V ý z v a na predkladanie žiadosti

V ý z v a
na predkladanie žiadosti
o poskytnutie podpory formou dotácie podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 5.mája 2011 č.536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov.

 Výzva

 Žiadosť

 Vyhlásenie