Slovenský včelár 2/2010

Vážení čitatelia, dostáva sa Vám do rúk druhé číslo nášho spolkového časopisu Slovenský včelár. V období, keď nám písal úvodník do jeho prvého čísla p. minister pôdohospodárstva SR – Ing. Vladimír Chovan, končil sa kalendárny rok 2009. A tak mi dovoľte, aby som Vám dnes aj ja ZR SV i predseda SVS na začiatku druhého kalendárneho mesiaca február roku 2010 poprial veľa síl, zdravia a úspešný celý rok, s minimom negatív, ktoré by Vám narušili a znepríjemnili vaše nadšenie a potešenie na Vašich včelniciach, pri Vašich prácach za bzukotu a asistencie Vašich zdravých a usilovných včeličiek. Prajem Vám zároveň, aby aj rok 2010 bol pre Vás rovnako úspešný ako rok predchádzajúci, v ktorom sa nám dobrou vzájomnou spoluprácou podarilo splniť podstatnú časť naplánovaných a prijatých úloh včetne úloh pre splnenie opatrení Národného programu i úloh spojených s požiadavkami MP SR pri uplatňovaní žiadostí o štátnu podporu na opeľovaciu činnosť včiel. Aj napriek niektorým prekážkam, ktoré nám boli kladené zo strany či už našej sesterskej včelárskej organizácie a OZ Slovenská včela, alebo MP SR a s ktorými sme sa museli vysporadúvať v priebehu roka sa nám podarilo tieto prekážky v konečnom dôsledku zvládnuť k spokojnosti obidvoch strán. Z tohto uhla pohľadu môžem konštatovať, že v roku 2009 sme dosiahli maximum úspechu, ktorý je prvou podmienkou a predpokladom pre začiatok vnímania zmeny postavenia slovenského včelára v našom štáte i spoločenstve EÚ. Ale aj hranice medzi doterajším úpadkom – stagnáciou slovenského včelárstva – a začiatkom jeho rozvoja. Priemerná finančná podpora slovenského včelára v r. 2009 v rámci dotačného titulu na opeľovaciu činnosť včiel spolu s refundovanými finančnými prostriedkami za zrealizované opatrenia Národného programu dosiahli aj vďaka Vašej aktívnej práci najvyššiu možnú výšku spolu za SVS takmer 9 mil. Sk (298 tis. Eur), uvedená sumárna hodnota je najvyššia v rámci doterajšej novodobej histórie obnoveného Spolku včelárov Slovenska, t. j. od r. 1990. Záleží len od nás všetkých, aby sme aj naďalej seriózne, zodpovedne a spravodlivo nakladali so všetkými druhmi podpôr od štátu i z fondov EÚ a tieto využili pre zlepšenie celkových podmienok nášho včelárenia, náš odborný rast, modernizáciu a obnovu včelárskych pomôcok, úľov, včelstiev a zariadení, ochranu a prezentáciu nášho vynikajúceho slovenského medu na prevenciu a zlepšovanie zdravotného i produkčného stavu našich včelstiev, omladenie členskej základne a pozdvihnutie celkovej úrovne slovenského včelárstva. Uplynulú sobotu sa konalo už 18. VZ SVS. Rok 2010 je pre našu Spolkovú včelársku komunitu rokom jubilejným. 21. októbra 2010 uplynie 20. rokov od znovuobnovenia Spolku včelárov Slovenska na  stanovujúcom sneme v Trnave. Tomuto významnému výročiu a jeho oslavám bola venovaná prvá časť  sobotňajšieho VZ. Pestrý, bohatý a veľmi zaujímavý obsah program osláv sprítomnil jeho účastníkom situácie a zámer ako naši slovenskí včelári reprezentovaní novými štruktúrami – členmi akčného výboru Slovenského zväzu včelárov (VPN) zvádzali nerovný a nakoniec aj neúspešný boj o zmenu vedenia vo vrcholových orgánoch Slovenského zväzu včelárov a tým aj o možnú pozitívnu zmenu vývoja vtedajšieho stavu slovenského včelárstva s dovtedajšími starými štruktúrami reprezentovanými Ústredným výborom Slovenského zväzu včelárov na čele s tajomníkom Ing. M. Kandrikom. V druhej časti rokovania boli delegáti VZ a hostia oboznámení v jednotlivých správach o činnosti príslušných komisií SVS, činnosti Ú SVS a plnenií rozpočtu SVS v r. 2009, ďalej o návrhoch Plánu práce SVS na rok 2010, Návrhu rozpočtu SVS, platbách členských a ostatných príspevkoch členov na rok 2011, ku ktorým sa mohli vyjadriť v otvorenej diskusii i v hlasovaní o Uznesení. Dôstojný a pokojný priebeh celého 18. VZ SVS a až slávnostná atmosféra bola súhlasným kladným vyjadrením postoja všetkých prítomných účastníkov s doterajším vedením a s prácou Ú SVS za rok 2009, ako aj s výsledkami 20 ročnej existencie, práce, jeho postavenia a významu nášho obnoveného Spolku včelárov Slovenska. Vážení priatelia, vážení čitatelia, verím, že články, jednotlivé rubriky, ale aj ich bohatá obrázková a fotografická ilustrácia, ktorú sme pre Vás pripravili v tomto čísle SV Vás správne osloví a povzbudí pri Vašom jedinečnom koníčkovi a naj… hoby – pri Vašom včelárení.
Ing. Pavol Kameník

Z OBSAHU
Ing. Pavol Kamenik
Príhovor ZR SV a predsedu SVS
Lýdia Kubinová
Mimoriadne zasadnutie Ú SVS
Ing. Martin Kosa
Z činnosti Komisie SPF SVS v r. 2009
Ako postupovať pri žiadosti o príspevok za spôsobené škody zo SPF SVS
Ing. Pavol Kameník
Plán práce a hlavných úloh SVS a Ú SVS na r. 2010
Lýdia Kubinová
18. VZ SVS
Ing. Pavol Kameník
Slávnostný príhovor predsedu SVS pri príležitosti 20. výročia znovuobnovenia SVS
Poďakovanie predsedu SVS
RR SV
Predstavujeme Vám vyznamenaných členov SVS
Národný program eradikácie moru včelieho plodu na r. 2010 + prílohy
Štefan Medvecký, Ing. Jozef Habovštiak
Súčasnosť a budúcnosť lúk a pasienkov a tým aj včelárskej lúčnej pastvy
Peter Geleta
Rôzne vplyvy na výnos medu, alebo cena medu si vyžaduje extenzívny spôsob včelárenia
Bc. František Geleta
Zánik a znovuzrodenie pernikárskeho remesla
Miroslav Novák
Na Bytčianskom včelárskom sneme
Anton Horný
Stretnutie v Trenčíne
Miroslav Novák
Ďakujem Vám pani riaditeľka
MVDr. Ing. Zoltán Brokeš
Medovica ( 3. časť)