Sekretariát Ú SVS vyzýva

 

Vážení priatelia; 

         na základe výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov vyzvalo MPRV SR náš Spolok včelárov Slovenska na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v roku 2022 podľa § 2, odst. 1 písm. l)  na opeľovaciu činnosť včiel.

 

      To znamená, že tí včelári, ktorí sú členmi SVS a obhospodarujú minimálne l včelstvo – si môžu uplatniť žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2022 prostredníctvom svojho R SVS, v ktorom sú organizovaní, a to podľa Výnosu MPRV SR 536/2011 – 100  v sume do 4,- Eur na jedno včelstvo, ktoré majú zaregistrované v CEHZ v Žiline  k termínu 31. máj 2022

 

     Každé vedenie R SVS spracuje údaje o jednotlivých členoch svojho R SVS do Zoznamu žiadateľov o poskytnutie dotácií  za rok 2022  (formulár B). Konečná príloha B je  k dispozícii na portáli centrálnej evidencie hospodárskych zvierat. Pri generovaní prílohy B nezabudnite zadať v CEHZ dátum 31.05.2022 a počet včelstiev od 1 !!!

    Žiadosti (prílohu A a prílohu B) zosúladené podľa Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat je potrebné doručiť elektronicky na adresu: svs@orava.sk a následne osobne alebo poštou čo najskôr, avšak vzhľadom na termín podávania centrálnej žiadosti SVS na MPRV SR najneskôr do 30.07.2022 na adresu sekretariátu SVS, Oravická 612/12, 028 01 Trstená. 

 

    Prílohu B si zástupcovia R SVS  už vypísanú vygenerujú v  CEHZ vo formáte pdf a túto v tlačenej forme (podpísanú a potvrdenú pečiatkou R SVS spolu s centrálnou Žiadosťou o poskytnutie dotácie na opeľovaciu činnosť včiel na rok 2022 (formulár  A) za celý R SVS doručia elektronicky na adresu: svs@orava.sk a následne poštou najneskôr do 30.07.2022 na adresu: Spolok včelárov Slovenska, Oravická 612/12, 028 01 Trstená.

 

       Kópie formuláru B a Žiadosti A  si  ponechajú predsedovia R SVS pre archiváciu a budúcu prípadnú kontrolu z  MPRV SR.

 

  (Dôrazne upozorňujeme štatutárov jednotlivých R SVS, že v takto vygenerovanej  prílohe B je možné upraviť len údaje týkajúce sa vyradenia tam uvádzaného žiadateľa o podporu z dôvodu jeho úmrtia, resp. jeho odhlásenia sa z R SVS v uvedenom termíne – t.j. v termíne od 31.5.2022 do termínu podávania žiadosti R SVS na opeľovaciu činnosť včiel. Pri generovaní prílohy B nezabudnite zadať v CEHZ dátum 31.05.2022 !!!

  

   V žiadnom prípade nie je možné meniť počet včelstiev u jednotlivých žiadateľov a rovnako tak nie je možné dopisovať do tejto prílohy nových, resp. chýbajúcich včelárov, ktorí tam nie sú uvedení.

 

    Sekretariát Ú SVS vyzýva vedenia jednotlivých R SVS, aby vo vlastnom záujme dodržali termíny doručenia žiadostí  – t. j. doručenie elektronicky na adresu: svs@orava.sk a následne poštou na adresu Spolok včelárov Slovenska, Oravická 612/12, 028 01 Trstená v stanovenom  termíne, t.j. najneskôr  do 30.07.2022.  

 

     V prípade, že podklady nebudú doručené na Sekretariát Ú SVS v stanovenom termíne t.j.  do 30.07.2022, poprípade budú uplatňované doklady nesprávne a neúplne vyplnené, nebudú  môcť byť dotácie v r. 2022 včelárom Vášho R SVS na MPRV SR uplatnené, a ani nebudú môcť byť následne z tohto dôvodu členom Vášho R SVS vyplatené.