SLOVENSKÝ VČELÁR 9 – 10 / 2018

Vážení priatelia,
určite budete spolu so mnou súhlasiť, ak v úvode môjho príhovoru poznamenám, že záver mesiaca august, t.j. obdobie kedy tento píšem, môžem označiť prívlastkom kulminačné obdobie. Je to obdobie, v ktorom vrcholí a končí dovolenkové a prázdninové letné obdobie, a od ktorého už preň typické znaky pozvoľne doznievajú…, v skutočnom ich prežívaní, ba i v spomienkach. Súčasťou prežívania tohto prelomového letno-jesenného obdobia pre nás — včelárov sú aktivity a práce na našich včelniciach v podobe posledného dokrmovania včelstiev na zimu, aplikácie spoľahlivých ozdravných opatrení, ako aj celkových príprav včelstiev na zimovanie a mnoho ďalších úkonov.
V tomto duchu cestuje vo svojej mysli aj každý zodpovedný včelár. V tomto duchu sa redakčná rada snažila zostaviť aj obsahovú náplň tohto dvojčísla nášho časopisu.
Svoj priestor v ňom dostala nová téma, ktorá napriek už uplynulému obdobiu je a zostáva stále aktuálna, a to v priebehu celého ročného obdobia. Je to téma týkajúca sa výberu toho najvhodnejšieho, najlepšieho a najlacnejšieho krmiva pre naše včelstvá. Aj napriek tradičnému používaniu repného cukru sa aj naši včelári čím ďalej, tým viac odvažujú ku skrmovaniu tekutých glycidových, izoglukózových sirupov vyrobených pre ich rôznorodé použitie v cukrárenskom, pekárenskom, vinárskom či liehovarníckom priemysle, vo včelárstve, ale aj vyrobených „výsostne“ pre ich použitie pri včelárení…
V rámci tejto témy pripravuje RR ďalšie odborné články na pokračovanie, ktoré prispejú mnohým z Vás k nadobudnutiu širšieho rozhľadu, informácií a pochopeniu tejto problematiky i možnostiam, ktoré ponúka náš trh v oblasti vyrábaných cukrových, glycidových výrobkov a produktov a uľahčí Vám tak Vaše budúce rozhodovanie. Pre mnohých z Vás budú určite inšpirujúce aj články na pokračovanie venované „plástečkovému medu“, jeho produkcii, systémom a spôsobom jeho možnej výroby, jeho ponuke na predaj, trh. Nemenej zaujímavou témou pre mnohých nás, včelárov, zostáva v posledných rokoch problematika nižšej úrody medu, najmä v severnejšej časti Slovenska. Klimatické a poveternostné podmienky môžu byť dôležitým faktorom, ktorý dokáže zásadne ovplyvňovať množstvo i tvorbu nektáru. Výsledný efekt však závisí aj na mnohých ďalších menej či viac dôležitých a rozhodujúcich faktoroch a podmienkach, o ktorých sa vo svojom článku „Podmienky včelej znášky“ zmieňuje jeho autor MVDr. Ing. Z. Brokeš.
Zmienené letné dovolenkovo-prázdninové obdobie využívajú mnohé včelárske spolky a organizácie na rôznorodé včelárske podujatia, akými sú včelárske nedele, guláše, ale i včelárske výstavy, festivaly, zájazdy. Medzi veľmi pekné podujatia oravských spolkových včelárov sa môže zaradiť Krajský medový festival Žilinského kraja, ktorý sa uskutočnil v priestoroch východzej železničnej stanice Tanečník v Oravskej Lesnej dňa 2.8.2018. Svoje dobré meno si upevnil v prvej polovici augusta už 8. ročník Krajského medového festivalu Banskobystrického kraja v Žarnovici, ktorý zorganizovalo predsedníctvo BB kraja pod vedením jeho predsedu RNDr. J. Žiga.
Bez akejkoľvek nadsádzky a prikrášlení možno s určitosťou označiť za najvydarenejšie a najmasovejšie zrealizované podujatie Spolku včelárov Slovenska a Karpatského zväzku včelárov v Novom Sonči odborno-kultúrny a poznávací včelársky zájazd do Warminsko-Mazurskej oblasti v severnom Poľsku, (ktorého sa zúčastnilo vyše 100 účastníkov). Krátke informácie, články, dokumentačné fotosnímky z niektorých uskutočnených a uvedených spolkových podujatí dotvárajú nosnú kostru tohto dvojčísla SV. Verím, že zaujmú Vašu pozornosť a v účastníkoch a organizátoroch týchto akcií oživia a pripomenú im ich pekné spomienky prežité zo svojimi priateľmi vo včelárskej komunite.

Prajem Vám hodne zdravia a síl pri jesenných prácach na Vašich včelniciach.

Ing. Pavol Kameník
predseda SVS a ZR SV

 

Z obsahu

Príhovor zodpovedného redaktora SV
RNDr. Jozef Žigo
8. ročník Krajského medového festivalu v Žarnovici
Ing. Pavol Kameník
Propozície súťaží 12. ročníka SMF v Trstenej
Lýdia Kubinová
Krajský medový festival Žilinského kraja
Ing. Andrea Lehotayová, PhD.
Ak chceme zachrániť včely, ľudské správanie sa musí zmeniť
Ing. Andrea Lehotayová, PhD.
Pesticídy ovplyvňujú učenie a pamäť včiel
Peter Kubin
Zapísané v pamäti…
RR SV
Dedko vyrobil pre vnuka sklenený úľ, aby ho odpútal od počítačových hier
Ing. Jaroslav Gasper
Ukrajinská stepná včela
RR SV
Plástečkový med
RR SV
1000 otázok a odpovedí o včelách
MVDr. Ing Zoltán Brokeš
Podmienky včelej znášky
Ing. Jaroslav Gasper
Opeľovanie na Slovensku
RR SV
Je sacharóza vo forme repného (trstinového) cukru jediným a najvhodnejším krmivom
pre včely na zimné zakŕmenie?
RR SV
Včelárenie v horách
Ing. Jaroslav Gasper
Spomienka na „Včelára“
RR SV
Ezopova bájka o včelárovi a včelách