Usmernenie k vykonaniu prehliadok na varroázu a vyplnenie tlačiva Ročné hlásenie o stanovišti včelstiev

                     Chovateľ včiel (včelár) je povinný podľa vyhlášky MPRV SR  285/2017 Z. z. nahlásiť do siedmich dní zmenu údajov (počtu včelstiev na stanovišti, zazimovanie včelstiev) do centrálneho registra na tlačive Hlásenie zmien. V prípade viacerých stanovíšť, je potrebné vypísať tlačivo hlásenie zmien na každé stanovište zvlášť! Tlačivo hlásenie zmien vypĺňa a podpisuje len chovateľ včiel a nie je potrený podpis AÚVL. Ak nedošlo k zmene stavu včelstiev na stanovišti nie je povinnosť zasielať tlačivo hlásenie zmien. Vyplnené tlačivo zasielajte poštou na adresu ÚPZ Žilina, Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina alebo e-mailom na cehz@pssr.sk
 
Pokyny pre AÚVL:
 
Prehliadky včelstiev na varroázu (podľa § 7 písm. d) a e) NV 10/2023 Z. z
– Prehliadky vykoná AÚVL na základe poverenia, ktoré vydá príslušná R VPS.
– Prehliadky odporúčame vykonať od 1. 8. do 05. 09. 2023. Vyplnené a podpísané prílohy č. 29 alebo 32 (podľa stanovištia včelstiev) spolu s poverením od R VPS zašle OZ na sekretariát SVS do 30. 10. 2023. 
– Upozornenie: Zmena vo vypisovaní príloh č. 29 resp. 31 – v obidvoch pribudla kolónka Podpis včelára, t.j. včelár potvrdí svojim vlastnoručným podpisom nielen správnosť údajov, ale aj fyzické vykonanie prehliadky včelstiev (viď. príložené prílohy, z uvedeného dôvodu nebude možné si hotové prílohy stiahnúť z CEHZ). 
– Výška pomoci na jedno prehliadnuté včelstvo na trvalom stanovišti je do 1,00 eur.
– Výška pomoci na jedno prehliadnuté včelstvo na kočovnom stanovišti je do 0,40 eur
 
Pokyny pre chovateľa včiel:
– Nahlásiť do siedmich dní zmenu údajov (počtu včelstiev na stanovišti, zazimovanie včelstiev) do centrálneho registra na tlačive Hlásenie zmien.
– Vyplnené tlačivo zaslať poštou na adresu ÚPZ Žilina, Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina alebo e-mailom na cehz@pssr.sk

 


V Trstenej  10.07.2023
 
                                                                                                        Lýdia Kubinová
                                                                                                        sekretariát SV