SÚŤAŽ O NAJLEPŠÍ SLOVENSKÝ MED

Propozície súťaže o najlepší slovenský med

 V tomto roku Ústredie SVS vyhlasuje v súťaži o Najlepší slovenský med tri súťažné kategórie a to:

  1. Jednodruhový kvetový med a v rámci tejto kategórie nasledovné druhy medov:

            –  a.) agátový med

            –  b.) Repkový-pastovaný med

      2.Viacdruhové kvetové medy

              – a.)Zmiešaný  kvetovo  – medovicový med

Súťažné vzorky medov môžu súťažiaci doručiť poštou, resp. kuriérskou službou na adresu Spolok včelárov Slovenska, Oravická 612/12, 028 01 Trstená, alebo doniesť osobne – najneskôr do 24.09.2021 do 18.00 hod.

Po tomto termíne nebudú už súťažné vzorky medov do súťaže  prijímané a tiež nebudú zaradené do súťaže o najlepší slovenský med!

Súťažná vzorka medu bude pozostávať v rámci jednej súťažnej kategórie medu
v zmysle Smernice SVS č. 1/2010 pre podujatie – Slovenský medový festival v Trstenej – z 1 ks jedného, toho istého druhu medu pochádzajúceho zo sezóny 2021,  naplneného v  plastovej fľaši 500 g uzavretej skrutkovým uzáverom – viečkom. Súťažiaci odovzdáva do súťaže  súťažnú vzorku medu bezplatne. 

Z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti so vzniknutou  koronakrízou spôsobenou vírusom  COVID 19  upustilo Ústredie SVS aj v roku 2021 od organizovania  Krajských medových festivalov a ďalších plánovaných podujatí spojených s ochutnávkou súťažných medov. Z tohto dôvodu bude súťažná vzorka rozdelená len na dve rovnaké vzorky, z ktorých  jedna   bude dňa 25.09.2021 odovzdaná predsedovi odbornej degustačnej komisie a bude slúžiť ako degustačná vzorka do  súťaže o najlepší slovenský med,  ktorá sa uskutoční 22.10.2021.  Druhá časť súťažnej  vzorky bude dňa  25.09.2021 odovzdaná predsedovi odbornej degustačnej komisie, ktorý zabezpečí odovzdanie súťažnej vzorky do ŠVPÚ v Dolnom Kubíne za účelom vykonania dohodnutých fyzikálno-chemických rozborov súťažných medov.  

   Upozornenie: Z dôvodu, že podľa nového NV SR č. 337/2019 Z. z.  nie je umožnené Ústrediu SVS, ani poverenému funkcionárovi AVS centrálne za svojich členov požiadať o podporu za analýzy medu v rámci súťaže o najlepší slovenský med a získanie súhlasu s používaním ochrannej známky „Slovenský med SVS“, –  (a to z dôvodu, že podľa  § 8 tohto NV SR môže o takúto podporu požiadať iba samotný včelár a preto takáto podpora bude poskytnutá iba priamo včelárovi), – Ústredie SVS  zabezpečí  v  tomto roku centrálne odovzdanie  všetkých súťažných vzoriek medu do ŠVPÚ v D. Kubíne za účelom vykonania fyzikálno-chemických rozborov  súťažných medov.

   Náklady za vykonané rozbory si  musí  uhradiť súťažiaci  včelár sám a následne včelár  si musí  samostatne požiadať o preplatenie 100 % z uhradených nákladov v zmysle NV SR č. 337/2019 Z.z.).

 Postup pre súťažiaceho včelára:

Na každej jednotlivej súťažnej vzorke medu – fľaši musí byť nálepka s nasledovnými údajmi:

  Vzor nálepky na pohári s medom:

  1. Kategória medu: ( napr. jednodruhový med )
  2. Druh medu: ( napr. agátový)
  3. Ročník zberu medu: ( napr. 6/2021)
  4. Meno, priezvisko, titul, adresa včelára: ( napr.Vilko Trúdik, Kvetná 48, 927 00 Medovce)

Je neprípustné, aby sa súťažiaci včelár zúčastnil 2x súťaže s jedným
a tým istým druhom medu!

 

 Ing. Pavol Kameník

Predseda SVS