OZNAM – uplatnenie si žiadosti o poskytnutie podpory z prostriedkov Národného programu…

Vážení priatelia,
v zmysle schváleného Nariadenia vlády SR č. 337/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva na podporný rok 2021/2022 môžu členovia SVS požiadať prostredníctvom svojich R SVS o poskytnutie podpory pri vykonávaní nasledovných v podpornom roku 2021/2022, pričom podporný rok 2021/2022 začína 1. augusta 2021 a skončí 31. júla 2022.

Dôležitým termínom pre uplatnenie si žiadosti o poskytnutie podpory z prostriedkov Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva v podpornom roku 2021/2022 prostredníctvom Spolku včelárov Slovenska je pre všetkých členov SVS i štatutárov R SVS oprávnených konať v mene R SVS termín 31.05.2021. Do tohto termínu majú možnosť všetci členovia R SVS prostredníctvom svojich štatutárnych zástupcov prehodnotiť a naplánovať svoje aktivity v zmysle jednotlivých opatrení Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva v podpornom roku 2021/2022 a tieto si uplatniť písomne na tlačive „Žiadosť o podporu“ najneskôr do 31.05.2021 písomne, resp. e-mailom na Sekretariát Ú SVS, Oravická 612/12, 028 01 Trstená.

Príloha:
– Tlačivo Žiadosti o schválenie pomoci na rok 2021/2022