Slovenský včelár 3/2010

Vážení čitatelia; mesiac marec s prvým jarným dňom možno označiť okrem zaužívaného označenia „marec – mesiac knihy“ aj prívlastkom mesiaca „nového života“. Príroda a v nej časť flóry i fauny sa prebúdza k novému životu i zo „zimného spánku“ k svojmu aktívnemu životu, rozmnožovaniu sa a rozvoju. Marec je aj včelárovým nástupom k novým činnostiam na jeho včelnici, ku ktorým sa v priebehu zimy nedostával buď vôbec, alebo iba sporadicky a k prácam, ktoré boli zamerané skôr ku kontrole a zabezpečeniu dobrého zimovania včelstiev… Práce včelára sa tak presúvajú v priebehu marca z našich teplých príbytkov a dielní viac vonku – do prírody, aby sa ako pán tvorstva priúčal jej zákonitostiam a ako jediná rozumná bytosť na planéte sa snažil svojim rozumom ich nielen chápať, ale sa pokúšal zasadzovať svojou užitočnou prácou o to, aby bola v čo najväčšej súčinnosti a symbióze – ich akceptáciou a v súlade s génovými i pudovými inštinktami a potrebami svojich včeličiek. O tom, že posledné desaťročia sa veľmi negatívne podpísali nielen na zhoršenom životnom prostredí a podmienkach, v ktorých naše včielky žijú, ale aj v tom, že človek a aj samotný včelár nedokázal vždy 100 %-ne správne pochopiť a najmä zabezpečiť elimináciu rôznych rušivých vplyvov, ktoré by dostatočne tieto negatívne zmeny negovali a riešili. Zmenené životné prostredie, zmena výdatnosti, rôznorodosti, druhovej skladby a kvality včelej pastvy, chemické postreky, zhoršenie kvality ovzdušia, zmeny elektromagnetizmu našej planéty, a s týmito zmenami spojená biologická danosť a fyziologická odolnosť našich včiel i tým aj ich väčšia náchylnosť na vnímavosť rôznych chorôb si vyžadujú čoraz viac pozornosti, nový prístup a spoločný postup od všetkých nás chovateľov, ale aj ďalších príslušných zainteresovaných orgánov a inštitúcií. V uplynulom čísle nášho časopisu sme o. i. uverejnili nový dokument Národný program eradikácie moru včelieho plodu na rok 2010, ktorý vstúpil do platnosti od 1. januára tohto roka. Aj keď v súvislosti s ním sú naň od našich nateraz dotknutých včelárov (chovateľov včelích matiek a kočovníkov) rozpačité reakcie, zastávam názor, že týmto postupom, ktorý si v budúcnosti vyžiada určite ešte ďalšie nielen ohromné časové, fyzické, materiálne, ale aj finančné náklady sa dosiahne odberom meliva zo zimujúcich včelstiev lepšie zmapovanie a vernejšie získanie obrazu o zdravotnom stave chovaných včelstiev na Slovensku, o prítomnosti moru včelieho plodu na našich včelniciach, čo pozitívne prispeje k riešeniu zdravotného stavu v chovoch včiel na Slovensku v budúcnosti.
V dnešnom čísle Slovenského včelára sa vraciame v reakcii pr. Pavla Murína k rokovaniu a priebehu 18. VZ SVS, v ktorej sa zamýšľa nad správnosťou postupu skupinky delegátov z regionálnych spolkov včelárov zo Žilinského VÚC a člena Ú SVS pri „nepotrebnej a zinscenovanej“ voľbe krajského zmocnenca za Žilinský kraj, ako aj nad potrebou a nutnosťou zmien doterajších ustanovení interných dokumentov SVS – Stanov, Organizačného a Rokovacieho poriadku dotýkajúcich sa zmeny kľúča – voľby delegátov VZ, ďalej potreby spracovania novej Smernice pre udeľovanie, evidovanie a financovanie vyznamenaní členov Spolku včelárov Slovenska a pod. Ako tradične na stránkach SV prinášame okrem už uvedeného – najnovšie informácie z Prvého rokovania Ú SVS v Bratislave, informácie o akciách, ktoré v poslednom období pripravili a zorganizovali individuálne alebo v rámci Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva na rok 2009/2010 naši aktívny členovia a funkcionári vo svojich Regionálnych Spolkoch včelárov Slovenska napr. v Bojnej, v Žiline a v Bytči, informácie o kurzoch, ktoré náš Spolok včelárov Slovenska usporiadal a vykonal v mesiaci január 2010 pre nových degustátorov medu a medovín v Žiline. Zatiaľ iba informatívne Vás vážení čitatelia a priatelia včelári chcem oboznámiť o novej Výzve MP SR práve zverejnenej na internetovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva SR týkajúcej sa predkladania žiadostí na opeľovaciu činnosť včiel v r. 2010 v navrhnutom termíne od 1.3. do 30.4.2010, ktorý čiastočne nekorešponduje s termínom jarných prehliadok a tým verifikáciou stavov včelstiev v Centrálnom registri včelárov a včelstiev v Liptovskom Hrádku. Z odborných článkov prinášame pokračovanie seriálov venovaných histórii a osobnostiam Slovenského i svetového včelárstva, ďalej seriál venovaný novým svetovým i domácim trendom včelárenia, ako aj svojské pohľady, skúsenosti, rady, návrhy a ponímanie starších generácii našich včelárov na svoje i slovenské včelárenie. Vážení čitatelia a priatelia včelári; prajem Vám príjemné, radostné a nadšené prežívanie radostnej harmónie a bzukotu zdravo prezimovaných Vašich včeličiek pri prvých jarných preletoch, silné prezimované včelstvá pri prehliadkach a príjemné, povzbudivé i motivujúce čítanie nášho Slovenského včelára.
Ing. Pavol Kameník

Z OBSAHU
Ing. Pavol Kamenik
Príhovor ZR SV a predsedu SVS
Lýdia Kubinová
Prvé zasadnutie Ú SVS
Vladimír Beláň
Patríme k sebe
Štefan Debnár
Žilinčania pred dvadsiatym výročím
Gejza Krebes
Včelárske rozprávky zo Žiliny
Ing. Richard Ružovič
Kurzy hodnotenia medu a medoviny, Stretnutie degustátorov
Pavol Murín
Je to zámer, alebo neznalosť Stanov, Organizačného poriadku a Rokovacieho poriadku?
Peter Geleta
Kompatibilné nadstavky
Zákon minima alebo počet jedincov v zimujúcich včelstvách
Pavel Valach
Jarný vývoj včelstiev
Jozef Zalka
Jarné prehliadky včelstiev a mor včelieho plodu
RR SV
Čo robiť pri alergickom šoku
Miroslav Novák
Včelárske stretnutie v Kolároviciach
Bc. František Geleta
Medový perníček, do srdca chodníček…
MVDr. Ing. Zoltán Brokeš
Opatrenia pred a počas medovicovej znášky
Ing. Jaroslav Gasper, Ing. Mgr. Martin Mellen, PhD.
Preplácanie náhrad za zlikvidované včelstvá