USMERNENIE k žiadostiam o pomoc v podpornom roku 2021 – 2022

Prvým augustom  2021 začne nový podporný rok  2021/2022

     V zmysle  doteraz platného  Nariadenia vlády SR č. 337/2019  Z. z., ktorým sa  ustanovujú  podmienky  o poskytovaní  pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva na podporný rok 2021/2022 môžu členovia OZ SLOVENSKÍ VČELÁRI  požiadať prostredníctvom  svojich OZ o poskytnutie podpory pri vykonávaní nasledovných v podpornom roku  2021/2022, pričom  podporný rok 2021/2022  začne 1. augusta 2021 a skončí 31. júla 2022.   

   Dôležitým termínom pre uplatnenie si žiadosti o poskytnutie podpory z prostriedkov Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva  v podpornom roku 2021/2022 prostredníctvom OZ SLOVENSKÍ VČELÁRI  je pre všetkých členov i štatutárov  SV termín 31.05.2021.  Do tohto termínu  majú možnosť všetci členovia  SV prostredníctvom svojich štatutárnych zástupcov prehodnotiť a naplánovať  svoje aktivity v zmysle jednotlivých opatrení Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva v podpornom roku 2021/2022 a tieto si uplatniť písomne na tlačive „Žiadosť o podporu“ najneskôr do 31.05.2021 písomne, resp. e-mailom na Sekretariát OZ SLOVENSKÍ VČELÁRI, Oravická 612/12, 028 01 Trstená

 Upozorňujeme na ďalšie dôležité termíny súvisiace s predkladaním požiadaviek na čerpanie dotačných prostriedkov v podpornom roku 2021/2022:   

 • Žiadosti o preplatenie zrealizovaných opatrení v podpornom roku 2021/2022 zasielajte na Sekretariát SV v čo najkratšom termíne po ich realizácii (najlepšie ihneď), avšak najneskôr do  nasledovných termínov:
 • Žiadosti o preplatenie zrealizovaných opatrení, ktoré budú zrealizované jednotlivými žiadateľmi v termíne od 1.8.2021 do 31.12.2021 musia byť doručené na SÚ SV najneskôr  do 31. 01. 2022.
 • Žiadosti o preplatenie už zrealizovaných opatrení, ktoré budú zrealizované jednotlivými žiadateľmi v termíne od 01.01.2022 do 31.03.2022  musia byť doručené na SÚ SV najneskôr do 30. 04. 2022.
 • Žiadosti o preplatenie už zrealizovaných opatrení, ktoré boli zrealizované jednotlivými žiadateľmi v termíne od 04.2022 do 30.06.2022 musia byť doručené na SÚ SV najneskôr do 10. 07. 2022.

 

Všetky žiadosti o refundáciu nákladov za zrealizované opatrenia v podpornom roku 2021/2022, musia byť  vypísané a doručené na Sekretariát SV na platných tlačivách v zmysle Metodického pokynu PPA SR na rok  2021/2022. Metodický pokyn PPA SR spolu s jednotlivými tlačivami bude zaslaný elektronicky na adresy všetkých členov OZ SV a tiež uverejnený aj na internetovej stránke www.spolokvcelarovslovenska.sk a internetovej stránke www.avs.sk.

 Upozorňujeme predsedov jednotlivých OZ a R SVS, resp.  tajomníkov OZ a R SVS na časté chyby pri uplatňovaní svojich požiadaviek, ktoré majú za následok zamietnutie ich preplatenia zo strany PPA SR:

 Najčastejšou chybou zo strany OZ a R SVS je neskoré predkladanie požiadaviek na čerpanie dotačných prostriedkov.  Je nutné dodržať vyššie uvedené termíny doručovania kompletných  žiadostí o preplatenie zrealizovaných opatrení na sekretariát SV !!!  Žiadosti spolu s kompletnými prílohami, ktoré budú doručené po týchto termínov budú zo strany PPA SR zamietnuté. (Upozorňujem na to, že pre PPA SR sú záväzné termíny doručenia  aj prípadných opravených, resp. chýbajúcich dokladov o úhrade, tzn. aj v prípade, že doručíte svoju žiadosť o preplatenie včas, ale táto bude nekompletná,, resp. bude v nej formálna chyba, ktorá bude odstránená z Vašej strany až po termíne –  nebude zo strany PPA SR akceptovaná.) Neskorým resp. chybným podávaním žiadostí o preplatenie sa sami oberáte o možnosť čerpania dotačných prostriedkov z NP.

 • Používajte prosím iba aktuálne prílohy pre podporný rok 2020/2021, ktoré tvoria prílohu tohto Usmernenia. (Všetky ostatné doteraz používané prílohy Metodických pokynov PPA SR si prosím radšej vymažte zo svojich počítačov, aby tak nedochádzalo k ich zámene.)
 • Kontrolujte prosím správnosť údajov na vyplnených prílohách (či sú správne vypísané údaje v hlavičke žiadosti, či ste nezabudli na pečiatku, resp. podpisy štatutárov OZ alebo R R SVS, alebo samotného žiadateľa a pod.) Prípadné Vaše chyby, ktoré často vzniknú z nepozornosti majú za následok, že sú Vám tieto doklady vrátené na  doplnenie, resp. prepracovanie, a to má často za následok zmeškanie termínov na možné predloženie žiadostí o preplatenie na PPA SR, resp. ich uznanie na PPA SR.
 • Dôrazne Vás prosím, zasielajte iba žiadosti o preplatenie, ktoré sa týkajúc aktuálneho podporného obdobia 2021/2022 – t.j. opatrenia, ktoré budete realizovať od 1. augusta 2021 do 31. júla 2022. Z dôvodu časovej rezervy na spracovanie dokladov, prípadne opravy chyb  a ich následné uplatnenie na PPA SR –  prosím neplánujte (ak to nie je nevyhnutne nutné)  svoje aktivity na obdobie mesiaca júla 2022.
 • Upozorňujeme aj na predkladanie správnych dokladov o úhrade za Vami kúpené zariadenia,  ktoré akceptuje PPA. Po skúsenostiach z minulých rokov odporúčame platiť buď v hotovosti – vtedy prikladáte k žiadosti kópiu príjmového pokladničného dokladu. Ďalšou možnosťou je dodávka tovaru na dobierku s platbou pri preberaní tovaru – vtedy predkladáte kópiu  dokladu o úhrade, ktorú dostanete pri preberaní dobierky na  pošte alebo od kuriéra.

Ak platíte za nákup prevodom z Vášho účtu –   je potrebné predložiť kópiu Vášho výpisu z účtu (nie potvrdenie o zaplatení alebo realizácií platby, či doklad o transakcii stiahnutý z internetu – takéto doklady  o úhrade PPA SR neuznáva).

PODPOROVANÉ OPATRENIA:

 • 5 TECHNICKÁ POMOC
 • 6 BOJ PROTI ŠKODCOM A CHOROBÁM VČELSTIEV, PREDOVŠETKÝM     

       VARROÁZE

 • 7 RACIONALIZÁCIA SEZÓNNEHO PRESUNU VČELSTIEV
 • 8 PODPORA LABORATÓRIÍ
 • 9 PODPORA OBNOVENIA STAVU VČELSTIEV
 • 10 SPOLUPRÁCA S ORGÁNOM USKUTČŇUJÚCOM APLIKOVANÝ VÝSKUM PODROBNOSTI K JEDNOTLIVÝM OPATRENIAM:
 • 5 TECHNICKÁ POMOC (§ 5 NV č. 337/2019 Z. z.)

Pomoc v rámci opatrenia „Technická pomoc“ možno poskytnúť na:

 1. a) zabezpečenie prednášky alebo seminára v oblasti včelárstva,
 2. b) zabezpečenie včelárskeho krúžku,
 3. c) zabezpečenie letného kurzu včelárstva pre účastníkov vo veku 6 až 19 rokov,
 4. d) zabezpečenie vzdelávania v oblasti včelárstva v akreditovanom vzdelávacom programe,
 5. e) zabezpečenie včelárskej konferencie,
 6. f) poskytovanie poradenstva alebo konzultácie v oblasti včelárstva pre včelára,
 7. g) zabezpečenie exkurzie pre členov včelárskeho krúžku na školské alebo ukážkové včelnice
  v Slovenskej republike,
 8. h) zabezpečenie účasti spoločníka alebo člena včelárskeho združenia na vzdelávacom podujatí
  v oblasti včelárstva,
 9. i) zabezpečenie publikačnej, osvetovej alebo propagačnej činnosti súvisiacej so včelárstvom,
 10. j) uskutočnenie včelárskej výstavy, včelárskej súťaže, národného alebo medzinárodného včelárskeho podujatia,
 11. k) obstaranie výpočtovej alebo audiovizuálnej techniky vrátane jej príslušenstva pre včelárske združenie, zriadenie pripojenia k verejnej elektronickej komunikačnej sieti pre včelárske združenie, používanie elektronickej komunikačnej služby včelárskym združením alebo vytvorenie, prevádzkovanie alebo aktualizovanie informačného systému využívaného včelárskym združením,
 12. l) obstaranie technických pomôcok alebo zariadení na získavanie, spracovanie alebo skladovanie včelárskych produktov,
 13. m) obstaranie zariadení na úpravu stanovišťa včelstva,
 14. n) obstaranie inštruktážnych pomôcok, zariadení alebo materiálov určených na použitie v rámci včelárskeho krúžku,
 15. o) vybavenie včelnice strednej školy, na ktorej sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v oblasti včelárstva, vybavenie včelnice vysokej školy, vzdelávacej inštitúcie alebo inej inštitúcie, na ktorej sa uskutočňuje vzdelávanie v oblasti včelárstva v akreditovanom študijnom programe,
 16. vybavenie ukážkovej, ekologickej alebo pokusnej včelnice,
 17. ochrana včelstiev, úľov alebo včelárskych zariadení pred poškodením alebo odcudzením,
 18. monitorovanie sezónneho stavu včelstiev,
 19. zabezpečenie poskytovania pomoci pre konečných prijímateľov pomoci.

Zabezpečenie prednášky alebo seminára v oblasti včelárstva (§ 5 ods. 1 písm. a) NV č. 337/2019 Z. z.)

Konečný prijímateľ pomoci: schválený žiadateľ, včelárske združenie alebo organizačná jednotka, ktorá je usporiadateľom prednášky alebo seminára.

Výška pomoci:

–   do 280 eur za prednášku alebo seminár.

 Podmienky pre poskytnutie pomoci:

–   prednáška alebo seminár sa uskutočňuje za účasti najmenej 20 účastníkov,

–   minimálna doba trvania sú 2 vyučovacie hodiny (1 vyučovacia hodina = 45 minút),

Upozornenie: Pomoc možno poskytnúť vo včelárskom roku na zabezpečenie najviac jednej prednášky alebo jedného seminára na každých 50 včelárov, ktorých podľa údajov v registri včelstiev ku dňu uskutočnenia prednášky alebo seminára združuje konečný prijímateľ pomoci. Konečnému prijímateľovi  napr. so 46 členmi nie je možné poskytnúť pomoc, konečný prijímateľ pomoci musí mať aspoň 50 členov ku dňu uskutočnenia prednášky alebo seminára. Konečnému prijímateľovi s 52 členmi nie je možné poskytnúť pomoc na dve prednášky alebo semináre. Na dve prednášky alebo semináre je potrebné, aby konečný prijímateľ pomoci združoval aspoň 100 včelárov. Na tri prednášky alebo semináre je potrebné, aby konečný prijímateľ pomoci združoval aspoň 150 včelárov, atď.

 Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:

–   dokumentácia z prednášky alebo seminára (ďalej len „vzdelávacia aktivita), ktorá obsahuje:

 • názov vzdelávacej aktivity,
 • tému a stručný obsah vzdelávacej aktivity,
 • dátum uskutočnenia vzdelávacej aktivity,
 • meno, priezvisko a akademický titul fyzickej osoby, ktorá vzdelávaciu aktivitu viedla,
 • meno a priezvisko účastníkov vzdelávacej aktivity a
 • prezenčnú listinu s podpismi účastníkov vzdelávacej aktivity a podpisom fyzickej osoby,

ktorá vzdelávaciu aktivitu viedla.

 • prezenčná listina vzdelávacej aktivity podľa Prílohy č. 6 s odtlačkom pečiatky organizácie, ktorá vzdelávaciu aktivitu organizovala a podpisom osoby, ktorá uvedený druh vzdelávacej aktivity viedla,

–   správa zo vzdelávacej aktivity spolu s fotodokumentáciou z priebehu vzdelávania v listinnej alebo elektronickej podobe (v správe je minimálne potrebné uviesť dátum, čas, miesto konania, a tému vzdelávacej aktivity, spolu so stručným obsahom, min. jedna fotka).

     V prípade konania vzdelávacej aktivity online formou sa fotografia neprikladá. K žiadosti je nutné priložiť čestné prehlásenie každého účastníka aktivity, na ktorom potvrdí svoju účasť na online aktivite.

Zabezpečenie včelárskeho krúžku (§ 5 ods. 1 písm. b) NV č. 337/2019 Z. z.)

Konečný prijímateľ pomoci: včelár, ktorý vedie včelársky krúžok.

Výška pomoci:

 • do 800 eur na vedenie včelárskeho krúžku.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

–   včelársky krúžok sa vykonáva za účasti najmenej jeho 5 členov (účastníkov), ktorí sa zúčastnia najmenej 66 vyučovacích hodín za včelársky rok (1 vyučovacia hodina = 45 minút).

 Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:

–   dokumentácia z včelárskeho krúžku (ďalej len „vzdelávacia aktivita), ktorá obsahuje:

 • názov vzdelávacej aktivity,
 • tému a stručný obsah vzdelávacej aktivity,
 • dátum uskutočnenia vzdelávacej aktivity,
 • meno, priezvisko a akademický titul fyzickej osoby, ktorá vzdelávaciu aktivitu viedla,
 • meno a priezvisko účastníkov vzdelávacej aktivity a
 • prezenčnú listinu s podpismi účastníkov vzdelávacej aktivity a podpisom fyzickej osoby,

 ktorá vzdelávaciu aktivitu viedla.

–   prezenčná listina vzdelávacej aktivity podľa Prílohy č. 7 s odtlačkom pečiatky organizácie, ktorá vzdelávaciu aktivitu organizovala a podpisom osoby, ktorá uvedený druh vzdelávacej aktivity viedla,

–   správa zo vzdelávacej aktivity v listinnej alebo elektronickej podobe (v správe je minimálne potrebné uviesť dátum, čas, miesto konania, a tému vzdelávacej aktivity, spolu so stručným obsahom),

Zabezpečenie letného kurzu včelárstva pre účastníkov vo veku 6 až 19 rokov (§ 5 ods. 1 písm. c) NV č. 337/2019 Z. z.)

Konečný prijímateľ pomoci: organizačná jednotka včelárskeho združenia, ktorá je usporiadateľom letného kurzu včelárstva.

Výška pomoci:

 • do 1 000 eur na zabezpečenie letného kurzu včelárstva.

 Podmienky pre poskytnutie pomoci:

–   letný kurz včelárstva sa uskutočňuje za účasti najmenej 15 účastníkov vo veku 6 až 19 rokov,

–   doba trvania je najmenej 7 kalendárnych dní.

 Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:

–   dokumentácia z letného kurzu včelárstva (ďalej len „vzdelávacia aktivita), ktorá obsahuje:

 • názov vzdelávacej aktivity,
 • tému a stručný obsah vzdelávacej aktivity,
 • dátum uskutočnenia vzdelávacej aktivity,
 • meno, priezvisko a akademický titul fyzickej osoby, ktorá vzdelávaciu aktivitu viedla,
 • meno a priezvisko účastníkov vzdelávacej aktivity a
 • prezenčnú listinu s podpismi účastníkov vzdelávacej aktivity a podpisom fyzickej osoby,

 ktorá vzdelávaciu aktivitu viedla.

–   prezenčná listina vzdelávacej aktivity podľa Prílohy č. 8 s odtlačkom pečiatky organizácie, ktorá vzdelávaciu aktivitu organizovala a podpisom osoby, ktorá uvedený druh vzdelávacej aktivity viedla,

–   správa zo vzdelávacej aktivity v listinnej alebo elektronickej podobe (v správe je minimálne potrebné uviesť dátum, čas, miesto konania, a tému vzdelávacej aktivity, spolu so stručným obsahom),

Zabezpečenie vzdelávania v oblasti včelárstva v akreditovanom vzdelávacom programe (§ 5 ods. 1 písm. d) NV č..337/2019.Z.z.)

Konečný prijímateľ pomoci: usporiadateľ – vzdelávacia inštitúcia, ktorá je oprávnená poskytovať vzdelávanie v oblasti včelárstva v akreditovanom vzdelávacom programe.

Výška pomoci:

–   do 900 eur na jednodňový vzdelávací program,

–   do 1 800 eur na viacdňový vzdelávací program.

 Podmienky pre poskytnutie pomoci:

–   vzdelávací program je vykonaný vzdelávacou inštitúciou, ktorá má akreditovaný vzdelávací program v oblasti včelárstva,

–   vzdelávací program je vykonaný za účasti najmenej 15 účastníkov (včelárov alebo včelárskych začiatočníkov), alebo za účasti najmenej 7 včelárov, ktorého témou je inseminácia matiek včely medonosnej alebo senzorické hodnotenie včelárskych produktov,

–   minimálna doba trvania:

–    jednodňový program trvá najmenej 10 vyučovacích hodín,

–    viacdňový program trvá najmenej 20 vyučovacích hodín (1 vyučovacia hodina = 45 minút).

Prílohy predkladané konečným prijímateľom:

–   kópia potvrdenia o akreditácii vzdelávacieho programu, v ktorom sa vzdelávanie uskutočnilo,

 • dokumentácia z akreditovaného vzdelávacieho programu v oblasti včelárstva (ďalej len „vzdelávacia aktivita), ktorá obsahuje:
 • názov vzdelávacej aktivity,
 • tému a stručný obsah vzdelávacej aktivity,
 • dátum uskutočnenia vzdelávacej aktivity,
 • meno, priezvisko a akademický titul fyzickej osoby, ktorá vzdelávaciu aktivitu viedla,
 • meno a priezvisko účastníkov vzdelávacej aktivity a
 • prezenčnú listinu s podpismi účastníkov vzdelávacej aktivity a podpisom fyzickej osoby,

 ktorá vzdelávaciu aktivitu viedla.

 • kópia zmluvy medzi usporiadateľom (vzdelávacou inštitúciou) a fyzickou osobou, ktorá vzdelávaciu aktivitu viedla o zabezpečovaní vzdelávania v oblasti včelárstva.

–   prezenčná listina vzdelávacej aktivity podľa Prílohy č. 9 s odtlačkom pečiatky organizácie, ktorá vzdelávaciu aktivitu organizovala a podpisom osoby, ktorá uvedený druh vzdelávacej aktivity viedla,

–   správa zo vzdelávacej aktivity v listinnej alebo elektronickej podobe (v správe je minimálne potrebné uviesť dátum, čas, miesto konania, a tému vzdelávacej aktivity, spolu so stručným obsahom),

Zabezpečenie včelárskej konferencie (§ 5 ods. 1 písm. e) NV č. 337/2019.Z.z.)

Konečný prijímateľ pomoci: účastník, ktorý vystupuje na včelárskej konferencii.

 

Výška pomoci:

 • 100 eur za odmenu pre účastníka, ktorý vystupuje na včelárskej konferencii.

 

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

 • včelárska konferencia je vykonaná za účasti najmenej 30 účastníkov okrem tých, ktorí na nej vystupujú,

–   pomoc možno poskytnúť len pre účastníka, ktorý vystúpi na včelárskej konferencii.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom:

 • dokumentácia zo včelárskej konferencie, ktorá obsahuje:
 • názov včelárskej konferencie,
 • tému včelárskej konferencie,
 • názvy a stručný obsah príspevkov prezentovaných na včelárskej konferencii,
 • dátum uskutočnenia včelárskej konferencie,
 • meno a priezvisko účastníkov včelárskej konferencie, ktorí na nej prezentovali príspevky,
 • meno a priezvisko ostatných účastníkov včelárskej konferencie a
 • prezenčnú listinu s podpismi týchto účastníkov včelárskej konferencie.

–   prezenčná listina podľa Prílohy č. 10 s odtlačkom pečiatky organizácie, ktorá včelársku konferenciu organizovala a podpisom osoby, ktorá vystupovala na včelárskej konferencii,

–   správa zo včelárskej konferencie spolu s fotodokumentáciou z priebehu vzdelávania v listinnej alebo elektronickej podobe (v správe je minimálne potrebné uviesť dátum, čas, miesto konania, a tému včelárskej konferencie, spolu so stručným obsahom prezentovaných príspevkov),

Poskytovanie poradenstva alebo konzultácie v oblasti včelárstva (§ 5 ods. 1 písm. f) NV č. 337/2019.Z. z.)

Konečný prijímateľ pomoci: schválený žiadateľ.

 

Výška pomoci:

 • 100 eur pre schváleného žiadateľa.

 

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

–   poskytovanie poradenstva alebo konzultácie sa vykonáva v rozsahu najmenej 2 vyučovacích hodín (1 vyučovacia hodina = 45 minút).

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:

 • dokumentácia z uskutočnenia poskytnutia poradenstva alebo konzultácie v oblasti včelárstva (ďalej len „vzdelávacia aktivita“), ktorá obsahuje:
 • názov vzdelávacej aktivity,
 • tému a stručný obsah vzdelávacej aktivity,
 • dátum uskutočnenia vzdelávacej aktivity,
 • meno, priezvisko a akademický titul fyzickej osoby, ktorá za schváleného žiadateľa vzdelávaciu aktivitu viedla,
 • meno a priezvisko účastníkov vzdelávacej aktivity a
 • prezenčnú listinu s podpismi účastníkov vzdelávacej aktivity a podpisom fyzickej osoby,

ktorá vzdelávaciu aktivitu viedla.

–   zoznam konečných prijímateľov pomoci s uvedením organizácie a výšky žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe) spolu s dokumentáciou zo vzdelávacej aktivity podľa Prílohy č. 11.

Zabezpečenie exkurzie pre členov včelárskeho krúžku na školské alebo ukážkové včelnice v Slovenskej republike (§ 5 ods. 1 písm. g) NV č. 337/2019.Z. z.)

Konečný prijímateľ pomoci: včelár, ktorý vedie včelársky krúžok.

 

Výška pomoci:

 • do 80 % z oprávnených nákladov.

Za oprávnené náklady sa považujú:

–    prepravné náklady na exkurzie pre členov včelárskeho krúžku na školské alebo ukážkové včelnice v Slovenskej republike (ďalej len „SR“).

 

Podmienky pre poskytnutie pomoci:                                                   

–   predložené doklady musia preukázateľne súvisieť so zabezpečením exkurzie pre členov včelárskeho krúžku.

 Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:

 • potvrdenie včelára, ktorý viedla včelársky krúžok, o uskutočnení exkurzie členov včelárskeho krúžku na školskej alebo ukážkovej včelnici v SR s uvedením dátumu uskutočnenia exkurzie, mena a priezviska členov včelárskeho krúžku a označenia včelnice, na ktorej sa exkurzia uskutočnila,

–   informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 12, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch spojených so zabezpečením exkurzie pre členov včelárskeho krúžku,

–   kópie dokladov o nákladoch spojených so zabezpečením exkurzie členov včelárskeho krúžku.

Zabezpečenie účasti spoločníka alebo člena včelárskeho združenia na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva (§ 5 ods. 1 písm. h) NV č. 337/2019 Z. z.)

Konečný prijímateľ pomoci: včelárske združenie, ktoré vysiela spoločníka alebo člena na vzdelávacie podujatie v oblasti včelárstva.

 

Výška pomoci:

–   do 80 % z oprávnených nákladov.

 

Za oprávnené náklady sa považujú náklady na:

 • zaplatenie poplatku za účasť na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva,
 • obstaranie materiálu, pomôcky alebo zariadenia určeného na reprezentáciu na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva,
 • prenájom alebo vybavenie priestoru určeného na reprezentáciu na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva,
 • prepravu, ubytovanie alebo stravu pre spoločníka alebo člena včelárskeho združenia v súvislosti s jeho účasťou na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva.

 

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

–   predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s účasťou spoločníka alebo člena včelárskeho združenia na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:

 • písomné potvrdenie včelárskeho združenia, že osoba, ktorá sa na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva zúčastnila, bola v tom čase jeho spoločníkom alebo členom,

–   informácia z podujatia podľa Prílohy č. 13, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch súvisiacich s účasťou spoločníka alebo člena včelárskeho združenia na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva,

–   kópia dokladov o nákladoch spojených s účasťou spoločníka alebo člena včelárskeho združenia na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva.

Zabezpečenie publikačnej, osvetovej alebo propagačnej činnosť súvisiacej so včelárstvom (§ 5 ods. 1 písm. i) NV č. 337/2019 Z. z.)

Konečný prijímateľ pomoci: schválený žiadateľ, včelárske združenie alebo organizačná jednotka zabezpečujúca publikačnú osvetovú alebo propagačnú činnosť súvisiacu so včelárstvom.

 

Výška pomoci:

–   do 80 % z oprávnených nákladov.           

 Za oprávnené náklady sa považujú náklady na:

 • tvorbu, vydanie alebo distribúciu informačných letákov, brožúr, odborných časopisov alebo iných publikácií na tému včely alebo včelárstvo,
 • tvorbu inštruktážnych, náučných, dokumentárnych alebo propagačných filmov na tému včely alebo včelárstvo,
 • tvorbu alebo prevádzkovanie webových stránok zameraných na tému včely alebo včelárstvo,
 • multimediálnu propagáciu témy včely alebo včelárstvo,
 • reklamu včelárskych produktov,
 • obstaranie etikiet alebo tabúľ na označenie miesta, na ktorom sa propagujú alebo predávajú včelárske produkty,
 • obstaranie propagačných predmetov týkajúcich sa včelárstva v SR, včelárskych produktov alebo združení zaoberajúcich sa včelárstvom vrátane sklenených obalov na balenie včelárskych produktov s označením alebo dizajnom, ktorý im dodáva propagačný charakter,
 • obstarávanie, údržbu, úpravu alebo prevádzkovanie priestorov alebo exponátov súvisiacich s históriou včelárstva, osvetou o včelách alebo včelárstve alebo so vzdelávaním týkajúcim sa včiel alebo včelárstva,
 • digitalizáciu listinných vzdelávacích materiálov, historickej literatúry alebo odbornej literatúry o včelách alebo včelárstve.
 •  

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

–   predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s publikačnou, osvetovou alebo propagačnou činnosťou súvisiacou so včelárstvom.

 

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:

–   písomná informácia o počte výtlačkov a názvu publikovaného materiálu podľa Prílohy č. 14, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s publikačnou, osvetovou alebo propagačnou činnosťou, za ktorú sa žiada pomoc,

–   jeden kus z každej vydanej publikácie,

–   v prípade žiadosti o preplatenie etikiet a tabúľ na označenie miesta, na ktorom sa propagujú alebo predávajú včelárske produkty, doklad preukazujúci získanie ochrannej známky „Slovenský med SVS –  Spolok včelárov Slovenska“,

–   pri zákazke s hodnotou vyššou ako 10 000 eur bez DPH zdôvodnenie výberu dodávateľa k jednotlivým oprávneným výdavkom a doložením troch cenových ponúk od troch rôznych dodávateľov (Poznámka: neplatí pri realizovaní zákaziek, na ktoré sa vzťahuje Autorský zákon),

–   kópia dokladov o nákladoch spojených s publikačnou, osvetovou alebo propagačnou činnosťou súvisiacou so včelárstvom.

 

Uskutočnenie včelárskej výstavy, včelárskej súťaže, národného alebo medzinárodného včelárskeho podujatia (§ 5 ods. 1 písm. j) NV č. 337/2019 Z. z.)

Konečný prijímateľ pomoci: schválený žiadateľ, včelárske združenie alebo organizačná jednotka, ktorí boli organizátorom včelárskej výstavy, súťaže alebo podujatia.

Výška pomoci:

–   do 80 % z oprávnených nákladov.

     Za oprávnené náklady sa považujú náklady na:

 1. výstavbu, vybavenie alebo prenájom stánku prevádzkovaného v rámci výstavy, súťaže alebo podujatia alebo prenájom miesta na prevádzkovanie takého stánku,
 2. pripojenie zariadenia určeného na použitie v rámci výstavy, súťaže alebo podujatia do sústavy, na účely odberu elektriny alebo zabezpečovania dodávky elektriny pre takéto zariadenie,
 3. odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrického technického zariadenia vykonanú revíznym technikom,
 4. pripojenie na verejný vodovod alebo na verejnú kanalizáciu v rámci výstavy, súťaže alebo podujatia,
 5. prenájom alebo prevádzku umyvární alebo záchodov v rámci výstavy, súťaže alebo podujatia,
 6. prenájom priestorov, v ktorých sa výstava, súťaž alebo podujatie uskutočňuje,
 7. dopravu materiálu, pomôcok, zariadení alebo exponátov určených na použitie v rámci výstavy, súťaže alebo podujatia na miesto ich uskutočnenia,
 8. obstaranie materiálu, pomôcok alebo zariadení určených na prípravu exponátov,
 9. poistenie exponátov v rozsahu primeranom uskutočneniu výstavy, súťaže alebo podujatia,
 10. obstaranie cien určených na ich udeľovanie v rámci výstavy, súťaže alebo podujatia,
 11. obstaranie materiálu, pomôcok alebo zariadení určených na reprezentáciu v rámci výstavy, súťaže alebo podujatia, najviac však do výšky 400 eur,
 12. obstaranie vzoriek včelárskych produktov určených na ochutnávku uskutočňovanú v rámci výstavy, súťaže alebo podujatia,
 13. obstaranie pomôcok alebo zariadení určených na používanie v rámci ochutnávky,
 14. obstaranie kancelárskych potrieb určených na použitie v rámci prípravy alebo uskutočnenia výstavy, súťaže alebo podujatia, najviac však do výšky 100 eur,
 15. obstaranie pozvánok na výstavu, súťaž alebo podujatie alebo rozposlanie týchto pozvánok,
 16. prepravu fyzickej osoby na miesto uskutočnenia výstavy, súťaže alebo podujatia, ktorá sa podieľa na ich uskutočňovaní,
 17. poskytovanie náhrad výdavkov na prepravu alebo ubytovanie hostí pozvaných na výstavu, súťaž alebo podujatie, najviac však do výšky do výšky nepresahujúcej výšku náhrad výdavkov a iných plnení poskytovaných podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

 Podmienky pre poskytnutie pomoci: 

–   predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s konkrétnym organizovaním včelárskej výstavy, súťaže alebo podujatia,

–   v prípade organizovania súťaže je nutné predložiť popis súťaže a pravidlá súťaže, vyhodnotenie súťaže s menným zoznamom výhercov a preberacím protokolom o odovzdaní cien s podpismi ocenených,

–   pokiaľ sa uplatňujú ceny pre víťazov pri organizovaní súťaže, je možné uplatniť len ceny súvisiace so včelárstvom, ako ceny sa nemôžu použiť alkoholické výrobky,

–   nie je možné poskytnúť pomoc na výkup súťažných vzoriek včelárskych produktov do súťaže od súťažiacich.

 Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:

–   informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 15, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov s organizovaním včelárskej výstavy, súťaže alebo podujatia,

–   kópie dokladov o nákladoch spojených s organizovaním včelárskej výstavy, súťaže alebo podujatia.

Obstaranie výpočtovej alebo audiovizuálnej techniky vrátane jej príslušenstva pre včelárske združenie, zriadenie pripojenia k verejnej elektronickej komunikačnej sieti pre včelárske združenie, používanie elektronickej komunikačnej služby včelárskym združením alebo vytvorenie, prevádzkovanie alebo aktualizovanie informačného systému využívaného včelárskym združením (§ 5 ods. 1 písm. k) NV č. 337/2019 Z. z.)

 Konečný prijímateľ pomoci: včelárske združenie alebo organizačná jednotka.

Výška pomoci:

–   do 70 % z oprávnených nákladov.           


Za oprávnené náklady sa považujú náklady na:

–    nákup výpočtovej alebo audiovizuálnej techniky vrátane jej príslušenstva,

–    nákup zriadenie pripojenia k verejnej elektronickej komunikačnej sieti,

 • používanie elektronickej komunikačnej služby, alebo
 • vytvorenie, prevádzkovanie alebo aktualizovanie informačného systému.

 

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

–   konečnému prijímateľovi pomoci v predchádzajúcich 5 rokoch nebola poskytnutá pomoc na nákup rovnakého zariadenia,

–   predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákupom výpočtovej alebo audiovizuálnej techniky vrátane jej príslušenstva, zriadením pripojenia k verejnej elektronickej komunikačnej sieti a používaním elektronickej komunikačnej služby a s vytvorením, prevádzkovaním alebo aktualizovaním informačného systému využívaného včelárskym združením.

 

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:

–   rozpis nákladov podľa Prílohy č. 16, uvádzajúci počet a druh zakúpenej výpočtovej alebo audiovizuálnej techniky vrátane jej príslušenstva,

–   pri zákazke s hodnotou vyššou ako 10 000 eur bez DPH na jednotlivé zariadenie zdôvodnenie výberu dodávateľa k jednotlivým oprávneným výdavkom a doložením troch cenových ponúk,

–   kópia dokladov o nákladoch spojených s nákupom výpočtovej alebo audiovizuálnej techniky vrátane jej príslušenstva, zriadením pripojenia k verejnej elektronickej komunikačnej sieti a používaním elektronickej komunikačnej služby a s vytvorením, prevádzkovaním alebo aktualizovaním informačného systému,

–   čestné vyhlásenie konečného prijímateľa pomoci podľa Prílohy č. 47 s uznaním záväzku, že si zariadenie, na ktoré požaduje pomoc ponechá vo svojom výlučnom vlastníctve po dobu najmenej 5 rokov od poskytnutia pomoci.

Obstaranie technických pomôcok alebo zariadení na získavanie, spracovanie alebo skladovanie včelárskych produktov (§ 5 ods. 1 písm. l) NV č. 337/2019 Z. z.)

Konečný prijímateľ pomoci: včelár, včelárske združenie alebo organizačná jednotka financujúci nákup technických pomôcok alebo zariadení na získavanie, spracovanie alebo skladovanie včelárskych produktov.

Výška pomoci:

–   do 50 % z oprávnených nákladov, ak konečným prijímateľom pomoci je registrovaná prevádzkareň potravinárskeho podniku pre potraviny živočíšneho pôvodu,

 • do 50 % z oprávnených nákladov, najviac však do výšky 1 000 eur, ak konečným prijímateľom pomoci nie je registrovaná prevádzkareň potravinárskeho podniku pre potraviny živočíšneho pôvodu.

 

Za oprávnené náklady sa považujú náklady na nákup:

 1. zariadenia na
 • odvčelovanie alebo manipuláciu s medníkmi alebo včelárskymi rámikmi pri medobraní,
 • odviečkovanie medových plástov,
 • separáciu vosku od medu,
 • vytáčanie medu,
 • čistenie alebo dávkovanie medu,
 • zabezpečenie prípravy včelárskych produktov na ich spracúvanie alebo skladovanie s ohrevom, chladením alebo mrazením
 • spracúvanie medu
 • skladovanie alebo manipuláciu s medom v medárni
 • získavanie alebo spracúvanie včelieho vosku alebo výrobu včelárskych medzistienok,
 • získavanie, spracúvanie alebo skladovanie obnôžkového alebo plástového peľu,
 • získavanie, spracúvanie alebo skladovanie materskej kašičky alebo propolisu,
 • zabezpečenie hygieny spracúvania včelárskych produktov,
 • kontrolu kvality včelárskych produktov,
 1. čerpadla na med,
 2. pomôcky na spracúvanie melicitóznych medov,
 3. plničky medu alebo jej príslušenstva,
 4. nádoby na skladovanie alebo prepravu medu.

 

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

–   predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákupom technických pomôcok alebo zariadení na získavanie, spracovanie alebo skladovanie včelárskych produktov,

–   konečnému prijímateľovi pomoci v predchádzajúcich 5 rokoch nebola poskytnutá pomoc na nákup technických pomôcok alebo zariadení rovnakého druhu.

 

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:

–   informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 17, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s obstaraním technických pomôcok alebo zariadení na získavanie, spracovanie alebo skladovanie včelárskych produktov,

–   pri zákazke s hodnotou vyššou ako 10 000 eur bez DPH zdôvodnenie výberu dodávateľa k jednotlivým oprávneným výdavkom a doložením troch cenových ponúk od troch rôznych dodávateľov,

–   kópia dokladov o nákladoch spojených s nákupom technických pomôcok alebo zariadení na získavanie, spracovanie alebo skladovanie včelárskych produktov,

–   čestné vyhlásenie konečného prijímateľa pomoci podľa Prílohy č. 47 so záväzkom, že si zariadenie, na ktoré požaduje pomoc ponechá vo svojom majetku najmenej 5 rokov,

–   v prípade nákupu od zahraničného dodávateľa (nevzťahuje sa na SEPA krajiny) prepočet kurzu podľa Európskej centrálnej banky („ďalej len ECB“),

–   pri nákupe zo zahraničia a účtovnom doklade vystavenom v cudzom jazyku (okrem nákupu
z Českej republiky) dodať preklad účtovného dokladu (nevyžaduje sa úradný preklad),

 • potvrdenie regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (ďalej len „RVPS) o registrácii prevádzkarne potravinárskeho podniku pre potraviny živočíšneho pôvodu, ak sú náklady vyššie ako 1 000 eur.

Obstaranie zariadení na úpravu stanovišťa včelstva (§ 5 ods. 1 písm. m) NV č. 337/2019 Z. z.)

Konečný prijímateľ pomoci: včelár, včelárske združenie alebo organizačná jednotka, ktorým vznikli náklady pri kúpe zariadení na úpravu stanovišťa včelstva.

 

Výška pomoci:

–   do 100 % z oprávnených nákladov vynaložených na obstaranie zariadení na úpravu stanovišťa včelstva; najviac však do výšky súčinu 3 eur a počtu včelstiev, ktoré sa podľa údajov v registri včelstiev ku dňu uskutočnenia prvého účtovného prípadu nachádzali na stanovišti.

 

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

–   predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na obstaranie zariadení na úpravu stanovišťa včelstva,

–   konečnému prijímateľovi pomoci nebola poskytnutá pomoc na nákup obdobného zariadenia na úpravu stanovišťa včelstva v predchádzajúcich 5 rokoch.

 

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:

–   informácia s počtom včelstiev, ktoré sa podľa údajov v registri včelstiev ku dňu uskutočnenia prvého účtovného prípadu nachádzali na stanovišti spolu s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 18, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na nákup zariadení na úpravu stanovišťa včelstva,

–   kópia dokladov o nákladoch na zariadenia na úpravu stanovišťa včelstva,

–   čestné vyhlásenie konečného prijímateľa pomoci podľa Prílohy č. 47 s uznaním záväzku, že si zariadenie, na ktoré požaduje pomoc ponechá vo svojom výlučnom vlastníctve po dobu najmenej 5 rokov od poskytnutia pomoci,

–   pri nákupe zo zahraničia a účtovnom doklade vystavenom v cudzom jazyku (okrem nákupu z Českej republiky) dodať preklad účtovného dokladu (nevyžaduje sa úradný preklad),

–   v prípade nákupu od zahraničného dodávateľa (nevzťahuje sa na SEPA krajiny) prepočet podľa ECB.

Obstaranie inštruktážnych pomôcok, zariadení alebo materiálov určených na použitie v rámci včelárskeho krúžku (§ 5 ods. 1 písm. n) NV č. 337/2019 Z. z.)

Konečný prijímateľ pomoci: schválený žiadateľ, ktorý financuje nákup pomôcok, zariadení alebo materiálov na použitie v rámci včelárskeho krúžku.

 

Výška pomoci:

–   do 80% z oprávnených nákladov vynaložených na obstaranie pomôcok, zariadení alebo materiálov určených na použitie v rámci včelárskeho krúžku, najviac však do výšky 200 eur za včelársky rok.

Ide napríklad o náklady na obstaranie pomôcok, zariadení alebo materiálov:

–    klobúk,

–    rozperák,

–    zmeták,

–    dymák,

–    odviečkovacia vidlička,

 • rukavice,
 • knižnú publikáciu alebo didaktickú pomôcku so včelárskou tematikou potrebnú k výučbe,

–    zariadenie pre chov matiek (set na značenie matiek, štartovací set na chov matiek, jenterov balík na chov matiek, izolačný rám na chov matiek),

–    zariadenie na liečenie včiel (zariadenie pri použití liečiva – Avartin, a Varidol 125, ochranná maska pri použití liečiv).

 

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

–   predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s obstaraním pomôcok, zariadení alebo materiálov určených na použitie v rámci včelárskeho krúžku,

–   konečnému prijímateľovi pomoci v predchádzajúcich 2 rokoch nebola poskytnutá pomoc na nákup pomôcok, zariadení alebo materiálov rovnakého druhu určených na použitie
v rámci včelárskeho krúžku (s výnimkou pre klobúk a rukavice).

 

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:

–   informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 19, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s obstaraním pomôcok, zariadení alebo materiálov určených pre včelárske krúžky,

–   kópia dokladov o nákladoch spojených s nákupom pomôcok, zariadení alebo materiálov určených pre včelárske krúžky,

–   čestné vyhlásenie konečného prijímateľa pomoci podľa Prílohy č. 47 s uznaním záväzku, že si pomôcky, zariadenia alebo materiál, na ktoré požaduje pomoc ponechá vo svojom výlučnom vlastníctve po dobu najmenej 2 rokov (s výnimkou pre klobúk a rukavice),

 • pri nákupe zo zahraničia a účtovnom doklade vystavenom v cudzom jazyku (okrem nákupu z Českej republiky) dodať preklad účtovného dokladu (nevyžaduje sa úradný preklad),

–   v prípade nákupu od zahraničného dodávateľa (nevzťahuje sa na SEPA krajiny) prepočet kurzu podľa ECB.

Vybavenie včelnice strednej školy, na ktorej sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v oblasti včelárstva, vybavenie včelnice vysokej školy, vzdelávacej inštitúcie alebo inej inštitúcie, na ktorej sa uskutočňuje vzdelávanie v oblasti včelárstva v akreditovanom študijnom programe (ďalej len „školská včelnica“) (§ 5 ods. 1 písm. o) NV č. 337/2019 Z. z.)

 

Konečný prijímateľ pomoci: zriaďovateľ školskej včelnice, ktorému vznikli náklady pri vybavení školskej včelnice.

 

Výška pomoci:

–   do 50 % z oprávnených nákladov.

 

Za oprávnené náklady sa považujú náklady na:

 1. obstaranie
 • včelstiev pre novo sprevádzkovanú včelnicu,
 • technickej pomôcky alebo zariadenia na získavanie, spracovanie alebo skladovanie včelárskych produktov, najmä:
 • zariadenia na odvčelovanie alebo manipuláciu s medníkmi alebo včelárskymi rámikmi pri medobraní,
 • zariadenia na odviečkovanie medových plástov,
 • zariadenia na separáciu vosku od medu,
 • zariadenia na vytáčanie medu,
 • zariadenia na čistenie alebo dávkovanie medu,
 • zariadenia na zabezpečenie prípravy včelárskych produktov na ich spracúvanie alebo skladovanie s ohrevom, chladením alebo mrazením
 • zariadenia na spracúvanie medu
 • zariadenia na skladovanie alebo manipuláciu s medom v medárni
 • zariadenia na získavanie alebo spracúvanie včelieho vosku alebo výrobu včelárskych medzistienok,
 • zariadenia na získavanie, spracúvanie alebo skladovanie obnôžkového alebo plástového peľu,
 • zariadenia na získavanie, spracúvanie alebo skladovanie materskej kašičky alebo propolisu,
 • zariadenia na zabezpečenie hygieny spracúvania včelárskych produktov,
 • zariadenia na kontrolu kvality včelárskych produktov,
 • čerpadla na med,
 • pomôcky na spracúvanie melicitóznych medov,
 • plničky medu alebo jej príslušenstva,
 • nádoby na skladovanie alebo prepravu medu.
 • zariadenia na odstraňovanie včiel pri medobraní alebo pri ich kŕmení,
 • včelárskej ochrannej pomôcky,
 • výučbovej pomôcky na výučbu o včelách alebo včelárstve,
 1. zabezpečenie ochrany územia používaného pri prevádzkovaní včelnice.

 

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

–   predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na vybavenie včelnice.

 

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:

–   informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 20, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na vybavenie včelnice,

–   pri zákazke s hodnotou vyššou ako 10 000 eur bez DPH zdôvodnenie výberu dodávateľa k jednotlivým oprávneným výdavkom a doložením troch cenových ponúk od troch rôznych dodávateľov,

–   kópia dokladov o nákladoch spojených s vybavením včelnice,

–   v prípade nákupu od zahraničného dodávateľa (nevzťahuje sa na SEPA krajiny) prepočet podľa ECB,

–   pri nákupe zo zahraničia a účtovnom doklade vystavenom v cudzom jazyku (okrem nákupu
z Českej republiky) dodať úradný preklad účtovného dokladu,

–   čestné vyhlásenie konečného prijímateľa pomoci podľa Prílohy č. 47 so záväzkom, že si zariadenie na ktoré požaduje pomoc ponechá vo svojom majetku najmenej 5 rokov.

Vybavenie ukážkovej, ekologickej alebo pokusnej včelnice (§ 5 ods. 1 písm. p) NV  č. 337/2019 Z. z.)

 

Konečný prijímateľ pomoci: zriaďovateľ včelnice, ktorému vznikli náklady pri vybavení ukážkovej, ekologickej alebo pokusnej včelnice.

 

Výška pomoci:

–   do výšky 50% oprávnených nákladov.

 

Za oprávnené náklady sa považujú náklady na:

 1. obstaranie

–    včelstiev pre novo sprevádzkovanú včelnicu,

–    technickej pomôcky alebo zariadenia na získavanie, spracovanie alebo skladovanie včelárskych produktov, najmä:

 • zariadenia na odvčelovanie alebo manipuláciu s medníkmi alebo včelárskymi rámikmi pri medobraní,
 • zariadenia na odviečkovanie medových plástov,
 • zariadenia na separáciu vosku od medu,
 • zariadenia na vytáčanie medu,
 • zariadenia na čistenie alebo dávkovanie medu,
 • zariadenia na zabezpečenie prípravy včelárskych produktov na ich spracúvanie alebo skladovanie s ohrevom, chladením alebo mrazením
 • zariadenia na spracúvanie medu
 • zariadenia na skladovanie alebo manipuláciu s medom v medárni
 • zariadenia na získavanie alebo spracúvanie včelieho vosku alebo výrobu včelárskych medzistienok,
 • zariadenia na získavanie, spracúvanie alebo skladovanie obnôžkového alebo plástového peľu,
 • zariadenia na získavanie, spracúvanie alebo skladovanie materskej kašičky alebo propolisu,
 • zariadenia na zabezpečenie hygieny spracúvania včelárskych produktov,
 • zariadenia na kontrolu kvality včelárskych produktov,
 • čerpadla na med,
 • pomôcky na spracúvanie melicitóznych medov,
 • plničky medu alebo jej príslušenstva,
 • nádoby na skladovanie alebo prepravu medu.

–    zariadenia na odstraňovanie včiel pri medobraní alebo pri ich kŕmení,

–    včelárskej ochrannej pomôcky,

–    výučbovej pomôcky na výučbu o včelách alebo včelárstve,

 1. zabezpečenie ochrany územia používaného pri prevádzkovaní včelnice.

 

 

 

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

–   včelnica, na ktorú konečný prijímateľ pomoci požaduje pomoc musí byť schválená ako ukážková, ekologická alebo pokusná včelnica,

–   vypracovaný projekt so zameraním, obsahom činností a časovým harmonogramom realizácie,

–   predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na vybavenie ukážkových, ekologických alebo pokusných včelníc.

 

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:

–   potvrdenie o schválení ukážkovej, ekologickej alebo pokusnej včelnice,

–   informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 21, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na vybavenie ukážkovej, ekologickej alebo pokusnej včelnice,

–   pri zákazke s hodnotou vyššou ako 10 000 eur bez DPH zdôvodnenie výberu dodávateľa k jednotlivým oprávneným výdavkom a doložením troch cenových ponúk,

–   kópia dokladov o nákladoch spojených s vybavením ukážkovej, ekologickej alebo pokusnej včelnice,

–   v prípade nákupu od zahraničného dodávateľa (nevzťahuje sa na SEPA krajiny) prepočet podľa ECB,

–   pri nákupe zo zahraničia a účtovnom doklade vystavenom v cudzom jazyku (okrem nákupu z Českej republiky) dodať úradný preklad účtovného dokladu,

–   čestné vyhlásenie konečného prijímateľa pomoci podľa Prílohy č. 47 so záväzkom, že si zariadenie na ktoré požaduje pomoc ponechá vo svojom majetku najmenej 5 rokov.

 

Ochrana včelstiev, úľov alebo včelárskych zariadení pred poškodením alebo odcudzením (§ 5 ods. 1 písm. q) NV č. 337/2019 Z. z.)

 

Konečný prijímateľ pomoci: včelár, včelárske združenie alebo organizačná jednotka, ktorým vznikli náklady pri zabezpečovaní ochrany včelstiev, úľov alebo včelárskych zariadení pred poškodením alebo odcudzením.

 

Výška pomoci:

–   do 40 % z oprávnených nákladov.

 

Za oprávnené náklady sa považujú náklady na

 1. obstaranie zariadenia
 • na monitorovanie včelstiev, úľov alebo včelárskych zariadení z dôvodu ich ochrany pred poškodením alebo odcudzením,
 • na odpudzovanie voľne žijúcej zveri,
 1. vybudovanie oplotenia územia užívaného pri prevádzkovaní úľov alebo včelárskych zariadení.

 

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

–   predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na signalizačné, ochranné a odpudzujúce zariadenie a oplotenie,

–   prijímateľovi pomoci v predchádzajúcich 5 rokoch nebola poskytnutá pomoc na nákup pomôcok a zariadení rovnakého druhu.

 

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:

–   informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 22, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na ochranu včelstiev, úľov alebo včelárskych zariadení pred poškodením alebo odcudzením,

–   pri zákazke s hodnotou vyššou ako 10 000 eur bez DPH zdôvodnenie výberu dodávateľa k jednotlivým oprávneným výdavkom a doložením troch cenových ponúk od troch rôznych dodávateľov,

–   kópia dokladov o nákladoch spojených s ochranou včelstiev, úľov alebo včelárskych zariadení pred poškodením alebo odcudzením,

–   čestné vyhlásenie konečného prijímateľa pomoci podľa Prílohy č. 47 s uznaním záväzku, že si zariadenie, na ktoré požaduje pomoc ponechá vo svojom výlučnom vlastníctve po dobu najmenej 5 rokov od poskytnutia pomoci.

Monitorovanie sezónneho stavu včelstiev (§ 5 ods. 1 písm. r) NV č. 337/2019 Z. z.)

Konečný prijímateľ pomoci: včelár, včelárske združenie alebo organizačná jednotka, ktorým vznikli náklady na obstaranie zariadenia na monitorovanie sezónneho stavu včelstiev.

 

Výška pomoci:

 • do 50 % z oprávnených nákladov, najviac do výšky 500 eur.

 

Za oprávnené náklady sa považujú náklady na obstaranie

 1. úľovej váhy,
 2. pomôcky alebo zariadenia na monitorovanie stavu včiel v úli,
 3. zariadenia umožňujúceho diaľkový prístup k údajom získavaných pomocou úľovej váhy alebo pomôcky alebo zariadenia na monitorovanie stavu včiel v úli.

 

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

–   predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na obstaranie zariadenia na monitorovanie sezónneho stavu včelstiev,

 • konečnému prijímateľovi pomoci nebola poskytnutá pomoc v predchádzajúcich 5 rokoch na obstaranie zariadenia na monitorovanie sezónneho stavu včelstiev.

 

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:

–   informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 23, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch na obstaranie zariadenia na monitorovanie sezónneho stavu včelstiev,

–   kópia dokladov o nákladoch na obstaranie zariadenia na monitorovanie sezónneho stavu včelstiev,

 • čestné vyhlásenie konečného prijímateľa pomoci podľa Prílohy č. 47 s uznaním záväzku, že si zariadenie, na ktoré požaduje pomoc ponechá vo svojom výlučnom vlastníctve po dobu najmenej 5 rokov od poskytnutia pomoci.

Zabezpečenie poskytovania pomoci pre konečných prijímateľov pomoci (§ 5 ods. 1 písm. s) NV č. 337/2019 Z. z.)

Konečný prijímateľ pomoci: schválený žiadateľ, ktorý zabezpečuje poskytovanie pomoci pre konečných prijímateľov pomoci.

 

Výška pomoci:

–   do 70% z oprávnených nákladov.

 

Za oprávnené náklady sa považujú náklady na:

 1. prácu vykonávanú pri zabezpečovaní poskytovania pomoci pre konečných prijímateľov pomoci,
 2. prenájom kancelárskych priestorov,
 3. obstaranie kancelárskych potrieb.

 

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

–   predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na zabezpečenie poskytovania pomoci pre konečných prijímateľov pomoci.

 

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:

–   informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 24, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov s nákladmi na zabezpečenie poskytovania pomoci pre konečných prijímateľov pomoci,

–   pri zákazke s hodnotou vyššou ako 10 000 eur bez DPH u položiek: prenájom kancelárskych priestorov a obstaranie kancelárskych potrieb, zdôvodnenie výberu dodávateľa k jednotlivým oprávneným výdavkom a doložením troch cenových ponúk od troch rôznych dodávateľov,

–   kópia dokladov o nákladoch spojených so zabezpečením poskytovania pomoci pre konečných prijímateľov pomoci.

 • 6 BOJ PROTI ŠKODCOM A CHOROBÁM VČELSTIEV, PREDOVŠETKÝM VARROÁZE (§ 6 NV č. 337/2019 Z. z.)

Pomoc v rámci opatrenia „Boj proti škodcom a chorobám včelstiev, predovšetkým varroáze“ možno poskytnúť na:

 1. obstaranie veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku, ktorý možno uvádzať na trh v Slovenskej republike
 2. aplikáciu veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku na včelstvá z dôvodu prevencie alebo liečby choroby včiel medonosných,
 3. obstaranie zariadenia na aplikáciu veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku na včelstvá vrátane zariadenia zabezpečujúceho jeho fungovanie,
 4. prehliadku včelstiev na stanovišti včelstva, na ktoré bolo včelstvo presunuté z pôvodného stanovišťa včelstva a ktoré sa nestalo novovzniknutým stanovišťom včelstva vykonávaná konečným prijímateľom pomoci, na ktorého tieto včelstvá nie sú podľa údajov v registri včelstiev registrované,
 5. prehliadku včelstiev na stanovišti včelstva, ktoré nie je stanovišťom včelstva podľa písmena d), vykonávaná konečným prijímateľom pomoci, na ktorého tieto včelstvá nie sú podľa údajov v registri včelstiev registrované,
 6. obstaranie izolátora matky včely medonosnej pre včelstvo.

Obstaranie veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku, ktorý možno uvádzať na trh v Slovenskej republike (§ 6 ods. 1. písm. a) NV č. 337/2019 Z. z.)

Konečný prijímateľ pomoci: včelárske združenie alebo organizačná jednotka, ktorým vznikli náklady na nákup veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku.

 

Výška pomoci:

–   do 100 % z oprávnených nákladov, najviac do výšky súčinu 1eura a počtu včelstiev, pre ktoré bol veterinárny liek alebo veterinárny prípravok obstaraný a ktorý nepresahuje podľa údajov v registri včelstiev k 30. septembru včelárskeho roka počet včelstiev registrovaných na konečného prijímateľa pomoci.

 

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

–   predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na nákup veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku,

 • veterinárny liek alebo veterinárny prípravok musia byť povolené v SR a zaregistrované a schválené Ústavom štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv (ďalej len „ÚŠKVBL“),

–   dodávateľ musí byť držiteľom povolenia na distribúciu veterinárnych liekov a veterinárnych prípravkov vydaným ÚŠKVBL.

 

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:

–   písomná informácia o počte včelstiev, pre ktoré bol veterinárny liek alebo veterinárny prípravok nakúpený, a určenie druhu veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku podľa Prílohy č. 25,

–   kópia dokladov o nákladoch na nákup veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku.

 • potvrdenie ÚŠKVBL, že kúpený veterinárny liek možno uvádzať na trh v SR; potvrdenie sa nevyžaduje, ak ide o veterinárny liek, ktorého uvádzanie na trh je v Európskej únii povolené.

Aplikácia veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku na včelstvá z dôvodu prevencie alebo liečby choroby včiel medonosných (§ 6 ods. 1 písm. b) NV č. 337/2019 Z. z.)

Konečný prijímateľ pomoci: fyzická osoba, ktorá absolvovala vzdelávanie o spôsobe aplikácie veterinárneho lieku alebo prípravku alebo fyzická osoba, ktorá je oprávnená vykonávať odborné veterinárne činnosti.

 

Výška pomoci:

–   súčin 0,64 eura a počtu včelstiev, na ktoré bol veterinárny liek alebo prípravok aplikovaný.

Pomoc môže byť poskytnutá na jedno včelstvo v jednom podpornom roku len jeden krát, bez ohľadu na to, koľkokrát bol veterinárny liek alebo prípravok aplikovaný v priebehu včelárskej sezóny.

 

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

–   veterinárny liek alebo prípravok musí byť aplikovaný v období za ktoré sa poskytuje pomoc,

–   potvrdenie včelára o počte včelstiev, ktoré na neho boli podľa údajov v registri včelstiev ku dňu aplikácie veterinárneho lieku alebo prípravku registrované a na ktoré bol veterinárny liek alebo veterinárny prípravok aplikovaný,

–   pomoc sa poskytuje maximálne na počet včelstiev, evidovaných v registri včelstiev ku dňu aplikácie veterinárneho lieku alebo prípravku.

 

 

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:

–   informácia o počte včelstiev, na ktoré bol veterinárny liek alebo prípravok aplikovaný podľa Prílohy č. 26 s podpismi včelárov u ktorých bolo aplikovanie veterinárneho lieku alebo prípravku vykonané,

   kópia dokladu o absolvovaní vzdelávania o použitom spôsobe aplikácie v akreditovanom vzdelávacom programe, alebo dokladu, že fyz. osoba bola v čase aplikácie veterinárneho lieku alebo prípravku oprávnená na vykonávanie odborných veterinárnych činností (veterinárny lekár),

–   čestné prehlásenie konečného prijímateľa pomoci, že absolvoval vzdelávanie o spôsobe aplikácie veterinárneho lieku alebo prípravku v akreditovanom vzdelávacom programe.

 

Prílohy predkladané organizáciou:

–   zoznam osôb, ktoré vykonávali aplikáciu veterinárneho lieku alebo prípravku v organizácii podľa Prílohy č. 27 s uvedením počtu včelstiev na ktoré bol veterinárny liek alebo prípravok aplikovaný.

Obstaranie zariadenia na aplikáciu veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku na včelstvá vrátane zariadenia zabezpečujúceho jeho fungovanie (§ 6 ods. 1 písm. c) NV č. 337/2019 Z. z.)

Konečný prijímateľ pomoci: včelár, včelárske združenie alebo organizačná jednotka, ktorým vznikli náklady na obstaranie zariadenia na aplikáciu veterinárneho lieku alebo prípravku vrátane zariadenia zabezpečujúceho jeho fungovanie.

 

Výška pomoci:

–   do 50 % z oprávnených nákladov na obstaranie zariadenia na aplikáciu veterinárneho lieku alebo prípravku vrátane zariadenia zabezpečujúceho jeho fungovanie.

 

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

–   predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na nákup zariadenia na aplikáciu veterinárneho lieku alebo prípravku vrátane zariadenia zabezpečujúceho jeho fungovanie,

–   konečnému prijímateľovi pomoci nebola poskytnutá pomoc v predchádzajúcich 5 rokoch na nákup zariadenia na aplikáciu veterinárneho lieku alebo prípravku vrátane zariadenia zabezpečujúceho jeho fungovanie.

 

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:

–   informácia o počte a druhu zariadení na aplikáciu veterinárneho lieku alebo prípravku vrátane zariadenia zabezpečujúceho jeho fungovanie s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 28, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na nákup zariadenia na aplikáciu veterinárneho lieku alebo prípravku vrátane zariadenia zabezpečujúceho jeho fungovanie,

–   kópia dokladov o nákladoch na nákup zariadenia na aplikáciu veterinárneho lieku alebo prípravku vrátane zariadenia zabezpečujúceho jeho fungovanie,

–   čestné vyhlásenie konečného prijímateľa pomoci podľa Prílohy č. 47 s uznaním záväzku, že si zariadenie na aplikáciu veterinárneho lieku alebo prípravku vrátane zariadenia zabezpečujúceho jeho fungovanie, na ktorý požaduje pomoc ponechá vo svojom výlučnom vlastníctve po dobu najmenej 5 rokov od poskytnutia pomoci.

Prehliadka včelstiev na stanovišti včelstva, na ktoré bolo včelstvo presunuté z pôvodného stanovišťa včelstva a ktoré sa nestalo novovzniknutým stanovišťom včelstva (ďalej len „prehliadka včelstiev na kočovnom stanovišti“) (§ 6 ods. 1 písm. d) NV č. 337/2019 Z. z.)

 

Konečný prijímateľ pomoci: fyzická osoba s odbornou spôsobilosťou na asistovanie úradnému veterinárnemu lekárovi pri prehliadke včelstiev (ďalej len „AÚVL“), ktorá vykonala prehliadku včelstiev na kočovnom stanovišti.

 

Výška pomoci:

– do 0,40 eur na jedno prehliadnuté včelstvo na kočovnom stanovišti.

 

Pomoc môže byť poskytnutá na jedno včelstvo v jednom podpornom roku len jeden krát, bez ohľadu na to, koľkokrát bolo včelstvo v priebehu včelárskej sezóny prehliadnuté.

 

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

–   prehliadka včelstiev na kočovnom stanovišti musí byť vykonaná v období za ktoré sa poskytuje pomoc,

–   pomoc sa neposkytuje pri prehliadkach včelstiev „sám sebe“,

 • potvrdenie včelára o počte včelstiev, ktoré na neho boli podľa údajov v registri včelstiev ku dňu vykonania prehliadky včelstiev registrované a ktoré boli prehliadnuté,

–   prehliadka včelstiev musí byť potvrdená podpisom AÚVL, ktorý prehliadku vykonal,

–   prehliadka včelstiev musí byť vykonaná v rámci oblastí podľa katastrálneho členenia obcí, ktoré majú jednotliví AÚVL uvedené v poverení od príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (ďalej len „RVPS SR“). V prípade, ak AÚVL vykonajú prehliadku nad rámec svojej pôsobnosti je nutné doložiť od príslušnej RVPS SR doklad preukazujúci, že danému AÚVL bolo umožnené urobiť prehliadku nad rámec svojej pôsobnosti,

–   pomoc sa poskytuje maximálne na počet prehliadnutých včelstiev, evidovaných ku dňu prehliadky v  registri včelstiev.

 

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:

–   informácia o počte prehliadnutých včelstiev podľa Prílohy č. 29 s podpisom AÚVL, ktorý prehliadku vykonal,

–   kópia poverenia od príslušnej RVPS SR,

–   kópia dokladu od príslušnej RVPS SR pri prehliadkach nad rámec svojej pôsobnosti.

 

Prílohy predkladané organizáciou:

–   zoznam osôb, ktoré vykonali prehliadku včelstiev podľa Prílohy č. 30, s uvedením počtu prehliadnutých včelstiev.

Prehliadka včelstiev na stanovišti včelstva, ktoré sa nestalo novovzniknutým stanovišťom včelstva (ďalej len „prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti“) (§ 6 ods. 1 písm. e) NV č. 337/2019 Z. z.)

 

Konečný prijímateľ pomoci: AÚVL, ktorý vykonal prehliadku včelstiev na trvalom stanovišti.

 

Výška pomoci:

– do 1 eur na jedno prehliadnuté včelstvo na trvalom stanovišti.

 

Pomoc môže byť poskytnutá na jedno včelstvo v jednom podpornom roku len jeden krát na trvalom stanovišti, bez ohľadu na to, koľkokrát bolo včelstvo v priebehu včelárskej sezóny prehliadnuté.

 

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

–   prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti musí byť vykonaná v období za ktoré sa poskytuje pomoc,

–   pomoc sa neposkytuje pri prehliadkach včelstiev „sám sebe“,

 • potvrdenie včelára o počte včelstiev, ktoré na neho boli podľa údajov v registri včelstiev ku dňu vykonania prehliadky včelstiev registrované a ktoré boli prehliadnuté,

–   prehliadka včelstiev musí byť potvrdená podpisom AÚVL,

–   prehliadka včelstiev musí byť vykonaná v rámci oblastí podľa katastrálneho členenia obcí, ktoré majú jednotliví AÚVL uvedené v poverení od príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (ďalej len „RVPS SR“). V prípade, ak AÚVL vykonajú prehliadku nad rámec svojej pôsobnosti je nutné doložiť od príslušnej RVPS SR doklad preukazujúci, že danému AÚVL bolo umožnené urobiť prehliadku nad rámec svojej pôsobnosti,

–   pomoc sa poskytuje maximálne na počet prehliadnutých včelstiev, evidovaných ku dňu prehliadky v registri včelstiev.

 

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:

–   informácia o počte prehliadnutých včelstiev podľa Prílohy č. 31 s podpisom AÚVL, ktorý prehliadku vykonal,

–   kópia poverenia od príslušnej RVPS SR,

–   kópia dokladu od príslušnej RVPS SR pri prehliadkach nad rámec svojej pôsobnosti.

Prílohy predkladané organizáciou:

–   zoznam osôb, ktoré vykonali prehliadku včelstiev podľa Prílohy č. 32, s uvedením počtu prehliadnutých včelstiev.

Obstaranie izolátora matky včely medonosnej pre včelstvo (§ 6 ods. 1 písm. f) NV č. 337/2019 Z. z.)

Konečný prijímateľ pomoci: včelár, včelárske združenie alebo organizačná jednotka, ktorým vznikli náklady pri kúpe izolátora matky včely medonosnej.

 

Výška pomoci:

–   do 50 % z oprávnených nákladov.

 

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

–   predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na nákup izolátora matky včely medonosnej,

–   konečnému prijímateľovi pomoci nebola poskytnutá pomoc na nákup izolátora matky včely medonosnej v predchádzajúcich 5 rokoch.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:

 • informácia obsahujúca určenie kúpeného izolátora matky včely medonosnej,

–   informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 33, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na nákup izolátora matky včely medonosnej,

–   kópia dokladov o nákladoch na nákup izolátora matky včely medonosnej,

–   čestné vyhlásenie konečného prijímateľa pomoci podľa Prílohy č. 47 s uznaním záväzku, že si zariadenie, na ktoré požaduje pomoc ponechá vo svojom výlučnom vlastníctve po dobu najmenej 5 rokov od poskytnutia pomoci,

–   pri nákupe zo zahraničia a účtovnom doklade vystavenom v cudzom jazyku (okrem nákupu z Českej republiky) dodať preklad účtovného dokladu (nevyžaduje sa úradný preklad),

–   v prípade nákupu od zahraničného dodávateľa (nevzťahuje sa na SEPA krajiny) prepočet podľa ECB.

 • 7 RACIONALIZÁCIA SEZÓNNEHO PRESUNU VČELSTIEV (§ 7 NV č. 337/2019 Z. z.)

 

Pomoc v rámci opatrenia „racionalizácia sezónneho presunu včelstiev“ možno poskytnúť na úhradu nákladov na:

 1. a) obstaranie zariadenia na sezónny presun včelstiev,
 2. b) sezónny presun včelstva medzi stanovišťami včelstva,
 3. c) vypracovanie projektu zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev, napríklad signalizačnou službou kvitnutia nektárodajných rastlín,
 4. d) realizácia projektu zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev.

Obstaranie zariadenia na sezónny presun včelstiev (§ 7 ods. 1 písm. a) NV č. 337/2019 Z. z.)

 

Konečný prijímateľ pomoci: včelár, včelárske združenie alebo organizačná jednotka, ktorým vznikli náklady pri kúpe zariadenia na sezónny presun včelstiev.

 

Výška pomoci:

–   do 40 % z oprávnených nákladov, najviac však do výšky 3 300 eur.

 

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

–   predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na nákup zariadenia na sezónny presun včelstiev,

–   konečnému prijímateľovi pomoci nebola poskytnutá pomoc na nákup obdobného zariadenia na sezónny presun včelstiev v predchádzajúcich 5 rokoch.

 

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:

–   informácia obsahujúca určenie kúpeného zariadenia na sezónny presun včelstva,

–   informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 34, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na nákup zariadenia na sezónny presun včelstiev,

–   kópia sprievodného dokladu na premiestnenie včelstiev za včelou pastvou vydaného RVPS SR,

–   kópia dokladov o nákladoch na zariadenie na sezónny presun včelstiev,

–   čestné vyhlásenie konečného prijímateľa pomoci podľa Prílohy č. 47 s uznaním záväzku, že si zariadenie, na ktoré požaduje pomoc ponechá vo svojom výlučnom vlastníctve po dobu najmenej 5 rokov od poskytnutia pomoci,

–   pri nákupe zo zahraničia a účtovnom doklade vystavenom v cudzom jazyku (okrem nákupu z Českej republiky) dodať preklad účtovného dokladu (nevyžaduje sa úradný preklad),

–   v prípade nákupu od zahraničného dodávateľa (nevzťahuje sa na SEPA krajiny) prepočet podľa ECB.

Sezónny presun včelstva medzi stanovišťami včelstva (§ 7 ods. 1 písm. b) NV
č. 337/2019 Z. z.)

Konečný prijímateľ pomoci: včelár, ktorý v podpornom období presúval včelstvá medzi stanovišťami včelstva.

 

Výška pomoci:

–   do 3 eur na jeden sezónny presun toho istého včelstva medzi stanovišťami.

 

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

–   pomoc na sezónny presun včelstva medzi stanovišťami môže byť poskytnutá na včelstvo v jednom podpornom roku len jeden krát, bez ohľadu na to, koľkokrát bolo kočujúce včelstvo v priebehu včelárskej sezóny presunuté,

–   podporu je možné poskytnúť najviac na počet včelstiev evidovaných v registri včelstiev k dátumu vystavenia sprievodného dokladu na premiestnenie včelstiev.

 

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:

–   informácia s počtom kočujúcich včelstiev podľa Prílohy č. 35,

–   kópia sprievodného dokladu na premiestnenie včelstiev za včelou pastvou vydaného a potvrdeného RVPS SR.

Prílohy predkladané organizáciou:

–   zoznam kočujúcich včelárov – členov organizácie podľa Prílohy č. 36 s uvedením čísla z registra včelstiev, celkového počtu včelstiev a počtu kočujúcich včelstiev.

Vypracovanie projektu zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev, napríklad signalizačnou službou kvitnutia nektárodajných rastlín (§ 7 ods. 1 písm. c) NV č. 337/2019 Z. z.)

 

Konečný prijímateľ pomoci: autor projektu zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev.

 

Výška pomoci:

–   100 % z oprávnených nákladov, najviac do výšky 2 000 eur za vypracovanie projektu zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev, ak sa v danom včelárskom roku ešte nerealizoval.

 

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

–   osnovu projektu a samotný projekt podáva žiadateľ agentúre do 30. júna kalendárneho roka, v ktorom podáva žiadosť o schválenie pomoci podľa § 3 ods. 1 NV č. 337/2019 Z. z.,

–   žiadateľ je povinný do konca lehoty na podanie žiadosti o schválenie pomoci predložiť ministerstvu jedno vyhotovenie predloženého projektu.

 

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:

–   informáciu s údajmi o projekte podľa Prílohy č. 37,

–   projekt zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev a priebežná správa.

Realizácia projektu zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev (§ 7 ods. 1 písm. d) NV č. 337/2019 Z. z.)

Konečný prijímateľ pomoci: realizátor projektu zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev.

 

Výška pomoci:

–   100 % z oprávnených nákladov, najviac do výšky 2 000 eur za realizáciu projektu zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev, ak už bol vypracovaný pred včelárskym rokom.

 

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

–   osnovu projektu a samotný projekt podáva žiadateľ agentúre do 30. júna kalendárneho roka, v ktorom podáva žiadosť o schválenie pomoci podľa § 3 ods. 1 NV č. 337/2019 Z. z.,

–   žiadateľ je povinný do konca lehoty na podanie žiadosti o schválenie pomoci predložiť ministerstvu jedno vyhotovenie projektu.

 

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:

–   informáciu s údajmi o projekte podľa Prílohy č. 38,

–   záverečná správa o realizácii projektu zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev.

 • 8 PODPORA LABORATÓRIÍ (§ 8 NV č. 337/2019 Z. z.)

 

Pomoc na vykonanie opatrenia „podpora laboratórií“ možno poskytnúť na:

 1. zabezpečenie analýzy včelárskych produktov na účely:
 2. hodnotenia ich kvality vykonanej v akreditovanom laboratóriu,
 3. súťaže o najlepší včelársky produkt vykonanej v referenčnom laboratóriu,
 4. medzinárodnej súťaže vykonanej v referenčnom alebo v medzinárodnom laboratóriu,
 5. identifikácie kontaminovaného alebo falšovaného včelárskeho produktu vykonanej v referenčnom alebo v medzinárodnom laboratóriu,
 6. zisťovania toxických činiteľov alebo patogénov vo včelárskych produktoch vykonanej v akreditovanom laboratóriu,
 7. zisťovania rezíduí chemických látok alebo zmesí spôsobilých vyvolať otravu včiel medonosných vykonanej v akreditovanom laboratóriu,
 8. vytvorenie alebo dopĺňanie databázy údajov o lokálne produkovaných medoch, ktoré sú použiteľné na zisťovanie regionálneho pôvodu medu a identifikáciu falšovaného medu metódou nukleárnej magnetickej rezonancie.

 

Konečný prijímateľ pomoci: včelár, včelárske združenie alebo organizačná jednotka ktorému vznikli náklady za analýzy včelárskych produktov podľa písm. a).

 

Konečný prijímateľ pomoci: schválený žiadateľ, ktorému vznikli náklady na vytvorenie alebo dopĺňanie databázy údajov podľa písm. b).

 

Výška pomoci:

 • do 50 % z oprávnených nákladov na vykonanie najviac troch analýz podľa písmena a) prvého bodu,
 • do 100 % z oprávnených nákladov na vykonanie najviac troch analýz podľa písmena a) druhého bodu,
 • do 90 % z oprávnených nákladov na vykonanie najviac jednej analýzy podľa písmena a) tretieho až šiesteho bodu,
 • do 90 % z oprávnených nákladov na podopatrenie podľa písm. b).

 

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

–   predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na analýzy včelárskych produktov a/alebo s vytvorením alebo doplnením databázy,

–   pomoc sa neposkytne, ak sa vo včelárskom produkte potvrdí prítomnosť rezíduí farmakologicky účinných látok a pesticídov.

 

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:

–   informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 39, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na rozbor včelárskych produktov,

–   kópia dokladov o nákladoch na rozbor včelárskych produktov,

–   v rámci analýzy včelárskych produktov podľa prvého až šiesteho bodu – kópia písomne vyhotovených výsledkov vykonanej analýzy (protokol o rozboroch),

 • v rámci analýzy včelárskych produktov podľa prvého, piateho a šiesteho bodu – kópia dokladu o akreditácii laboratória, v ktorom bola analýza vykonaná,
 • v rámci analýzy včelárskych produktov v medzinárodnom laboratóriu podľa tretieho a štvrtého bodu – kópia dokladu o akreditácii medzinárodného laboratória, v ktorom bola analýza vykonaná,
 • konečný prijímateľ pomoci, ktorý žiada o poskytnutie pomoci na vytvorenie alebo dopĺňanie databázy údajov predkladá s Prílohou č. 40:
 • výstup údajov z databázy údajov o lokálne produkovaných medoch, ktoré boli v rámci tohto včelárskeho podopatrenia získané,
 • čestné vyhlásenie konečného prijímateľa pomoci, že databázu údajov o lokálne produkovaných medoch je oprávnený používať s určením práva, na základe ktorého je túto databázu oprávnený používať.
 • 9 PODPORA OBNOVENIA STAVU VĆELTIEV (§ 9 NV č. 337/2019 Z. z.)

 

Pomoc na vykonanie opatrenia na podporu obnovenia stavu včelstiev možno poskytnúť na:

 1. nákup plemennej neoplodnenej matky kranskej včely šľachtenej na hygienický prejav a odolnosť voči varroáze alebo obstaranie jej larvy v materskej bunke,
 2. nákup prirodzene alebo umelo oplodnenej matky kranskej včely,
 3. nákup vakcinovanej matky kranskej včely,
 4. nákup matky kranskej včely, ktorej plemenná hodnota umožňuje použitie na účely prevádzkovania zariadenia určeného na vykonávanie výkonnostných testov na testovanie plemennej hodnoty včiel medonosných,
 5. nákup plemennej matky kranskej včely z iného členského štátu Európskej únie alebo z tretieho štátu,
 6. nákup najviac troch piatich nových včelstiev s plemennou matkou kranskej včely pre včelárskych začiatočníkov,
 7. nákup najviac piatich nových úľových zostáv pre včelárskych začiatočníkov.

Pomoc na nákup plemennej neoplodnenej matky kranskej včely šľachtenej na hygienický prejav a odolnosť voči varroáze alebo obstaranie jej larvy v materskej bunke (§ 9 ods. 1 písm. a) NV č. 337/2019 Z. z.)

 

Konečný prijímateľ pomoci: včelár, ktorý nakúpil neoplodnené včelie matky kranskej včely alebo jej larvy.

 

Výška pomoci:

–   do 5 EUR z oprávnených nákladov na jednu neoplodnenú matku kranskej včely ,

–   do 3 EUR z oprávnených nákladov na jednu kúpenú larvu matky kranskej včely.

 

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

 • pomoc sa môže poskytnúť včelárovi, ktorý zakúpené včelie matky alebo jej larvy použije len vo vlastnom chove,

–   predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s kúpou včelích matiek alebo jej larvy, na ktoré je žiadaná pomoc.

 

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:

–   informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 41Prílohy č. 42, ktoré jednoznačne preukazujú spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na nákup včelích matiek alebo jej lariev,

–   kópie dokladov preukazujúce nákup včelích matiek alebo jej lariev,

 • kópie dokladov osvedčujúcich, že osoba, ktorá vydala doklad o pôvode včelích matiek alebo jej lariev, bola na vydanie oprávnená Slovenskou republikou, iným členským štátom alebo tretím štátom (napr. dekrét šľachtiteľského chovu, alebo rozmnožovacieho chovu včelích matiek alebo ich lariev),
 • kópie dokladov o pôvode včelích matiek alebo jej lariev (napr. evidenčné lístky včelích matiek).

Pomoc na nákup prirodzene alebo umelo oplodnenej matky kranskej včely (§ 9 ods. 1 písm. b) NV č. 337/2019 Z. z.)

 

Konečný prijímateľ pomoci: včelár, ktorý nakúpil prirodzene alebo umelo oplodnené včelie matky kranskej včely.

 

Výška pomoci:

–   do 10 EUR z oprávnených nákladov na jednu kúpenú prirodzene oplodnenú včeliu matku,

–   do 15 EUR z oprávnených nákladov na jednu kúpenú umelo oplodnenú včeliu matku.

 

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

 • pomoc sa môže poskytnúť včelárovi, ktorý zakúpené včelie matky použije len vo vlastnom chove,

–   predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s kúpou prirodzene alebo umelo oplodnených včelích matiek, na ktoré je žiadaná pomoc.

 

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:

–   informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 41 a Prílohy č. 42, ktoré jednoznačne preukazujú spojitosť dokladov o nákladoch na nákup prirodzene alebo umelo oplodnených včelích matiek,

–   kópie dokladov preukazujúce nákup včelích matiek,

–   kópie dokladov osvedčujúcich, že osoba, ktorá vydala doklad o pôvode včelích matiek, bola na vydanie oprávnená Slovenskou republikou, iným členským štátom alebo tretím štátom (napr. dekrét šľachtiteľského chovu, alebo rozmnožovacieho chovu včelích matiek),

 • kópie dokladov o pôvode včelích matiek s informáciou, že matka kranskej včely bola obstaraná ako prirodzene alebo umelo oplodnená (napr. evidenčné lístky včelích matiek),

Pomoc na nákup vakcinovanej matky kranskej včely (§ 9 ods. 1 písm. c) NV
č. 337/2019 Z. z.)

Konečný prijímateľ pomoci: včelár, ktorý nakúpil vakcinované matky kranskej včely.

 

Výška pomoci:

–   do 10 EUR z oprávnených nákladov na jednu kúpenú vakcinovanú včeliu matku.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

–   pomoc sa môže poskytnúť včelárovi, ktorý zakúpené vakcinované včelie matky použije len vo vlastnom chove,

–   predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s kúpou vakcinovaných včelích matiek, na ktoré je žiadaná pomoc.

 

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:

 • informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 41 a Prílohy č. 42, ktoré jednoznačne preukazujú spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na nákup vakcinovaných včelích matiek,

–   kópie dokladov preukazujúce nákup vakcinovaných včelích matiek,

–   kópie dokladov osvedčujúcich oprávnenosť osoby vykonávať vakcináciu včelích matiek vydaných Slovenskou republikou, iným členským štátom alebo tretím štátom,

 • kópie dokladov o pôvode včelích matiek s informáciou, že matka kranskej včely bola vakcinovaná, doklad musí byť vydaný osobou, ktorá túto vakcináciu vykonala.

Pomoc na nákup matky kranskej včely, ktorej plemenná hodnota umožňuje použitie na účely prevádzkovania zariadenia určeného na vykonávanie výkonnostných testov na testovanie plemennej hodnoty včiel medonosných (§ 9 ods. 1 písm. d) NV č. 337/2019 Z. z.)

 

Konečný prijímateľ pomoci: včelár, ktorý nakúpil matky kranskej včely, ktorej plemenná hodnota umožňuje použitie na účely prevádzkovania zariadenia určeného na vykonávanie výkonnostných testov na testovanie plemennej hodnoty včiel medonosných (ďalej len „testovaná včelia matka“).

 

Výška pomoci:

–   do 150 eur z oprávnených nákladov na nákup jednej testovanej včelej matky.

 

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

 • pomoc sa môže poskytnúť včelárovi, ktorý zakúpené testované včelie matky použije len vo vlastnom chove,

–   predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s kúpou testovaných včelích matiek, na ktoré je žiadaná pomoc.

 

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:

–   informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 41Prílohy č. 42, ktoré jednoznačne preukazujú spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na nákup testovanej včelej matky,

–   kópie dokladov preukazujúce nákup testovaných včelích matiek,

–   kópie výsledkov testovania plemennej hodnoty matky kranskej včely,

–   kópie dokladov osvedčujúcich, že osoba, ktorá vydala doklad o pôvode včelích matiek, bola na vydanie oprávnená Slovenskou republikou, iným členským štátom alebo tretím štátom,

 • kópie dokladov o pôvode testovaných včelích matiek.

Pomoc na nákup plemennej matky kranskej včely z iného členského štátu Európskej únie alebo z tretieho štátu (§ 9 ods. 1 písm. e) NV č. 337/2019 Z. z.)

Konečný prijímateľ pomoci: včelár, ktorý nakúpil plemenné matky kranskej včely z iného členského štátu Európskej únie alebo z tretieho štátu.

 

Výška pomoci:

–   do 10 EUR z oprávnených nákladov na jednu kúpenú včeliu matku z iného členského štátu Európskej únie alebo z tretieho štátu.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

 • pomoc sa môže poskytnúť včelárovi, ktorý zakúpené včelie matky použije len vo vlastnom chove,

–   predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s kúpou včelích matiek, na ktoré je žiadaná pomoc.

 

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:

–   informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 41Prílohy č. 42, ktoré jednoznačne preukazujú spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na nákup plemennej matky kranskej včely z iného členského štátu Európskej únie alebo z tretieho štátu,

–   kópie dokladov preukazujúce nákup včelích matiek,

–   kópie dokladov osvedčujúcich, že osoba, ktorá vydala doklad o pôvode včelích matiek, bola na vydanie oprávnená iným členským štátom alebo tretím štátom,

 • kópie dokladov o pôvode včelích matiek.

Pomoc na nákup najviac piatich nových včelstiev s plemennou matkou kranskej včely pre včelárskeho začiatočníka (§ 9 ods. 1 písm. f) NV č. 337/2019 Z. z.)

 

Konečný prijímateľ pomoci: včelársky začiatočník, ktorý počas včelárskeho roka úspešne ukončil vzdelávací program podľa § 5 ods. 1 písm. d), nariadenia č. 337/2019 Z. z. a v danom včelárskom roku nakúpil aj včelstvá.

 

Výška pomoci:

–   do 25 EUR z oprávnených nákladov na nákup nových včelstiev s plemennou matkou kranskej včely. Pomoc je poskytovaná na maximálne 5 včelstiev.

 

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

–   predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na nákup nových včelstiev
s plemennými matkami kranskej včely pre včelárskych začiatočníkov, ktorí počas včelárskeho roka úspešne ukončili vzdelávací program podľa § 5 ods. 1 písm. d), nariadenia č. 337/2019
Z. z..

 

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:

–   informácia o počte zakúpených včelstiev s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 43Prílohy
č. 44,
ktoré jednoznačne preukazujú spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na nákup nových včelstiev s plemennými matkami kranskej včely,

–   kópie dokladov osvedčujúcich, že osoba, ktorá vydala doklad o pôvode včelích matiek, bola na vydanie oprávnená Slovenskou republikou, iným členským štátom alebo tretím štátom (napr. dekrét šľachtiteľského chovu, alebo rozmnožovacieho chovu včelích matiek),

–   kópia evidenčného lístku matky ako doklad, že zakúpené včelstvá sú osadené plemennými matkami kranskej včely,

–   kópia sprievodného dokladu na premiestnenie včelstiev potvrdeného RVPS SR,

–   doklad o absolvovaní školenia pre včelárskeho začiatočníka, alebo štúdia samostatného odboru včelár, včelárka na strednej odbornej škole, vysokej škole (zdokladovať absolvovanie štátnej skúšky z predmetu včelárstvo),

–   čestné vyhlásenie včelárskeho začiatočníka, že počas posledných piatich rokov mu nebola poskytnutá pomoc na nákup včelstva a nebol registrovaný v registri včelstiev,

–   kópia dokladov o nákladoch na nákup nových včelstiev osadených plemennými matkami kranskej včely,

–   potvrdenie príslušného orgánu verejnej moci, že konečný prijímateľ pomoci mal v čase nákupu včelstiev pobyt na území Slovenskej republiky (vydá buď príslušná obec ako potvrdenie alebo MV SR ako výpis z registra centrálnej evidencie obyvateľov, ak sa jednalo o štátneho občana SR alebo príslušný útvar Policajného zboru (tzv. „cudzineckej polície“), ak sa jednalo o cudzinca.).

Pomoc na nákup najviac piatich nových úľových zostáv pre včelárskeho začiatočníka (§ 9 ods. 1 písm. g) NV č. 337/2019 Z. z.)

 

Konečný prijímateľ pomoci: včelársky začiatočník, ktorý počas včelárskeho roka úspešne ukončil vzdelávací program podľa § 5 ods. 1 písm. d) nariadenia č. 337/2019 Z. z. a v danom včelárskom roku nakúpil aj úľové zostavy

 

Výška pomoci:

–   do 45 EUR z oprávnených nákladov na nákup úľovej zostavy. Pomoc je poskytovaná na maximálne 5 úľových zostáv.

 

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

–   predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na nákup nových úľových zostáv pre včelárskych začiatočníkov, ktorí počas včelárskeho roka úspešne ukončili vzdelávací program podľa § 5 ods. 1 písm. d) nariadenia č. 337/2019 Z. z..

 

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:

–   informácia o počte zakúpených úľových zostáv s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 45, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch na nákup nových úľových zostáv,

–   doklad o absolvovaní školenia pre včelárskych začiatočníkov, alebo štúdia samostatného odboru včelár, včelárka na strednej odbornej škole, vysokej škole (zdokladovať absolvovanie štátnej skúšky z predmetu včelárstvo),

–   čestné vyhlásenie včelárskeho začiatočníka, že počas posledných piatich rokov mu nebola poskytnutá pomoc na nákup úľovej zostavy a nebol registrovaný v registri včelstiev,

–   kópia dokladov o nákladoch na nákup novej úľovej zostavy.

–   potvrdenie príslušného orgánu verejnej moci, že konečný prijímateľ pomoci mal v čase nákupu úľových zostáv pobyt na území Slovenskej republiky.

 

Spolupráca s orgánom uskutočňujúcim aplikovaný výskum (podľa § 10 NV SR č. 337/2019 Z.z.

 

Pomoc v rámci opatrenia spolupráca s orgánom uskutočňujúcim aplikovaný výskum sa poskytuje na realizáciu projektu aplikovaného výskumu v oblasti:

 1. šľachtenia slovenskej kranskej včely alebo ochrany jej genetických zdrojov,
 2. vedenia plemenárskej evidencie včely medonosnej,
 3. monitorovania zdravotného stavu včiel medonosných alebo výskumu ich zdravia,
 4. monitorovania vplyvu prípravkov na ochranu rastlín, pomocných prípravkov v ochrane rastlín alebo iných chemických látok alebo zmesí na zdravie, život alebo úhyn včiel medonosných,
 5. výskumu alebo vývoja spoľahlivých metód liečby alebo ošetrovania včiel medonosných,
 6. alternatívnych postupov ochrany včely medonosnej proti klieštikovi včeliemu (Varroa destructor L.), iným škodcom alebo iným patogénom,
 7. laboratórnych analýz včelárskych produktov na účely hodnotenia ich kvality,
 8. apiterapie,
 9. zvyšovania úrody poľnohospodárskych plodín v dôsledku opeľovacej činnosti včiel,
 10. monitorovania výskytu včelej pastvy v Slovenskej republike.

 

Konečný prijímateľ pomoci: včelár, včelárske združenie alebo organizačná jednotka.

 

Výška pomoci:

–   do 80 % z oprávnených nákladov na realizáciu projektu aplikovaného výskumu.

 

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

–   žiadateľ podáva návrh výskumného projektu s predpokladaným rozpočtom na jeho realizáciu a s návrhom zmluvy s riešiteľskou organizáciou, ktorá upravuje podmienky spolupráce, financovania, využitia a odovzdania výsledkov výskumného projektu, agentúre v termíne od 1. júna do 30. júna kalendárneho roka, v ktorom podáva žiadosť o schválenie pomoci podľa § 3 ods. 1 NV č. 337/2019 Z. z.,

–   schválený žiadateľ je povinný najneskôr do 31. mája včelárskeho roka, v ktorom opatrenie vykonáva predložiť agentúre priebežnú správu o realizácii projektu,

 • orgánom uskutočňujúcim aplikovaný výskum je osoba, ktorá vytvorila aspoň dve odborné práce týkajúce sa včiel, ktoré boli registrované v databáze Web of Science alebo SCOPUS, a ktoré boli zverejnené v ktorejkoľvek z nich vo vzájomnom odstupe najviac dvoch rokov,

–   predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na vypracovanie a realizáciu projektu.

 

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:

–   informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 46, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch na projekt,

–   priebežná (u neukončených viacročných projektov) alebo záverečná správa, v ktorej je preukázateľne a jednoznačne zdokumentovaná priama spojitosť všetkých predkladaných dokladov o nákladoch s projektom,

 • doklad preukazujúci, že odborné práce týkajúce sa včiel, ktoré orgán uskutočňujúci aplikovaný výskum vytvoril, boli registrované alebo zverejnené v databáze Web of Science alebo SCOPUS.

 

V Trstenej  09.06.2021                                                              Spracovala: Lýdia Kubinová