SLOVENSKÝ VČELÁR 11 – 12 / 2020

Vážení čitatelia, vážení priatelia včelári,
dnešný úvodník zodpovedného redaktora je určený do posledného dvojčísla nášho Slovenského včelára v r. 2020.
Z tohto dôvodu ho píšem aj z pozície predsedu Spolku včelárov Slovenska. O tom, že tento rok bol výnimočný pre celý svet čeliaci pandemickej nákaze Covidu 19 som sa zmieňoval už viackrát, naposledy v mojom úvodníku predchádzajúceho dvojčísla. Rovnako tak o špecifikách tohtoročnej včelárskej sezóny, hladomore včelstiev spôsobenom neprodukčnosťou nektáru a medovice jej producentmi v dôsledku klimatických zmien, počasia i narušeného životného prostredia… s konečným výsledkom pre produkciu medu na úrovni sotva 1/3 slovenských priemerných výnosov z posledných troch až piatich rokov. Z pohľadu našich včelárov je z dlhodobejšieho horizontu tak rok 2020 zaradený za jeden z najhorších za posledných cca 30 rokov, komplexnejšia bilancia z celoeurópskeho pohľadu dokonca produkciu včelieho medu v r. 2020 hodnotí ako najhoršiu za posledných 50 rokov. Bližšie sa k peripetiám a k výsledkom včelárskej sezóny v tomto roku vyjadrili vo svojich dnes z časti uverejňovaných článkoch krajskí zmocnenci a poradcovia pre včelárstvo za jednotlivé kraje SR. Všetko zlé je na niečo dobré. Hovorí sa v jednej ľudskej múdrosti. Dosiahnuté výsledky ako aj získané skúsenosti, ktoré v súvislosti s pandémiou Covid 19 naše generácie ešte nezažili, odkryli v ľuďoch i v našej prírode a v životnom prostredí mnohé skryté slabosti, nedostatky a rezervy, ktoré bude potrebné urýchlene zúročiť pre ich bezodkladné riešenie a ich budúcu nápravu a to vo všetkých sférach ľudskej činnosti, ľudského života i v našej spoločnosti. Odkryli u koruny pozemského tvorstva holý fakt, ktorým je ľudská slabosť a nemohúcnosť urýchlene sa vysporiadať s novým drobným vírusom… Dennodenne zaznamenávame na Slovensku i vo svete narastajúce počty nakazených osôb, ale i strát ľudských životov… žeby predzvesť možnej novej katastrofy pre súčasnú ľudskú civilizáciu?… Prežívaná situácia nám pripomína však i ďalšiu nepríjemnú pravdu a skutočnosť, ktorá súvisí s chovom našich včielok a to, že jednou z príčin narastajúcich úhynov včelstiev môže byť niektorý z početných vírusov, – rozširujúci sa vo včelstvách či už vzájomným telesným kontaktom včiel, alebo prostredníctvom infikovaného VD – s postupným prejavom a typickými príznakmi pre strádajúce včelstvo až jeho konečný kolaps, – exitus, ako ich zhodne popisujú v uverejnených článkoch obidvaja ich autori – P. Aumeier a J. Pecháček. Súčasné európske včelárstvo, pre ktoré je typické chov silných, vitálnych a zdravých včelstiev sa nezaobíde bez zavádzania nových technológií a spôsobov chovu. Jednou z osvedčených metód je „chov včiel v rotácii“, vypracovanou a s úspechom uplatňovanou vo včelárskej praxi v Nemecku, ktorú v písomnej podobe spracovali autori J. H. Dustmman a H. Schöngerber. Skúmania francúzskych vedcov sa zameriavajú nielen na komunikáciu včiel prostredníctvom feromónov – t.j. jazyka hormónov, či tancov a hlasových prejavov, ale o.i. aj na ďalšie spôsoby komunikácie včiel medzi sebou a to skúmania „vibračného profilu“. Austrálski vedci sa zas zaujímajú, či sú „číselné neuróny“ bunkami zodpovednými za numerické chápanie u človeka, včiel i zvierat? A zároveň sa snažia dokázať, že včely sú prekvapivo skvelé v matematike…
Vážení priatelia, milí čitatelia, Toto sú naznačené fragmenty tém z článkov, ktoré náš redakčný tím pripravil pre záverečné dvojčíslo nášho SV.
Všetkým Vám, ktorí ste nám prejavovali svoju čitateľskú priazeň, alebo ste sa zapojili do tvorby časopisu ako občasní či stáli prispievatelia chcem za Vašu priazeň i pomoc zo srdca poďakovať. Verím, že rovnako priaznivo zostanete verní a nápomocní nášmu Slovenskému včelárovi aj v novom roku 2021.
Želám Vám, Vašim rodinám veľa osobnej i rodinnej pohody, veľa zdravia, pokojné prežívanie Vianočných sviatkov, Vašim včielkam málo stresu z dôsledkov nesprávnej starostlivosti človeka o našu krásnu prírodu, ich pokojné zimovanie a požehnaný celý rok 2021.

Z obsahu

Ing. Pavol Kameník
Príhovor ZR SV a predsedu SVS
SÚ SVS
Aj napriek zložitej pandemickej situácii na Slovensku – Ústredie SVS rokovalo v tomto roku už tretí krát
Mgr. Karin Kapustová
Ovocie, zelenina, kvety a včely…
Marcela Šimonová
Včelárska nedeľa Regionálneho spolku včelárov Slovenska Inovec – Trenčín
Včelárska sezóna 2020 v Trenčianskom kraji
Ľubomír Vančo
Včelárenie na Trnavskej tabuli v r. 2020 a včelárske perly
Peter Kováč
Spolupráca ESET-u a Spolku včelárov Slovenska
Čierno-šedý včelársky rok 2020
RR SV
Kenské včely pomáhajú včelárom bojovať s chudobou
RR SV
Skladovanie medu v mrazničke
SÚ SVS
Aktuálne informácie k pripravovaným kurzom AÚVL
RR SV
Chov včiel v rotácii
RR SV
Francúzski vedci načúvajú včelám
RR SV
Včely sú prekvapivo skvelé v matematike
Kolektív autorov: J. Kazda, A. Bokšová,
M. Stejskalová, J. Bartoška
Možnosti ochrany opeľovačov pred účinkami pesticídov aplikovaných do porastov olejnín
RR SV
Diagnóza: Exitus klieštikom včelím
Ing. Peter Texl
Vďaka váham bola objasnená záhada opustených úľov
MVDr. Ing. Zoltán Brokeš
Rabovka
RR SV
Spia a túlia sa k sebe
SÚ SVS
Ako si predplatiť časopis SV