Slovenský včelár 4/2011

Vážení priatelia včelári, vážení čitatelia;
dovoľte mi, aby som sa k Vám prihovoril v ďalšom úvodníku nášho časopisu a privítal Vás na stránkach jeho aprílového vydania. V priebeh mesiaca apríl privítame v tomto kalendárnom roku až v tretej jeho dekáde v kresťanskom svete najväčšie Veľkonočné sviatky.
Spoločne s oslavami veľkonočného tajomstva slávnostného príchodu, vykupiteľskej smrti a víťazného zmŕtvychvstania Božieho syna Ježiša privítame aj príchod a nástup nového lunárneho obdobia jari. Jej tohtoročný nástup po kolísavej zime a nízkych snehových pokrývkach je viac-menej pozvoľný a nebadateľný. Taký istý sa ukazuje aj vnútorný život v našich včelstvách, v ktorých rozdielne začína a vyvíja sa plodovanie a individuálne sa prejavuje aj množstvo zostávajúcich zimných zásob. Z mnohých miest Slovenska máme informácie o neserióznych „tiež včelároch“, ktorí sa v posledných rokoch rozhodli včeláriť, či lepšie povedaná zúčastňovať sa negatívnym spôsobom na včelárení, ktorý pozostáva z krádeže celých desiatok až stoviek včelstiev iným, riadnym včelárom. Ako naznačujú indície šetrení, krádeže včelstiev nevykonávajú páchatelia za účelom svojho vlastného včelárenia a s cieľom venovať sa takejto ušľachtilej záľube akou včelárenie je. Cieľom týchto páchateľov je predaj ukradnutých včelstiev najmä do susedných krajín EÚ a to najmä do Maďarska a Poľska, v ktorých krajinách je posledné roky veľký dopyt po včelstvách. Medzi našimi včelármi sa tak vkráda do ich sŕdc ďalší fenomén, ktorý doteraz nebol až takou povahovou črtou tejto osobitnej stavovskej pilnej skupiny slovenskej majority a to fenomén či skôr démon – zlodej. Fenomén vyznačujúci sa túžbou po ľahkom a rýchlom zbohatnutí, fenomén získavania nezaslúžených peňazí, fenomén vlastný a príslovečný pre dnešný moderný demokratický systém trhového hospodárstva krajín EÚ, do ktorého patrí od r. 2005 aj Slovensko. Pri poslednom sčítaní obyvateľov na Slovensku v r. 2006 sa takmer celých 90 % obyvateľov prihlásilo v sčítacích hárkoch ako veriacich. Aj keď tento údaj vôbec nekorešponduje s počtom členov nášho Spolku včelárov Slovenska, v ktorom je organizovaných naopak niečo cez 14 % slovenských včelárov; (pričom SVS zvyknú hovoriť — na čo sme patrične aj hrdí -, že sú v ňom veriaci včelári a v Slovenskom zväze včelárov neveriaci včelári), predpokladám, že rovnaké percento veriacich na Slovensku teda približne 90 % je vo všeobecnosti aj medzi včelármi ako špecifickou — záujmovou skupinou nášho slovenského obyvateľstva. V kresťanskom náboženstve sa označuje jasne a zreteľne túžba po majetku iných, privlastnenie si cudzej veci — jej ukradnutie majiteľovi výrazom hriech, teda slovom zaťažujúcim svedomie a duševný stav páchateľa krádeže. … a hriešnikovi (kajúcnikovi) sa ukladá pri sv. spovedi ukradnutú vec vrátiť pôvodnému majiteľovi… Nádejať sa, že zlodeji včelstiev si po veľkonočnej spovedi „vstúpia“ do svojho svedomia a ihneď po Veľkonočných sviatkoch namiesto veľkonočnej oblievačky sa nevyberú so svojimi pomocníkmi a príslušníkmi automobilovou technikou ku svojmu nákupcovi včelstiev, aby tieto od neho zobrali, odviezli a vrátili ich pôvodnému majiteľovi, by bolo po vyše 40 ročnej ateistickej a komunistickej prevýchove nielen vôbec nereálne, ale priam detinské a absolútne naivné… Jednako verím, že nech by zlodejmi spomínaných ukradnutých včelstiev boli akýkoľvek naši slovenskí včelári, či už veriaci alebo neveriaci, obeta zmŕtvychvstania a víťazstvo Ježiša Krista nad smrťou pred vyše 2 tisíc rokmi, nech je dostatočným vzorom a príkladom pre každého jedného z nich, hodný nasledovania.
Ich vnútorné osobné rozhodnutie, nápravu a sebareflexiu v zmysle Ježišovho učenia „choď v pokoji a už viac nehreš“ by bolo pre nich dostatočným zadosťučiním a nápravou pre ďalšiu budúcnosť ich okolia i keď slabou náplasťou na spôsobené rany postihnutým včelárom… Takéto vnútorné prežívanie Veľkonočného tajomstva želám aj Vám všetkým včelárom a čitateľom nášho Slovenského včelára spolu s obsahom, ktorý sme pre Vás pripravili v jeho aprílovom vydaní.

Ing. Pavol Kameník zodpovedný redaktor SV


Z obsahu

Ing. Pavol Kameník
Príhovor zodpovedného redaktora SV
Lýdia Kubinová
Prvé riadne zasadnutie Ú SVS v roku 2011  viac…
Jácint Majoros
Valné zhromaždenie Gemerského regionálneho spolku so sídlom v Bretke
Miroslav Habr
Výročná členská schôdza R SVS v Piešťanoch
Ján Vidhold
80. výročie založenia Spolku včelárov Slovenska v Senohrade
Ľubomír Vančo
Moje dojmy z výročnej členskej schôdze R SVS Hlohovec
Ľubomír Vančo
Budeme bilancovať?! viac…
Ing. Peter Čerňanský
Činnosť školského Včelárskeho krúžku v Považskej Bystrici viac…
Spoznávanie včely medonosnej
NARIADENIE VLÁDY SR č. 31/2011 o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkci a obchodovaní s včelími produktmi
Mgr. František Geleta
Včely na internete…
Peter Geleta
Výnosný chov včelstiev 4
MVDr. Ing. Zoltán Brokeš
Opatrenia na tlmenie málo pokročilej rojovej nálady