvýšiť a rozšíriť propagáciu SMF a jeho pozitívny záber na celé územie Slovenska v prospech našich členov, v prospech Spolku včelárov Slovenska, slovenského včelárstva i celú nevčelársku verejnosť rozhodlo Ú SVS už v r. 2010 o potrebe a význame uskutočniť v každom kraji Krajské medové minifestivaly a to v priamej časovej náväznosti na SMF a to tak, aby tieto boli  zrealizované do konca mesiaca august, z dôvodu rovnomerného využitia podporného limitu z fondov NP. V zmysle tohto konštatovania a schváleného harmonogramu – pod patronátom príslušných krajských zmocnencov boli doteraz veľmi úspešne zrealizované Krajské medové minifestivaly v mestách: Žilina a Bytča, Prievidza, Hlohovec, Žarnovica a v Nitre, a to v rámci celoslovenskej výstavy Agrokomplex 2011. Z dôvodu, že zo strany členov nášho Ú SVS i vedení jednotlivých R SVS boli tieto podujatia prijímané veľmi pozitívne a väčšina svojimi aktivitami i osobne kladne podporila ich prípravu, ich organizačno-technické i materiálové zabezpečenie a priebeh možno dedukovať, že boli kompletne splnené aj zámery a ciele, ktoré sme si pred ich realizáciou v Ú SVS vytýčili a predsavzali… S ohľadom aj na veľmi pozitívne ohlasy od vedení uvedených miest a ich samospráv a veľmi veľké pozitívne ohlasy včelárskej i nevčelárskej verejnosti, rozhodlo naše Ú SVS, že v konaní Krajských medových minifestivalov bude pokračovať aj v budúcnosti s tým, že využijeme pri ich príprave a realizácii získané poznatky a skúsenosti z ich prvých ročníkov. S prianím všetkého najlepšieho Vám,
všetkým čitateľom nášho SV a s úprimným poďakovaním všetkým, ktorí sa príprav, zabezpečenia a realizácie 5. r. SMF v Trstenej a prvého ročníka KMF v mestách Žilina, Bytča, Prievidza, Hlohovec, Žarnovica a Nitra zostáva a Vás pozdravuje

Ing. Pavol Kameník,  ZR SV

 

Z obsahu

 Ing. Pavol Kameník
Príhovor zodpovedného redaktora SV
Lýdia Kubinová
5. ročník Slovenského medového festivalu v Trstenej viac…
Lýdia Kubinová
Vyhodnotenie odbornej degustácie súťaže o Najlepší slovenský med a Najlepšiu slovenskú medovinu v rámci 5. ročníka SMF
RR SV
Včelárska nedeľa v Zuberci Brestovej
RNDr. Jozef Žigo
Krajský medový festival SVS Banskobystrického kraja viac…
Ing. Peter Čerňanský
Krajská výstava medov a medovín v Trenčianskom kraji viac…
Ľubomír Vančo
Vystúpili sme z kruhu ? !
Pavol Murín
Žilinskí včelári hneď na úvod dvakrát vystavovali viac…
Ing. Magdaléna Šútorková
Včelárska výstava v Bytči
Mgr. František Geleta
Vitalita včiel a kvalita peľu je závislá od čistoty prostredia
RNDr. Miriam Filipová, PhD.
Prehľad laboratórnych vyšetrení včiel
Miroslav Habr
Využitie výpočtovej techniky vo včelárskej evidencii
Mgr. František Geleta
Včely na internete…
MVDr. Ing Zoltán Brokeš
Vosk a zdravie včelstiev
Mgr. František Geleta
Hromadný úhyn včiel – potvrdí ho až sčítanie?