Nenávratný finančný príspevok pre včelárov

Nenávratný finančný príspevok pre včelárov

         Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) dňa 20.11.2020 zverejnila na svojej webovej stránke oznámenie o zverejnení výzvy č. 50/PRV/2020 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre podopatrenie 4.1, oblasť: Špeciálna rastlinná výroba a citlivé plodiny; Živočíšna výroba.
O nenávratný finančný príspevok môžu požiadať aj včelári, ktorí sú fyzickými alebo právnickými osobami podnikajúcimi v poľnohospodárskej prvovýrobe, t.j. včelárom ktorí majú pridelené IČO (SHR, s.r.o, a.s. …).
Termín podávania žiadosti o nenávratný finančný príspevok bude prebiehať v období od 1. 3. 2 .021 do 31. 3. 2021.
 Žiadosti je potrebné zasielať výlučne elektronicky prostredníctvom formulára ŽoNFP zverejneného na portáli Slovensko.sk v zmysle výzvy 50/PRV/2020. Aj keď termín podania žiadosti je do konca marca 2021, žiadateľ musí splniť jednotlivé podmienky pre získanie príspevku, preto odporúčame začať s prípravami čo najskôr. Taktiež odporúčame podávanú žiadosť komunikovať s PPA.
 
Projekt je možné realizovať u všetkých veľkostných druhov fariem, pre mladých a malých farmárov a pre začínajúce farmy, pričom minimálna výška oprávnených výdavkov je 10 000,00 EUR a maximálna výška oprávnených výdavkov je 60 000,00 EUR.
Celková výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve je 21 000 000,00 € z čoho finančné prostriedky na živočíšnu výrobu tvorí 10 500 000,00 €. Výška finančných prostriedkov sa ďalej člení na  menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja – v stĺpci MRR) a ostatné regióny (Bratislavský kraj – v stĺpci OR).
Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve sa člení na menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja – v stĺpci MRR) a ostatné regióny (Bratislavský kraj – v stĺpci OR)

Oblasť

Spolu indikatívna výška finančných prostriedkov (v EUR)

Indikatívna výška finančných prostriedkov za MRR (v EUR)

Indikatívna výška finančných prostriedkov za OR (v EUR)

Špeciálna rastlinná výroba

10 500 000,00

10 000 000,00

500 000,00

Živočíšna výroba

10 500 000,00

10 000 000,00

500 000,00

Spolu

21 000 000,00

20 000 000,00

1   000 000,00

 
Výška podpory v prípade menej rozvinutých regiónov je 50%, v prípade ostatných oblastí 40% z celkových oprávnených výdavkov v súlade s maximálnym limitom určeným v tejto výzve. Výška podpory môže sa zvyšuje o + 20% v týchto prípadoch:

 • mladých poľnohospodárov (po dobu max. 5 rokov od dátumu začatia pôsobeniav podniku ako jeho najvyšší predstaviteľ alebo do vykonania činností podnikateľského plánu v rámci podopatrenia 6.1)
 • ak sa projekt týka ekologického poľnohospodárstva, pričom žiadateľ je evidovaný v ekológii na ÚKSÚPMiera podpory sa môže zvýšiť kombinovane najviac do 70% z celkových oprávnených výdavkov.
 
Oprávnenosť aktivít realizácie projektu

 1. Investície do zvýšenia produkcie alebo jej kvality v živočíšnej výrobe a špeciálnej rastlinnej výrobe vrátane investícií do geotermálnych vrtov s tým súvisiacich investícií a vrátane investícií do obstarania technického a technologického vybavenia živočíšnej výroby a špeciálnej rastlinnej výroby vrátane strojov a náradia;
 2. Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie skladovacích kapacít a pozberovej úpravy vrátane sušiarní s energetickým využitím biomasy na výrobu tepla s max. tepelným výkonom do 2 MWt;
 3. Investície do  nových závlahových systémov (koncových zariadení), všetko s cieľom zvýšiť produkciu a jej kvalitu;
 4. Investície spojené s o zavádzaním inovatívnych technológii v súvislosti s variabilnou aplikáciou organických a priemyselných hnojív do pôdy a ostatných substrátov s cieľom zlepšenia kvalitatívnych vlastností a úrodnosti pôdy a ochrany pred jej degradáciou;
 5. Investície do zlepšenia odbytu;
 6. Investície do zníženia záťaže na životné prostredie vrátane technológii v súvislosti s rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie;
 7. V rámci projektov zameraných na rastlinnú výrobu sú oprávnené len projekty a výdavky súvisiace s pestovaním plodín na ornej pôde, trvalých kultúr a na zakrytých plochách uvedených v Zozname plodín špeciálnej rastlinnej výrobu a citlivých plodín na ornej pôde, ktorý tvorí prílohu č. 4 výzvy. 
Oprávnenosť aktivít pre realizácie projektu v živočíšnej výrobe

 1. Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov živočíšnej výroby vrátane prípravy staveniska;
 2. Investície do obstarania technického a technologického vybavenia živočíšnej výroby vrátane strojov a náradia slúžiacich aj na zber objemových krmív, uskladnenie a manipuláciu s krmivami a stelivami;
 3. Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov a do jeho vnútorného vybavenia na priamy predaj výhradne vlastných výrobkov v rámci areálu daného podniku
 4. Investície do nových technológií na znižovanie emisií skleníkových plynov v ustajnení hospodárskych zvierat v súvislosti s rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie;
 5. Investície do objektov a technológií na bezpečné uskladnenie a nakladanie s hospodárskymi hnojivami a inými vedľajšími produktmi vlastnej živočíšnej výroby (výstavba hnojísk, uskladňovacích nádrží, alebo žúmp) v súvislosti s rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie;
 6. Investície objektov, technológií a zariadení na bezpečné uskladnenie senáže a siláže v súvislosti rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie.Celé znenie výzvy ako aj všetky podrobné informácie o výzve a spôsob podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok nájdete na stráne PPA https://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-o-zverejneni-vyzvy-c-50-prv-2020-pre-podopatrenie-4-1-oblast-specialna-rastlinna-vyroba-a-citlive-plodiny-zivocisna-vyroba/10338.

V prípade potreby získania bližších informácii a zodpovedanie otázok obráťte sa priamo na PPA, kanceláriu generálneho riaditeľa PPA, Hraničná 12, 815 26 Bratislava alebo na tel. č. 02/52733800 alebo na e–mail: info@apa.sk.


Mladý poľnohospodár pre túto výzvu v súlade s čl. 2 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 je osoba, ktorá spĺňa tieto 3 podmienky: 1. nemá v čase podania ŽoNFP viac ako 40 rokov (t.j. nedosiahla 41 rokov); 2. má minimálne stredoškolské vzdelanie v oblasti poľnohospodárstva alebo veterinárstva, alebo absolvovala akreditovaný vzdelávací kurz (program) zameraný na poľnohospodárske podnikanie v oblasti živočíšnej a/alebo rastlinnej výroby; 3. prvýkrát začína pôsobiť v poľnohospodárskom podniku ako jeho najvyšší predstaviteľ (rozhodujúce právomoci + min. 2/3 majetkový podiel)