21. Valné zhromaždenie, 2013

21. Valné zhromaždenie Spolku včelárov Slovenska sa s odstupom dvoch rokov opätovne konalo v priestoroch Kursalónu v Piešťanoch, dňa 26. 1. 2013.
Úctyhodný vek, monumentálnosť, jedine čnosť a stavebný architektonický skvost Kursalónu bol dôstojným miestom pre konanie sa tak dôležitého spolkového podujatia. Jeho prívlastky z predchádzajúcej vety plne vystihli aj celú atmosféru podujatia, ktorú pracovné predsedníctvo, predsedajúci i delegáti VZ a ich hostia v jeho priebehu, v rámci schváleného 23 bodového programu prežili. Zodpovedný prístup členov Ú SVS k programu VZ, spoluorganizátorov v zastúpení funkcionárov a členov R SVS Piešťany, Hlohovec, Sereď, Koválov a Senica sa plne odzrkadlili v priebehu rokovania VZ, ktorému predsedal RNDr. Jozef Žigo, ale aj vo veľmi krásnej, jedinečnej a priateľskej atmosfére VZ, ktorej vyvrcholením bola bohatá, otvorená a konštruktívna diskusia a jednohlasné schválenie a prijatie Uznesenia VZ. Priateľské stretnutie, ranné srdečne a úprimné zvítavanie sa prichádzajúcich delegátov zo všetkých kútov Slovenska navodzovali náladu, ktorá signalizovala, že po nedávnej reforme nášho Spolku včelárov Slovenska v r. 2010 – 2011 spolku – škodliví členovia, ako chrasty po vyhojenej rane, odpadli zo SVS do včelárskej minulosti a zabudnutia…. , a že v Spolku zostali včelári, ktorým je pojem slobodný včelársky spolok a jeho fenomenálna historická i náboženská podstata a platforma, idea a poslanie blízka ich srdcu, mysli, správaniu sa a konania ako slobodných nezaťažených ľudských bytostí, ktoré sa po dlhšom čase opätovne stretávajú, aby bilancovali rok 2012, prehodnotili činnosť Ú SVS, KP, komisií, prijali zrozumiteľné, jasné a účinné opatrenia, reálny rozpočet SVS, časopisu SV, SPF, plán práce na rok 2013, príspevky do SVS, SPF, predplatného časopisu SV na rok 2014 a v Uznesení cielené, účelové úlohy, ktorých zrealizovanie zabezpečí ďalšiu perspektívu a pozitívny rozvoj spolku a spolkového včelárstva na Slovensku. Samotný program 21. VZ SVS začal v čase od 8.00 do 9.00 hod prezentáciou delegátov a hostí s priebežným ranným občerstvením. Veď viacerí z prítomných 50 delegátov a 25 hostí VZ malo za sebou od skorého rána už stovky kilometrov. Úderom deviatej hodiny zaznela v rokovacej sále Kursalónu slávnostná včelárska hymna – Včelársky pochod autora Miloša Kišša z roku 1932, ktorá spolu so slávnostným nástupom vlajkonosičov a členov Ú SVS oficiálne otvorila rokovanie 21. Valného zhromaždenia Spolku včelárov Slovenska.
V úvode rokovania 21. VZ delegáti jednohlasne schválili predsedajúceho VZ i zloženie pracovného predsedníctva. Od tohto okamihu riadil rokovanie 21. VZ SVS jeho predsedajúci – RNDr. Jozef Žigo, krajský zmocnenec a poradca pre včelárstvo za Banskobystrický kraj. Tento v úvode privítal všetkých delegátov i hostí, vyzval ich uctiť si minútou ticha pamiatku všetkých tých priateľov včelárov, ktorí nás v priebehu roka 2012 opustili, ale určite sledujú včelárenie i naše priateľské rokovanie zo včelárskeho neba. Po prečítaní a jednohlasnom schválení programu rokovania 21. VZ SVS spríjemnilo jeho rokovanie aj vystúpenie hudobnej skupiny TREND. Jej sympatické speváčky – slečny Ida a Eva roztlieskali svojimi krásnymi piesňami všetkých prítomných delegátov a hostí. Najočakávanejším bodom programu bola jednoznačne Správa predsedu SVS a Ú SVS za rok 2012. O dôležitosti jej obsahu, rozsahu, spôsobe vnímania, ale aj samotného jej podania a prednesu Ing. Pavlom Kameníkom hovorila tichá a príjemná pohoda, ktorá vládla v rokovacej sále počas celého jej takmer hodinového trvania. Predseda SVS vo svojej správe v stručnosti vyhodnotil celoročnú činnosť SVS z pohľadu plnenia úloh prijatých 20. VZ SVS, rozpracovaných úloh z Plánu práce na rok 2012, angažovanosti a aktivity jednotlivých členov Ú SVS, predsedov R SVS, ale i členov jednotlivých R SVS. Osobitne zhodnotil výsledky, účasť i zapojenie sa R SVS do najvýznamnejšieho spolkového podujatia v r. 2012, ktorým bol 6. ročník SMF v Trstenej, ktorý bol tým najvydarenejším vo svojej doterajšej histórii.
Rovnako kladne zhodnotil 7 krajských medových festivalov v mestách Humenné, Dolný Kubín, Zuberec – Brestová, Žarnovica, Tornaľa, Hlohovec, Považská Bystrica a v rámci Agrokomplexu Nitra. K veľmi vydareným podujatiam patrili aj 2 odborné včelárskej zájazdy a to do VÚVč. Dol v ČR v mesiaci august 2012 a Krakowské medobranie 2012, ďalej záverečná etapa medzinárodného Poľsko-Slovenského projektu pod názvom „Včely v službách človeka v Euroregióne Tatry“ a medzinárodná dvojdňová včelárska konferencia v Tatranskej Bukovine v apríli 2012 a exkurzia poľských a našich včelárov na Východnom Slovensku a Orave v auguste 2012. Pozitívne hodnotenie obdŕžala činnosť SÚ SVS za svoju celoročnú úspešnú činnosť a prácu a osobitne jej vedúca Lýdia Kubinová pri zabezpečovaní a administrovaní Žiadostí o podporu na opeľovaciu činnosť včiel a refundáciu opatrení NP, ktorých schválené limity boli v súhrne vyčerpané na takmer rovných 100%. Plnenie úloh, aktivita členov SVS a celkový uzáver r. 2012 vyznel v intenciách Správy predsedu SVS ako veľmi vydarený a úspešný rok. Nesporným negatívom v druhej polovici r. 2012 bolo zamietnutie žiadosti SVS o podporu zaslanú na PPA SR v rámci Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva v zmysle NV SR č.. 31/2011 Z.z. Ako uviedol predseda SVS v Správe, Ú SVS dnes už disponuje dostatočnými dôkazmi o skutočnom zámere predsedu OZ Slovenská včela i samotného ministerstva pôdohospodárstva pri stanovení 10%-ného kvóra podielu členskej základne oprávneného žiadateľa o podporu ku ostatným organizovaným slovenských včelárom. Predstieraný zámer ustanovenia 10 %-ného kvóra, ktorý mal byť ustanovený za účelom nedrobenia a neštiepania členských základní dvoch dominantných občianskych združení a to SVS a SZV na menšie organizácie sa stal iba zásterkou pred skutočným zámerom MPRV SR, ktorý mal zrealizovať v zmysle vzájomnej dohody Ľ. Gál, a ktorým bola nová totalitná forma likvidácie nášho Spolku včelárov Slovenska. Účelový postup pracovníkov VÚVč. v L. Hrádku v rámci Centrálneho registra včelstiev s cieľom zmraziť možný nárast členov SVS, obmedzovaním ich registrácie, popr. Výmazom z CRV, ďalej umelým nedôvodným udržiavaním takmer tisícky včelárov s nulovými stavmi včelstiev (t.j. bez včelstiev) z ostatných včelárskych združení, z toho cca 916 zo SZV, nerelevantným stanovením percentuálneho stanovenia počtu členov SVS k ostatným včelárom v CRV k termínu podania žiadosti SVS 31. 7. 2012 atď., a prinajmenšom čudný prístup zástupcov MPRV SR k riešeniu a požiadavkám SVS dostatočne svedčia o vyššie citovanom skutočnom záujme i zámere MPRV SR. Odsúdeniahodný je postup predsedu OZ Slovenská včela v r. 2010 – 2012 smerom k SVS, jeho vystupovanie na vrcholových včelárskych podujatiach SZV Stropkov, Nitra, Trenčín, B. Bystrica atď, v rámci ktorých rozširoval nepravdivé tvrdenia o už neexistencii nášho SVS, sekretariátu Ú SVS a jeho pracovníčky L. Kubinovej, ako i predsedu SVS – Ing. Pavla Kameníka, ako aj jeho neplnenie dohody z jednania z 5.12.2012 a nerešpektovanie rozhodnutia Ú SVS z 8.12.2012 a naopak jeho svojvoľné konanie, ktoré je tvrdým až arogantným zasahovaním do interných záležitostí nášho SVS, naviac z jeho strany vystupňované v rámci osobenia si práva jediného oprávneného funkcionára (ktorý môže rozhodovať o osobe – včelárovi, ktorý dostane a na druhej strane nedostane dotáciu ak nevystúpi z organizačnej štruktúry SVS a nevstúpi do organizačnej štruktúry SZV), ktoré vyvrcholili v rámci zvolávania predsedov našich R SVS bez súhlasu Ú SVS do B. Bystrice, ďalej porušovanie ústavného práva občana SR a mnohé iné, vyvolalo v delegátoch opodstatnené rozhorčenie, ktoré viackrát vyúsťovalo až do podania trestných návrhov na osobu Ľ. Gála. Z dôvodu popísaného postupu MPRV SR a predsedu OZ Slovenská včela spracovali, odsúhlasili a podpísali všetci delegáti 21. VZ SVS Petíciu adresovanú predsedovi vlády SR Doc. JUDr. R. Ficovi, v ktorej sa dožadujú pre svojich vyše 1.500 členov spravodlivého a nediskriminačného nároku na čerpanie dotácii z fondov EÚ a štátu v zmysle NV SR č. 31/2011 Z.z. V ďalších bodoch programu rokovania 21. VZ SVS prítomní členovia Ú SVS – ako krajskí zmocnenci a poradcovia pre včelárstvo za jednotlivé kraje predniesli svoje správy o činnosti za rok 2012. V nasledujúcom bode ved. sekr. p. Lýdia Kubinová predniesla prítomným delegátom a hosťom Správu o finančnom hospodárení SVS a Ú SVS za r. 2012 podľa jednotlivých účtov spolu s krátkymi zdôvodňovacími komentármi, ktorú mali možnosť súčasne sledovať delegáti 21. VZ SVS aj ako video prezentáciu na premietacom plátne. Program rokovania 21. VZ SVS ďalej pokračoval Správou o činnosti DKR SVS, vykonaných kontrolách hospodárenia na jednotlivých účtoch SVS, ktorú predniesol predseda DKR SVS – Ing. Jozef Špacír a Správou o činnosti Komisie SPF SVS, o spôsobe odškodnenie škodových udalostí členov SVS za rok 2012 a o stave finančných prostriedkov na účte SPF SVS k 31.12.2012, ktorú predniesol predseda SPF SVS – Ing. Martin Kosa. Osobitným bodom programu VZ bolo odovzdávanie najvyššieho spolkového vyznamenania – Zlatej medaily Š. Závodníka. V úctivom, veľmi priateľskom, dojímavom a rodinnom ovzduší si (a to aj napriek úctyhodného veku) osobne prišli túto svoju celoživotnú poctu za prácu a prínos pre slovenské, spolkové včelárstvo prevziať:
Viliam Rabatin – člen R SVS Piešťany
Vendelín Behúň – člen R SVS Žilina
Viliam Kišš – člen R SVS Žarnovica
Ondrej Krajniak – člen R SVS Sikenička
Ing. Jozef Špacír– člen R SVS K. Novackého v Prievidzi
Pri odovzdávaní a preberaní vecných cien i zlatých medailí Š. Závodníka slová vďaky zo strany predsedu SVS – Ing. Pavla Kameníka i vyznamenávaných vyvolali mäknutie  sŕdc, ale aj slzy vďaky a dojatia mnohých delegátov ale i hostí… Podľa správy mandátovej komisie sa 21. VZ SVS zúčastnilo 50 delegátov, čo svedčí o veľmi pozitívnom prístupe výborov R SVS k spolupráci s Ú SVS a živom záujme o situáciu v SVS i dianí v slovenskom včelárstve. K pripravenému návrhu uznesenia boli po konštruktívnej diskusii zapracované ďalšie 3 úlohy a následne bolo celé znenie Uznesenia z 21. VZ SVS schválené jednohlasne všetkými delegátmi VZ. Na záver budeme citovať slová predsedajúceho 21. VZ SVS – RNDr. Jozefa Žigu, ktoré adresoval delegátom i hosťom v závere 21. VZ SVS: „Vážení delegáti, vážení hostia, chvíle pozitívnych výsledkov sú vždy ako elixír čo do človeka vlieva nové sily, vieru v šťastné chvíle v budúcnosti, pre ktoré sa hodno trápiť a bojovať. Preto aj my s odhodlaním vstupujeme do nového boja. Som presvedčený o potrebe existencie nášho Spolku, ako najvyššieho stánku všetkých slovenských včelárov. Tento však musí pomáhať a slúžiť. Chceme stáť pri všetkých prebiehajúcich legislatívnych procesoch, ale aj pri obyčajných denných problémoch. Určite to opäť nebude prechádzka ružovou záhradou. Skúsme spolu vykročiť na zadefinovanú cestu udržania a dúfajme, že aj rozvoja nášho Spolku včelárov na Slovensku. Uvedomujem si, že v rozprávke nie sme, a preto je márne čakať na zázrak. Bude to len a len o ume a správnych rozhodnutiach. Prajem nám všetkým, aby sa nám naše rozhodnutia podarili, aby sme mali v ďalšom období čo najviac šťastných a úspešných dní, veľa zdravia a veľa radosti z úspešného včelárskeho roka 2013.
Prajem Vám šťastný návrat domov k rodinám – dovidenia priatelia….“

RR SV