Usmernenie Ú SVS č. 04 /06 /2011

Vážený priatelia; 
     na základe výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky  z 5. mája 2011 č.536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji  vidieka vyzvalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka  SR  Spolok včelárov Slovenska na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v roku 2011 podľa 2 odst. 1 písm. l) na opeľovaciu činnosť včiel.
To znamená, že včelári, ktorí sú v Centrálnom registri včelstiev registrovaní ako členovia SVS a obhospodarujú minimálne l včelstvo si môžu uplatniť dotáciu na rok 2011 prostredníctvom svojho         R SVS, v ktorom sú v skutočnosti organizovaní a to podľa Výnosu MP SR č. 536/2011-100 v sume do 4,- ( štyroch) Eur na jedno včelstvo, ktoré je zaregistrované v Centrálnom registri včiel v L. Hrádku  k termínu 31. máj 2011.  Každý včelár, ktorý sa rozhodne pre tento spôsob dotácie predloží predsedovi R SVS (alebo ním poverenému členovi výboru) svoju individuálnu Žiadosť o poskytnutie dotácie na opeľovaciu činnosť včiel v roku 2011).
Vedenie R SVS spracuje údaje o jednotlivých členoch svojho R SVS do formuláru B (príloha č. l), ktorý podpísaný a potvrdený pečiatkou R SVS  spolu s centrálnou…Celý text

Prílohy:

Príloha A – žiadosť o dotáciu 2011

Príloha B – Sumár žiadateľov