SLOVENSKÝ VČELÁR 5 – 6 / 2019

Vážení čitatelia,
číslice 5 a 6 pripadajú mesiacom máj a jún, ale aj tomuto dvojmesačníku nášho časopisu SV. Mesiac máj zvykneme označovať aj prívlastkom „mesiac lásky, či zamilovaných“. Mesiac jún prívlastkom „mesiac lesov“. V priebehu týchto dvoch mesiacov naplno uplatňujú svoje životné poslanie
naše včielky, využívajúc pritom svoje vrodené ušľachtilé pudy, inštinkty na dosiahnutie cieľov svojej rodiny, včelieho spoločenstva — svojho superorganizmu. Nadobúdajú pritom svoj maximálny biologický i zberový potenciál, vrchol svojho rozvoja, ktorý kulminuje v období letného slnovratu.
Na juhu Slovenska znášková sezóna začína kvitnutím ovocných stromov — mandlí, marhúľ, divokých sliviek, vtáčích i ušľachtilých čerešní, višní, ďalej jabloní, hrušiek… V nadväznosti na uvedené pokračuje kvitnutím ďalšieho významného zdroja znášky repky olejnej, ku lánom ktorej miestni i kočujúci včelári zo severnejších oblastí Slovenska prisúvajú svoje včelstvá (ako to dokumentuje aj ilustračné foto na titulnej stránke tohto dvojčísla časopisu). Uplynulý rok 2018 patril na Slovensku v rámci úrody medu z tohto zdroja k menej úrodným, najmä v tých regiónoch, v ktorých repka nemedovala. Predpokladanou príčinou tohto stavu mohol byť pravdepodobne vlahový deficit, a s ním spojené pôdne pomery a činitele, či vysiate málo medujúce kultivary. Situácia v tomto roku sa ukazuje zatiaľ sľubne, o celkovej úrode rozhodnú podmienky vo finále. Predchádzajúce obdobie včasnej jari bolo charakteristické veľmi suchým obdobím bez výdatnejších zrážok s poklesom „medovania“ repkových súkvetí… Nemenej zaujímavou bude aj znášková realita pri kvitnutí agátových zdrojov, ktorá pomaly začína klopať jej nadšencom na dvere…
Vážení čitatelia, v predchádzajúcich číslach SV sme zverejnili Výzvu na výberové konkurzné konanie pre obsadenie funkcie zodpovedného redaktora nášho časopisu. V stanovenom termíne sa do výberového konania neprihlásil žiaden uchádzač. Pre nastávajúce obdobie tak zostávam na tejto funkcii naďalej ja. Mojim cieľom bude pokračovanie v zvyšovaní jeho úrovne uverejňovaním odborných článkov zo Slovenska i zo zahraničia, úsilie o vytváranie čo najširšieho priestoru pre najmä občasných, externých dopisovateľov, spolupráca s inými redakciami vydávajúcimi odborné včelárske časopisy, a uverejňovanie článkov, ktoré budú posúvať slovenské včelárstvo a jeho úroveň ešte viac dopredu na úroveň okolitých štátov. Bez reštrukturalizácie personálnej, technického vybavenia nášho Výskumného včelárskeho ústavu to určite nebude možné, Slovensku veľmi chýbajú špičkoví odborne zdatní vedeckí včelárski odborníci a finančné investičné stimuly. Najvhodnejším momentálnym riešením preto je využitie úspešnej uskutočnenej personálnej zmeny vo vedení najväčšej včelárskej organizácie Slovenského zväzu včelárov, zbúranie doterajšej egoistickej bariéry vytvorenej predchádzajúcim vrcholovým predstaviteľom SZV a členmi VV medzi SZV a SVS a naštartovanie novej priateľskej vzájomnej spolupráce na všetkých úrovniach medzi vedeniami obidvoch dominantných včelárskych organizácii a ich čelnými predstaviteľmi, ku ktorému má dôjsť na prvom vzájomnom stretnutí naplánovanom na 28.4.2019 v SOŠ Pod Bánošom v Banskej Bystrici.
Vážení čitatelia,
vedenia reprezentatívnych včelárskych združení na Slovensku pripravujú od leta uplynulého roka legislatívne paragrafové znenia jednotlivých návrhov NP, ktoré po prerokovaní v Bruseli zapracuje MPRV SR do nového NV pre podporné roky 2019/2022, realizáciou ktorých očakávame, že dôjde k ďalšiemu pozitívnemu trendu, rozvoju a napredovaniu celého slovenského včelárstva. Z objektívnych dôvodov — Brexit, voľby do EÚ — je pravdepodobné, že pre podporný rok 2019/2020 bude potrebné spracovávať žiadosti o podporu z pozície R SVS, Ú SVS, ZO AVS, ako i finálnu žiadosť OZ SLOVENSKÍ VČELÁRI podľa doteraz platných pravidiel zakotvených v NV SR č. 135/2017 Z.z., ktoré sa RR SV rozhodla z tohto dôvodu uverejniť v tomto dvojčísle SV.
Vážení čitatelia, prajem Vám pohodu pri čítaní tohto dvojčísla SV, radosť a úrodnú včelársku sezónu.

Ing. Pavol Kameník
ZR SV

Z obsahu

Ing. Pavol Kameník
Príhovor ZR SV
Ján Mikuláš
Včelársky veľtrh – VČELA !!!
Tibor Uram
Výročná členská schôdza R SVS Žarnovica
SÚ SVS
Predstavujeme Vám novozvolených krajských zmocnencov a poradcov pre včelárstvo na obdobie rokov 2019-2023
RR SVS
Varroóza tlmená len tymolom
RR SVS
Bavorská vláda zmení petíciu na záchranu včiel na zákon – dočkáme sa toho aj na Slovensku?
doc. Ing. Martin Mellen, PhD. a kol.
Včelie produkty – vplyv prostrediana ich kvalitu a riziká kontaminácie
MVDr. Ing Zoltán Brokeš
Vytáčanie medu
RR SV
Nepálske hory ukrývajú sladkú drogu
Národný program stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva v podpornom roku 2019/2020
Pozvánka na včelárske podujatie
RR SV
Kanadské produkčné včelnice
RR SV
1000 otázok a odpovedí o včelách
RR SV
Plástečkový med – Jednoduchým vyrezávaním
Ing. Jaroslav Gasper
Zoznam chovateľov včelích matiek, rok 2019