Včelársky zápisník na rok 2011

Včelársky zápisník  na rok 2011

Vážení priatelia včelári;

Ústredie Spolku včelárov Slovenska vydalo pre všetkých členov SVS druhý spolkový Včelársky zápisník na rok 2011. K Vám, členom SVS sa dostáva s malým časovým sklzom, ktorý bol zapríčinený objektívnymi dôvodmi a to termínom konania 19. VZ SVS dňa 29.01.2011 v Žiline, ktoré ako všetci určite viete bolo volebným Valným zhromaždením, na ktorom delegáti zvolení vo Vašich R SVS rozhodli v tajných voľbách o nových funkcionároch SVS a tým aj  o ďalšom smerovaní SVS v nadchádzajúcich štyroch rokoch. V snahe uviesť v druhom vydaní spolkového Včelárskeho zápisníka aj výsledky volieb a tým mená jednotlivých nových členov v orgánoch SVS sme preto posunuli aj jeho vydanie na neskorší termín.   Okrem tohto oneskorenia verím, že náš zápisník neutrpel žiadnu ujmu a bude pre Vás všetkých našich členov Spolku rovnako dobrým pomocníkom pri Vašich celoročných prácach s Vašimi včielkami akým bol aj jeho vlaňajší predchodca..
  Podobne ako pri prvom vydaní nášho Včelárskeho zápisníka sme sa v našom pracovnom kolektíve snažili využiť naše poznatky a skúsenosti, ktoré sme nadobudli pri príprave našej prvotiny, ale aj tie, ktoré sme získali v našej včelárskej praxi obohatené o Vaše konštruktívne pripomienky. Jednou z nich bola požiadavka, aby časť zápisníka, ktorá je poskytnutá kalendáriu včelára stručne a výstižne popisovala základné včelárove úkony v priebehu kalendárneho roka s ohľadom na akceptovanie prírodného spôsobu života včiel a prirodzenú dynamiku rozvoja včelstiev, čo sa dá najlepšie dosiahnuť nadstavkovým spôsobom vedenia včelstiev, ktorý spôsob takto priamo určuje aj modernú technológiu včelárenia, pre ktorú by sme chceli presvedčiť a získať čo najviac mladých, začínajúcich včelárov.
  V snahe vylúčiť akékoľvek podozrenia o netransparentnosti rozdeľovania finančných zdrojov zo štátnych i európskych fondov a pre nezmeškanie stanovených termínov sme do zápisníka spracovali na celý rok 2011 prehľadný plánovací kalendár, v ktorom sme jasne, jednoducho a vecne uviedli prehľadne všetky najdôležitejšie termíny, ktoré je nevyhnutné z Vašej strany rádových členov R SVS, ale aj zo strany predsedov R SVS dodržať a tým splniť.   Najdôležitejšiu podmienku pre uplatnenie a zabezpečenie Vášho nároku oprávneného žiadateľa zo strany SÚ SVS a tým aj včasné obdŕžanie dotácií v prípade dodržania ostatných podmienok z Vašej strany.

Veríme, že náš Včelársky zápisník pomôže a bude užitočný pre všetky kategórie a typy našich členov.Prostredníctvom Vašich krajských zmocnencov a poradcov pre včelárstvo  bude v priebehu mesiaca tento Včelársky zápisník  2011 doručený bezplatne každému členovi Spolku včelárov Slovenska. 

                                                                                                   Ing. Pavol Kameník
                                                                                                  predseda SVS a Ú SVS