Usmernenie k vykonaniu verifikácie (sčítaniu včelstiev) a vyplnenie tlačív „Ročného hlásenia o stanovišti včelstiev“

V zmysle vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 285/2017 Z. z. o identifikácii a registrácii včelstiev je každý chovateľ včiel povinný vyplniť tlačivo „Ročné hlásenia o stanošti včelstiev“. Jednotlivé R VPS vygenerované tlačivá doručia povereným osobám o.i. aj asistentom úradného veterinárneho lekára (ďalej len „AÚVL“). AÚVL spolu s chovateľom včiel vypíšu tlačovo ročné hlásenie o stanovišti včelstiev čitateľne paličkovým písmom, AÚVL skontroluje správnosť všetkých údajov, v prípade nesprávneho údaju tento údaj prečiarkne a napíše správny údaj, a obaja sa podpíšu.

Termín na vykonanie prehliadok a verifikácie stavu včelstiev (sčítanie včelstiev) je v období od 1. augusta 2021 najneskôr do 5. septembra 2021, prípadne podľa pokynov príslušnej R VPS.

     Odporúčame predsedom jednotlivých OZ,  aby si  Ročné hlásenia o stanovišti včelstiev oskenovali a uchovali v archíve v prípade reklamácie evidovaných údajov s CEHZ. Zároveň odporúčame predsedom jednotlivých OZ, aby si  pri odovzdávaní vypísaných Ročných hláseniach o stanovišti včelstiev svojej R VPS dali podpísať aj doklad o odovzdaní týchto tlačív a tým predišli prípadným nedorozumeniam, ktoré môžu nastať z dôvodu nedoručených Ročných hlásení stavu včelstiev do CEHZ v Žiline.  
     
Usmernenie k prehliadam včelstiev

    AÚVL na základe poverenia od R VPS vykoná prehliadky včelstiev na varroázu a zároveň verifikáciu stavu včelstiev v zmysle NV 337/2019 Z. z. v odporúčanom termíne od 1.8. do 30.9.2021. AÚVL vyplnenú a podpísanú  prílohu č. 31 spolu s poverením od R VPS odovzdá na  svoje OZ, kde poverená osoba predseda/tajomník vyplní  prílohu č. 32 a obidve prílohy (31 aj 32) spolu s platným poverením každého  AÚVL na vykonávanie prehliadok včelstiev platným v čase vykonávaných prehliadok  –  vydaným príslušnou R VPS  – zašle poštou na adresu: OZ SLOVENSKÍ VČELÁRI, Oravická 612/12, 028 01 Trstená  v termíne  do 30.10.2021. Prílohu č. 31 za každého AÚVL bude možné generovať po spracovaní doručených Ročných hlásení o stanovišti včelstiev  priamo z databázy CEHZ v Žiline. Odporúčame R SVS aby si jednotlivá prílohy oskenovali a uchovali v archíve  aj v prípade kontroly zo strany PPA.

Pokyny pre AÚVL:

 1. Prehliadky na mor včelieho plodu (v zmysle Národného programu eradikácie moru včelieho plodu)  – tzv. klinické prehliadky včelstiev
 • Prehliadky vykoná AÚVL na základe poverenia, ktoré mu vydá príslušná R VPS
 • Prehliadky je potrebné vykonať v termíne od 1.4. do 30.8.2021 (podľa pokynov príslušnej R VPS)
 • Vyplnené a podpísané tlačivá treba vrátia podľa pokynov na príslušnú R VPS
 • AÚVL bude vyplatená odmena vo výške 0,80 Eur na jedno prehliadnuté včelstvo na základe  uzatvorenej zmluvy medzi OZ a R VPS a následnej faktúry, ktorú OZ vystaví príslušnej od R VPS


 Prehliadky včelstiev na varroázu (v zmysle NV č. 335/2017 Z. z.)

 • Prehliadky vykoná AÚVL na základe poverenia, ktoré vydá príslušná R VPS
 • Prehliadky odporúčame vykonať v termíne od 1.8. do 30.9.2021
 • Vyplnené a podpísané prílohu  31 a 32 spolu s poverením od R VPS zašle OZ na Sekretariát SLOVENSKÝCH VČELÁROV, Oravická 612/12, 028 01 v termíne do  30.10.2021, (upozornenie: od 1.8.2021 je v platnosti  Metodický pokyn PPA SR  na rok  2021/2022, viď. príloha).
 • Výška pomoci na jedno prehliadnuté včelstvo na trvalom stanovišti je do 1 eur/jedno včelstvo
 • Výška pomoci na jedno prehliadnuté včelstvo na kočovnom stanovišti je do 0,40 eur/ jedno včelstvo
 • Prílohu č. 31 za každého AÚVL bude možné generovať po spracovaní doručených Ročných hlásení o stanovišti včelstiev  priamo z databázy CEHZ v Žiline

 Ročné hlásenie o stanovišti včelstiev (v zmysle vyhlášky č. 285/2017 o identifikácii a registrácii včelstiev)

 • AÚVL na základe poverenia od RVPS spolu so včelárom vyplní Ročné hlásenie o stanovišti včelstiev
 • Predvyplnené tlačivá vydá príslušná R VPS. Upozorňujeme, že je potrebné vyplniť počty včelstiev u všetkých včelárov, ktorí boli AÚVL pridelený podľa katastra a poverení t.j. aj včelárom neorganizovaným alebo včelárom iných organizácii
 • Ročné hlásenia o stanovišti včelstiev je potrebné vykonať v termíne od 1.8. do 5.9.2021
 • Vyplnené a podpísané tlačivá Ročné hlásenia o stanovišti včelstiev spolu s preberacím protokolom doručí R SVS na príslušnú R VPS v termíne najneskôr do 5.9.2021