Včelársky zápisník 2012

Vážení priatelia včelári;
dostáva sa Vám do rúk tretí spolkový Včelársky zápisník, ktorý sme pre Vás pripravili na rok 2012. Jeho formát, rozsah a počet strán je v ňom rovnaký ako mal jeho predchodca v r. 2011. Je preto pochopiteľné, že sme sa z týchto dôvodov rozhodli pre jeho vyhotovenie vo viazanej podobe. Doterajšie pozitívne ohlasy našich členov, ktorí doposiaľ vo svojej včelárskej praxi využívali včelársky zápisník na rok 2010 a 2011 svedčia o tom, že sa svojim obsahom a ostatnými kritériami plne vyrovná svojmu oveľa staršiemu „bratovi“ vydávaného SZV. Niektoré z ohlasov idú v tomto smere ešte ďalej a kvalitatívne radia náš spolkový včelársky zápisník na prvé miesto. Uvedené skutočnosti nás v našom malopočetnom pracovnom kolektíve samozrejme veľmi tešia, povzbudzujú a pozitívne stimulujú v práci. Obsah tretieho včelárskeho zápisníka sme výraznejšie nemenili nielen z vyššie uvedených dôvodov, ale aj z dôvodu, že pripomienky našich včelárov boli v mnohom totožné s našimi názormi na jeho obsahovú náplň, jeho účel a poslanie. V krátkosti sa tieto požiadavky dajú zhrnúť do troch bodov, z ktorých na prvé miesto môžeme zaradiť účel, spočívajúci v zaplnení absentujúcej pomôcky pre každého včelára, ktorú má denno-denne k dispozícii pri akejkoľvek práci so svojimi včielkami a z ktorej môže jednoduchou formou čerpať základné informácie akéhokoľvek odborného resp. legislatívneho charakteru. Na druhé miesto môžeme zaradiť časový a dátumový horizont včelárskeho zápisníka, ktorý Vám pomôže sa jednoduchým spôsobom za akýchkoľvek situácií plne zorientovať v reálnom čase, v príslušnom aktuálnom dni a mesiaci v priebehu roka 2012. Voľný priestor, ktorý je k dispozícii pri každom kalendárnom dni je vytvorený pre Vaše stručné záznamy prác a úkonov, ktoré ste v tom ktorom dni vykonali pri práci so svojimi včielkami, poprípade Vaše zistenia o stave a správaní sa konkrétneho včelstva a pod. Uvedený fakt môžeme zaradiť na tretie miesto poslania nášho včelárskeho zápisníka. Aj vreckové vydanie — formát včelárskeho zápisníka je predpokladom k tomu, že si s ním môžete už od jeho obdŕžania vytvoriť každodenné, celoročné priateľstvo, pretože Vám umožní, aby ste s ním spolunažívali v bezprostrednej blízkosti, nosiac ho vo vrecko svojho včelárskeho úboru a v prípade potreby bol Vám vždy „po ruke“ ako dobrý priateľ, radca i pomocník. Ak sa Vám takúto žitú symbiózu s našim tretím včelárskym zápisníkom pripraveným na rok 2012 podarí vytvoriť, bude to ďalším povzbudením pre náš pracovný kolektív i morálnym poďakovaním za prácu, ktorú vynaložil pri jeho príprave a vydaní.

Vážení priatelia, všetkým Vám prajem zdravie, duchovnú i psychickú silu a požehnaný rok 2012.

Ing. Pavol Kameník  predseda SVS