Slovenský včelár 11-12/2015

Vážení čitatelia;
ako býva dobrým zvykom, úvodník posledného dvojčísla nášho SV v r. 2015 určeného na mesiace november — december chcem venovať môjmu zamysleniu sa nad kalendárnym rokom 2015 a retrospektívnemu pohľadu na niektoré dôležité míľniky nášho SVS absolvované v jeho doterajšom priebehu.Po 23. VZ SVS v Trstenej — SVS sv11_12_2015_uvodrozbehol prostredníctvom nášho SÚ SVS a R SVS jednotlivé činnosti v zmysle prijatého Plánu práce a činnosti na rok 2015. K týmto v jarných mesiacoch patrili prehliadky včelstiev, verifikácie ich stavov v CRV v L. Hrádku, ktoré spolu s verifikáciou včelárov preukázali vcelku dobrý zdravotný stav včelstiev a potvrdili s menšími odchylkami úroveň jesenných stavov včelstiev a počtov včelárov z r. 2014. Po vlaňajšom — nie veľmi úrodnom roku, jarné a letné znášky medu boli v sezóne 2015 v prevažnej väčšine regiónov Slovenska oveľa priaznivejšie. Svedčia o tom aj obsahy správ našich KZ za Prešovsko-košický kraj — A. Fedkova, KZ za Trenčiansky kraj — Ing. J. Špacíra, či KZ za Trnavský kraj — Ľ. Vanču, ktoré prinášame na stránkach tohto vydania SV. Súťažné vzorky medov z tejto znášky v počte presahujúcom 60-tku mali možnosť ohodnotiť a degustovať ako odborné, tak i laické komisie a návštevníci 9. ročníka SMF v Trstenej 18.7.2015 ako aj účastníci krajských výstav a súťaží v Žarnovici, v Humennom, v Terni, v Hlohovci, v Zuberci — Brestovej, v Oravskej Lesnej, v Prievidzi — Necpaloch a inde.
Záver sezóny 2015 a začiatok včelárskeho roka 2016 sa niesol v duchu príprav včelstiev na zimovanie. Podstatná väčšina našich členov včelstvá zakrmovala kryštálovým cukrom nakupovaným v tolerancii 0,50 — 0,58 Eur/ 1 kg, ostatní hotovými glycidovými sirupmi. Mesiace august až október využili včelári na liečenie včelstiev proti klieštikovi, v prevažnej väčšine liečivami na báze tvrdej chémie (gabon, avartín, varidol, M-1aer). Avizované spády Varroa destructor neboli vysoké, ani sa doteraz v žiadnom prípade nezopakovala katastrofálna situácia z r. 2014. Jesenné obdobie využil Sekretariát Ú SVS na realizáciu odborno-spoznávacieho zájazdu členov SVS a ich rodinných príslušníkov do Poľska (5.—6. 9. 2015) na včelnice členov KZP so sídlom v Novom Sonči a na Krakowské medobranie, ktorého sa zúčastnilo vyše 60 členov. O svojich dojmoch a zážitkoch z tohto zájazdu píše jedna z jeho účastníčok pr. A. Fukasová. S kalendárnou jeseňou je spojená aj činnosť našich R SVS, jeho funkcionárov a nášho Sekretariátu Ú SVS, v súvislosti s uplatňovaním žiadostí o dotáciu štátu na opeľovaciu činnosť včiel a napätým očakávaním refundovaných finančných prostriedkov v rámci opatrení NP z fondov EÚ. Obdobne, ako v predchádzajúcich dvoch rokoch, — aj v tomto podpornom roku 2014/2015 OZ Slovenská včela na čele s jej predsedom — v duchu drzej arogancie, ako to už býva zvykom a pravidlom, neoprávnene a neobjektívne krátila takmer všetkým slovenským včelárom výšku všetkých zrealizovaných opatrení a podopatrení v rozsahu 20 až 100 % (zdá sa, že pri rozdeľovaní finančných prostriedkov sa aj tento rok prihliadalo len k tolerancii ľubovôle a náklonnosti, popr. príslušenstva k tej — ktorej včelárskej organizácii, či osobne k tomu — ktorému včelárovi). Výnimkou tento krát neboli ani doteraz uprednostňovaní lojálni členovia SZV, ako ani bývalí členovia SVS, ktorí odišli zo štruktúry SVS do OZ Slovenská včela v r. 2011, či priamo do základných organizácií SZV za vidinou nadštandartnej štedrosti „veľkého bossa za verné služby“. Bohužiaľ, či skôr bohuvďaka — som presvedčený, že títo už tento rok pochopili význam porekadla: „Keď vtáčka lapajú, pekne mu spievajú…“ a biblický príbeh o „Judášovej zrade“…
Úsmevne totiž pôsobí alibistické vyhlásenie vedenia OZ ZSV a jeho predsedu Ing. Ľudovíta Gála o enormnom náraste požiadaviek slovenských včelárov a teda ich nutného — následného krátenia refundovaných príspevkov v prospech prioritných oblastí v slovenskom včelárstve. Len ťažko je možné hodnotiť v podpornom roku 2014/2015 ako prioritné – preplatenie takmer 19 tisíc eur z prostriedkov všetkých slovenských včelárov na zahraničné „ pracovné letecké výlety“ hŕstke vyvolených funkcionárov a podnikateľov, či preplatenie viac ako 108 tisíc eur za prácu niekoľkým málo „koordinátorom odbornej pomoci“, čo predstavuje výšku celého finančného limitu, ktorý počas platnosti NV SR č. 422/2007 Z.z. prideľovalo MPRV SR pre vyše 1.700 členov nášho SVS !!!… a tým aj jasná odpoveď na otázku „O čom je dnešné slovenské včelárstvo a o čo v skutočnosti komu v ňom o čo ide !!!… (mimochodom obidve opatrenia boli preplatené v plnej percentuálnej výške, bez akéhokoľvek krátenia) ako vysoko prioritnú oblasť slovenského včelárstva — oproti „neprioritnému“ preplateniu necelých 62 tisíc eur za všetky uskutočnené vzdelávacie aktivity, ktoré v podpornom roku 2014/2015 organizovalo viac ako 200 základných organizácií, či regionálnych spolkov na Slovensku. (Tu sa „nepriorita“ prejavila krátením o 40 až 65 %). Zaujímavé by bolo aj vysvetlenie „priority a nepriority v slovenskom včelárstve“ v podpore publikačnej, osvetovej a propagačnej činnosti, kde zo 118 tisíc celkovo preplatených eur bolo „prioritne“ podporených takmer 112 tisíc eur — pre osvetovú činnosť pre Sekretariát SZV, pričom 200 základných organizácií SZV či R SVS a ostatné včelárske združenia na Slovensku sa museli uskromniť a rozdeliť si „neprioritne“ iba 7 tisíc Eur.
SVS ako druhej najväčšej včelárskej organizácii na Slovensku a vydávateľovi časopisu Slovenský včelár bolo vedením OZ Slovenská včela doporučené pre jeho vydávanie nájsť si bohatého sponzora !…
Aj v ostatných opatreniach NP bola „priorita a nepriorita“ rozlišovaná a chápaná zo strany vedenia Združenia Slovenská včela prinajmenšom zvláštne. Pri podpore za ošetrenie včelstiev aerosolom sa táto javila vedeniu ZSV „prioritou“ iba na 60 až 65 %, pri podpore za jarné prehliadky včelstiev to už bolo „prioritné“ iba na 50 až 60 %, ďalej pri podpore na sezónny presun včelstiev sa táto javila vedeniu ZSV „prioritou“ iba na 40 až 50 % a pri podpore za nákup zariadení na ochranu a signalizáciu proti krádežiam to už bolo iba „neprioritných“ 25 — 30 %… A takto by sme mohli pokračovať ešte veľmi dlho… Je nepochopiteľné a najmä smutné, že k tomuto vyčíňaniu na slovenskej včelárskej scéne sa nečinne a zrejme uznanlivo prizerajú kompetentní z MPRV SR a PPA SR !…
Úsmevne vyzerajúce alibistické vyhlásenie vedenia OZ ZSV a jeho predsedu o enormnom náraste požiadaviek slovenských včelárov a ich potreby nutného následného krátenia v prospech prioritných oblastí sa však v praktickom a konečnom slova zmysle a význame mení u slovenských včelárov na „tragikomické“. Svedčí aj o absolútnom zlyhaní a nezvládnutí tejto problematiky vedením OZ Slovenská včela a jeho predsedu. Zrejme platí aj v tomto prípade: „ Aký herec — také divadlo!…“
Vážení priatelia včelári, vážení čitatelia, 21. októbra 2015 sa náš obnovený SVS „dožíva“ svojho významného štvrťstoročného jubilea. V zmysle rozhodnutia Ú SVS na 3. riadnom zasadnutí 26. 9. 2015 pripravila naša RR SV článok k tomuto 25. jubileu SVS, v ktorom bližšie zhodnotila celospoločenské udalosti v období po r. 1989, situáciu i znovuobnovenie nášho SVS, jeho význam a odkaz pre dnešok a pevne verím, že aj lepší, krajší a úspešnejší jeho „zajtrajšok“…
V závere môjho príhovoru k Vám, vážení priatelia a čitatelia nášho — Vášho SV dovoľte mi Vám všetkým poďakovať za Vašu prejavenú priazeň v r. 2015. Ďalej sa chcem poďakovať zo srdca všetkým tým z Vás, ktorí ste mne ako ZR alebo RR SV pomohli svojimi príspevkami, pripomienkami, dokumentačnými či inými materiálmi, fotografiami, alebo informáciami z Vašej činnosti, alebo z činnosti Vašich R SVS, bez ktorých by bol obsah SV ročníka 2015 oveľa chudobnejší.
Vážení priatelia včelári, vážení čitatelia, všetkým Vám prajem zdravie a silu pre záver sezónnych prác s Vašimi včielkami a pre úspešný záver roka 2015. Taktiež, — prajem všetkým Vám a Vašim rodinným príslušníkom príjemné, spokojné a požehnané vianočné sviatky 2015.

Ing. Pavol Kameník
predseda SVS a ZR SV

Z obsahu

Ing. Pavol Kameníksv11_12_zadna_strana
Príhovor predsedu SVS a ZR SV
SÚ SVS
Ústredie SVS rokovalo v tomto roku po tretí krát…
RR SV
25. výročie obnovenia SVS
Andrej Fedkov
Najlepší med v Humennom má Ondrej Pacoľák z Papína
Ing. Jozef Špacír
Výstava a ochutnávka medov v Prievidzi
Lýdia Kubinová
Dotácia na opeľ. činnosť včiel v r. 2015
Ľubomír Vančo
Slovenské medy chutili
Ing. Jozef Špacír
Súčasná situácia včelárenia v Trenčianskom kraji
RR SV
Aj tento nápad môže prispieť k záchrane včiel, – chovať sa dajú priamo v obývačke
Ľubomír Vančo
Včelárska sezóna 2015 na trnavskej tabuli
Anna Smitková
Aj včelári učia deti
Andrej Fedkov
Súčasná situácia včelárenia v priebehu roka 2015 v Prešovskom kraji
Anna Fukasová
Spolkoví včelári na zájazde v Poľsku a na Krakowskom medobraní 2015
Martin Senderák
Krajský medový festival v Terni
Ľubomír Prelec
Včelárska nedeľa v Malackách
PhDr. Ing. Martin Mellen, PhD. a kol.
Medy z oblastí stredomorských krajín EÚ
RR SV
1000 otázok a odpovedí o včelách
PhDr. František Geleta
Slovíčko k Tebe, ktorý máš málo času…
PhDr. František Geleta
O čom písal Slovenský včelár pred 90. rokmi
Viete že…
MVDr. Ing. Zoltán Brokeš
Trúdokladné včelstvo