Usmernenie Ú SVS č. 01/06/2016

Usmernenie Ú SVS č. 01/06/2016
Opeľovacia činnosť včiel v r. 2016

Vážený priatelia;

na základe výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov vyzvalo MPRV SR náš Spolok včelárov Slovenska na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v roku 2016 podľa § 2, odst. 1 písm. l) – na opeľovaciu činnosť včiel.

To znamená, že tí včelári, ktorí sú členmi SVS a obhospodarujú minimálne l včelstvo – si môžu uplatniť dotáciu na rok 2016 prostredníctvom svojho R SVS, v ktorom sú organizovaní, a to podľa Výnosu MPRV SR 536/2011 – 100 v sume do 4,- Eur na jedno včelstvo, ktoré majú zaregistrované v centrálnom registri včiel v L. Hrádku k termínu 31. máj 2016.
(Po ukončení verifikácie údajov v CRV boli všetkým R SVS zaslané Sekretariátom Ú SVS – prostredníctvom e-mailovej pošty na adresy jednotlivých R SVS výpisy z CRV za účelom kontroly správnosti údajov a ich zosúladenia s údajmi nahlásenými jednotlivými R SVS do CRV v rámci jarných prehliadok včelstiev v r. 2016.)
Každé vedenie R SVS spracuje údaje o jednotlivých členoch svojho R SVS do Zoznamu žiadateľov o poskytnutie dotácií za rok 2016 (formulára B), a tento podpísaný a potvrdený pečiatkou R SVS spolu s centrálnou Žiadosťou o poskytnutie dotácie na opeľovaciu činnosť včiel na rok 2016 (formulár A) za celý R SVS doručia poštou najneskôr do 31. 08. 2016 na adresu: Spolok včelárov Slovenska, Oravická 612/12, 028 01 Trstená. Zároveň oba formuláre odošľú vedenia R SVS v termíne do 31. 08. 2016 aj v elektronickej forme na e-mailovú adresu SVS: svs@orava.sk .

Kópie formuláru B a Žiadosti A si ponechajú predsedovia R SVS pre archiváciu a budúcu prípadnú kontrolu z MPRV SR.

Prílohou tohto Usmernenia sú:
1. Príloha č. 1
– Zoznam žiadateľov o poskytnutie dotácie v pôsobnosti MPRV SR – formulár B

1. Príloha č. 2.
– Žiadosť o poskytnutie dotácie na opeľovaciu činnosť včiel na rok 2016 – formulár A

Upozornenie:
Upozorňujeme štatutárnych zástupcov jednotlivých R SVS (predsedov, tajomníkov), aby zodpovedne, presne a úplne vyplňovali prílohu č. 1 – formulár B a prílohu č. 2 – Žiadosť o poskytnutie dotácie na opeľovaciu činnosť včiel na rok 2016 – formulár A vzhľadom k tomu, že svojim podpisom vyhlasujú, že sú si vedomí následkov, trestnej zodpovednosti a povinnosti osobne vrátiť pridelené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v dôsledku uvedenia nesprávnych údajov alebo pri nedodržaní podmienok dotácie.
Sekretariát Ú SVS vyzýva vedenia jednotlivých R SVS, aby vo vlastnom záujme dodržali termíny doručenia žiadostí – t. j. doručenie na adresu Spolok včelárov Slovenska, Oravická 612/12, 028 01 Trstená v písomnej i elektronickej forme v stanovenom termíne, t.j.najneskôr do 31. 08. 2016.
V prípade, že podklady nebudú doručené na Sekretariát Ú SVS v písomnej i elektronickej forme v stanovenom termíne t.j. do 31. 08. 2016, poprípade budú uplatňované doklady nesprávne a neúplne vyplnené, nebudú môcť byť dotácie v r. 2016 včelárom Vášho R SVS na MPRV SR uplatnené, a ani nebudú môcť byť následne z tohto dôvodu členom Vášho R SVS vyplatené.

 Príloha – A

excel Príloha – B