Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie pre včelárov

Vážení členovia SVS,

      Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zverejnilo na svoje stránke Výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie pre včelárov týkajúcej sa moru včelieho plodu .
Výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z  5. mája 2011  č.536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov“ pre chovateľov hospodárskych zvierat, ktorí nie sú podnikateľmi – na kompenzáciu strát na zvieratách a zlikvidovaných zariadeniach na chov zvierat, ktoré vznikli v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení  podľa § 2 ods. 5. – nariadená likvidácia včiel pri pozitívnom zistení na MVP

Bližšie informácie o spôsobe poskytovania dotácie je možné získať priamo na odbore technickej pomoci programov EÚ a štátnych podpôr Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, tel. 02/59 266 312 alebo 02/59 266 315.
Žiadosti je možné podávať odo dňa zverejnenia výzvy do 13.9.2019.
Žiadosť o poskytnutie dotácie sa predkladá osobne v podateľni Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR alebo zasiela poštou na nižšie uvedenú adresu, a to kompletne so všetkými povinnými prílohami.

Adresa na zaslanie žiadosti:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu
odbor technickej pomoci programov EÚ a štátnych podpôr
Dobrovičova ul. č.12
812 66 Bratislava

Na uvedený účel ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky schválila limit finančných prostriedkov v sume 95 000,00 Eur.

Zoznam dokladov, ktoré je potrebné zaslať:

  • vyplnená Žiadosť o poskytnutie dotácie(príloha č. 1) a Vyhlásenie (príloha č. 2) podľa vzoru, ktoré sú súčasťou tejto výzvy,
  • doklad o zriadení bankového účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa má dotácia poukázať,
  • výpis z centrálneho registra včelstiev (CEHZ), nie starší ako tri mesiace, ktorý vystaví ministerstvom poverená organizácia na vedenie registra včelstiev,
  • kópia dokladu o nariadení opatrení, ktorý vystavila príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa,
  • kópia dokladu o zrušení opatrení, ktorý vystavila príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa,
  • kópia dokladu preukazujúceho množstvo dodaných mŕtvych tiel zvierat do prevádzkarne na spracovanie živočíšnych vedľajších produktov alebo kópia dokladu preukazujúceho likvidáciu včelstiev.Celé znenie výzvy spolu s potrebnými dokumentmi nájdete na stránke MPaRV SR:
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1344&navID2=1344&sID=17&id=14407