SLOVENSKÝ VČELÁR 7 – 8/2021

Vážení čitatelia,
je potešiteľné, že s približujúcim sa letným obdobím majú naši slovenskí včelári minimálne 3 dôvody pre radosť a spokojnosť. Tým prvým je priaznivý vývoj situácie v zdolávaní pandemickej situácie v našej krajine i vo svete. Zdá sa, že najväčšiu zásluhu na uvedenom stave má realizácia a dodržiavanie celoplošne zavedených a priebežne prijímaných opatrení spolu s očkovaním obyvateľstva. Dokazuje to aj priaznivý vývoj a celoslovenská charakteristika regiónov podľa aktuálnej rizikovosti v rámci COVID automatu za posledné týždne, ktoré umožňujú zmierňovanie zavedených reštrikčných opatrení pre všetky kategórie obyvateľstva, podnikateľské subjekty i školopovinnú mládež. Je to dôležité tiež z dôvodu, že prichádza letné a prázdninové obdobie, ktoré boli zvyknuté početné kategórie detí, žiakov, študentov tráviť spolu so svojimi rodičmi v zahraničí, pri mori. Druhým dôvodom pre radosť je zvýšenie záujmu EÚ o podporu včelárstva a to nielen jeho priamou — finančnou podporou jednotlivých národných programov členských štátov (a navýšením pôvodných limitov, v rámci ktorých Slovensku pripadlo takmer o 530 tisíc eur naviac oproti pôvodným a to už na tento podporný rok 2020/2021), ale aj monitoringom jednotlivých spôsobov ochrany opeľovačov a vykonávaním
iniciatív zameraných na opeľovače prostredníctvom súboru konkrétnych 10 opatrení, medzi ktorými nechýbajú:             – podpora monitorovania a posudzovania, výskumu a inovácie, uľahčenia výmeny vedomostí a prístupu k údajom, ochrana ohrozených druhov opeľovačov a ich biotopov, zlepšenie biotopov opeľovačov na poľnohospodárskej pôde a v jej okolí, zlepšenie biotopov v mestských oblastiach, zníženie vplyvu používania pesticídov na opeľovače, zníženie vplyvu inváznych nepôvodných druhov na opeľovače… Oboznámiť sa s nimi môžete bližšie a konkrétne v článku Správa komisie EÚ v tomto čísle SV. Je na škodu tohto zámeru, že prišiel príliš neskoro a Slovensko a ani slovenskí včelári neboli naň dostatočne pripravení… Pre krátkosť času (cca jeden necelý mesiac) hrozí reálne, že odsúhlasené navýšenie finančných limitov nedokážu naši včelári z väčšej časti vyčerpať. S takto navýšeným finančným limitom t.j. na úrovni cca 2 mil. Eur/rok kalkulovali členovia pracovnej skupiny MPRV SR v priebehu mesiacov marec až jún pri tvorbe Intervenčného programu spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2023 — 2027.
Po vlaňajšom neúrodnom roku sa podľa dostupných aktuálnych informácií a vývoja reálne zdá, že tohtoročná včelárska sezóna bude pre našich včelárov poznateľne úspešnejšia… avšak aj pri tomto konštatovaní platí porekadlo: „Nechváľ dňa pred večerom“… A toto, by mohol byť tretí dôvod pre radosť a možnú spokojnosť našich včelárov…
Aby sme vytvorili priestor pre jej dosiahnutie, využili sme priaznivý úmysel Ing. J. Gaspera, PhD., dlhoročného skúseného včelára, ktorého kalendárium na včelársky rok 2021/2022 budeme postupne zverejňovať v našom časopise SV, počnúc týmto dvojčíslom. O zakladaní mladých rodín, osadzovaní rojov do nového úľa a starostlivosti o ne píšeme v článku Dr. F. Pohla. Zaujímavý svet nepoznaných včielok samotárok popisujeme v článku RR SV.                           Spolu s MVDr. Ing. Z. Brokešom Vám priblížime osobitý pohľad na zdravotnú problematiku včiel doplnenú skúsenosťami a cennými praktickými radami z jeho dlhoročnej včelárskej praxe. Vážení priatelia včelári, vážení čitatelia; redakčná rada SV Vám posiela praktického a užitočného spoločníka pre trávenie voľných dovolenkových chvíľ s Vašimi usilovnými pomocníčkami.

Ing. Pavol Kameník
predseda SVS a ZR SV

Z Obsahu:

Ing. Pavol Kameník
Príhovor ZR SV

MPRV SR
Výzva na predkladanie žiadosti
na kompenzáciu strát pri likvidácii
včelstiev

Sekretariát SV
Dokážu v tomto podpornom roku
naši včelári reálne využiť navýšené
finančné limity?

SV
Kladné výsledky z vykonaných kontrol
PPA SR i MPRV SR v OZ SLOVENSKÍ
VČELÁRI hovoria za všetko…

RR SV
Rovnosť šancí pre všetkých

Ing. Jaroslav Gasper, PhD.
Kalendárium včelára

RR SV
Včelárenie s úľom Dadant,
alebo inak povedané:
Skutočne jednoduchý chov včiel

Ako pokračuje iniciatíva EÚ
pre opeľovače?
Správa komisie európskemu
parlamentu, rade, európskemu
hospodárskemu a sociálnemu
výboru a výboru regiónov

RR SV
Čo sa deje v hniezde včielky
samotárky?

SÚ SVS
Pomôžte ochrániť naše včely

RR SV
Mladé rodiny – zakladanie
a starostlivosť

MVDr. Ing. Zoltán Brokeš
Zdravie včiel

Blahoželáme