Slovenský včelár 3-4/2016

Vážení čitatelia;
vítam Vás na stránkach nášho SV, ktorého obsah naša RR pripravila pre Vás na mesiace marec — apríl. Aj keď prvé dve dekády mesiaca marec sú podľa kalendára ešte súčasťou zimného obdobia, tretia dekáda je už prechodom zimného obdSlovensky_vcelar_03_04_2016obia do jarného… Doterajší priebeh zimy bol na území Slovenska veľmi neobvyklý a špecifický, jeho prevažná časť bola bez trvalejšej a súvislejšej snehovej pokrývky. Len málo dní a nocí poklesli teploty nižšie pod bod mrazu, pričom ani v dolinách na severe Slovenska tieto ani jeden krát nepoklesli výraznejšie nižšie pod -20 stupňov C. O to výraznejšie a častejšie však v priebehu zimy dochádzalo k výkyvom a zmenám plusových a následných mínusových teplôt počas jedného až dvoch dní, spojených so zmenami zrážok snehových na dažďové, popr. opačnými…
Koniec kalendárneho roka 2015, ktorý bol bez snehu, ale aj teplé prvé dva mesiace r. 2016 umožnili zimujúcim včielkam uskutočniť 2 až 3 krát prelety, ktoré zaznamenali na mnohých lokalitách v tretej dekáde decembra, či posledný dňa 22. 2. 2016. Pri tomto poslednom prelete včielky usilovne donášali do úľov bohaté obnôžky peľu z liesky a jelše…
Teplé počasie umožnilo včelárom vykonať na prelome rokov ošetrenie včelstiev aerosolom. Nastávajúce obdobie ukáže, aký vplyv a dopady budú mať tieto popísané činitele premenlivého a nestáleho počasia na zimovanie našich včelstiev. Prvé mesiace nového kalendárneho roka využili naše R SVS na spoločné stretnutia vo forme VZ a VČS, naše Ú SVS na prípravu a realizáciu 24. VZ SVS, ktoré sa konalo v Spišskej Novej Vsi. O týchto podujatiach sa bližšie dočítate v článkoch vo vnútri tohto dvojčísla SV. Po takmer dvojročnej pasivite MPRV SR a nereagovaní na naše požiadavky a sťažnosti ku legislatívnemu zneniu opatrení NP na r. 2013/2016 ako aj ku zrýchlenej príprave nového NV SR č. 107/2014 Z.z., — sa náš SVS v zastúpení predsedu a prvého podpredsedu SVS zúčastnil pracovného stretnutia zástupcov MPRV SR, PPA, včelárskych inštitúcií a organizácií, CŽV ÚVč. v L. Hrádku a ŠVPS SR, ktoré sa konalo na MPRV SR dňa 24. 2. 2016 za účelom prípravy legislatívneho znenia popr. zmien opatrení NP na roky 2016/2019. Na pracovnom stretnutí o.i. odzneli moje pripomienky a stanoviská k doterajším ustanoveniam tohto dokumentu, ako aj ku ich negatívnym účinkom a dopadom na slovenské včelárstvo, ktoré sa prejavili najmä v činnosti a na základe svojských rozhodovaní predstaviteľa OZ Slovenská včela, ktoré aj podľa nespokojných reakcií vedení mnohých včelárskych organizácií na Slovensku svedčia o mnohých prešľapoch, pochybeniach a nezvládnutí spravodlivého administrovania a rozdeľovania finančnej podpory (týmto inštitútom — oprávneného žiadateľa OZ Slovenská včela) a tiež o neoprávnenom krátení zverených finančných prostriedkov členom a R SVS nášho SVS, ale aj členom ZO SZV!…
O negatívnych dopadoch činnosti OZ Slovenská včela na naše OZ Spolok včelárov Slovenska, o neoprávnenom krátení refundovaných finančných prostriedkov členom SVS, negatívnych dopadoch opatrenia Obnova včelstiev a ďalších, — pripraví na základe návrhu a súhlasu gen. Riaditeľa Ing. J. Vajsa náš Spolok včelárov Slovenska sťažnosť a Správu adresovanú MPRV SR na jeho ďalšie konanie, riešenie a či prípadnú zmenu formulácie opatrení NP a ostatných následných dokumentov napr. NV SR… O tom, či tieto nami spracované dokumenty a pripomienky prispejú pozitívne v budúcnosti rokov 2016/2019 k náprave negatívneho prístupu vedenia a predstaviteľa OZ Slovenská včela podporovaného výdatne MPRV SR (a v súčasnosti otázneho chvíľkového — momentálneho — predstieraného, či skutočného záchvevu priazne uvedených — k SVS, alebo zostanú aj naďalej v polohe nimi očakávaného pozitívneho výsledku v nadchádzajúcich voľbách pre stranu Smer a tým i pokračovanie v doterajšom spôsobe ich prístupu, správania sa, systému svojského nakladania s dotačnými finančnými prostriedkami a pomýlenou demokraciou pre slovenských včelárov), — závisí aj od nás a to na základe nášho hlasovania. Voľme preto podľa nášho slobodného zmýšľania, doterajších životných skúseností, konania kompetentných a svedomia. Mnohí z nás, slovenských včelárov, máme na prepotrebnú pozitívnu zmenu v slovenskej politike, v slovenskej spoločnosti, v slovenskom včelárstve tú poslednú neopakovateľnú príležitosť!…, nepremárnime ju a poďme všetci voliť ZMENU… Problematike zdravotného stavu včelstiev bol venovaný program 2. medzinárodného seminára ŠVPS SR, ktorý sa konal 25. 2. 2016, a ktorého sa zúčastnilo celkom 6 zástupcov nášho SVS. Uvedené, ale aj ďalšie udalosti, informácie a odborné články, ako napr. kalendáriá včelára na mesiace marec — apríl, autora J. Mikuláša, články o použití a účinkoch kyseliny mravčej, šťaveľovej na klieštika VD, poznatky o peli, propolise od kol. autorov SPÚ v Nitre, či medu pri jeho použití v rámci apiterapie, atď. verím, že Vám, vážení čitatelia, pozitívne prispejú do Vášho horizontu poznania a tiež poslúžia Vám i ako zdroj zaujímavého a poučného čítania v tomto končiacom sa zimnom období.

Ing. Pavol Kameník
predseda SVS a ZR SV

Z obsahu

Ing. Pavol KameníkSlovensky_vcelar_03_04_2016a
Príhovor ZR SV
Lýdia Kubinová
Valné zhromaždenie Hornooravského včelárskeho spolku Trstená
Jozef Kušnír
Výročné posedenie sereďských včelárov
Ing. Martin Kosa
Včelársky spolok Dolný Kubín mal svoj výročný snem
RR SV
Konalo sa 24. Valné zhromaždenie Spolku včelárov Slovenska
Ing. Martin Kosa
Práca komisie Svojpomocného fondu SVS v roku 2015
Ing. Pavol Kameník
Plán práce SVS na rok 2016
Ing. PhDr. Martin Mellen, PhD.,a kol.
Včelie produkty v rôznorodosti účinkov a v zameraniach výskumov pre alternatívy ich využiteľnosti i u zvierat
RR SV
APITERAPIA a jej využitie v praxi…
RR SV
1000 otázok a odpovedí o včelách
Ján Mikuláš
KALENDÁRIUM
RR SV
Ošetrenie kyselinou štavelovou pokvapkaním – na čo si treba dať pozor?
MVDr. Ing. Zoltán Brokeš
Opatrenia na urýchlenie jarného vývoja včelstva
PhDr. František Geleta
Daruj radosť – včely. Včelár nie je nikdy dosť chytrý na to, aby ho včely neprekvapili…
RR SV
Medový receptár
Venujte nám svoje 2 % z dane