Usmernenie Ú SVS na čerpanie dotačných prostriedkov na podporný rok 2020/2021

Vážení priatelia,

v zmysle schváleného Nariadenia vlády SR č. 337/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva na podporný rok 2020/2021 môžu členovia SVS požiadať prostredníctvom svojich R SVS o poskytnutie podpory pri vykonávaní nasledovných v podpornom roku 2020/2021, pričom podporný rok 2020/2021 začína 1. augusta 2020 a skončí 31. júla 2021.
Dôležitým termínom pre uplatnenie si žiadosti o poskytnutie podpory z prostriedkov Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva v podpornom roku 2020/2021 prostredníctvom Spolku včelárov Slovenska je pre všetkých členov SVS i štatutárov R SVS oprávnených konať v mene R SVS termín 31.05.2020. Do tohto termínu majú možnosť všetci členovia R SVS prostredníctvom svojich štatutárnych zástupcov prehodnotiť a naplánovať svoje aktivity v zmysle jednotlivých opatrení Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva v podpornom roku 2020/2021 a tieto si uplatniť písomne na tlačive „Žiadosť o podporu“ najneskôr do 31.05.2020 písomne, resp. e-mailom na: Sekretariát Ú SVS, Oravická 612/12, 028 01 Trstená.


Prílohy:

Usmernenie Ú SVS k predkladaniu požiadaviek na čerpanie dotačných prostriedkov podľa Nariadenia vlády SR č. 337/2019 Z. z. na podporný rok 2020/2021

Žiadosť o poskytnutie pomoci v podpornom roku 2020/2021