Slovenský včelár 5-6/2016

Vážení čitatelia,
obzvlášť nezvyčajná zima zdá sa pokračuje na Slovensku aj v prvom jarnom mesiaci — apríli. Niekoľko teplých dní v jeho priebehu, v ktorom teplota na teplomery stúpala na úroveň + 20 stupňov C, ba aj viac — vystriedalo v jeho tretej dekáde chladné, sychravé počasie, na severe Slovenska s nočnými mínusovými teplotami -4 až -6 stupňov C, doprevádzané snežením. Rozkvitnuté ovocné stromy, kríky, púpavy zapadal biely sneSlovensky_vcelar_05_06_2016h… V južnejšie položených častiach Slovenska — chladné počasie zaskočilo na repke mnohé včelstvá domácich včelárov v dolete včiel, rovnako tak ako aj prisunuté včelstvá kočujúcich včelárov. Ďalší kočujúci včelári, hlavne zo severnejších území Slovenska sa pripravujú so svojimi včelstvami na vykočovanie do „agátových lokalít“, za znáškou z agátu a následne na lesné znášky… Nevyhnutnou a dôležitou úlohou v súvislosti s uvedeným pre našich včelárov i AÚVL je v tomto období — od druhej dekády apríla, vykonanie prvých jarných prehliadok včelstiev za účelom klinického zistenia zdravotného stavu všetkých včelstiev, s prípadným mapovaním ohnísk MVP a zabezpečenia nadriadených opatrení príslušnými R VPS u chovateľa s pozitívne zistenými včelstvami. Výsledky klinických prehliadok včelstiev sú potrebné aj z dôvodu určenia a odobrenia vhodných — čistých kočovných lokalít pre vydanie Sprievodného dokladu kočujúcemu včelárov, ktorí sa preukážu výsledkami Protokolu z vyšetrenia meliva zo zimujúcich — kočovných včelstiev, v ktorom sa nepotvrdila prítomnosť spór Peanibacilus larvae.
V predchádzajúcom období bolo v rámci organizačnej štruktúry nášho SVS vytvorené nové OZ pod názvom Slovenskí kočujúci včelári, ktorého registráciu schválilo MV SR. Jeho cieľom a úlohou bude hlavne v rámci platnej legislatívy SR a Národného programu eradikácie MVP spolupôsobiť pri organizovaní celej škály činností súvisiacej s kočovaním so včelstvami na území Slovenska u tejto skupiny včelárov, jej ďalšie rozvíjanie a napredovanie, riešenie problémov kočujúcich včelárov, spoluvytváranie potrebnej legislatívno-právnej agendy tejto problematiky v oblasti kočovania so včelstvami, ďalej vykonávanie kontrolnej činnosti v rámci kočovania, spolupráca s príslušnými inštitúciami, ministerstvami, poľnohospodármi atď.
Členom tohto OZ sa môže stať ktorýkoľvek slovenský včelár, ktorý o členstvo, za splnenia príslušných podmienok určených v Stanovách tohto OZ prejaví záujem.
Vážení čitatelia, vážení priatelia včelári, verím, že týmto aprílovým mesiacom skončia vrtochy predĺženej zimy a v mesiacoch máj — jún nás Boh požehná teplým, slnečným počasím, dobrými znáškovými podmienkami a hojnosťou kvalitného medu, čo Vám aj ja zo srdca žičím…

Ing. Pavol Kameník
predseda SVS a ZR SV

Z obsahu

Ing. Pavol KameníkSlovensky_vcelar_05_06_2016a
Príhovor predsedu SVS a ZR SV
SÚ SVS
Prvé riadne zasadnutie Ú SVS v roku 2016
Tibor Husár
Výročná členská schôdza R SVS Želovce
RR SV
Ktorý med chutil najviac?
SÚ SVS
Spoznávajme včelárenie u našich susedov…
Pozvánka na Krakovské medobranie
RR SV
APITERAPIA a jej využitie v praxi…
PhDr. František Geleta
Prečo je sladký business len štvrtinový?
RR SV
Klieštik včelí
RR SV
1000 otázok a odpovedí o včelách
Ako zabrániť prehrievaniu úľov?
Ján Mikuláš
KALENDÁRIUM
MVDr. Ing. Zoltán Brokeš
Príčiny úhynu plodu zachladením a otrasmi
RR SV
Vplyv vírusovej infekcie na prezimovanie včiel
Doc. Ing. PhDr. Martin Mellen, PhD., a kol.
K spektru chemických zložiek medov kvetových i medovicových
RR SV
4 zázračné medové recepty pre celé telo