Štatút Svojpomocného fondu SVS

Spolok včelárov Slovenska vytvára a spravuje účelový Svoj Pomocný Fond Spolku včelárov Slovenska – skrátene SPF SVS.  Tvorba a účel fondu – fond je zameraný na zmiernenie niektorých škôd vzniknutých členom SVS na ich včelárskom majetku pri chove včiel a s nimi súvisiacich činnostiach. Pprostriedky SPF nemožno minúť na iné účely. SPF spravuje komisia zvlášť na to volená – komisia SPF na čele s jej predsedom. Do SPF povinne prispievajú všetci členovia SVS raz ročne na každé zazimované včelstvo vo finančnej výške odsúhlasenej Valným zhromaždením SVS
Zo SPF sú čiastočne hradené škody, ktoré vzniknú včelárovi pri škodových udalostiach. Zo SPF sú tiež hradené náklady na zisťovanie, preverovanie, stanovenie výšky škody (za posudok znalca, cestovné a diéty členom komisie SPF, príp. refundácia mzdy) vrátane nákladov spojených s prácou komisie SPF…

Štatút SPF SVS