Výberové konanie na obsadenie miesta Zodpovedného redaktora časopisu Slovenský včelár.

Ústredie Spolku včelárov Slovenska vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta zodpovedného redaktora časopisu Slovenský včelár. Kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie:

 • minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou Kritériá a požiadavky na uchádzačov v súvislosti
  s výberovým konaním:
 • členstvo v Spolku včelárov Slovenska min. 5 rokov
 • riadiace a organizačné schopnosti
 • morálna a občianska bezúhonnosť
 • znalosť anglického alebo nemeckého jazyka je pre uchádzača výhodou
 • užívateľské ovládanie počítača a práce s PC v programoch Excel, Word, Corel, Photosop, Power Point a pod.
 • vek do 60 rokov, dobrý zdravotný a fyzický stav, flexibilita
 • zabezpečiť prípravu obsahovej náplne, prepis, gramatickú a štylistickú úpravu textov, typografické úpravy článkov, tlač časopisu, vedenie a aktualizácia databázy odberateľov, balenie a distribúcia min. na doterajšej úrovni cca 800 ks/ l vydanie
 • zabezpečiť vydanie 10 x mesačník (jednočíslo) 1 x dvojčíslo, resp. 6 x dvojmesačník/ rok
 • Zabezpečiť doterajší rozsah a početnosť stránok (16 + 4) u jednomesačníka, resp. (28 + 4) u dvojmesačníka., formát A4, plnofarebnosť všetkých stránok časopisu
 • Zabezpečiť včasnosť distribúcie jednotlivých vydaní (najneskôr do 25. dňa predchádzajúceho
  mesiaca), resp. dvojmesačníka
 • Dodržať a neprekročiť doterajšie celkové výrobné a distribučné náklady (vrátane odmeny
  zodpovedného redaktora)
 • nástup najneskôr 10.06. 2019
  Platové podmienky:
 • pracovné zaradenie na základe uzatvorenej Zmluvy o dielo so zmluvnou odmenou 800,- Eur / za každé dvojčíslo, resp. 400,- Eur / za každé jednočíslo časopisu SV.
  Význam predpokladov, kritérií a požiadaviek pri rozhodovaní o víťazovi výberového konania:
  „Výberové konanie na obsadenie miesta Zodpovedného redaktora časopisu Slovenský včelár“
 • splnenie kritérií a požiadaviek
 • prax v odbore
 • všeobecný prehľad
  Zoznam požadovaných dokladov:
 • žiadosť
 • profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní a pracovného zaradenia
 • koncepcia obsahu SV najmenej na 6 dvojčísel / rok
 • overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne kópie dokladov o absolvovaní včelárskych vzdelávacích programov a kurzov.
  Termín vyhodnotenia konkurzu: 15.04.2019
 • Každý uchádzač bude o výsledku konkurzu písomné vyrozumený v termíne do 30. 05. 2019
 • Začiatok pracovného pomeru – 10.06.2019
 • Príprava dvojčísla 7 – 8/2019 bude zabezpečená už novým ZR SV.
  Prihlášky treba doručiť najneskôr do 14.04.2019 do 13:00 hod. na Sekretariát Ústredia Spolku včelárov Slovenska, Oravická 612/12, 028 01 Trstená.
  Prihlášky sa podávajú v zalepenej obálke označenej heslom „Výberové konanie – Zodpovedný redaktor SV“.

za Ú SVS Ing. Pavol Kameník,
predseda SVS a Ú SVS