Príručka pre žiadateľa o poskytovaní podpory na vykonávanie opatrení v sektore včelárstva 2023/2024

Prvým augustom 2023 začne nový podporný rok 2023/2024

         V zmysle  schváleného  Nariadenia vlády SR č. 10/2023  Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na vykonávanie opatrení Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky v sektore včelárstva na podporný rok 2023/2024 môžu včelári  požiadať prostredníctvom  svojich OZ o poskytnutie pri vykonávaní nasledovných opatrení v podpornom roku  2023/2024, pričom  podporný rok  2023/2024  podľa nového NV SR začne 01.08.2023  a skončí 31. júla 2024. 

    Všetky žiadosti o refundáciu nákladov za zrealizované opatrenia v uvedenom časovom úseku musia byť  vypísané a doručené na Sekretariát SV na platných tlačivách v zmysle Metodického pokynu PPA SR na rok  2023/2024 na obdobie od 01.08.2023 do 31.07.2024. Metodický pokyn PPA SR spolu s jednotlivými tlačivami tvorí prílohu tohto Usmernenia.

 

    Všetky žiadosti o refundáciu nákladov za zrealizované opatrenia musia byť na Sekretariát SV doručené nasledovne:

 • Doklady za opatrenia realizované od 01.08.2023 do 31.12.2023 musia byť doručené na Sekretariát SV do 28.02.2024.
 • Doklady za opatrenia realizované od 01.01.2024 do 31.03.2024 musia byť doručené na Sekretariát SV do 30.04.2024.
 • Doklady za opatrenia realizované od 01.04.2024 do 30.06.2024 musia byť odovzdané do 10.07.2024.

Termínom doručenia dokladov spolu s prílohami  sa myslí termín fyzického doručenia resp. doručenia  prostredníctvom Slovenskej pošty  na adresu: OZ SLOVENSKÍ VČELÁRI, Oravická 612/12, 028 01 Trstená.

 

Upozorňujeme predsedov jednotlivých OZ a R SVS, resp.  tajomníkov OZ a R SVS na časté chyby pri uplatňovaní svojich požiadaviek, ktoré majú za následok zamietnutie ich preplatenia zo strany PPA SR:

 

 • Najčastejšou chybou zo strany OZ a R SVS je neskoré predkladanie požiadaviek na čerpanie dotačných prostriedkov.  Je nutné dodržať termíny doručovania kompletných  žiadostí o preplatenie zrealizovaných opatrení na sekretariát SV !!!  Žiadosti spolu s kompletnými prílohami, ktoré budú doručené po termíne budú zo strany PPA SR zamietnuté. (Upozorňujem na to, že pre PPA SR sú záväzné termíny doručenia  aj prípadných opravených, resp. chýbajúcich dokladov o úhrade, tzn. aj v prípade, že doručíte svoju žiadosť o preplatenie včas, ale táto bude nekompletná,, resp. bude v nej formálna chyba, ktorá bude odstránená z Vašej strany až po termíne –  nebude zo strany PPA SR akceptovaná.) Neskorým resp. chybným podávaním žiadostí o preplatenie sa sami oberáte o možnosť čerpania dotačných prostriedkov z NP.
 • Používajte prosím iba aktuálne prílohy. (Všetky ostatné doteraz používané prílohy Metodických pokynov PPA SR si prosím radšej vymažte zo svojich počítačov, aby tak nedochádzalo k ich zámene.)
 • Kontrolujte prosím správnosť údajov na vyplnených prílohách (či sú správne vypísané údaje v hlavičke žiadosti, či ste nezabudli na pečiatku, resp. podpisy štatutárov OZ alebo R R SVS, alebo samotného žiadateľa a pod.) Prípadné Vaše chyby, ktoré často vzniknú z nepozornosti majú za následok, že sú Vám tieto doklady vrátené na  doplnenie, resp. prepracovanie, a to má často za následok zmeškanie termínov na možné predloženie žiadostí o preplatenie na PPA SR, resp. ich uznanie na PPA SR.
 • Dôrazne Vás prosím, zasielajte iba žiadosti o preplatenie, ktoré sa týkajúc aktuálneho podporného obdobia – t.j. opatrenia, ktoré budete realizovať od 1. augusta 2023  do 31. júla 2024. Z dôvodu časovej rezervy na spracovanie dokladov, prípadne opravy chyb  a ich následné uplatnenie na PPA SR –  prosím neplánujte (ak to nie je nevyhnutne nutné)  svoje aktivity na obdobie mesiaca júl 2024.
 • Upozorňujeme aj na predkladanie správnych dokladov o úhrade za Vami kúpené zariadenia,  ktoré akceptuje PPA. Po skúsenostiach z minulých rokov odporúčame platiť buď v hotovosti – vtedy prikladáte k žiadosti kópiu príjmového pokladničného dokladu. Ďalšou možnosťou je dodávka tovaru na dobierku s platbou pri preberaní tovaru – vtedy predkladáte kópiu  dokladu o úhrade, ktorú dostanete pri preberaní dobierky na  pošte alebo od kuriéra – doklad od kuriéra musí obsahovať aj číslo zásielky.

Ak platíte za nákup prevodom z Vášho účtu –   je potrebné predložiť kópiu Vášho výpisu z účtu (nie potvrdenie o zaplatení alebo realizácií platby, či doklad o transakcii stiahnutý z internetu – takéto doklady  o úhrade PPA SR neuznáva).

 

PODPOROVANÉ OPATRENIA:

 • 5 PORADENSKÉ SLUŽBY A TECHNICKÁ PODPORU (§ 5 NV č. 10/2023 Z. z.) 
 • 6 INVESTÍCIE DO HMOTNÉHO MAJETKU A NEHMOTNÉHO MAJETKU V 

       SEKTORE VČELÁRSTVA A ĎALŠIE  ČINNOSTI (§ 6 NV č. 10/2023 Z. z.) 

 • 7 BOJ PROTI ŠKODCOM A CHOROBÁM VČELSTIEV (§ 7 NV Č. 10/2023 Z. Z.) 
 • 8 VYTVÁRANIE EFEKTÍVNYCH PASTEVNÝCH PODMIENOK VČELSTIEV
 • 8 NV Č. 10/2023 Z. Z.
 • 9 OBNOVA VČELSTIEV V EURÓPSKEJ ÚNII, ŠĽACHTENIE A PLEMENITBA
 • VČELSTIEV (§ 9 NV Č. 10/2023  Z.) 
 • 10 PODPORA ANALÝZ  VČELÁRSKYCH  PRODUKTOV,  ÚBYTKU  VČIEL 

       ALEBO  POKLESOV  PRODUKTIVITY  A LÁTOK, KTORÉ MÔŽU BYŤ PRE

       VČELY TOXICKÉ (§ 10 NV Č. 10/2023 Z. Z.) 

 • 11 SPOLUPRÁCA PRI  REALIZÁCII  PROJEKTOV  APLIKOVANÉHO 

       VÝSKUMU  V OBLASTI  CHOVU  VČIEL  A VČELÁRSKYCH PRODUKTOV

               (§ 11 NV Č. 10/2023 Z. Z.) 

 • 12 PROPAGÁCIA, KOMUNIKÁCIA A MARKETING V SEKTORE

       VČELÁRSTVA (§ 12 NV Č. 10/2023 Z. Z.) 

 

PODROBNOSTI K JEDNOTLIVÝM OPATRENIAM:

 • 5 Poradenské služby a technická podporu (§ 5 NV č. 10/2023 Z. z.)

Pomoc v rámci opatrenia PORADENSKÉ SLUŽBY A TECHNICKÁ PODPORU (§ 5 NV č. 10/2023 Z. z.)  možno poskytnúť na:

 1. a) zabezpečenie prednášky alebo seminára v oblasti včelárstva,
 2. b) zabezpečenie včelárskeho krúžku,
 3. c) zabezpečenie letného kurzu včelárstva pre účastníkov vo veku 6 až 19 rokov,
 4. d) zabezpečenie vzdelávania v oblasti včelárstva v akreditovanom vzdelávacom programe,
 5. e) zabezpečenie včelárskej konferencie,
 6. f) zabezpečenie exkurzie pre členov včelárskeho krúžku na školské alebo ukážkové včelnice v Slovenskej republike, 
 7. g) zabezpečovanie účasti  člena  včelárskeho  združenia  na  vzdelávacom  podujatí  v  oblasti 

        včelárstva, 

 1. h) zabezpečenie publikačnej činnosti v oblasti včelárstva určenej včelárom,
 2. i) uskutočnenie včelárskej výstavy, včelárskej súťaže, národného včelárskeho podujatia alebo medzinárodného včelárskeho podujatia,
 3. j) obstaranie výpočtovej  techniky  alebo  audiovizuálnej  techniky  vrátane  jej  príslušenstva  pre včelárske  združenie,  zriadenie  pripojenia  k  verejnej  sieti  pre  včelárske  združenie,  používanie verejne dostupnej      služby včelárskym      združením        alebo   vytvorenie, prevádzkovanie  alebo  aktualizovanie  informačného  systému  využívaného  včelárskym  združením, 
 4. k) obstaranie inštruktážnych pomôcok, zariadení alebo materiálov určených na použitie v rámci včelárskeho krúžku, 
 5. l) zabezpečenie poskytovania podpory pre konečných prijímateľov podpory.

 

a.) Zabezpečenie prednášky alebo seminára v oblasti včelárstva (§ 5 ods. 1 písm. a) NV  č. 10/2023 Z. z.) 

 

Konečný  prijímateľ  podpory:  schválený  žiadateľ,  včelárske  združenie  alebo  organizačná jednotka, ktorá je usporiadateľom prednášky alebo seminára. 

 

Výška podpory: 

–  do 250 eur za prednášku alebo seminár. 

 

Podmienky pre poskytnutie podpory: 

 • prednáška alebo seminár sa uskutočňuje za účasti najmenej 20 včelárov,
 • minimálna doba trvania sú 2 vyučovacie hodiny (1 vyučovacia hodina = 45 minút),
 • Podporu možno  poskytnúť  včelárskemu  združeniu  alebo  organizačnej  jednotke  na  zabezpečenie  najviac  troch  prednášok  alebo  seminárov  a schválenému  žiadateľovi  na  každých  100  včelárov  na prednášku alebo seminár. 

 

Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory: 

 • dokumentácia z prednášky alebo seminára (ďalej len „vzdelávacia aktivita), ktorá obsahuje:

–           názov vzdelávacej aktivity, 

–           tému a stručný obsah vzdelávacej aktivity, 

–           dátum uskutočnenia vzdelávacej aktivity, 

–           meno, priezvisko a akademický titul fyzickej osoby, ktorá vzdelávaciu aktivitu viedla, 

–           meno a priezvisko účastníkov vzdelávacej aktivity a 

–           prezenčnú  listinu  s podpismi  účastníkov  (prípadne  ich  zákonných  zástupcov)  vzdelávacej  aktivity a podpisom fyzickej osoby, ktorá vzdelávaciu aktivitu viedla. 

 

Upozornenie: 

 • Schválený žiadateľ  je  povinný  oznámiť  agentúre  zmenu  miesta,  dátumu  a  času  vykonávania podopatrenia zabezpečenie prednášky alebo seminára 5 pracovných dní pred jeho  plánovaným  vykonaním  (podľa  predloženého  plánu  vykonávania  tohto  podopatrenia)  podľa  Prílohy č. 48.    Túto zmenu je potrebné zaslať mailom na vcely@apa.sk (v žiadosti o zmenu je potrebné uviesť  pôvodné údaje – miesto, dátum a čas, spolu s novými, zmenenými údajmi).

 

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom: 

 • prezenčná listina vzdelávacej aktivity podľa Prílohy č. 6 s odtlačkom pečiatky organizácie, ktorá vzdelávaciu aktivitu organizovala a podpisom osoby, ktorá uvedený druh vzdelávacej  aktivity viedla, 
 • správa zo vzdelávacej aktivity spolu s fotodokumentáciou z priebehu vzdelávania v listinnej alebo  elektronickej  podobe  (v  správe  je  minimálne  potrebné  uviesť  dátum,  čas,  miesto konania,  a tému  vzdelávacej  aktivity,  spolu  so  stručným  obsahom  a jednou  fotografiou  zo vzdelávacej aktivity v súlade s ochranou osobných údajov účastníkov), 
 • zoznam konečných  prijímateľov  podpory  a výšky  žiadanej  podpory  (v elektronickej  aj  listinnej podobe). 

b.) Zabezpečenie včelárskeho krúžku (§ 5 ods. 1 písm. b) NV č. 10/2023 Z. z.) 

Konečný prijímateľ podpory: včelár, ktorý vedie včelársky krúžok. 

 

Výška podpory:

do 800 eur na vedenie včelárskeho krúžku. 

 

Podmienky pre poskytnutie podpory: 

 • včelársky krúžok sa vykonáva za účasti najmenej jeho 5 účastníkov, ktorí sa zúčastnia viac ako 59 vyučovacích hodín počas včelárskeho roka (1 vyučovacia hodina = 45 minút) 

 

Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory: 

 • dokumentácia z včelárskeho krúžku (ďalej len „vzdelávacia aktivita), ktorá obsahuje:

–     názov vzdelávacej aktivity, 

–     tému a stručný obsah vzdelávacej aktivity, 

–     dátum uskutočnenia vzdelávacej aktivity, 

–     meno, priezvisko a akademický titul fyzickej osoby, ktorá vzdelávaciu aktivitu viedla, 

–     meno a priezvisko účastníkov vzdelávacej aktivity a 

–    prezenčnú  listinu  s podpismi  účastníkov  (prípadne  ich  zákonných  zástupcov vzdelávacej  

      aktivity a podpisom fyzickej osoby, ktorá vzdelávaciu aktivitu viedla.  

 

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom: 

 • prezenčná listina vzdelávacej aktivity podľa Prílohy č. 7 s odtlačkom pečiatky organizácie,

ktorá vzdelávaciu aktivitu organizovala a podpisom osoby, ktorá uvedený druh vzdelávacej  aktivity viedla, 

 • správa zo vzdelávacej aktivity v listinnej alebo elektronickej podobe (v správe je minimálne potrebné uviesť dátum, čas, miesto konania, a tému vzdelávacej aktivity, spolu so stručným  obsahom), 
 • zoznam konečných  prijímateľov  podpory  a výšky  žiadanej  podpory  (v elektronickej  aj  listinnej podobe).  Zabezpečenie letného kurzu včelárstva pre účastníkov vo veku 6 až 19 rokov (§ 5 ods. 1 písm. c) NV č. 337/2019 Z. z.),

 

c.) Zabezpečenie  letného  kurzu  včelárstva  pre  účastníkov  vo  veku  6  až  19  rokov  (§ 5 ods. 1 písm. c) NV č. 10/2023 Z. z.) 

Konečný  prijímateľ  podpory:  schválený  žiadateľ,  ktorý  je  usporiadateľom  letného  kurzu  včelárstva.  

 

Výška podpory:

–  do 600 eur na zabezpečenie letného kurzu včelárstva. 

 

Podmienky pre poskytnutie podpory: 

 • letný kurz  včelárstva  sa  uskutočňuje  za  účasti  najmenej  15  účastníkov  vo  veku  6  až  19  rokov, 
 • doba trvania je najmenej 7 kalendárnych dní.

 

Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory: 

 • dokumentácia z letného kurzu včelárstva (ďalej len „vzdelávacia aktivita), ktorá obsahuje:
 • názov vzdelávacej aktivity,
 • tému a stručný obsah vzdelávacej aktivity,
 • dátum uskutočnenia vzdelávacej aktivity,
 • meno, priezvisko a akademický titul fyzickej osoby, ktorá vzdelávaciu aktivitu viedla,
 • meno a priezvisko účastníkov vzdelávacej aktivity a
 • prezenčnú listinu  s podpismi  účastníkov  (prípadne  ich  zákonných  zástupcov)  vzdelávacej   
 • aktivity a podpisom fyzickej osoby, ktorá vzdelávaciu aktivitu viedla.

 

Upozornenie:  Schválený  žiadateľ  je  povinný  oznámiť  agentúre  zmenu  miesta,  dátumu  a  času 

vykonávania  podopatrenia  zabezpečenie  letného  kurzu  včelárstva  5  pracovných  dní  pred  jeho  plánovaným vykonaním (podľa predloženého plánu vykonávania tohto podopatrenia).  

Túto zmenu je potrebné zaslať mailom na vcely@apa.sk (v žiadosti o zmenu je potrebné uviesť  pôvodné údaje – miesto, dátum a čas, spolu s novými, zmenenými údajmi) podľa Prílohy č. 48

 

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom: 

 • prezenčná listina vzdelávacej aktivity podľa Prílohy č. 8 s odtlačkom pečiatky organizácie, ktorá vzdelávaciu aktivitu organizovala a podpisom osoby, ktorá uvedený druh vzdelávacej  aktivity viedla, 
 • správa zo vzdelávacej aktivity v listinnej alebo elektronickej podobe (v správe je minimálne potrebné uviesť dátum, čas, miesto konania, a tému vzdelávacej aktivity, spolu so stručným  obsahom), 

 

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom

 • zoznam konečných  prijímateľov  podpory  a výšky  žiadanej  podpory  (v elektronickej  aj  listinnej podobe). 

d.) Zabezpečenie vzdelávania v oblasti včelárstva v akreditovanom vzdelávacom programe (§ 5 ods. 1 písm. d) NV č. 10/2023.Z.z.)

 

Konečný prijímateľ pomoci: usporiadateľ – vzdelávacia inštitúcia, ktorá je oprávnená poskytovať vzdelávanie v oblasti včelárstva v akreditovanom vzdelávacom programe.

 

Výška pomoci:

–   do 900 eur na jednodňový vzdelávací program,

–   do 1 800 eur na viacdňový vzdelávací program.

 

Podmienky pre poskytnutie podpory: 

 • vzdelávací program je vykonaný vzdelávacou inštitúciou, ktorá má akreditovaný vzdelávací program  v  oblasti  včelárstva  (okrem  vzdelávania  vykonaného  Inštitútom  vzdelávania  veterinárnych lekárov), 
 • vzdelávací program  je  vykonaný  za  účasti  najmenej  15  účastníkov  alebo  za  účasti  najmenej 7   včelárov,   ktorého            témou je         inseminácia     matiek včely   alebo senzorické  hodnotenie včelárskych produktov, 
 • minimálna doba trvania:

–     jednodňový program trvá najmenej 8 vyučovacích hodín, 

–     viacdňový program trvá najmenej 16 vyučovacích hodín (1 vyučovacia hodina = 45 

      minút).

 

 Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory: 

 • kópia potvrdenia       o akreditácii    vzdelávacieho             programu,       v ktorom sa vzdelávanie  uskutočnilo (okrem vzdelávania vykonaného Inštitútom vzdelávania veterinárnych lekárov),
 • dokumentácia z akreditovaného  vzdelávacieho  programu  v oblasti  včelárstva  (ďalej  len  „vzdelávacia aktivita), ktorá obsahuje: 

–     názov vzdelávacej aktivity, 

–     tému a stručný obsah vzdelávacej aktivity, 

–     dátum uskutočnenia vzdelávacej aktivity, 

–     meno, priezvisko a akademický titul fyzickej osoby, ktorá vzdelávaciu aktivitu viedla, 

–     meno a priezvisko účastníkov vzdelávacej aktivity a 

–     prezenčnú  listinu  s podpismi  účastníkov  vzdelávacej  aktivity  a podpisom  fyzickej

      osoby,  ktorá vzdelávaciu aktivitu viedla. 

 

Upozornenie:  Schválený  žiadateľ  je  povinný  oznámiť  agentúre  zmenu  miesta,  dátumu  a  času  vykonávania podopatrenia zabezpečenie vzdelávania  5 pracovných dní pred jeho plánovaným  vykonaním (podľa predloženého plánu vykonávania tohto podopatrenia).  

Túto zmenu je potrebné zaslať mailom na vcely@apa.sk (v žiadosti o zmenu je potrebné uviesť  pôvodné údaje – miesto, dátum a čas, spolu s novými, zmenenými údajmi) podľa Prílohy č. 48

 

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom

 • prezenčná listina vzdelávacej aktivity podľa Prílohy č. 9 s odtlačkom pečiatky organizácie, ktorá vzdelávaciu aktivitu organizovala a podpisom osoby, ktorá uvedený druh vzdelávacej  aktivity viedla,
 • správa zo vzdelávacej aktivity v listinnej alebo elektronickej podobe (v správe je minimálne potrebné  uviesť  dátum,  čas,  miesto  konania,  a tému  vzdelávacej  aktivity,  počet  prijatých  uchádzačov   a počet   úspešne   ukončených   uchádzačov        skúškou s certifikátom,          spolu  so stručným obsahom), 
 • zoznam konečných  prijímateľov  podpory  a výšky  žiadanej  podpory  (v elektronickej  aj  listinnej podobe). 
 1. e) zabezpečenie včelárskej konferencie, (§ 5 ods. 1 písm. e) NV č. 10/2023.Z.z.)

 

Konečný prijímateľ podpory: schválený žiadateľ. 

 

Výška  podpory:  

– do  100  eur  za  odmenu  pre  prednášateľa,  ktorý  vystupuje  na  včelárskej  konferencii. 

 

Podmienky pre poskytnutie podpory: 

 • včelárska konferencia  je  vykonaná  za  účasti  najmenej  30  účastníkov,  okrem  tých,  ktorí  na nej vystupujú, 
 • podporu možno poskytnúť len pre prednášateľa, ktorý vystúpi na včelárskej konferencii.

 

Prílohy predkladané konečným prijímateľom: 

 • dokumentácia zo včelárskej konferencie, ktorá obsahuje:

–     názov včelárskej konferencie, 

–     názvy a stručný obsah príspevkov prezentovaných na včelárskej konferencii, 

–     dátum uskutočnenia včelárskej konferencie, 

–     meno  a  priezvisko  prednášateľov  včelárskej  konferencie,  ktorí  na  nej  prezentovali     

      príspevky, 

–     meno a priezvisko ostatných účastníkov včelárskej konferencie a 

–     prezenčnú listinu s podpismi účastníkov, ktorí prezentovali príspevky a ktorí sa  

      zúčastnili  včelárskej konferencie, 

–     doklad o zaplatení odmeny pre prednášateľa, ktorý vystupuje na včelárskej konferencii. 

 

Upozornenie:  Schválený  žiadateľ  je  povinný  oznámiť  agentúre  zmenu  miesta,  dátumu  a  času  vykonávania  podopatrenia  zabezpečenie  včelárskej  konferencie  5  pracovných  dní  pred  jeho  plánovaným vykonaním (podľa predloženého plánu vykonávania tohto podopatrenia).    Túto zmenu je potrebné zaslať mailom na vcely@apa.sk (v žiadosti o zmenu je potrebné uviesť  pôvodné údaje – miesto, dátum a čas, spolu s novými, zmenenými údajmi) podľa Prílohy č. 48. 

 

 

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom: 

 • prezenčná listina  podľa  Prílohy  č. 10  s  odtlačkom  pečiatky  schváleného  žiadateľa,  ktorý  včelársku  konferenciu  organizoval  a  podpisom  osoby,  ktorá  vystupovala  na  včelárskej  konferencii, 
 • správa zo   včelárskej  konferencie   spolu   s fotodokumentáciou   z priebehu   vzdelávania  v listinnej  alebo  elektronickej  podobe  v súlade  s ochranou  osobných  údajov  účastníkov  (v správe  je  minimálne  potrebné  uviesť  dátum,  čas,  miesto  konania,  a tému  včelárskej  konferencie, spolu so stručným obsahom prezentovaných príspevkov), 
 • doklad o zaplatení odmeny pre účastníka, ktorý vystupuje na včelárskej konferencii,
 • zoznam konečných  prijímateľov  podpory  a výšky  žiadanej  podpory  (v elektronickej  aj  listinnej podobe). 
 1. f) zabezpečenie exkurzie pre členov včelárskeho krúžku na školské alebo ukážkové včelnice v Slovenskej republike (§ 5 ods. 1 písm. f) NV č. 10/2023 .Z. z.)

 

Konečný prijímateľ podpory: včelár, ktorý vedie včelársky krúžok. 

 

Výška podpory:

 – do 80 % z oprávnených nákladov. 

 

Za oprávnené náklady sa považujú: 

 • prepravné náklady  na  exkurzie  pre  účastníkov  včelárskeho  krúžku  na  školské  alebo  ukážkové včelnice v Slovenskej republike (ďalej len „SR“). 

 

Podmienky pre poskytnutie podpory:

 • predložené doklady musia preukázateľne súvisieť so zabezpečením exkurzie pre účastníkov včelárskeho krúžku. 

 

Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory: 

 • potvrdenie včelára,  ktorý  viedol  včelársky  krúžok,  o uskutočnení  exkurzie  účastníkov  včelárskeho  krúžku  na  školskej  alebo  ukážkovej  včelnici  v SR  s uvedením  dátumu  uskutočnenia  exkurzie,  mena  a  priezviska  účastníkov  včelárskeho  krúžku  a označenia  včelnice, na ktorej sa exkurzia uskutočnila, 
 • informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 11, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch spojených so zabezpečením exkurzie pre členov včelárskeho krúžku, 
 • kópie dokladov  o  nákladoch  spojených  so  zabezpečením exkurzie  členov  včelárskeho  krúžku. 

 

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom: 

 • zoznam školských a ukážkových včelníc v SR,
 • zoznam konečných prijímateľov podpory s uvedením organizácie a výšky žiadanej podpory (v elektronickej aj listinnej podobe). 
 1. g) zabezpečovanie účasti  člena  včelárskeho  združenia  na  vzdelávacom  podujatí  v  oblasti  včelárstva, (§ 5 ods. 1 písm. g) NV č. 10/2023 .Z. z.)

 

Konečný  prijímateľ  podpory:  schválený  žiadateľ,  včelárske  združenie  alebo  organizačná 

jednotka, ktorý vysiela spoločníka alebo člena na vzdelávacie podujatie v oblasti včelárstva. 

 

Výška podpory: 

–          do 80 % z oprávnených nákladov. 

 

Za oprávnené náklady sa považujú náklady na: 

 • zaplatenie poplatku za účasť člena na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva,
 • obstaranie materiálu, pomôcky alebo zariadenia určeného na reprezentáciu na vzdelávacom  podujatí v oblasti včelárstva, 
 • prenájom alebo  vybavenie  priestoru  určeného  na  reprezentáciu  na  vzdelávacom  podujatí  v oblasti včelárstva, 
 • prepravu, ubytovanie  alebo  stravu  pre  člena  včelárskeho  združenia  v súvislosti  s  jeho  účasťou na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva. 

 

Z časti  oprávnených  nákladov  na  prepravu,  ubytovanie  alebo  stravu  možno  podporu  poskytnúť  najviac  do  výšky  nepresahujúcej  výšku  náhrad  výdavkov  a iných  plnení  poskytovaných  podľa  zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. 

 

Podmienky pre poskytnutie podpory: 

 • predložené doklady  musia  preukázateľne  súvisieť  s  účasťou  člena  včelárskeho  združenia  na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva. 

 

Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory: 

 • písomné potvrdenie  včelárskeho  združenia,  že  osoba,  ktorá  sa  na  vzdelávacom  podujatí  v oblasti včelárstva zúčastnila, bola v tom čase jeho členom, 
 • informácia z podujatia podľa Prílohy č. 12, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch  súvisiacich  s  účasťou  člena  včelárskeho  združenia  na vzdelávacom  podujatí  v oblasti včelárstva, 
 • kópia dokladov         o          nákladoch       spojených        s účasťou        člena  včelárskeho       združenia  na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva.

 

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom: 

 • zoznam podujatí, na ktoré je žiadaná podporu, s uvedením dátumu konania, dokladovaných nákladov a výšky žiadanej podpory (v elektronickej aj listinnej podobe). 
 1. h) zabezpečenie publikačnej činnosti v oblasti včelárstva určenej včelárom, (§ 5 ods. 1 písm. h) NV č. 10/2023 Z. z.)

 

Konečný prijímateľ podpory: schválený žiadateľ, včelárske združenie alebo organizačná jednotka  zabezpečujúci publikačnú činnosť. 

 

Výška podpory: 

– do 80 % z oprávnených nákladov.

             

Za oprávnené náklady sa považujú náklady na: 

 • tvorbu, vydanie  alebo  distribúciu  informačných  letákov,  brožúr,  fotografií,  odborných  časopisov alebo iných publikácií na tému včely alebo včelárstvo určených včelárom. 

 

Podmienky pre poskytnutie podpory: 

 • predložené doklady  musia  preukázateľne  súvisieť  s publikačnou  činnosťou  v  oblasti  včelárstva určenej včelárom.  

 

Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory: 

 • písomná informácia o počte výtlačkov a názvu publikovaného materiálu podľa Prílohy č. 13, ktorá  jednoznačne  preukazuje  spojitosť  dokladov  o  nákladoch  s publikačnou  činnosťou  v oblasti včelárstva určenej včelárom, za ktorú sa žiada podporu,  jeden kus z každej vydanej publikácie, 
 • pri zákazke s hodnotou vyššou ako 10.000 eur bez DPH zdôvodnenie výberu dodávateľa k jednotlivým oprávneným výdavkom a doložením troch cenových ponúk od troch rôznych  dodávateľov  (Poznámka:  neplatí  pri  realizovaní  zákaziek,  na  ktoré  sa  vzťahuje  Autorský  zákon), 
 • kópia dokladov o nákladoch spojených s publikačnou činnosťou v oblasti včelárstva určenej včelárom. 

 

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom: 

 • zoznam publikácií,  na  ktoré  je  žiadaná  podporu  s uvedením  subjektu,  ktorý  publikačnú,  činnosť v oblasti včelárstva určenej včelárom zabezpečoval, 
 • názov a počet výtlačkov publikácií,
 • zdokladované náklady a výšky žiadanej podpory (v elektronickej aj listinnej podobe).

 

 1. i) uskutočnenie včelárskej výstavy, včelárskej súťaže, národného včelárskeho podujatia alebo medzinárodného včelárskeho podujatia, (§ 5 ods. 1 písm. i) NV č. 10/2023 .Z.)

 

Konečný  prijímateľ  podpory:  schválený  žiadateľ,  včelárske  združenie  alebo  organizačná  jednotka, ktorí boli organizátorom včelárskej výstavy, súťaže alebo podujatia. 

 

Výška podpory: 

– do 80 % z oprávnených nákladov.             

 

Za oprávnené náklady sa považujú náklady na: 

 • výstavbu, vybavenie alebo prenájom stánku prevádzkovaného v rámci výstavy, súťaže alebo podujatia, alebo prenájom miesta na prevádzkovanie takého stánku, 
 • pripojenie zariadenia určeného na použitie v rámci výstavy, súťaže alebo podujatia do sústavy podľa osobitného predpisu na účely odberu elektriny alebo zabezpečovania dodávky elektriny  pre takéto zariadenie, 
 • odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrického technického zariadenia podľa písmena vykonanú revíznym technikom,
 • pripojenie na  verejný vodovod  alebo  na  verejnú kanalizáciu  v  rámci výstavy, súťaže alebo  podujatia, 
 • pripojenie k verejnej sieti v rámci výstavy, súťaže alebo podujatia,
 • prenájom alebo prevádzku umyvární alebo záchodov v rámci výstavy, súťaže alebo podujatia,
 • prenájom priestorov, v ktorých sa výstava, súťaž alebo podujatie uskutočňuje, 
 • dopravu materiálu, pomôcok, zariadení alebo exponátov určených na použitie v rámci výstavy, súťaže alebo podujatia na miesto ich uskutočnenia, 
 • obstaranie materiálu, pomôcok alebo zariadení určených na prípravu exponátov podľa písmena h), 
 • poistenie exponátov podľa písmena h) v rozsahu primeranom uskutočneniu výstavy, súťaže alebo podujatia, 
 • obstaranie cien určených na ich udeľovanie v rámci výstavy, súťaže alebo podujatia, najviac však do výšky 400 eur, 
 • obstaranie materiálu, pomôcok alebo zariadení  určených  na  reprezentáciu  v  rámci  výstavy,  súťaže alebo podujatia, 
 • obstaranie vzoriek  včelárskych  produktov  určených  na  ochutnávku  uskutočňovanú  v  rámci  výstavy, súťaže alebo podujatia, 
 • obstaranie pomôcok  alebo  zariadení  určených  na  používanie  v  rámci  ochutnávky  podľa  písmena m), najviac však do výšky 100 eur, 
 • obstaranie vyhotovenia fotodokumentácie alebo videoprojekcie v rámci výstavy, súťaže alebo podujatia, 
 • obstaranie kancelárskych potrieb určených na použitie v rámci prípravy alebo uskutočnenia výstavy, súťaže alebo podujatia,
 • obstaranie  pozvánok,  diplomov  a  katalógov  na  výstavu,  súťaž  alebo  podujatie  alebo 

rozposlanie pozvánok, 

 • prepravu fyzickej  osoby  na  miesto  uskutočnenia  výstavy,  súťaže  alebo  podujatia,  ktorá  sa  podieľa na ich uskutočňovaní najviac do výšky nepresahujúcej výšku náhrad výdavkov a iných  plnení  poskytovaných  podľa  zákona  č.  283/2002    z.  o  cestovných  náhradách  v  znení  neskorších predpisov, 
 • prepravu, ubytovanie alebo stravu pre hostí alebo organizátora v rámci výstavy, súťaže alebo podujatia   najviac  do  výšky  nepresahujúcej  výšku  náhrad  výdavkov  a  iných  plnení  poskytovaných podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších   

 

Podmienky pre poskytnutie podpory:         

 • predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s konkrétnym organizovaním včelárskej výstavy, súťaže alebo podujatia, 
 • v prípade  organizovania  súťaže  je  nutné  predložiť  popis  súťaže  a  pravidlá  súťaže,  vyhodnotenie súťaže s menným zoznamom výhercov a preberacím protokolom o odovzdaní  cien s podpismi ocenených, 
 • pokiaľ sa uplatňujú ceny pre víťazov pri organizovaní súťaže, je možné uplatniť len ceny priamo súvisiace so včelárstvom, ako ceny sa nemôžu použiť alkoholické výrobky, 
 • nie je  možné  poskytnúť  podporu  na  výkup  súťažných  vzoriek  včelárskych  produktov  do súťaže od súťažiacich. 

 

Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory: 

 • informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 14, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov s organizovaním včelárskej výstavy, súťaže alebo podujatia, 
 • kópie dokladov o nákladoch spojených s organizovaním včelárskej výstavy,  súťaže  alebo   

 

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom: 

 • zoznam organizovaných  súťaží,  výstav  alebo  podujatí,  na  ktoré  je  žiadaná  podporu,  s uvedením dátumu konania, názvu, organizátora, dokladovaných nákladov a výšky žiadanej  podpory (v elektronickej aj listinnej podobe). 

 

 1. j) obstaranie výpočtovej techniky  alebo  audiovizuálnej  techniky  vrátane  jej  príslušenstva  pre včelárske  združenie,  zriadenie  pripojenia  k  verejnej  sieti  pre  včelárske  združenie,  používanie verejne dostupnej služby včelárskym združením alebo         vytvorenie,  prevádzkovanie  alebo  aktualizovanie  informačného  systému  využívaného  včelárskym  združením,  (§ 5 ods. 1 písm. j) NV č. 10/2023 .Z. z.)

 

Konečný  prijímateľ  podpory:  schválený  žiadateľ,  včelárske  združenie  alebo  organizačná  jednotka. 

 

Výška podpory: 

– do 70 % z oprávnených nákladov. 

 

Za oprávnené náklady sa považujú náklady na: 

 • nákup výpočtovej alebo audiovizuálnej techniky vrátane jej príslušenstva (počítač, hardware a software, dataprojektor, tlačiareň, plátno, reproduktor, mikrofón), 
 • zriadenie pripojenia k verejnej sieti,
 • používanie verejne dostupnej služby, alebo
 • vytvorenie, prevádzkovanie  alebo  aktualizovanie  informačného  systému  využívaného  včelárskym združením. 

 

Podmienky pre poskytnutie podpory: 

 • prijímateľovi podpory v  predchádzajúcich 5 rokoch nebola poskytnutá podpora  na nákup  zariadení rovnakého druhu a zariadenia, na ktoré požaduje podporu, si ponechá vo svojom  výlučnom vlastníctve po dobu najmenej 5 rokov od poskytnutia podpory, 
 • predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákupom výpočtovej alebo audiovizuálnej  techniky  vrátane  jej  príslušenstva,  zriadením  pripojenia  k verejnej  sieti  a používaním verejne dostupnej       služby a s vytvorením, prevádzkovaním alebo  aktualizovaním informačného systému využívaného včelárskym združením. 

 

Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory: 

 • rozpis nákladov podľa Prílohy č. 15, uvádzajúci počet a druh zakúpenej výpočtovej alebo audiovizuálnej techniky vrátane jej príslušenstva,
 • pri  zákazke  s  hodnotou  vyššou  ako  000  eur  bez  DPH  na  jednotlivé  zariadenie  zdôvodnenie  výberu  dodávateľa  k jednotlivým  oprávneným  výdavkom  a doložením  troch  cenových ponúk,
 • kópia dokladov o nákladoch spojených s nákupom výpočtovej alebo audiovizuálnej techniky  vrátane  jej  príslušenstva,  zriadením  pripojenia  k verejnej  sieti  a používaním  verejne  dostupnej  služby  a  s vytvorením,  prevádzkovaním  alebo  aktualizovaním  informačného  systému. 

 

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom: 

 • zoznam konečných  prijímateľov  podpory  s uvedením  dokladovaných  nákladov  a výšky  žiadanej podpory (v elektronickej aj listinnej podobe). 

 

 1. k) Obstaranie inštruktážnych pomôcok,      zariadení      alebo materiálov určených  na použitie v rámci včelárskeho krúžku (§ 5 ods. 1 písm. k) NV č. 10/2023 Z. z.) 

 

Konečný  prijímateľ  podpory:  včelár,  včelárske  združenie  alebo  organizačná  jednotka,  ktorí  financujú nákup pomôcok, zariadení alebo materiálov na použitie v rámci včelárskeho krúžku podľa  § 5 ods. 1 písm. b) NV č. 10/2023 Z. z. realizovanom vo včelárskom roku. 

 

Výška podpory: 

– do  80%  z oprávnených  nákladov  vynaložených  na obstaranie  pomôcok,  zariadení  alebo   materiálov určených na použitie v rámci včelárskeho krúžku, najviac však do výšky 200 eur  za včelársky rok. 

 

Ide napríklad o náklady na obstaranie pomôcok, zariadení alebo materiálov: 

 • ochranný odev určený na včelárenie,
 • klobúk,
 • rozperák,
 • dymák,
 • odviečkovacia vidlička,
 • zariadenia na chov matiek,
 • knižná publikácia alebo didaktická pomôcka so včelárskou tematikou potrebná k výučbe. 

 

Podmienky pre poskytnutie podpory: 

 • predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s obstaraním pomôcok, zariadení alebo  materiálov určených na použitie v rámci včelárskeho krúžku. 

 

Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory: 

 • informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 16, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov  o  nákladoch  s  obstaraním  pomôcok,  zariadení  alebo  materiálov  určených  pre včelárske krúžky, 
 • kópia dokladov  o  nákladoch  spojených  s nákupom  pomôcok,  zariadení  alebo  materiálov  určených pre včelárske krúžky, 
 • pri nákupe zo zahraničia a účtovnom doklade vystavenom v cudzom jazyku (okrem nákupu z Českej republiky) dodať preklad účtovného dokladu (nevyžaduje sa úradný preklad), 
 • v prípade nákupu od zahraničného dodávateľa (nevzťahuje  sa  na  SEPA  krajiny) prepočet  kurzu podľa ECB. 

 

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom: 

 • zoznam konečných prijímateľov podpory, s uvedením organizácie, dokladovaných nákladov a výšky žiadanej podpory (v elektronickej aj listinnej podobe). 

 

 1. l) zabezpečenie poskytovania podpory pre konečných prijímateľov podpory, (§ 5 ods. 1 písm. l) NV č. 10/2023 Z. z.)

 

Konečný  prijímateľ  podpory:  schválený  žiadateľ,  ktorý  zabezpečuje  poskytovanie  podpory  pre konečných prijímateľov podpory. 

 

Výška podpory: 

– do 70% z oprávnených nákladov. 

 

Za oprávnené náklady sa považujú náklady na: 

 • prácu vykonávanú  pri  zabezpečovaní  poskytovania  podpory  pre  konečných  prijímateľov 

podpory, 

 • prenájom kancelárskych priestorov,
 • obstaranie kancelárskych potrieb,
 • prepravu, ubytovanie  alebo  stravu  pre  schváleného  žiadateľa  na  účel  zastupovania  slovenského sektoru včelárstva na národnej a medzinárodnej úrovni najviac však do výšky  nepresahujúcej  výšku  náhrad  výdavkov  a  iných  plnení  poskytovaných  podľa  zákona  č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. 
 • Z časti oprávnených  nákladov  na  prepravu,  ubytovanie  alebo  stravu  možno  podporu  poskytnúť  najviac do výšky 100 eur pri vnútroštátnych pracovných cestách na osobu a na zahraničné pracovné  cesty najviac do výšky 50 % z oprávnených nákladov. 

 

Podmienky pre poskytnutie podpory: 

 • predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na zabezpečenie poskytovania podpory pre konečných prijímateľov podpory. 

 

 

 

Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory: 

 • informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 17, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov s nákladmi  na  zabezpečenie poskytovania  podpory  pre  konečných prijímateľov  podpory, 
 • pri zákazke s hodnotou vyššou ako 10.000 eur bez DPH u položiek: prenájom kancelárskych priestorov       a obstaranie     kancelárskych potrieb, zdôvodnenie výberu dodávateľa k jednotlivým oprávneným výdavkom a doložením troch cenových ponúk od troch rôznych  dodávateľov, 
 • kópia dokladov o nákladoch spojených so zabezpečením poskytovania podpory pre konečných prijímateľov podpory.

 

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom: 

 • zoznam nákladových  položiek,  s uvedením  dokladovaných  nákladov  a výšky  žiadanej 

podpory (v elektronickej aj listinnej podobe). 

 • 6 INVESTÍCIE DO HMOTNÉHO MAJETKU A NEHMOTNÉHO MAJETKU V SEKTORE VČELÁRSTVA A ĎALŠIE  ČINNOSTI (§ 6 NV č. 10/2023 Z. z.) 

 

Podpora nebude poskytnutá prijímateľovi podpory, ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť  v chove včiel alebo vo výrobe, spracovaní alebo skladovaní včelárskych produktov. 

 

Podporu  v  rámci  opatrenia  „INVESTÍCIE  DO  HMOTNÉHO  MAJETKU  A  NEHMOTNÉHO  MAJETKU  V  SEKTORE  VČELÁRSTVA“ “ možno poskytnúť na: 

 • obstaranie technických  pomôcok,  zariadení  a potrieb  na  získavanie,  spracovanie  alebo  skladovanie  včelárskych  produktov  konečnému  spotrebiteľovi  (ďalej  len  „obstaranie  zariadení a potrieb na získavanie, spracovanie alebo skladovanie včelárskych produktov“), 
 • obstaranie zariadenia na        ochranu           včelstiev,          úľov    alebo   včelárskych zariadení  pred poškodením alebo odcudzením (ďalej len „obstaranie zariadenia na ochranu včelstiev  pred poškodením alebo odcudzením“), 
 • obstaranie zariadenia na monitorovanie sezónneho stavu včelstiev,
 • obstaranie technického vybavenia včelnice strednej školy, vysokej školy alebo vzdelávacej inštitúcie, 
 • obstaranie technického vybavenia ukážkovej včelnice, ekologickej včelnice alebo pokusnej
 • včelnice,
 • investície do  inovatívnych  technológií,  pri  ktorých  sa  využívajú  znalosti,  zručnosti  a techniky, ktoré reagujú na nové technologické, hospodárske, sociálne a environmentálne 
 • potreby v  sektore  včelárstva  (ďalej  len  „investície  do  inovatívnych  technológií  v sektore  včelárstva“), 
 • investície do  zvyšovania  úrovne  digitalizácie  prevádzky,  pri  ktorých  sa  využívajú  prvky  elektrotechniky (ďalej len „investície do zvyšovania úrovne digitalizácie prevádzky“), 
 • investície do opatrení na minimalizáciu environmentálnej záťaže a jej trvalej udržateľnosti pri výrobe (ďalej len „investície do opatrení na minimalizáciu environmentálnej záťaže“). 

 

 1. a) Obstaranie zariadení a  potrieb   na  získavanie,  spracovanie   alebo   skladovanie  včelárskych produktov (§ 6 ods. 1. písm. a) NV č. 10/2023 Z. z.) 

 

Konečný prijímateľ podpory: včelár, ktorému vznikli náklady pri obstaraní zariadenia. 

 

Výška podpory: 

–  do  50 %  z  oprávnených  nákladov,  ak  konečným  prijímateľom  podpory  je  registrovaná 

prevádzkareň potravinárskeho podniku pre potraviny živočíšneho pôvodu, 

–  do  50 %  z  oprávnených  nákladov,  najviac  však  do  výšky  1.000  eur,  ak  konečným 

prijímateľom podpory           nie       je         registrovaná   prevádzkareň potravinárskeho podniku  pre potraviny živočíšneho pôvodu. 

50 % z oprávnených nákladov na zabezpečenie prívesného vozíka najviac do výšky 500 eur,  ak má konečný prijímateľ stanovište umiestnené v extraviláne obce. 

Za oprávnené náklady sa považujú náklady na nákup: 

 1. a) zariadenia na

– odvčelovanie alebo manipuláciu s medníkmi alebo včelárskymi rámikmi pri medobraní, 

–  odviečkovanie medových plástov, 

–  separáciu vosku od medu, 

–  vytáčanie medu, 

–  čistenie medu alebo dávkovanie medu, 

–  spracovanie            alebo   skladovanie    včelárskych   produktov         s ohrevom,

    chladením  alebo  mrazením spracúvanie medu na priamy predaj, 

–  spracúvanie medu, 

–  skladovanie medu alebo manipuláciu s medom v medárni, 

–  získavanie   včelieho           vosku, spracúvanie   včelieho   vosku           alebo   výrobu 

     včelárskych  medzistienok, 

–  získavanie, spracúvanie alebo skladovanie obnôžkového peľu alebo plástového peľu, 

–  získavanie, spracúvanie alebo skladovanie materskej kašičky alebo propolisu, 

–  zabezpečenie hygieny spracúvania včelárskych produktov, 

–  kontrolu kvality včelárskych produktov, 

–  vŕtanie rámikov, 

–  kŕmenie včiel,  

 1. b) čerpadla na med,
 2. c) pomôcky na spracúvanie melicitóznych medov,
 3. d) plničky medu alebo jej príslušenstva,
 4. e) nádoby na skladovanie alebo prepravu medu v maximálnom počte 5 kusov,
 5. f) prívesného vozíka do celkovej hmotnosti 1500 kg.

 

Podmienky pre poskytnutie podpory: 

 • predložené doklady        musia preukázateľne   súvisieť   s   nákupom           zaradení a potrieb  na získavanie, spracovanie alebo skladovanie včelárskych produktov, 
 • konečnému prijímateľovi podpory v predchádzajúcich 10 rokoch nebola poskytnutá podpora na nákup zaradení a potrieb ako sú zariadenia na odviečkovanie plástov, vytáčanie, čistenie,  dávkovanie, spracovanie medu alebo získavanie, spracovanie vosku a výroby medzistienok. 
 • konečnému prijímateľovi podpory v predchádzajúcich 5 rokoch nebola poskytnutá podpora na nákup  ostatných  zariadení  a potrieb  spadajúcich  do  podopatrenia  podľa    6  ods.  1.  písm. a) NV č. 10/2023 Z. z.. 
 • konečnému prijímateľovi  podpory  sa  neposkytne  podpora  ak  vykonáva  podnikateľskú  činnosť v chove včiel alebo vo výrobe, spracovaní alebo skladovaní včelárskych produktov, 
 • zariadenie, na ktoré požaduje podporu, si ponechá vo svojom výlučnom vlastníctve po dobu najmenej 5 rokov od poskytnutia podpory. 

 

Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory: 

 • informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 18, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch  s  obstaraním  zariadení  a potrieb  na získavanie,  spracovanie  alebo,  skladovanie včelárskych produktov, 
 • pri zákazke s hodnotou vyššou ako 10.000 eur bez DPH zdôvodnenie výberu dodávateľa k jednotlivým oprávneným výdavkom a doložením troch cenových ponúk od troch rôznych  dodávateľov, 
 • kópia dokladov  o  nákladoch  spojených  s nákupom  zariadení  a  potrieb  na získavanie,  spracovanie alebo skladovanie včelárskych produktov, 
 • v prípade nákupu od zahraničného dodávateľa (nevzťahuje sa na  SEPA krajiny) prepočet  kurzu podľa Európskej centrálnej banky („ďalej len ECB“), 
 • pri nákupe zo zahraničia a účtovnom doklade vystavenom v cudzom jazyku (okrem nákupu z Českej republiky) dodať preklad účtovného dokladu (nevyžaduje sa úradný preklad), 
 • potvrdenie regionálnej  veterinárnej  a potravinovej  správy  (ďalej len  „RVPS)  o  registrácii  prevádzkarne  potravinárskeho  podniku  pre  potraviny  živočíšneho  pôvodu,  ak  je  výška  podpory vyššia ako 1.000 eur. 

 

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom: 

 • zoznam konečných  prijímateľov  podpory  s uvedením  dokladovaných  nákladov  a výšky  žiadanej podpory (v elektronickej aj listinnej podobe). 

 

 1. b) Obstaranie zariadenia na  ochranu  včelstiev  pred  poškodením  alebo  odcudzením  (§ 6 ods. 1 písm. b) NV č. 10/2023 Z. z.) 

 

Konečný prijímateľ podpory: včelár, ktorému vznikli náklady pri obstaraní zariadenia na ochranu   včelstiev pred poškodením alebo odcudzením. 

 

Výška podpory:

– do 50 % z oprávnených nákladov. 

 

Za oprávnené náklady sa považujú náklady na 

 1. a) obstaranie zariadenia na:

– monitorovanie  včelstiev,  úľov  alebo  včelárskych  zariadení  z  dôvodu ich ochrany  pred poškodením alebo odcudzením, 

– odpudzovanie voľne žijúcej zveri, 

 1. b) vybudovanie oplotenia územia  užívaného  pri  prevádzkovaní  úľov  alebo  včelárskych  zariadení.

 

Podmienky pre poskytnutie podpory:

 

predložené  doklady  musia  preukázateľne  súvisieť  s nákladmi   na   ochranu  včelstiev  pred poškodením alebo odcudzením, 

prijímateľovi podpory  v  predchádzajúcich 5 rokoch nebola poskytnutá podpora  na nákup  pomôcok a zariadení rovnakého druhu a zariadenie, na ktoré požaduje podporu, si ponechá  vo svojom výlučnom vlastníctve po dobu najmenej 5 rokov od poskytnutia podpory, 

konečnému  prijímateľovi  podpory  sa  neposkytne  podpora  ak  vykonáva  podnikateľskú  činnosť v chove včiel alebo vo výrobe, spracovaní alebo skladovaní včelárskych produktov. 

 

Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory: 

informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 19, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť 

dokladov o nákladoch s nákladmi na ochranu včelstiev pred poškodením alebo odcudzením, 

– pri zákazke s hodnotou vyššou ako 10.000 eur bez DPH zdôvodnenie výberu dodávateľa 

k jednotlivým oprávneným výdavkom a doložením troch cenových ponúk od troch rôznych  dodávateľov, 

– kópia  dokladov  o  nákladoch  spojených  s  ochranu  včelstiev  pred  poškodením  alebo  odcudzením. 

 

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom: 

–  zoznam konečných prijímateľov podpory, s uvedením organizácie, dokladovaných nákladov 

a výšky žiadanej podpory (v elektronickej aj listinnej podobe).

 

 

 1. c) Obstaranie zariadenia na monitorovanie sezónneho stavu včelstiev (§ 6 ods. 1 písm. c) NV č. 10/2023 Z. z.)

 

Konečný  prijímateľ  podpory:   včelár,   ktorému   vznikli  náklady   na   obstaranie   zariadenia  na monitorovanie sezónneho stavu včelstiev. 

 

Výška podpory: 

– do 50 % z oprávnených nákladov, najviac do výšky 500 eur. 

 

Za oprávnené náklady sa považujú náklady na obstaranie 

 • úľovej váhy,
 • pomôcky alebo zariadenia na monitorovanie stavu včiel v úli,
 • zariadenia umožňujúce diaľkový  prístup  k získavaným  údajom alebo  k získavaniu  údajov 

pomocou  zariadení  podľa  písmena  a)  alebo  písmena  b),  okrem  mobilných  telefónov  a počítačov. 

 

Podmienky pre poskytnutie podpory: 

predložené  doklady  musia  preukázateľne  súvisieť  s nákladmi  na  obstaranie  zariadenia 

na monitorovanie sezónneho stavu včelstiev, 

– prijímateľovi podpory  v  predchádzajúcich 5 rokoch nebola poskytnutá podpora  na nákup 

pomôcok a zariadení rovnakého druhu a zariadenie/pomôcky, na ktoré požaduje podporu, si  ponechá  vo  svojom  výlučnom  vlastníctve  po dobu  najmenej  5  rokov  od  poskytnutia  podpory, 

– konečnému  prijímateľovi  podpory  sa  neposkytne  podpora  ak  vykonáva  podnikateľskú  činnosť v chove včiel alebo vo výrobe, spracovaní alebo skladovaní včelárskych produktov. 

 

Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory: 

– informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 20, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť 

dokladov o nákladoch na obstaranie zariadenia na monitorovanie sezónneho stavu včelstiev, 

– kópia  dokladov  o  nákladoch  na  obstaranie  zariadenia  na  monitorovanie  sezónneho  stavu 

včelstiev. 

 

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom: 

– zoznam konečných prijímateľov podpory s uvedením organizácie, dokladovaných nákladov  a výšky žiadanej podpory (v elektronickej aj listinnej podobe). 

 

 1. d) Obstaranie technického vybavenia včelnice strednej školy, vysokej školy, vzdelávacej inštitúcie alebo inej inštitúcie (§ 6 ods. 1 písm. d) NV č. 10/2023 Z. z.)

 

Konečný prijímateľ podpory: zriaďovateľ školskej včelnice, ktorému vznikli   náklady  pri vybavení školskej včelnice. 

 

Výška podpory: 

– do 50 % z oprávnených nákladov. 

 

Za oprávnené náklady sa považujú náklady na: 

 1. a) obstaranie
 • včelstiev pre novo sprevádzkovanú včelnicu,
 • úľových zostáv podľa počtu včelstiev pre novo sprevádzkovanú včelnicu,
 • technickej pomôcky  alebo  zariadenia  na  získavanie,  spracúvanie  alebo  skladovanie   včelárskych produktov, 
 • zariadenia na odstraňovanie včiel pri medobraní alebo pri ich kŕmení,
 • včelárskej ochrannej pomôcky,
 • výučbovej pomôcky na výučbu o včelách alebo včelárstve,
 1. b) zabezpečenie ochrany  územia  užívaného  pri  prevádzkovaní  včelnice  podľa    6  ods.  1  písm. d) NV č. 10/2023 Z. z.. 

 

Podmienky pre poskytnutie podpory: 

 • predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na vybavenie včelnice,
 • prijímateľovi podpory v  predchádzajúcich 5 rokoch nebola poskytnutá podpora  na nákup 
 • pomôcok a zariadení rovnakého druhu a zariadenie/pomôcky, na ktoré požaduje podporu, si ponechá  vo  svojom  výlučnom  vlastníctve  po dobu  najmenej  5  rokov  od  poskytnutia  podpory, 
 • konečnému prijímateľovi  podpory  sa  neposkytne  podpora  ak  vykonáva  podnikateľskú  činnosť v chove včiel alebo vo výrobe, spracovaní alebo skladovaní včelárskych produktov. 

 

Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory: 

 • informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 21, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť
 • dokladov o nákladoch s nákladmi na vybavenie včelnice,
 • pri zákazke s hodnotou vyššou ako 10.000 eur bez DPH zdôvodnenie výberu dodávateľa
 • k jednotlivým oprávneným výdavkom a doložením troch cenových ponúk od troch rôznych dodávateľov, 
 • kópia dokladov o nákladoch spojených s vybavením včelnice,
 • v prípade nákupu od zahraničného dodávateľa  (nevzťahuje sa na SEPA krajiny) prepočet 
 • podľa ECB,
 • pri nákupe zo zahraničia a účtovnom doklade vystavenom v cudzom jazyku (okrem nákupu
 • z Českej republiky) dodať úradný preklad účtovného dokladu.

 

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom: 

 • zoznam konečných  prijímateľov  podpory  s uvedením  dokladovaných  nákladov  a výšky   žiadanej podpory (v elektronickej aj listinnej podobe). 

 

 1. e) Obstaranie technického vybavenia ukážkovej včelnice, ekologickej včelnice alebo pokusnej včelnice (§ 6 ods. 1 písm. e) NV č. 10/2023 Z. z.)

 

Konečný  prijímateľ  podpory:  schválený  žiadateľ,  fyzická  alebo  právnická  osoba, ktorá 

prevádzkuje ukážkovú, ekologickú alebo pokusnú včelnicu. 

 

Výška podpory: 

– do výšky 50% oprávnených nákladov. 

 

 Za oprávnené náklady sa považujú náklady na: 

 1. a) obstaranie
 • včelstiev pre novo sprevádzkovanú včelnicu,
 • úľových zostáv podľa počtu včelstiev pre novo sprevádzkovanú včelnicu,
 • technickej pomôcky  alebo  zariadenia  na  získavanie,  spracúvanie  alebo  skladovanie  včelárskych produktov, 
 • zariadenia na odstraňovanie včiel pri medobraní alebo pri ich kŕmení,
 • včelárskej ochrannej pomôcky,
 • výučbovej pomôcky na výučbu o včelách alebo včelárstve,
 1. b) zabezpečenie ochrany územia užívaného pri prevádzkovaní včelnice podľa § 6 ods. 1 písm. e) NV č. 10/2023 Z. z.. 

Podmienky pre poskytnutie podpory: 

 • predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na vybavenie včelnice,
 • prijímateľovi podpory v  predchádzajúcich 5 rokoch nebola poskytnutá podpora  na nákup 
 • pomôcok a zariadení rovnakého druhu a zariadenie/pomôcky, na ktoré požaduje podporu, si ponechá  vo  svojom  výlučnom  vlastníctve  po dobu  najmenej  5  rokov  od  poskytnutia  podpory, 
 • konečnému prijímateľovi  podpory  sa  neposkytne  podpora  ak  vykonáva  podnikateľskú  činnosť v chove včiel alebo vo výrobe, spracovaní alebo skladovaní včelárskych produktov. 

 

Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory: 

 • potvrdenie o schválení ukážkovej, ekologickej alebo pokusnej včelnice,
 • informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 21, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov  o  nákladoch  s  nákladmi  na  vybavenie  ukážkovej,  ekologickej  alebo  pokusnej  včelnice, 
 • pri zákazke s hodnotou vyššou ako 10.000 eur bez DPH zdôvodnenie výberu dodávateľa k jednotlivým oprávneným výdavkom a doložením troch cenových ponúk, 
 • kópia dokladov o nákladoch spojených s vybavením ukážkovej, ekologickej alebo pokusnej včelnice, 
 • v prípade nákupu od zahraničného dodávateľa  (nevzťahuje  sa  na SEPA krajiny) prepočet  podľa ECB, 
 • pri nákupe zo zahraničia a účtovnom doklade vystavenom v cudzom jazyku (okrem nákupu z Českej republiky) dodať úradný preklad účtovného dokladu. 

 

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom: 

 • zoznam konečných  prijímateľov  podpory,  s uvedením  dokladovaných  nákladov  a výšky  žiadanej podpory (v elektronickej aj listinnej podobe). 

 

 1. f) Investície do inovatívnych technológií v sektore včelárstva (§ 6  1 písm.  f)  NV  č. 10/2023 Z. z.) 

 

Konečný prijímateľ podpory: schválený žiadateľ, včelár, včelárske združenie alebo organizačná  jednotka  ktorí  počas  včelárskeho  roku  investovali  do  inovatívnych  technológií  pri  ktorých  sa  využívajú  znalosti,  zručnosti  a  techniky,  ktoré  reagujú  na  nové  technologické,  hospodárske,  sociálne a environmentálne potreby v sektore včelárstva. 

 

Výška podpory: 

–  do 50 % z oprávnených nákladov najviac však do výšky 1.000 eur. 

 

Za oprávnené náklady sa považujú najmä náklady na obstaranie: 

 • automatizačnej techniky,
 • zariadení na zvýšenie hygienických podmienok pri súčasnom znížení energetickej náročnosti,
 • senzorov na zbieranie dát z úľov.

 

Podmienky pre poskytnutie podpory: 

 • predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s investíciou do inovatívnych technológií
 • v sektore včelárstva,
 • prijímateľovi podpory v  predchádzajúcich 5 rokoch nebola poskytnutá podpora  na nákup 

zariadení rovnakého druhu a zariadenie, na ktoré požaduje podporu, si ponechá vo svojom  výlučnom vlastníctve po dobu najmenej 5 rokov od poskytnutia podpory, 

 • konečnému prijímateľovi  podpory  sa  neposkytne  podpora  ak  vykonáva  podnikateľskú  činnosť v chove včiel alebo vo výrobe, spracovaní alebo skladovaní včelárskych produktov. 

Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory: 

 • informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 22, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť
 • dokladov do inovatívnych technológií v sektore včelárstva,
 • kópia dokladov o nákladoch do inovatívnych technológií v sektore včelárstva.

 

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom: 

 • zoznam konečných  prijímateľov  podpory  s uvedením  dokladovaných  nákladov  a výšky 
 • žiadanej podpory (v elektronickej aj listinnej podobe).

 

 1. g) Investície do zvyšovania  úrovne  digitalizácie  prevádzky  (§  6    1  písm.  g)  NV  č. 10/2023 Z. z.) 

 

Konečný prijímateľ podpory: schválený žiadateľ, včelár, včelárske združenie alebo organizačná  jednotka,  ktorí  počas  včelárskeho  roku    investovali  do  digitalizácie  prevádzky,  pri  ktorých  sa  využívajú prvky elektrotechniky. 

 

Výška podpory: 

–  do 50 % z oprávnených nákladov, najviac však do výšky 1.000 eur.

 

Za oprávnené náklady sa považujú najmä náklady na obstaranie: 

–  softvéru alebo aplikácie na digitalizáciu prevádzky, 

–  softvéru alebo aplikácie na vyhodnocovanie dát získaných z úľov, 

–  internetového pripojenia na prenos dát z úľov. 

 

Podmienky pre poskytnutie podpory: 

 • predložené doklady   musia   preukázateľne  súvisieť  s investíciami   zvyšovania   úrovne 

digitalizácie prevádzky, pri ktorých sa využívajú prvky elektrotechniky, 

 • prijímateľovi podpory v  predchádzajúcich 5 rokoch nebola poskytnutá podpora  na nákup 

investícií rovnakého druhu a investície, na ktoré požaduje podporu, si ponechá vo svojom  výlučnom vlastníctve po dobu najmenej 5 rokov od poskytnutia podpory, 

 • konečnému prijímateľovi  podpory  sa  neposkytne  podpora  ak  vykonáva  podnikateľskú  činnosť v chove včiel alebo vo výrobe, spracovaní alebo skladovaní včelárskych produktov.

 

Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory: 

 • informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 23, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov do investícií zvyšovania úrovne digitalizácie prevádzky, pri ktorých sa využívajú  prvky elektrotechniky, 
 • kópia dokladov  do  investícií  zvyšovania  úrovne  digitalizácie  prevádzky,  pri  ktorých  sa  využívajú prvky elektrotechniky. 

 

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom: 

 • zoznam konečných  prijímateľov  podpory  s uvedením  dokladovaných  nákladov  a výšky  žiadanej podpory (v elektronickej aj listinnej podobe). 

 

 1. h) Investície do opatrení na minimalizáciu environmentálnej záťaže (§ 6 ods. 1 písm. h) NV č. 10/2023 Z. z.)

 

Konečný prijímateľ podpory: schválený žiadateľ, včelár, včelárske združenie alebo organizačná  jednotka, ktorí počas včelárskeho roku investovali do opatrení na minimalizáciu environmentálnej  záťaže a jej trvalej udržateľnosti pri výrobe. 

 

Výška podpory: 

 • do 50 % z oprávnených nákladov na zariadenie na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov na včelnici, najviac však do výšky 1.000 eur, 
 • do 50 % z oprávnených nákladov na materiály na zriadenie zachytávania dažďovej vody, najviac však do výšky 150 eur. 

 

Za oprávnené náklady sa považujú najmä náklady na obstaranie: 

 • zariadenie na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov na včelnici (napr. slnečné kolektory a pod.), 
 • materiály na  zriadenie  zachytávania  dažďovej  vody  (napr.  fólia  na  záhradné  jazierko,  nádoba na zachytávanie vody). 

 

Podmienky pre poskytnutie podpory: 

 • predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s investíciou do opatrení na minimalizáciu environmentálnej záťaže a jej trvalej udržateľnosti pri výrobe, 
 • prijímateľovi podpory v  predchádzajúcich 5 rokoch nebola poskytnutá podpora  na nákup 
 • investícií rovnakého druhu a investície, na ktoré požaduje podporu, si ponechá vo svojom výlučnom vlastníctve po dobu najmenej 5 rokov od poskytnutia podpory, 
 • konečnému prijímateľovi  podpory  sa  neposkytne  podpora  ak  vykonáva  podnikateľskú  činnosť v chove včiel alebo vo výrobe, spracovaní alebo skladovaní včelárskych produktov. 

 

Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory: 

 • informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 24, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov do opatrení na minimalizáciu environmentálnej záťaže a jej trvalej udržateľnosti  pri výrobe, 
 • kópia dokladov o nákladoch do  opatrení  na minimalizáciu  environmentálnej záťaže a jej  trvalej udržateľnosti pri výrobe. 

 

 

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom: 

 • zoznam konečných  prijímateľov  podpory  s uvedením  dokladovaných  nákladov  a výšky  žiadanej podpory (v elektronickej aj listinnej podobe). 

 

 • 7 BOJ PROTI ŠKODCOM A CHOROBÁM VČELSTIEV (§ 7 NV Č. 10/2023 Z. Z.)

 

Podporu  v  rámci  opatrenia  „BOJA  PROTI  ŠKODCOM  A  CHOROBÁM  VČELSTIEV“  možno  poskytnúť 

 • na úhradu nákladov na: obstaranie veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku, ktorý možno uvádzať na trh  v Slovenskej republike,  
 • aplikácia veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku na včelstvá z dôvodu prevencie alebo liečby choroby včiel , 
 • obstaranie zariadenia  na  aplikáciu  veterinárneho  lieku  alebo  veterinárneho  prípravku  na včelstvá  vrátane  zariadenia  zabezpečujúceho  jeho  fungovanie  (ďalej  len  „obstaranie  zariadenia na aplikáciu veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku“), 
 • prehliadka včelstiev na stanovišti včelstva, na ktoré bolo včelstvo presunuté z pôvodného stanovišťa včelstva a ktoré sa nestalo novovzniknutým stanovišťom včelstva, vykonávaná  konečným prijímateľom podpory, na ktorého tieto včelstvá nie sú podľa údajov v registri  včelstiev registrované (ďalej len „prehliadky presunutých včelstiev na stanovištiach, ktoré sa  nestali novovzniknutými stanovišťami“), 
 • prehliadka včelstiev na stanovišti včelstva, ktoré nie je stanovišťom včelstva podľa písmena d),  vykonávaná  konečným  prijímateľom  podpory,  na  ktorého  tieto  včelstvá  nie  sú  podľa  údajov  v  registri  včelstiev  registrované  (ďalej  len  „prehliadky  včelstiev  na  trvalých  stanovištiach“), 
 • obstaranie izolátora včelej matky pre včelstvo.

 

 1. a) Obstaranie veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku, ktorý možno uvádzať na trh v Slovenskej republike (§ 7 ods. 1. písm. a) NV č. 10/2023 Z. z.)

 

Konečný prijímateľ pomoci: včelárske združenie alebo organizačná jednotka, ktorým vznikli náklady na nákup veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku.

 

Výška pomoci:

–   do 100 % z oprávnených nákladov, najviac do výšky súčinu 1eura a počtu včelstiev, pre ktoré bol veterinárny liek alebo veterinárny prípravok obstaraný a ktorý nepresahuje podľa údajov v registri včelstiev k 30. septembru včelárskeho roka počet včelstiev registrovaných na konečného prijímateľa pomoci.

 

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

–   predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na nákup veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku,

 • veterinárny liek alebo veterinárny prípravok musia byť povolené v SR a zaregistrované a schválené Ústavom štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv (ďalej len „ÚŠKVBL“),

–   dodávateľ musí byť držiteľom povolenia na distribúciu veterinárnych liekov a veterinárnych prípravkov vydaným ÚŠKVBL.

 

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:

–   písomná informácia o počte včelstiev, pre ktoré bol veterinárny liek alebo veterinárny prípravok nakúpený, a určenie druhu veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku podľa Prílohy č. 25,

–   kópia dokladov o nákladoch na nákup veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku.

 • potvrdenie ÚŠKVBL, že kúpený veterinárny liek možno uvádzať na trh v SR; potvrdenie sa nevyžaduje, ak ide o veterinárny liek, ktorého uvádzanie na trh je v Európskej únii povolené.
 1. b) Aplikácia veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku na včelstvá z dôvodu prevencie alebo liečby choroby včiel medonosných (§ 7 ods. 1 písm. b) NV č. 10/2023 Z. z.)

Konečný prijímateľ pomoci: fyzická osoba, ktorá absolvovala vzdelávanie o spôsobe aplikácie veterinárneho lieku alebo prípravku alebo fyzická osoba, ktorá je oprávnená vykonávať odborné veterinárne činnosti.

 

Výška pomoci:

–   súčin 0,80 eura a počtu včelstiev, na ktoré bol veterinárny liek alebo prípravok aplikovaný.

Pomoc môže byť poskytnutá na jedno včelstvo v jednom podpornom roku len jeden krát, bez ohľadu na to, koľkokrát bol veterinárny liek alebo prípravok aplikovaný v priebehu včelárskej sezóny.

 

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

–   veterinárny liek alebo prípravok musí byť aplikovaný v období za ktoré sa poskytuje pomoc,

–   potvrdenie včelára o počte včelstiev, ktoré na neho boli podľa údajov v registri včelstiev ku dňu aplikácie veterinárneho lieku alebo prípravku registrované a na ktoré bol veterinárny liek alebo veterinárny prípravok aplikovaný,

–   pomoc sa poskytuje maximálne na počet včelstiev, evidovaných v registri včelstiev ku dňu aplikácie veterinárneho lieku alebo prípravku.

 

 

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:

–   informácia o počte včelstiev, na ktoré bol veterinárny liek alebo prípravok aplikovaný podľa Prílohy č. 26 s podpismi včelárov u ktorých bolo aplikovanie veterinárneho lieku alebo prípravku vykonané,

   kópia dokladu o absolvovaní vzdelávania o použitom spôsobe aplikácie v akreditovanom vzdelávacom programe, alebo dokladu, že fyz. osoba bola v čase aplikácie veterinárneho lieku alebo prípravku oprávnená na vykonávanie odborných veterinárnych činností (veterinárny lekár),

–   čestné prehlásenie konečného prijímateľa pomoci, že absolvoval vzdelávanie o spôsobe aplikácie veterinárneho lieku alebo prípravku v akreditovanom vzdelávacom programe.

 

Prílohy predkladané organizáciou:

–   zoznam osôb, ktoré vykonávali aplikáciu veterinárneho lieku alebo prípravku v organizácii podľa Prílohy č. 27 s uvedením počtu včelstiev na ktoré bol veterinárny liek alebo prípravok aplikovaný.

 1. c) Obstaranie zariadenia na aplikáciu veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku na včelstvá vrátane zariadenia zabezpečujúceho jeho fungovanie (§ 7 ods. 1 písm. c) NV č. 10/2023 Z. z.)

 

Konečný prijímateľ pomoci: včelár, včelárske združenie alebo organizačná jednotka, ktorým vznikli náklady na obstaranie zariadenia na aplikáciu veterinárneho lieku alebo prípravku vrátane zariadenia zabezpečujúceho jeho fungovanie.

 

Výška pomoci:

–   do 50 % z oprávnených nákladov na obstaranie zariadenia na aplikáciu veterinárneho lieku alebo prípravku vrátane zariadenia zabezpečujúceho jeho fungovanie.

 

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

–   predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na nákup zariadenia na aplikáciu veterinárneho lieku alebo prípravku vrátane zariadenia zabezpečujúceho jeho fungovanie,

–   konečnému prijímateľovi pomoci nebola poskytnutá pomoc v predchádzajúcich 5 rokoch na nákup zariadenia na aplikáciu veterinárneho lieku alebo prípravku vrátane zariadenia zabezpečujúceho jeho fungovanie.

 

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:

–   informácia o počte a druhu zariadení na aplikáciu veterinárneho lieku alebo prípravku vrátane zariadenia zabezpečujúceho jeho fungovanie s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 28, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na nákup zariadenia na aplikáciu veterinárneho lieku alebo prípravku vrátane zariadenia zabezpečujúceho jeho fungovanie,

–   kópia dokladov o nákladoch na nákup zariadenia na aplikáciu veterinárneho lieku alebo prípravku vrátane zariadenia zabezpečujúceho jeho fungovanie,

–   čestné vyhlásenie konečného prijímateľa pomoci podľa Prílohy č. 47 s uznaním záväzku, že si zariadenie na aplikáciu veterinárneho lieku alebo prípravku vrátane zariadenia zabezpečujúceho jeho fungovanie, na ktorý požaduje pomoc ponechá vo svojom výlučnom vlastníctve po dobu najmenej 5 rokov od poskytnutia pomoci.

 1. d) Prehliadka včelstiev na stanovišti včelstva, na ktoré bolo včelstvo presunuté z pôvodného stanovišťa včelstva a ktoré sa nestalo novovzniknutým stanovišťom včelstva (ďalej len „prehliadka včelstiev na kočovnom stanovišti“) (§ 7 ods. 1 písm. d) NV č. 10/2023 Z. z.)

 

Konečný prijímateľ pomoci: fyzická osoba s odbornou spôsobilosťou na asistovanie úradnému veterinárnemu lekárovi pri prehliadke včelstiev (ďalej len „AÚVL“), ktorá vykonala prehliadku včelstiev na kočovnom stanovišti.

 

Výška pomoci:

– do 0,40 eur na jedno prehliadnuté včelstvo na kočovnom stanovišti.

 

Pomoc môže byť poskytnutá na jedno včelstvo v jednom podpornom roku len jeden krát, bez ohľadu na to, koľkokrát bolo včelstvo v priebehu včelárskej sezóny prehliadnuté.

 

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

–   prehliadka včelstiev na kočovnom stanovišti musí byť vykonaná v období za ktoré sa poskytuje pomoc,

–   pomoc sa neposkytuje pri prehliadkach včelstiev „sám sebe“,

 • potvrdenie včelára o počte včelstiev, ktoré na neho boli podľa údajov v registri včelstiev ku dňu vykonania prehliadky včelstiev registrované a ktoré boli prehliadnuté,

–   prehliadka včelstiev musí byť potvrdená podpisom AÚVL, ktorý prehliadku vykonal,

–   prehliadka včelstiev musí byť vykonaná v rámci oblastí podľa katastrálneho členenia obcí, ktoré majú jednotliví AÚVL uvedené v poverení od príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (ďalej len „RVPS SR“). V prípade, ak AÚVL vykonajú prehliadku nad rámec svojej pôsobnosti je nutné doložiť od príslušnej RVPS SR doklad preukazujúci, že danému AÚVL bolo umožnené urobiť prehliadku nad rámec svojej pôsobnosti,

–   pomoc sa poskytuje maximálne na počet prehliadnutých včelstiev, evidovaných ku dňu prehliadky v  registri včelstiev.

 

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:

–   informácia o počte prehliadnutých včelstiev podľa Prílohy č. 29 s podpisom AÚVL, ktorý prehliadku vykonal,

–   kópia poverenia od príslušnej RVPS SR,

–   kópia dokladu od príslušnej RVPS SR pri prehliadkach nad rámec svojej pôsobnosti.

 

Prílohy predkladané organizáciou:

–   zoznam osôb, ktoré vykonali prehliadku včelstiev podľa Prílohy č. 30, s uvedením počtu prehliadnutých včelstiev.

 1. e) Prehliadka včelstiev na stanovišti včelstva, ktoré sa nestalo novovzniknutým stanovišťom včelstva (ďalej len „prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti“) (§ 7 ods. 1 písm. e) NV č. 10/2023 Z. z.)

 

Konečný prijímateľ pomoci: AÚVL, ktorý vykonal prehliadku včelstiev na trvalom stanovišti.

 

Výška pomoci:

– do 1 eur na jedno prehliadnuté včelstvo na trvalom stanovišti.

 

Pomoc môže byť poskytnutá na jedno včelstvo v jednom podpornom roku len jeden krát na trvalom stanovišti, bez ohľadu na to, koľkokrát bolo včelstvo v priebehu včelárskej sezóny prehliadnuté.

 

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

–   prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti musí byť vykonaná v období za ktoré sa poskytuje pomoc,

–   pomoc sa neposkytuje pri prehliadkach včelstiev „sám sebe“,

 • potvrdenie včelára o počte včelstiev, ktoré na neho boli podľa údajov v registri včelstiev ku dňu vykonania prehliadky včelstiev registrované a ktoré boli prehliadnuté,

–   prehliadka včelstiev musí byť potvrdená podpisom AÚVL,

–   prehliadka včelstiev musí byť vykonaná v rámci oblastí podľa katastrálneho členenia obcí, ktoré majú jednotliví AÚVL uvedené v poverení od príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (ďalej len „RVPS SR“). V prípade, ak AÚVL vykonajú prehliadku nad rámec svojej pôsobnosti je nutné doložiť od príslušnej RVPS SR doklad preukazujúci, že danému AÚVL bolo umožnené urobiť prehliadku nad rámec svojej pôsobnosti,

–   pomoc sa poskytuje maximálne na počet prehliadnutých včelstiev, evidovaných ku dňu prehliadky v registri včelstiev.

 

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:

–   informácia o počte prehliadnutých včelstiev podľa Prílohy č. 31 s podpisom AÚVL, ktorý prehliadku vykonal,

–   kópia poverenia od príslušnej RVPS SR,

–   kópia dokladu od príslušnej RVPS SR pri prehliadkach nad rámec svojej pôsobnosti.

Prílohy predkladané organizáciou:

–   zoznam osôb, ktoré vykonali prehliadku včelstiev podľa Prílohy č. 32, s uvedením počtu prehliadnutých včelstiev.

 1. f) Obstaranie izolátora matky včely medonosnej pre včelstvo (§ 7 ods. 1 písm. f) NV č. 10/2023 Z. z.)

Konečný prijímateľ pomoci: včelár, včelárske združenie alebo organizačná jednotka, ktorým vznikli náklady pri kúpe izolátora matky včely medonosnej.

 

Výška pomoci:

–   do 50 % z oprávnených nákladov.

 

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

–   predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na nákup izolátora matky včely medonosnej,

–   konečnému prijímateľovi pomoci nebola poskytnutá pomoc na nákup izolátora matky včely medonosnej v predchádzajúcich 5 rokoch.

 

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:

 • informácia obsahujúca určenie kúpeného izolátora matky včely medonosnej,

–   informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 33, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na nákup izolátora matky včely medonosnej,

–   kópia dokladov o nákladoch na nákup izolátora matky včely medonosnej,

–   čestné vyhlásenie konečného prijímateľa pomoci podľa Prílohy č. 47 s uznaním záväzku, že si zariadenie, na ktoré požaduje pomoc ponechá vo svojom výlučnom vlastníctve po dobu najmenej 5 rokov od poskytnutia pomoci,

–   pri nákupe zo zahraničia a účtovnom doklade vystavenom v cudzom jazyku (okrem nákupu z Českej republiky) dodať preklad účtovného dokladu (nevyžaduje sa úradný preklad),

–   v prípade nákupu od zahraničného dodávateľa (nevzťahuje sa na SEPA krajiny) prepočet podľa ECB..

 • 8 VYTVÁRANIE EFEKTÍVNYCH PASTEVNÝCH PODMIENOK VČELSTIEV (§ 8 NV Č. 10/2023 Z. Z.)

 

Podporu  na  vykonanie  opatrenia  „VYTVÁRANIA  EFEKTÍVNYCH PASTEVNÝCH  PODMIENOK VČELSTIEV“  možno  poskytnúť na: 

 

 1. obstaranie zariadenia na sezónny presun včelstiev,
 2. realizáciu projektu zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev.

 

 1. a) Obstaranie zariadenia na sezónny presun včelstiev (§ 8 ods. 1 písm. a) NV č. 10/2023 z.)

 

Konečný prijímateľ podpory: včelár, včelárske združenie alebo organizačná jednotka, schválený  žiadateľ, ktorému vznikli náklady na obstaranie zariadenia na sezónny presun včelstiev.

 

Výška podpory: 

–  do  40  %  z  oprávnených  nákladov  na  obstaranie  zariadenia  na  sezónny  presun  včelstiev,  najviac však do výšky 1.000 Eur, 

 

Podmienky pre poskytnutie podpory: 

 • predložené doklady  musia  preukázateľne  súvisieť  s nákladmi  na  obstaranie  zariadenia  na sezónny presun včelstiev, 
 • prijímateľovi podpory v  predchádzajúcich 5 rokoch nebola poskytnutá podpora  na nákup  zariadení rovnakého druhu a zariadenie, na ktoré požaduje podporu, si ponechá vo svojom  výlučnom vlastníctve po dobu najmenej 5 rokov od poskytnutia podpory. 

 

Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory: 

 • informácia obsahujúca určenie kúpeného zariadenia na sezónny presun včelstva,
 • informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 34, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na nákup zariadenia na sezónny presun včelstiev, 
 • kópia sprievodného dokladu na premiestnenie včelstiev za včelou pastvou vydaného RVPS
 • SR,
 • kópia dokladov o nákladoch na zariadenie na sezónny presun včelstiev,
 • pri nákupe zo zahraničia a účtovnom doklade vystavenom v cudzom jazyku (okrem nákupu z Českej republiky) dodať preklad účtovného dokladu (nevyžaduje sa úradný preklad),  
 • v prípade nákupu od zahraničného dodávateľa (nevzťahuje sa na SEPA krajiny)  prepočet  podľa ECB. 

 

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom: 

 • zoznam konečných  prijímateľov  podpory,  dokladovaných  nákladov  a výšky  žiadanej 

podpory (v elektronickej aj listinnej podobe). 

 

 1. b) Realizáciu projektu zabezpečenia  efektívnych pastevných podmienok včelstiev  (§ 8  1 písm. b) NV č. 10/2023 Z. z.) 

 

Konečný  prijímateľ  podpory:  riešiteľ  projektu:  včelár,  včelárske  združenie  alebo  organizačná  jednotka, schválený žiadateľ zabezpečujúci efektívne pastevné podmienky včelstiev. 

 

Výška podpory: 

–  do  100  %  z  oprávnených  nákladov  na  realizácia  projektu  zabezpečenia  efektívnych 

pastevných podmienok včelstiev najviac však do výšky 2.000 eur. 

 

Podmienky pre poskytnutie podpory: 

 • samotný projekt podáva žiadateľ agentúre do 15. februára 2023 na schválenie, so žiadosťou schválenie podpory podľa § 3 ods. 1 NV č. 10/2023 Z. z., 
 • projekt „zabezpečenie   efektívnych   pastevných         podmienok   včelstiev“   nemá   striktne  ustanovené náležitosti podľa NV č. 10/2023 Z. z., ktoré by museli byť povinne dodržané.  Pri posudzovaní projektu bude zo strany platobnej agentúry rozhodujúce predovšetkým, či je  dosiahnuteľný cieľ projektu a či by bola realizácia projektu vôbec vykonateľná, 

 

Projekt musí byť dostatočne opísaný na to, aby bolo zrejmé: 

 1. kto je oprávneným žiadateľom a konečným prijímateľom,
 2. aká činnosť sa bude realizáciou projektu vykonávať,
 3. v akom časovom rozmedzí bude prebiehať realizácia projektu (realizácia projektu sa vzťahuje na obdobie od 01.01.2023 do 31.07.2023),

 

V projekte   je   potrebné  uviesť  rozpis   požadovaných  nákladov.   Medzi  oprávnené  náklady  pri realizácii projektu patrí výsadba nektárodajných porastov.  

Z projektu by malo byť ďalej zrejmé, či bude realizovaný len v prospech jedného včelára alebo  v prospech viacerých včelárov, resp. či budú novú včeliu pastvinu môcť v praxi využívať viacerí  včelári. Okrem toho by mal projekt obsahovať odôvodnenie, z ktorého bude zrejmé, že realizácia  takéhoto  projektu  plánovaným  spôsobom  bude  mať  v praxi  zmysel  a že  sa  ním  dosiahne  požadovaný cieľ. Projekt by mal obsahovať aj určitý popis východiskového stavu s adekvátnymi  podkladmi (fotodokumentácia, mapové podklady a pod.). Za oprávnenú výsadbu možno považovať  výsadbu  povolených  nektarodajných  stromov  a kríkov.  Platobná  agentúra  v tomto  opatrení  neposkytne  podporu  na  výsadbu  ovocných  stromov,  kríkov  alebo  osiva  jednoročných  rastlín.  Platobná agentúra si od  schváleného žiadateľa môže vyžiadať oprávnenie konečného prijímateľa  podpory legálne užívať a brať úžitok z veci napr. nájomné zmluvy, listy vlastníctva a pod. 

 

Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory: 

 • informáciu s údajmi o projekte podľa Prílohy č. 35,
 • kópia dokladov o vynaložených nákladoch,
 • záverečná správa  o realizácii  projektu  zabezpečenia  efektívnych  pastevných  podmienok 

včelstiev. 

 

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom: 

 • zoznam konečných  prijímateľov  podpory  s uvedením  názvu  projektu, prideleného  čísla  projektu v podpornom roku a výšky žiadanej podpory (v elektronickej aj listinnej podobe). 

 

 • 9 Obnova včelstiev v Európskej únii, šľachtenie a plemenitba včelstiev (§ 9 NV č. 10/2023 Z. z.)

 

Podporu  na  vykonanie  opatrenia  na  „OBNOVU  VČELSTIEV  V  ÚNII,  ŠĽACHTENIE  A  PLEMENITBU  VČELSTIEV“   možno poskytnúť na obstaranie: 

 

 • plemennej neoplodnenej  matky  kranskej  včely  (Apis  mellifera  carnica  )  šľachtenej  na hygienický prejav a odolnosť voči varroáze alebo obstaranie jej larvy v materskej bunke  (ďalej len „obstaranie plemennej neoplodnenej matky kranskej včely alebo jej larvy“), 
 • prirodzene oplodnenej plemennej matky kranskej včely alebo umelo oplodnenej plemennej matky  kranskej  včely  (ďalej  len  „obstaranie  prirodzene  alebo  umelo  oplodnenej  matky  kranskej včely“), 
 • matky kranskej včely, ktorej plemenná hodnota umožňuje použitie na účely prevádzkovania zariadenia určeného na vykonávanie výkonnostných testov na testovanie plemennej hodnoty  včiel, (ďalej len „obstaranie matky kranskej včely na určenie plemennej hodnoty použitím  výkonnostných testov“) 
 • plemennej matky kranskej včely z iného členského štátu Európskej únie (ďalej len ,,členský štát“) alebo zo štátu, ktorý nie je členským štátom (ďalej len ,,tretí štát“), 
 • včelstva s matkou kranskej včely pre včelárskeho začiatočníka,
 • úľovej zostavy pre včelárskeho začiatočníka.

 

 1. a) Obstaranie plemennej neoplodnenej matky kranskej včely alebo jej larvy (§ 9 ods. 1 písm. a) NV č. 10/2023 Z. z.)

 

Konečný prijímateľ podpory: včelár, ktorý nakúpil plemenné neoplodnené včelie matky kranskej  včely alebo jej larvy. 

 

Výška podpory: 

– do 5 EUR z oprávnených nákladov na jednu plemennú neoplodnenú matku kranskej včely

– do 3 EUR z oprávnených nákladov na jednu kúpenú larvu matky kranskej včely. 

 

Podmienky pre poskytnutie podpory: 

 • podporu sa môže poskytnúť včelárovi, ktorý zakúpené včelie matky alebo jej larvy použije len vo vlastnom chove, 
 • predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s kúpou včelích matiek  alebo  jej  larvy,  na ktoré je žiadaná podpora. 

 

Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory: 

 • informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 36, ktoré jednoznačne preukazujú spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na nákup včelích matiek alebo jej lariev, 
 • kópie dokladov preukazujúce nákup včelích matiek alebo jej lariev,
 • kópie dokladov osvedčujúcich, že osoba, ktorá vydala doklad o pôvode včelích matiek alebo
 • jej lariev, bola na vydanie oprávnená Slovenskou republikou, iným členským štátom alebo tretím  štátom  (napr.  dekrét  šľachtiteľského chovu, alebo rozmnožovacieho  chovu  včelích  matiek alebo ich lariev), 
 • kópie dokladov  o pôvode  včelích  matiek  alebo  jej  lariev  (napr.  evidenčné  lístky  včelích  matiek). 

 

Prílohy predkladané žiadateľom: 

 • aktuálny zoznam chovateľov včelích matiek alebo jej lariev,
 • zoznam konečných prijímateľov podpory, s uvedením organizácie počtu zakúpených včelích matiek alebo jej lariev, dokladovaných nákladoch a výšky žiadanej podpory (v elektronickej  aj listinnej podobe). 

 

 1. b) Obstaranie prirodzene alebo umelo oplodnenej matky kranskej včely (§ 9 ods. 1 písm. b) NV č. 10/2023 Z. z.)

Konečný prijímateľ podpory: včelár, ktorý nakúpil prirodzene alebo umelo oplodnené plemenné  včelie matky kranskej včely. 

 

Výška podpory: 

– do 20 EUR z oprávnených nákladov na jednu kúpenú prirodzene oplodnenú včeliu matku, 

– do 25 EUR z oprávnených nákladov na jednu kúpenú umelo oplodnenú včeliu matku. 

 

Podmienky pre poskytnutie podpory: 

 • podporu sa môže poskytnúť včelárovi, ktorý zakúpené včelie matky použije len vo vlastnom
 • chove,
 • predložené doklady  musia  preukázateľne  súvisieť  s kúpou   prirodzene   alebo   umelo 

oplodnených včelích matiek, na ktoré je žiadaná podpora. 

 

Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory: 

 • informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 36, ktoré jednoznačne preukazujú spojitosť dokladov o nákladoch na nákup prirodzene alebo umelo oplodnených včelích matiek, 
 • kópie dokladov preukazujúce nákup včelích matiek,
 • kópie dokladov osvedčujúcich, že osoba, ktorá vydala doklad o pôvode včelích matiek, bola
 • na vydanie oprávnená Slovenskou republikou, iným členským štátom alebo tretím štátom  (napr. dekrét šľachtiteľského chovu, alebo rozmnožovacieho chovu včelích matiek), 
 • kópie dokladov  o pôvode  včelích  matiek  s informáciou,  že  matka  kranskej  včely  bola  obstaraná ako prirodzene alebo umelo oplodnená (napr. evidenčné lístky včelích matiek), 

 

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom: 

 • aktuálny zoznam chovateľov včelích matiek,
 • zoznam konečných prijímateľov podpory s uvedením organizácie, počtu zakúpených včelích matiek  s rozdelením  na  prirodzene  alebo  umelo  oplodnené,  dokladovaných  nákladov  a výšky žiadanej podpory (v elektronickej aj listinnej podobe). 

 

 1. c) Obstaranie matky kranskej       včely   na       určenie          plemennej hodnoty použitím  výkonnostných testov (§ 9 ods. 1 písm. c) NV č. 10/2023 Z. z.) 

 

Konečný  prijímateľ  podpory:  včelár,  včelárske  združenie  alebo  organizačná  jednotka  ktorý  zakúpil matku kranskej včely na určenie plemennej hodnoty matky. 

 

Výška podpory: 

–  do 150 eur z oprávnených nákladov. 

 

Podmienky pre poskytnutie podpory: 

–  predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s kúpou včelích matiek. 

 

Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory: 

 • informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 36, ktoré jednoznačne preukazujú spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na nákup včelej matky, 
 • kópie dokladov preukazujúce nákup včelích matiek,
 • kópie výsledkov testov plemennej hodnoty matky kranskej včely,
 • kópie dokladov o pôvode testovaných včelích matiek,
 • doklad o úhrade za vykonaný test plemennej hodnoty matky kranskej včely.

 

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom: 

 • zoznam konečných prijímateľov podpory, s uvedením organizácie, počtu zakúpených testov včelích  matiek,  dokladovaných  nákladov  a  výšky  žiadanej  podpory  (v  elektronickej  aj  listinnej podobe). 

 

 1. d) Obstaranie plemennej matky kranskej včely z iného členského štátu Európskej únie alebo z tretieho štátu (§ 9 ods. 1 písm. d) NV č. 10/2023 Z. z.)

 

Konečný  prijímateľ  podpory:  včelár,  ktorý  nakúpil  plemenné  matky  kranskej  včely  z  iného  členského štátu Európskej únie alebo z tretieho štátu. 

 

 

 

Výška podpory: 

–  do  10  EUR  z oprávnených  nákladov  na  jednu  kúpenú  včeliu  matku  z  iného  členského  štátu  Európskej únie alebo z tretieho štátu. 

 

Podmienky pre poskytnutie podpory: 

 • podporu sa môže poskytnúť včelárovi,  ktorý  zakúpené včelie matky  použije len vo vlastnom  chove, 
 • predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s kúpou včelích matiek, na ktoré je žiadaná  

 

Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory: 

 • informácia s rozpisom nákladov podľa  Prílohy  č. 36,  ktoré jednoznačne  preukazujú  spojitosť  dokladov o nákladoch s nákladmi na nákup plemennej matky kranskej včely z iného členského  štátu Európskej únie alebo z tretieho štátu, 
 • kópie dokladov preukazujúce nákup včelích matiek,
 • kópie dokladov  osvedčujúcich,  že  osoba,  ktorá  vydala  doklad  o  pôvode  včelích  matiek,  bola  na vydanie oprávnená iným členským štátom alebo tretím štátom, 
 • kópie dokladov o pôvode včelích matiek.

 

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom: 

 • aktuálny zoznam chovateľov včelích matiek,
 • zoznam konečných prijímateľov podpory, s uvedením základnej organizácie, počtu zakúpených včelích  matiek,  dokladovaných  nákladoch  a žiadanej  podpory  (v  elektronickej  aj  listinnej  podobe). 

 

 1. e) Obstaranie včelstva s matkou kranskej včely pre včelárskeho začiatočníka (§ 9 ods. 1 písm. e) NV č. 10/2023 Z. z.)

 

Konečný  prijímateľ  podpory:  včelársky  začiatočník,  ktorý  počas  včelárskeho  roka  úspešne  ukončil  vzdelávací  program  podľa  §  5  ods.  1  písm.  d)  nariadenia  č.  10/2023  Z.  z.  a v danom  včelárskom roku nakúpil aj včelstvá. 

 

Výška podpory: 

–  do  40  EUR  z  oprávnených  nákladov  na  nákup  nových  včelstiev  s  plemennou  matkou 

kranskej včely. Podpora je poskytovaná na maximálne 5 včelstiev. 

 

 

 

Podmienky pre poskytnutie podpory: 

 • predložené doklady  musia  preukázateľne  súvisieť  s nákladmi  na  nákup  nových  včelstiev  s plemennými       matkami   kranskej   včely   pre         včelárskych   začiatočníkov, ktorí   počas  včelárskeho roka úspešne ukončili vzdelávací program podľa § 5 ods. 1 písm. d) nariadenia  č. 10/2023 Z. z.. 

 

Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory: 

 • informácia o počte  zakúpených  včelstiev  s  rozpisom  nákladov  podľa  Prílohy  č.  37 

a Prílohy č. 38, ktoré jednoznačne preukazujú spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi  na nákup nových včelstiev s plemennými matkami kranskej včely, 

 • kópie dokladov osvedčujúcich, že osoba, ktorá vydala doklad o pôvode včelích matiek, bola na vydanie oprávnená Slovenskou  republikou,  iným členským štátom  alebo  tretím štátom  (napr. dekrét šľachtiteľského chovu, alebo rozmnožovacieho chovu včelích matiek), 
 • kópia evidenčného lístku matky ako doklad, že zakúpené včelstvá sú osadené plemennými matkami kranskej včely, 
 • kópia sprievodného dokladu na premiestnenie včelstiev potvrdeného RVPS SR,
 • kópia dokladu o absolvovaní školenia  pre včelárskeho  začiatočníka, alebo štúdia  samostatného   odboru   včelár, včelárka   na   strednej   odbornej   škole, vysokej   škole  (zdokladovať absolvovanie štátnej skúšky z predmetu včelárstvo), 
 • čestné vyhlásenie včelárskeho začiatočníka, že počas posledných piatich rokov mu nebola poskytnutá podporu na nákup včelstva a nebol registrovaný v registri včelstiev, 
 • kópia dokladov o nákladoch na nákup nových včelstiev osadených plemennými matkami kranskej včely. 

 

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom: 

 • zoznam konečných  prijímateľov  podpory  s  uvedením  dokladovaných  nákladov  a výšky 

žiadanej podpory (v elektronickej aj listinnej podobe). 

 

 1. f) Obstaranie úľovej zostavy  pre  včelárskeho  začiatočníka  (§  9    1  písm.  f)  NV  č. 10/2023 Z. z.) 

Konečný  prijímateľ  podpory:  včelársky  začiatočník,  ktorý  počas  včelárskeho  roka  úspešne  ukončil  vzdelávací  program  podľa  §  5  ods.  1  písm.  d)  nariadenia  č.  10/2023  Z.  z.  a v danom  včelárskom roku nakúpil aj úľové zostavy. 

 

Výška podpory: 

– do  50  EUR  z  oprávnených  nákladov  na  nákup  úľovej  zostavy.  Podpora  je  poskytovaná 

na maximálne 5 úľových zostáv. 

 

Podmienky pre poskytnutie podpory: 

 • predložené doklady  musia  preukázateľne  súvisieť  s nákladmi  na  nákup  nových  úľových  zostáv  pre  včelárskych  začiatočníkov,  ktorí  počas  včelárskeho  roka  úspešne  ukončili  vzdelávací program podľa § 5 ods. 1 písm. d) nariadenia č. 10/2023 Z. z.. 

 

Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory: 

 • informácia o počte zakúpených úľových zostáv s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 39, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch na nákup  nových  úľových  zostáv, 
 • kópia dokladu  o  absolvovaní  školenia  pre  včelárskych  začiatočníkov,  alebo  štúdia  samostatného   odboru   včelár,   včelárka na strednej   odbornej   škole,  vysokej   škole  (zdokladovať absolvovanie štátnej skúšky z predmetu včelárstvo), 
 • čestné vyhlásenie včelárskeho začiatočníka, že počas posledných piatich rokov mu nebola poskytnutá podporu na nákup úľovej zostavy a nebol registrovaný v registri včelstiev, 
 • kópia dokladov o nákladoch na nákup novej úľovej zostavy.

 

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom: 

 • zoznam konečných  prijímateľov  podpory  s  uvedením  dokladovaných  nákladov  a  výšky 

žiadanej podpory (v elektronickej aj listinnej podobe). 

 

 • 10 Podpora analýz včelárskych  produktov,  úbytku  včiel  alebo  poklesov produktivity  a látok, ktoré môžu byť pre včely toxické (§ 10 NV č. 10/2023 Z. z.) 

 

Podpora v rámci „ANALÝZ VČELÁRSKYCH PRODUKTOV, ÚBYTKU VČIEL ALEBO POKLESOV PRODUKTIVITY A LÁTOK,  KTORÉ MÔŽU BYŤ PRE VČELY TOXICKÉ“  sa poskytuje na: 

 

 1. a) zabezpečenie analýzy včelárskych produktov na účely:
 2. hodnotenia ich kvality vykonanej v akreditovanom laboratóriu,
 3. súťaže o najlepší včelársky produkt vykonanej v referenčnom laboratóriu,
 4. medzinárodnej súťaže vykonanej v referenčnom laboratóriu alebo v laboratóriu akreditovanom na posudzovanie zhody   špecifických    požiadaviek     analyzovaných včelárskych produktov s technickou špecifikáciou
 5. prijatou medzinárodným normalizačným orgánom ) (ďalej len „medzinárodné laboratórium“), 
 6. identifikácie kontaminovaného  včelárskeho   produktu  alebo  identifikácie  falšovaného  včelárskeho  produktu  vykonanej  v  referenčnom  laboratóriu  alebo  v  medzinárodnom  laboratóriu, 
 7. zisťovania toxických  činiteľov  alebo  patogénov  vo  včelárskych  produktoch  vykonanej  v akreditovanom laboratóriu, 
 8. b) zabezpečenie analýzy včiel na účely:
 9. zisťovania toxických  činiteľov  alebo  patogénov  vo  včelstve  vykonanej  v  akreditovanom  laboratóriu, 
 10. zisťovania rezíduí  chemických  látok  alebo  zmesí  spôsobilých  vyvolať  otravu  včiel  vykonanej v akreditovanom laboratóriu. 

 

Konečný prijímateľ podpory: schválený žiadateľ, ktorému vznikli náklady na analýzy podľa 1, 4 alebo 5 bodu písm. a) alebo na účely podľa písm. b) § 10 NV č. 10/2023 Z. z. Včelár, včelárske  združenie alebo organizačná jednotka, ktorým vznikli náklady na zabezpečenie analýzy včelárskych  produktov podľa písm. a) a b) § 10 NV č. 10/2023 Z. z.. 

Výška podpory: 

– do 50 % z oprávnených nákladov na vykonanie najviac troch analýz podľa písmena a) prvého  bodu, 

– do 100 % z oprávnených nákladov na vykonanie najviac troch analýz podľa písmena a) druhého  bodu, 

– do 90 % z oprávnených nákladov na vykonanie najviac jednej analýzy podľa odseku 1 písm. a)  tretieho bodu až piateho, 

– do 90 % z oprávnených nákladov na podopatrenie podľa písm. b). 

 

 

Podmienky pre poskytnutie podpory: 

 • predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na analýzy včelárskych produktov a/alebo analýzy včiel. 

 

Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory: 

 • informácia s rozpisom nákladov  podľa  Prílohy č.  40,  ktorá jednoznačne preukazuje  spojitosť  dokladov o nákladoch s nákladmi na rozbor včelárskych produktov alebo analýzy včiel, 
 • kópia dokladov o nákladoch na rozbor včelárskych produktov alebo analýzy včiel, v rámci  analýzy  včelárskych  produktov  alebo  analýzy  včiel  kópiu  písomne  vyhotovených  výsledkov vykonanej analýzy (protokol o rozboroch), 
 • v rámci analýzy  včelárskych  produktov  alebo  analýzy  včiel  kópiu  dokladu  o akreditácii 
 • laboratória, v ktorom bola analýza vykonaná,
 • v rámci analýzy včelárskych produktov alebo analýzy včiel v medzinárodnom laboratóriu kópiu dokladu o akreditácii medzinárodného laboratória, v ktorom bola analýza vykonaná, 

 

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom: 

 • zoznam konečných prijímateľov podpory s uvedením počtu a druhu rozborov, dokladovaných nákladov a výšky žiadanej podpory (v elektronickej aj listinnej podobe). 

 

 • 11 Spolupráca pri  realizácii  projektov  aplikovaného  výskumu  v oblasti  chovu  včiel  a včelárskych produktov (§ 11 NV č. 10/2023 Z. z.) 

 

Podpora  v  rámci  opatrenia  „SPOLUPRÁCE PRI  REALIZÁCII  PROJEKTOV  APLIKOVANÉHO  VÝSKUMU  V  OBLASTI  CHOVU  VČIEL  A VČELÁRSKYCH PRODUKTOV“, sa považuje realizácia projektu aplikovaného výskumu, ktorý sa realizuje  v oblasti: 

 

 • šľachtenia kranskej  včely  na  území  Slovenskej  republiky  alebo  ochrany  jej  genetických  zdrojov, 
 • monitorovania zdravotného stavu včiel alebo výskumu ich zdravia,
 • monitorovania vplyvu prípravkov na ochranu rastlín, pomocných prípravkov v ochrane rastlín
 • alebo iných chemických látok alebo zmesí na zdravie, život alebo úhyn včiel,
 • výskumu alebo vývoja spoľahlivých metód liečby alebo ošetrovania včiel,
 • alternatívnych postupov ochrany včiel proti klieštikovi včeliemu (Varroa destructor L.), iným škodcom alebo iným patogénom, 
 • apiterapie,
 • zisťovania úhynu  včelstiev  vykonanej  v  referenčnom  laboratóriu  alebo  akreditovanom  laboratóriu, 
 • kontrola kvality alebo účinnosť včelárskych produktov.

 

Konečný prijímateľ podpory: schválený žiadateľ. 

 

Výška podpory: 

–  do 80 % z oprávnených nákladov na realizáciu projektu aplikovaného výskumu, 

–  samotný projekt podáva žiadateľ agentúre do 15. februára 2023 na schválenie so žiadosťou 

o schválenie podpory podľa § 3 ods. 1 NV č. 10/2023 Z. z., 

 

Podmienky pre poskytnutie podpory: 

 • predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi realizáciu projektu.

 

Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory: 

 • informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 41, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch na projekt, 
 • záverečná správa, v ktorej je preukázateľne a jednoznačne zdokumentovaná priama spojitosť všetkých predkladaných dokladov o nákladoch s projektom, 
 • podpísanú zmluvu  s  riešiteľskou  organizáciou,  ktorá  upravuje  podmienky  spolupráce,  financovania, využitia a odovzdania výsledkov výskumného projektu, 
 • kópia dokladov o nákladoch na vypracovanie a realizáciu projektu.

 

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom: 

 • zoznam konečných  prijímateľov  podpory  s  uvedením  dokladovaných  nákladov  a  výšky  žiadanej podpory (v elektronickej aj listinnej podobe). 

 

 • 12 Propagácia, komunikácia a marketing v sektore včelárstva (§ 12 NV č. 10/2023 Z. z.)

 

Za podopatrenie, ktorým sa vykonáva opatrenie „PROPAGÁCIA, KOMUNIKÁCIA A MARKETING“  sa považuje: 

 

 1. zabezpečenie publikačnej, osvetovej alebo propagačnej činnosti súvisiacej so včelárstvom,
 2. zabezpečenie najviac dvoch medových raňajok na jednu materskú školu a jednu základnú školu v rámci jedného školského roka, 
 3. vytvorenie a prevádzkovanie databázy regionálnych včelárov a ich včelárskych produktov,
 4. tvorba inštruktážnych,  náučných,  dokumentárnych  a lebo  propagačných  filmov  na  tému  včely alebo včelárstvo, 
 5. tvorba alebo  prevádzkovanie  webovej  stránky  alebo  aplikácie  zameranej  na  tému  včely  alebo včelárstvo, 
 6. propagácia správnej farmárskej praxe priateľskej ku včelám.

 

 1. a) Zabezpečenie publikačnej, osvetovej alebo propagačnej činnosti súvisiacej so včelárstvom (§ 12 ods. 1 písm. a) NV č. 10/2023 Z. z.)

 

Konečný prijímateľ podpory: schválený žiadateľ, včelárske združenie alebo organizačná jednotka  zabezpečujúca publikačnú, osvetovú alebo propagačnú činnosť súvisiacu so včelárstvom. 

 

Výška podpory: 

–  do 80 % z oprávnených nákladov. 

 

Za oprávnené náklady sa považujú náklady na: 

 • multimediálnu propagáciu témy včely alebo včelárstvo,
 • reklamu včelárskych produktov,
 • obstaranie tabule na označenie miesta, na ktorom sa propagujú alebo predávajú včelárske produkty, 
 • obstaranie propagačných predmetov týkajúcich sa včelárstva v Slovenskej republike,
 • obstaranie včelárskych produktov vrátane produktov s označením alebo dizajnom, ktorý im dodáva propagačný charakter, 
 • obstarávanie, údržbu, úpravu alebo prevádzkovanie priestorov alebo exponátov súvisiacich s históriou včelárstva, osvetou o včelách alebo včelárstve alebo so vzdelávaním týkajúcim sa  včiel alebo včelárstva, 
 • digitalizáciu listinných  vzdelávacích  materiálov,  historickej  literatúry  alebo  odbornej  literatúry o včelách alebo včelárstve, 

 

Podmienky pre poskytnutie podpory: 

 • predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s publikačnou, osvetovou alebo propagačnou činnosťou súvisiacou so včelárstvom. 

 

Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory: 

 • písomná informácia podľa Prílohy č. 42, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch  s publikačnou,  osvetovou  alebo  propagačnou  činnosťou,  za  ktorú  sa  žiada  podpora, 
 • pri zákazke s hodnotou vyššou ako 10.000 eur bez DPH zdôvodnenie výberu dodávateľa k jednotlivým oprávneným výdavkom a doložením troch cenových ponúk od troch rôznych  dodávateľov  (Poznámka:  neplatí  pri  realizovaní  zákaziek,  na  ktoré  sa  vzťahuje  Autorský  zákon), 
 • kópia dokladov  o  nákladoch  spojených  s  publikačnou,  osvetovou  alebo  propagačnou  činnosťou súvisiacou so včelárstvom. 

 

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom: 

 • zoznam publikácií,  na  ktoré  je  žiadaná  podpora  s uvedením  subjektu,  ktorý  publikačnú,  osvetovú alebo propagačnú činnosť súvisiacu so včelárstvom zabezpečoval, 
 • názov a počet výtlačkov publikácií,
 • zoznam konečných  prijímateľov  podpory  s  uvedením  dokladovaných  nákladov  a  výšky  žiadanej podpory (v elektronickej aj listinnej podobe). 

 

 1. b) Zabezpečenie najviac dvoch  medových  raňajok  na  jednu  materskú  školu  a  jednu  základnú školu v rámci jedného školského roka (§ 12 ods. 1 písm. b) NV č. 10/2023  z.) 

 

Konečný prijímateľ podpory: schválený žiadateľ, včelárske združenie alebo organizačná jednotka  zabezpečujúci medové raňajky. 

 

Výška podpory: 

– do 50 eur z oprávnených nákladov.   

 

Za oprávnené náklady sa považujú náklady na: 

 • obstaranie včelárskych produktov použitých na ochutnávku,
 • obstaranie pekárskych a mliečnych výrobkov použitých na ochutnávku.

 

Podmienky pre poskytnutie podpory: 

 • predložené doklady  musia  preukázateľne  súvisieť  s obstaraním  produktov  použitých  na zabezpečenie medových raňajok, 
 • podpora sa poskytne na zabezpečenie najviac dvoch medových raňajok na jednej materskej

alebo základnej škole v jednom školskom roku. 

 

Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory: 

 • písomná informácia podľa Prílohy č. 43 o škole, na ktorej boli zabezpečené medové raňajky,

kópia dokladov o nákladoch spojených s obstaraním produktov použitých na zabezpečenie 

 • medových raňajok.

 

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom: 

 • zoznam škôl na ktorých boli zabezpečované medové raňajky,
 • zoznam konečných  prijímateľov  podpory  s  uvedením  dokladovaných  nákladov  a  výšky  žiadanej podpory (v elektronickej aj listinnej podobe). 

 

 1. c) Vytvorenie a prevádzkovanie databázy  regionálnych  včelárov  a  ich  včelárskych  produktov (§ 12 ods. 1 písm. c) NV č. 10/2023 Z. z.) 

 

Konečný prijímateľ podpory: schválený žiadateľ, včelárske združenie alebo organizačná jednotka  zabezpečujúci  vytvorenie  a prevádzkovanie  databázy  regionálnych  včelárov  a  ich  včelárskych  produktov. 

 

Výška podpory: 

–  do 70 % z oprávnených nákladov  

 

Podmienky pre poskytnutie podpory: 

 • predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s obstaraním výstupu údajov z databázy lokálne produkovaných medoch. 

 

Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory: 

 • písomná informácia podľa Prílohy č. 44 o vytvorení a prevádzkovaní databázy regionálnych včelárov a ich včelárskych produktov, 
 • kópia dokladov o nákladoch spojených s vytvorením a prevádzkovaním databázy regionálnych včelárov a ich včelárskych produktov. 

 

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom: 

 • zoznam konečných  prijímateľov  podpory  s  uvedením  dokladovaných  nákladov  a  výšky 

žiadanej podpory (v elektronickej aj listinnej podobe). 

 

 1. d) Tvorba inštruktážnych, náučných,  dokumentárnych  alebo  propagačných  filmov  na tému včely alebo včelárstvo (§ 12 ods. 1 písm. d) NV č. 10/2023 Z. z.) 

 

Konečný prijímateľ podpory: schválený žiadateľ, včelárske združenie alebo organizačná jednotka  zabezpečujúci  tvorbu  inštruktážnych,  náučných,  dokumentárnych  alebo  propagačných  filmov  na tému včely alebo včelárstvo (ďalej len „audiovizuálne dielo“). 

 

Výška podpory: 

–  do 80 % z oprávnených nákladov  

Podmienky pre poskytnutie podpory: 

 • predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s tvorbou audiovizuálnych diel.

 

Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory: 

 • písomná informácia podľa Prílohy č. 45 o tvorbe audiovizuálnych diel,
 • zoznam audiovizuálnych  diel,  na  ktoré  je  žiadaná  podpora  s  uvedením  subjektu,  ktorý  činnosť zabezpečoval, 
 • názov a počet audiovizuálnych diel,
 • jeden kus z každého audiovizuálneho diela,
 • kópia dokladov o nákladoch spojených s obstaraním audiovizuálnych diel.

 

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom: 

 • zoznam konečných  prijímateľov  podpory  s  uvedením  dokladovaných  nákladov  a  výšky 

žiadanej podpory (v elektronickej aj listinnej podobe). 

 

 1. e) Tvorba alebo prevádzkovanie webovej stránky alebo aplikácie zameranej na tému včely alebo včelárstvo (§ 12 ods. 1 písm. e) NV č. 10/2023 Z. z.) 

 

Konečný prijímateľ podpory: schválený žiadateľ, včelárske združenie alebo organizačná jednotka  zabezpečujúci webovú stránku alebo aplikáciu zameranú na tému včely alebo včelárstvo. 

Výška podpory: 

–  do 50 % z oprávnených nákladov   

 

Podmienky pre poskytnutie podpory: 

 • predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s tvorbou alebo prevádzkovaním webovej stránky alebo aplikácie zameranej na tému včely alebo včelárstvo. 

 

Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory: 

 • písomná informácia  podľa  Prílohy  č.  46  o webovej  stránke  alebo  aplikácii  zameranej 

na tému včely alebo včelárstvo, 

 • kópia dokladov o nákladoch spojených s tvorbou alebo prevádzkovaním  webovej stránky 

alebo aplikácie zameranej na tému včely alebo včelárstvo. 

 

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom: 

 • zoznam konečných  prijímateľov  podpory  s  uvedením  dokladovaných  nákladov  a  výšky  žiadanej podpory (v elektronickej aj listinnej podobe). 

 

 1. f) Propagácia správnej farmárskej praxe priateľskej ku včelám (§ 12 ods. 1 písm. f) NV č. 10/2023 Z. z.)

 

Konečný prijímateľ podpory: schválený žiadateľ, včelárske združenie alebo organizačná jednotka  zabezpečujúci propagáciu správnej farmárskej praxe. 

 

Výška podpory: 

– do 70 % z oprávnených nákladov. 

Podmienky pre poskytnutie podpory: 

 • propagácia a marketing zootechnických, šľachtiteľských a veterinárnych zásad hospodárenia so včelami (napr. letáky, brožúry). 

 

Prílohy predkladané konečným prijímateľom podpory: 

 • informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 47, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch na propagáciu správnej farmárskej praxe, 
 • kópia dokladov o nákladoch spojených s propagáciou správnej farmárskej praxe.

 

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom: 

 • zoznam konečných  prijímateľov  podpory  s  uvedením  dokladovaných  nákladov  a  výšky  žiadanej podpory (v elektronickej aj listinnej podobe). 

 

 

V Trstenej  10.07. 2023                                                              Spracovala: Lýdia Kubinová