USMERNENIE k predkladaniu požiadaviek na čerpanie dotačných prostriedkov podľa Nariadenia vlády SR č. 337/2019 Z. z. na podporný rok 2019/2020

Vážení priatelia,

v prílohe Vám zasielam spracované USMERNENIE k podmienkam čerpania pomoci v podpornom roku 2019/2020.

V zmysle schváleného Nariadenia vlády SR č. 337/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva na podporný rok 2019/2020 môžu členovia OZ SLOVENSKÍ VČELÁRI požiadať prostredníctvom svojich OZ o poskytnutie podpory pri vykonávaní nasledovných v podpornom roku 2019/2020, pričom podporný rok 2019/2020 začal 1. augusta 2019 a skončí 31. júla 2020.

Dôležité termíny súvisiace s predkladaním požiadaviek na čerpanie dotačných prostriedkov sú nasledovné:
Žiadosti o preplatenie už zrealizovaných opatrení, ktoré boli zrealizované jednotlivými žiadateľmi v termíne od 1.8.2019 do 31.12.2019 musia byť doručené na SÚ SVS najneskôr do 31. 1. 2020.
Žiadosti o preplatenie už zrealizovaných opatrení, ktoré boli zrealizované jednotlivými žiadateľmi v termíne od 01.01.2020 do 28.02.2020 musia byť doručené na SÚ SVS najneskôr do 31.03.2020.
Žiadosti o preplatenie už zrealizovaných opatrení, ktoré boli zrealizované jednotlivými žiadateľmi v termíne od 01.03.2020 do 30.06.2020 musia byť doručené na SÚ SVS najneskôr do 10.07.2020.

Všetky žiadosti o refundáciu nákladov za zrealizované opatrenia v podpornom roku 2019/2020, ktoré boli vykonané po termíne 31.12.2019 musia byť už vypísané a doručené na Sekretariát SV na nových tlačivách v zmysle Metodického pokynu PPA SR na rok 2019/2020

Celý dokument…