Slovenský včelár 6-7 / 2013

Rozdelí si schválený finančný limit EÚ na rok 2012 — 2013 pre všetkých slovenských včelárov iba OZ Slovenská včela?

Po vstupe Slovenskej republiky do EÚ v r. 2004vznikol aj pre slovenských včelárov nárok na každoročnú finančnú podporu v zmysle odsúhlaseného dokumentu Národný program stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva. Po prvom „skúšobnom“ podpornom roku 2006/2007, v ktorom náš Spolok včelárov Slovenska „musel“ čerpať schválený finančný limit prostredníctvom OZ Slovenská včela v zmysle vtedy platného NV SR č. 422/2007 vyčerpal  prislúchajúci finančný limit iba na necelých 34 %. Akceptovaním požiadavky SVS ako samostatného žiadateľa a administrátora podpory vo výške prislúchajúcej finančnému limitu a odpovedajúceho skutočnému počtu členov SVS od druhého podporného roka dokázal vyčerpať SVS poskytnutú pomoc EÚ v nasledujúcich rokoch 2007 až 2012 postupne na celých 100 %, a to bez akýchkoľvek nedostatkov a administratívnych pochybení. Nové NV SR č. 31/2011 postavilo účelovo a preto  diskriminačne hranicu vytvorenú pre percentuálny podiel členov oprávneného žiadateľa na 10 %… Strojcovia tohto ustanovenia týmto zobrali vedome rovnoprávnosť nároku schválenia a pridelenia finančnej podpory pre tú časť organizovaných, ale i neorganizovaných slovenských včelárov, ktorí neboli členmi OZ Slovenská včela, čím rozdelili slovenských včelárov na dve skupiny — rovných a rovnejších, alebo takých, ktorí majú nárok na poskytnutie a tým čerpanie finančnej podpory, a takých ktorým rovnaký nárok neprislúcha. V zmysle tejto skutočnosti im preto nemôže byť ani schválená žiadosť o poskytnutie podpory v podpornom roku 2012/ 2013. Tento smutný, ale skutočný úder pod pás, osud? ..postihol práve náš SVS, teda včelársku organizáciu, ktorá sa po roku 1990 znovuobnovila, aby tak krivdy komunistického režimu spáchané na slovenskej včelárskej pospolitosti po druhej svetovej vojne odčinila a začala budovať novú éru modernej slovenskej stavovskej včelárskej demokratickej organizácie…., bez vplyvu a zásahov tej – ktorej politickej strany. Existencia takejto slobodnej včelárskej organizácie, ako aj nositeľov základných elementárnych ľudských práv, spravodlivosti, demokracie je zdá sa pre jej neprajníkov neakceptovateľnou prekážkou, nevyhovujúcou pre praktiky, metódy a nástroje fungovania dnešnej politickej mocenskej garnitúry…!
Žeby naozaj návrat k praktikám štátu po roku 1945?!… Riešenie peripetii v súvislosti s domáhaním sa a s preukazovaním demokratického, spravodlivého nároku na priznanie, schválenie a pridelenie alikvotnej čiastky finančnej pomoci pre všetkých slovenských  včelárov (nielen pre členov OZ Slovenská včela, pretože podstatná čiastka organizovaných slovenských včelárov i včelárov bez udania členstva k príslušnej organizácii, ktorých včelstvá sú registrované v CRV — (na rozdiel od takmer 1000 členov OZ Slovenská včela, ktorí nevlastnia žiadne včelstvá a napriek tomu sú registrovaní v CRV, čím umelo navyšujú celkový počet slovenských včelárov v prospech OZ Slovenská včela a v neprospech nášho Spolku včelárov Slovenska) – a nie sú členmi tohto združenia t. j. OZ Slovenská včela, pričom ich percentuálny podiel ku všetkým slovenským včelárom je takmer 15 %) z fondov EÚ a štátneho rozpočtu je až doposiaľ rozdielne vnímané a prezentované zo všetkých kompetentných strán MPRV SR, OZ Slovenská včela i OZ Spolok včelárov Slovenska a z tohto dôvodu pre náš SVS aj doteraz nejasných a preto nevyriešených… Zo strany vedenia nášho Spolku sme sa doteraz vždy snažili všetkých našich členov a čitateľov priebežne správne, pravdivo a objektívne včas o situácii informovať… Po nástupe nového generálneho riaditeľa sekcie poľnohospodárstva — Ing. J. Vajsa do funkcie a po jeho akceptácii našej žiadosti o spoločné stretnutie, ktoré sa uskutočnilo na MPRV SR dňa 3.4.2013 sa ukázala veľmi reálne možnosť ako prelomiť ľady v patovej situácii medzi MPRV SR – SVS a OZ Slovenská včela…
Závery z tohto stretnutia v takom slova zmysle, aby nebolo zasahované do suverenity a samostatnosti Spolku včelárov Slovenska však obrovskou kryhou ľadu zatiaľ nepohli, stagnujú… Avizovaný článok z MPRV SR nesúci progresívny, pozitívny a povzbudivý titulok a názov „Ľady sa pohli“, ktorý sa nám podarilo dnes ako Stanovisko k žiadosti SVS o zaslanie usmernenia zo strany MPRV SR získať od samotného pána generálneho riaditeľa Ing. J. Vajsa veríme, že pohne a uvedie túto ľadovú kryhu do skutočného pohybu. Pre zvýšenie váhy a účinnosti stanoviska, ako aj Vašej informovanosti si dovoľujeme so súhlasom MPRV SR celý príspevok uverejniť.
Vážení priatelia včelári, vážení čitatelia, skutočnosť, či sa naozaj „ľady pohli“ a medzi slovenskými včelármi sa naozaj „oteplieva“ ukáže už najbližšia budúcnosť. Svoj vlastný názor na vyššie uvedené skutočnosti i skutočnosti uvedené v článku z MPRV SR nech si urobí po jeho prečítaní každý z Vás sám…

Ing. Pavol Kameník
predseda SVS a ZR SV

Z obsahu

Ing. Pavol Kameník2strana
Príhovor zodpovedného redaktora SV
Ing. Ján Vajs
Stanovisko MPRV SR  viac…
Andrej Fedkov
5. riadne zasadnutie predsedov R SVS Prešovského kraja
Ľubomír Vančo
Zasadnutie predsedov R SVS Trnavského kraja
Ing. Magdaléna Šútorková
Včelárske kurzy poriadané VÚVč. v Dole
Miroslav Habr
Predjarie mladých včelárov
Mgr. František Geleta
EÚ zatiaľ nerozhodla o zákaze pesticídov
RR SV
Propozície súťaží SMF 2013
Mgr. František Geleta
Včelárska konferencia KZP – Poľsko
RR SV
Kočovné vozy, prepravné zariadenia včelstiev a budúcnosť slovenských kočujúcich včelárov
RR SV
Včelárenie s úľom Dadant
Mgr. František Geleta
Kvety ponúkajú včelám…
Mgr. František Geleta
Slovensko chce dôkazy…
RR SV
1000 otázok a odpovedí o včelách
RR SV
Úplným odobratím plodu k vitálnym včelstvám  viac…
Mgr. František Geleta
Edmond Alphandéry
Ing. Janka Sudzinová, PhD.;Mgr. Ing. Adriána Pavelková, PhD.
Významný potenciál vo včelích produktoch
MVDr. Ing. Zoltán Brokeš
Druhy rojov