Slovenský včelár 2/2011

Slovenský včelár 2/2011

 Vážení priatelia včelári, milí čitatelia;
dovoľte mi, aby som sa prihovoril k Vám ako novozvolený predseda SVS a Ú SVS v úvodníku nášho Slovenského včelára, ktorý sme spolu s Redakčnou radou pripravili pre jeho druhé vydanie v r. 2011, na najkratší mesiac kalendárneho roka február.
Doteraz bolo zaužívaným pravidlom, a to už z čias môjho predchodcu RNDr. B. Žitňanského, že funkcia zodpovedného redaktora bola sprievodnou funkciou predsedu SVS a Ú SVS. Aj napriek niektorým nevýhodám, ktoré produkuje dvojnásobná funkcia vykonávaná z úrovne jednej osoby, má na druhej strane uvedená skutočnosť omnoho viac výhod, ktoré potvrdzujú správnosť a opodstatnenie akceptácie tohto spôsobu kumulácie obidvoch funkcií. V prvom rade je to skutočnosť, že časopis SV je časopisom nášho najvyššieho orgánu Ú SVS, na čele ktorého je predseda SVS. V druhom rade za – je najrealistickejšie a najlepšie poznanie všetkých vnútorných i vonkajších vzťahov, väzieb a zákonitostí prameniacich z bežného interného i externého života nášho občianskeho združenia Spolok včelárov Slovenska a zo vzájomných ľudských vzťahov, ktoré súvisia s každodenným životom členov nášho Spolku. Bežné zdroje poznatkov, odborné toky informácií a výsledky organizačno-výkonného aparátu kumulujúce sa na úrovni nášho sekretariátu, ktorého sídlo je zároveň aj sídlom Redakčnej rady nášho časopisu, sú najlepším priestorom a prostredím na prípravu podkladov slúžiacich k príprave obsahovej náplne časopisu. Napriek týmto nesporným výhodám a pozitívam pracovného prostredia a ďalším mnohým pre, takéto a ďalšie pozitívne napredovanie nášho časopisu, máme v našom Spolku včelárov Slovenska takých členov, ktorí sa negatívne vyjadrujú na adresu súčasného ZR, úroveň časopisu, so závisťou vnímajú symbolickú finančnú odmenu ZR, či kritizujú výšku ročného predplatného SV ap.
Aj z týchto dôvodov som sa vo svojej Správe predsedu SVS o činnosti Ú SVS za r. 2010, ktorá odznela na 19. VZ SVS v Žiline zmienil o mojej ponuke funkcie ZR SV prípadnému záujemcovi z radov našich členov SVS… Vážení priatelia; SV bude aj v r. 2011 pre Vás okrem iných poslaní plniť aj funkciu – verne a komplexne Vás informovať o dianí v organizáciách R SVS, ale aj o činnostiach, práci a rokovaniach na úrovni Ú SVS a VZ SVS. V snahe priblížiť Vám čo najvernejšie príčinné súvislosti, dianie a atmosféru rokovania posledného 19. VZ SVS, ktoré sa konalo v sobotu 29.01.2011 v malej zasadačke MsÚ v Žiline vrátane výsledkov prijatých v Uznesení VZ a výsledkov volieb na posty predsedu SVS, Ú SVS, do orgánov SVS a komisií SVS pripravili sme v jeho obsahu článok pod názvom Volebné 19. VZ SVS skončilo. Je potešiteľné, že neférová predvolebná kampaň zo strany predsedu R SVS Bytča, (ktorá bola plná osočovania a lží) na funkciu predsedu SVS a krajského zmocnenca za Košický kraj a kampaň označená puncom pomsty od členov Združenia chovateľov včelích matiek, ktorá rovnakým nekorektným spôsobom pokračovala a nakoniec vyvrcholila v prvej časti VZ, kedy vlastne aj skončila nezdarom a fiaskom zásluhou normálneho myslenia prevažnej väčšiny delegátov VZ a ich vnútorného cítenia k Spolku, ktorí správne pochopili snahy „tiež delegátov “ VZ smerujúce k pokusu o prevrat v SVS, prevzatie moci ich kandidátmi a tým k likvidácii Spolku, ale aj zásluhou fundovaného a erudovaného predsedajúceho VZ pr. Pavla Murína a celého pracovného predsedníctva, ktorí vytvorili a zabezpečili nielen maximálne tolerantný, spravodlivý zostávajúci priebeh rokovania VZ, ale aj priebeh tajných volieb na nadštandardnej úrovni demokracie. Celý ďalší priebeh VZ sa niesol v pokojnom pracovnom ovzduší, v ktorom bolo cítiť doznievajúce čiastkové napätie atmosféry zo strany konšpiračnej menšiny smerom k očakávaným výsledkom tajných volieb. Z miesta novozvoleného predsedu SVS a Ú SVS a z tohto titulu aj z postu zodpovedného redaktora nášho spolkového časopisu SV chcem z úprimného srdca poďakovať všetkým delegátom VZ, ktorí mi v tajných voľbách vyjadrili svoju dôveru odovzdaním svojho hlasu. Vyjadrujem presvedčenie, že sa vynasnažím zo všetkých svojich síl a schopností ich dôveru nesklamať  a opätovať ju v činorodej práci pre zlepšenie výsledkov našej vzájomnej spolupráce, spolupráce so všetkými slušnými a skutočnými členmi SVS v priebehu celého môjho štvorročného funkčného obdobia a v prospech celého slovenského včelárstva. Vážení priatelia, dovoľte mi aby som v závere môjho príhovoru poďakoval ďalej tým, ktorí sa obzvlášť zaslúžili o zdarný priebeh 19. VZ SVS a to: pr. Pavlovi Murínovi z R SVS Dolný Kubín, RNDr. Jozefovi Žigovi z R SVS Žarnovica, pr. Petrovi a Mgr. Františkovi Geletovcom z R SVS Hodkovce, pr. Ľudovítovi Žilinskému z R SVS Šaľa, ďalej pr. Lýdii Kubinovej ved. sekretariátu Ú SVS z Hornooravského spolku Trstená a pr. Gejzovi Krebesovi a Imrichovi Fričovi z R SVS Žilina za ich výdatnú pomoc pri organizačno-technickom zabezpečení, výzdobe a príprave priestorov pre rokovanie 19. VZ SVS.

Ing. Pavol Kameník predseda SVS, Ú SVS a ZR SV 

 

 

Z OBSAHU

Príhovor predsedu SVS a zodpovedného redaktora SV

Ing. Pavol Kameník
Príhovor predsedu SVS a zodpovedného redaktora SV

 Ing. Pavol Kameník
 Volebné 19. Valné zhromaždenie SVS skončilo. Jeho delegáti jednoznačne rozhodli o pokračovaní kontinuity a zachovaní existencie SVS   

Výsledky tajných volieb do orgánov a komisií SVS

Ing. Pavol Kameník
Plán práce, zámery, koncepcia, zásady a ciele ďalšej činnosti SVS pre rok 2011. Výhľady do roku 2014

UZNESENIE z 19. VZ SVS konaného dňa 29. 01. 2011 v Žiline

Grman Jakub
Založenie Krajinského spolku včelárov pre Handlovú a okolie

Ing. Martin Kosa
Prehľad odškodňovaných prípadov zo Svojpomocného fondu SVS členom Spolku včelárov Slovenska za obdobie rokov 2007 až 2010

Peter Geleta
Výnosný chov včelstiev 2

 Ing. Richard Ružovič
 Venujme zvýšenú pozornosť výberu nových funkcionárov R SVS

Mgr. František Geleta
Včely na internete…

RNDr. Jozef Žigo
Včely ich význam pre prírodu a človeka

MVDr. Ing. Zoltán Brokeš
Vznik rojovej nálady