Konalo sa 24. Valné zhromaždenie Spolku včelárov Slovenska

Spišská Nová Ves sa stala 06. 02. 2016 miestom konania sa 24. VZ SVS. Jeho organizačno-technické zabezpečenie pripadlo na prvého podpredsedu SVS – PhDr. Františka Geletu a členov R SVS Hodkovce, ktorí sa tejto úlohy zhostili aktívne, za čo im patrí veľká vďaka. Rokovacia miestnosť 24. VZ SVS sa tento rok nachádzala v príjemných a reprezentačných priestoroch hotela PREVEZA.
Po prezentácii delegátov a hostí, privítaním účastníkov 24. VZ SVS predsedajúcim 24. VZ SVS – RNDr. Jozefom Žigom, minútou ticha venovanej spomienke na zosnulých členov SVS v r. 2015, kultúrno-hudobnou vložkou, v rámci ktorej vystúpila folklórna ľudová skupina Javorina zo Spišskej Novej Vsi, po návrhu a schválení pracovného predsedníctva a programu VZ, sa následne kontinuálne prerokovávali jednotlivé body programu. Pokojný, dôstojný priebeh celého VZ svedčil o tom, že prednášané Správy o činnosti SVS a Ú SVS za rok 2015, Správy Konalo sa 24. Valné zhromaždenie Spolku včelárov Slovenska o hospodárení SVS na všetkých troch účtoch SVS, o práci komisie SPF SVS i Správa o činnosti DKR SVS boli pripravené objektívne, presne a kompletne. Vyčerpávajúcim spôsobom zdokumentovali a vysvetlili činnosti v orgánoch SVS a prácu kompetentných funkcionárov SVS a Ú SVS v priebehu roka 2015. „Výsledky práce SVS ako druhého najväčšieho včelárskeho občianskeho združenia na Slovensku s vyše 1.600 členmi sú dobré a povzbudivé. Členovia nášho najvyššieho orgánu Ú SVS v spolupráci s vedeniami našich R SVS odviedli v priebehu roka 2015 kus záslužnej práce, a to v značne sťaženom spoločenskom prostredí i v neprajnom prostredí slovenského včelárstva“, – uviedol popri inom vo svoje Správe predseda SVS – Ing. Pavol Kameník. Bolo to najmä z dôvodu, že v rámci celonárodného vývinu v životoch našej spoločnosti sa Slovensko dostalo do závozu, veľmi dôverne pripomínajúceho totalitné obdobie spred r. 1990, pod vládu jednej politickej strany, so znakmi a praktikami predchádzajúceho komunistického režimu. MPRV SR pod rezort ktorý patrí aj slovenské včelárstvo je nielen súčasťou a dôvernou participačnou zložkou tejto vlády pracujúce v jej intenciách, ale čo je horšie, snaží sa o rozdeľovanie slovenských včelárov a včelárskych organizácií na chcené a nechcené. Medzi nechcené patrí podľa tohto rozdelenia náš SVS.
Úsilie o likvidáciu Spolku včelárov Slovenska o. i. dnes jasne svedčí i o zámeroch, spôsoboch, formách i aktivistoch a osobách, ktoré pripravovali skutočný scenár udalostí r. 1989 – 1990 v ČSSR i o ceste, ktorou sa postupne dostanú tieto osoby i skupiny opätovne na Slovensku po r. 1990 k svojej politickej i vládnej moci. Rešpektovanie platných zákonov je príznačné a vynútiteľné iba u bežných ľudí, mocní tohto sveta sú zákonmi sami o sebe a pre seba… Spravodlivosť, pravda, rovnoprávnosť a rovnocennosť ľudí na Slovensku ani v slovenskom včelárstve po r. 1990 dávno neplatí. Neplatí ani korektnosť v prístupe pracovníkov MPRV SR a PPA SR k nášmu Spolku včelárov Slovenska, k akceptovaniu oprávnených požiadaviek SVS, predsedov R SVS pri zabezpečovaní nárokov a práv ich členov. O neplatnosť zákonov a ich neakceptáciu sa usiluje aj štatutár a vedenie OZ Slovenská včela, ktorí si tieto zákony a predpisy spoluvytvárajú a prispôsobujú podľa svojich potrieb…
A tak nám nezostáva iné, len trpezlivo čakať a dúfať, že sa aj na našom skorumpovanom Slovensku nájde v dohľadnom čase sila, ktorá jeho smerovanie i smerovanie v slovenskom včelárstve zmení správnym smerom k elementárnej pravde, spravodlivosti, demokracii a rovnoprávnosti všetkých členov…
K najvýznamnejším bodom rokovania VZ SVS patrili Návrhy rozpočtov SVS na rok 2016, platby členského na rok 2017, platby do SPF SVS na včelstvá umiestnené v intraviláneobce, mesta – vo výške 0,15 Eur na jedno včelstvo a extraviláne – vo výške 0,25 Eur na jedno včelstvo, predplatného časopisu SV na rok 2017 vo výške 13,- Eur. 03, 04 /2016 – 5 24. VZ SVS Práca komisie SPF SVS K dojímavým a milým bodom programu s dôstojným priebehom sa tak, ako po uplynulé roky zaradil aj bod programu 24. VZ SVS, v ktorom náš najvyšší orgán Ú SVS na základe návrhov jednotlivých R SVS udelil najvyššie spolkové vyznamenanie Zlatú medailu Š. Závodníka štyrom členom SVS ako poďakovanie za ich prácu v SVS a pre rozvoj slovenského včelárstva.
Zlatá medaila Š. Závodníka bola na 24. VZ SVS odovzdaná nasledovným členom SVS:
– Ladislavovi Bilíkovi – z R SVS Radošina
– Jánovi Kalafutovi – z R SVS Klčov
– Viliamovi Králikovi – z R SVS Dr. K. Novackého Prievidza
– Jánovi Sárenému – zo Včelárskeho spolku Dolný Kubín
Na 24. VZ SVS sme mali ešte jednu milú povinnosť. Ku krásnym a vzácnym 100-stým narodeninám – vedenie SVS v mene všetkých členov Spolku včelárov Slovenska poblahoželalo veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania nášmu priateľovi, dlhoročnému včelárovi a stále ešte aktívnemu členovi R SVS Žarnovica – pr. Viliamovi Kiššovi nar. 28. 2. 1916 (synovi Miloša Kišša – autora textu piesne „Pochod slovenských včelárov“) Dôležitým bodom VZ SVS bol aj Návrh uznesenia a diskusný príspevok, ktorý odznel v diskusii z úst Bc. P. Šimona – hospodára Hlohoveckého včelárskeho spolku. Tento diskutoval na tému stabilizácie členskej základne. Vo svojom príspevku o. i. ďalej vyslovil nespokojnosť s postupom zástupcu OZ Slovenská včela pri krátení financií pre naše Spolky za podporný rok 2014/2015 o 20 % a tiež poukázať na nespokojnosťou členov jeho Spolku prameniacou z tejto vyššie popísanej situácie a so stále sa zvyšujúcim tarifom členského príspevku.
V predloženom Pláne práce SVS na rok 2016 dominovali na prvých miestach úlohy súvisiace so zabezpečovaním jarných prehliadok čelstiev k termínu 30. 4. 2016, úloh súvisiacich s Národným programom eradikácie MVP na rok 2016, liečenia včelstiev, spolupráce so ŠVPS SR, NCPV v Nitre, úloh a činností vedúcich včelárskych krúžkov, školských včelníc, odborného rastu a vzdelávaním členskej základne, plánovanými odbornými včelárskymi exkurziami na Severnú Moravu – do Rakúska a Maďarska a rovnako tak do Poľska a ďalšie plánované úlohy SVS na r. 2016. O súlade prejednávaných bodov programu 24. VZ SVS, spôsobe ich prezentácie a s ich obsahom svedčí postupné schvaľovanie jednotlivých dielčich bodov programu a rovnako schválenie celkového Uznesenia 24. VZ SVS delegátmi VZ. Aj túto skutočnosť vníma vedenie nášho SVS ako odpoveď na celkovú činnosť Spolku včelárov Slovenska v r. 2015, aktívnu a obetavú činnosť jeho vrcholového orgánu Ú SVS i ako súhlas delegátov s Plánom práce prijatým na rok 2016, ale i ako súdržnosť a príslušnosť našich členov k SVS a ku smerovaniu nášho SVS v budúcom období roku 2016 a v rokoch nastávajúcich.
24. VZ SVS ukončili v neskorých popoludňajších hodinách predsedajúci VZ – RNDr. Jozef Žigo a predseda SVS – Ing. Pavol Kameník.