Vyjadrenie ŠVPS SR k otázkam, ktoré sa týkajú súčasnej situácie s koronavírusom a jeho dopady pre včelárov.

 

  1. Ak budú vydané poverenia AÚVL na kontroly  včelstiev najmä kočovných , ako technicky postupovať pri kontrole , vzdialenosť  od osôb , aká ochrana osoby má byť dodržaná alebo, aký   zákaz vstupu do nehnuteľností platí, ako podpisovať dokumenty ?
  2. Ako postupovať  pri kočovaní včelstiev – ochrana zdravia včelárov a včiel. Ako označiť technické prostriedky na presun včiel, aby mali voľný prejazd? Bude sa dať tento rok vôbec vykonať presun včiel ?

 
Odpoveď pre obe otázkyPoverenia na výkon klinických prehliadok včelstiev a odber vzoriek v rámci programu eradikácie MVP sú už vo väčšine prípadov vydané a nie je žiaden problém ( neevidujeme žiaden problém ) s ich vydávaním. Pri vydávaní je zohľadnená aj skutočnosť, že niektorí asistenti z dôvodu zrušenia školení nemajú platné preškolenie, ktoré je potrebné každé 3 roky absolvovať – poverenia im môžu byť vydané a školenie sa následne uskutoční . Nie je dôvod, aby včelári po splnení podmienok na kočovanie (vyšetrenia meliva, klinické prehliadky, dodržiavanie eradikačného programu) nemohli ísť kočovať. Pri vykonávaní klinických prehliadok a pri presune včelstiev  je potrebné dodržiavať všetky opatrenia na zabránenie šírenia COVID-19,  ktoré boli prijaté na najvyššej úrovni  ústredným krízovým štábom SR a ktoré sú prezentované širokej verejnosti. ( rúška, zásady hygieny, odstup ľudí od seba na patričnú vzdialenosť, vystríhať sa zhromažďovania väčšieho počtu ľudí na malom priestore atď. .. ).  Klinické prehliadky včelstiev, ktoré nebudú kočovať je možné vykonať do konca augusta v závislosti od rozhodnutia miestne príslušnej RVPS. Označenie technických prostriedkov na presun včelstiev rieši cestný zákon a sním súvisiaca legislatíva a nie je v kompetencii ŠVPS SR.
 
3.  Najčastejšia otázka – ak príde zo strany štátu ku karanténe a uzavrú celé obce a mestá, čím sa môže preukázať včelár – chovateľ   hospodárskych zvierat , aby ho polícia a armáda pustila ku včelám a aj od včiel ? Potrebujú včelári potvrdenie z CEHZ  alebo  sprievodné listy  zo ŠVSP prefotené alebo potvrdenie od notára s čestným prehlásením ako napr. v Maďarsku, že sú chovateľmi včiel ?  Alebo stačí na preukázanie členský preukaz SZV, alebo polícia a  bezpečnostné zložky budú disponovať  prístupmi do registra , kde si každého overia?  Musia mať pri sebe dokumenty originál  sprievodných listov alebo stačia fotokópie ? Je povinné pri obhospodarovaní a práce so včelstvami  nosiť ochranné rúško a rukavice? Bude  povinné  pre včelára pri presune za včelstvami disponovať  potvrdením o negatívnom teste na koronavírus ?
Je potrebné iné – nové povolenie od ŠVPS SR na prácu so včelami ?

Ak príde zo strany štátu k uzavretiu obcí a miest, budú stanovené opatrenia, ktoré bude treba pri starostlivosti o zvieratá dodržiavať. ŠVPS SR v súčasnosti  nemá vedomosť aké opatrenia a v akom rozsahu by boli stanovené. Starostlivosť o zvieratá teda aj včely bude musieť byť zabezpečená aj pri krízovom stave samozrejme za dodržania vydaných opatrení. Zvieratám treba zabezpečovať  ich nároky na kŕmenie, dostatok vody a  ostatnú nevyhnutnú starostlivosť. Otázka preukazovania vlastníckeho resp. držiteľského vzťahu k zvieratám je otázkou na  príslušný krízový štáb.
 
 4.  Bude štát poskytovať ochranné rúška chovateľom hospodárskych zvierat a je možný prenos koronavírusu zo včiel alebo iného hmyzu napr. komára na človeka ?
 
ŠVPS SR nemá k dispozícii rúška pre chovateľov hospodárskych zvierat ani nemá zákonnú povinnosť ich pre chovateľov zabezpečiť. ŠVPS SR zabezpečila ochranné prostriedky pre zamestnancov z vlastných zdrojov. Prenos koronavírusu z včiel alebo hmyzu nebol dokázaný a je nepravdepodobný.

Martin Chudy, DVM.
HoU
Animal health and animal welfare
State Veterinary and Food Administration of the Slovak Republic Botanicka str. 17
842 13 Bratislava , Slovakia
Tel: +421260257230
Mob.+421905589169
martin.chudy@svps.sk